เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference (วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
*********************************************************************************************************
         -*- User จำลอง -->  goo.gl/eKmyNR
         -*- link โหลดแอพใน ios
              http://cctis.azurewebsites. net/CCT/File/CCT.ipa
              และวิธีการติดตั้ง
              https://www.youtube.com/watch? v=Dib1HSTk1dA
 
 
แบบสำรวจโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้"

   หัวข้อคำถามแบบสำรวจ ดังนี้ 

       

1. ท่านรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ผ่านระบบ
   
Tele Conference  
จากช่องทางใด
 
  ตัวเลือก
    
1.  ระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์      2.  
Facebook Fanpage OBEC Channel
    
3.    
www.obectv.tv            4.     http://210.246.188.59/live
2. ท่านสามารถรับชมการประชุมได้ชัดเจน มาก-น้อย เพียงใด
    ตัวเลือก
     1. ชัดแจนมาก          2. ชัดเจนปานกลาง
     3. ชัดเจนน้อย          4. ไม่สามารรับชมได้ตลอดเวลา
 

 

 

*********************************************************************************************************
 
   -*- ดาวน์โหลดไฟล์ แบบสำรวจความคิดเห็น
  -*- เว็บไซต์ส่งข้อคำตอบแบบสำรวจ  http://202.143.174.48:8080/datacenter/anonymous/vote
 
 

 

หน้าหลัก >>

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด สพฐ.
      สพฐ.1

      สพฐ.2

      สพฐ.3

      สพฐ.4

      TOT

      ผ่านมือถือ
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2555

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สพฐ.

โรงเรียนดีประจำตำบล

Video Conference

Web Conference

Mobile Conference

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. e-mail : obecdoc@gmail.com