เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference (วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
*********************************************************************************************************
         -*- User จำลอง -->  goo.gl/eKmyNR
         -*- link โหลดแอพใน ios
              http://cctis.azurewebsites. net/CCT/File/CCT.ipa
              และวิธีการติดตั้ง
              https://www.youtube.com/watch? v=Dib1HSTk1dA
 
 
แบบสำรวจโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้"

   หัวข้อคำถามแบบสำรวจ ดังนี้ 

       

1. ท่านรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ผ่านระบบ
   
Tele Conference  
จากช่องทางใด
 
  ตัวเลือก
    
1.  ระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์      2.  
Facebook Fanpage OBEC Channel
    
3.    
www.obectv.tv            4.     http://210.246.188.59/live
2. ท่านสามารถรับชมการประชุมได้ชัดเจน มาก-น้อย เพียงใด
    ตัวเลือก
     1. ชัดแจนมาก          2. ชัดเจนปานกลาง
     3. ชัดเจนน้อย          4. ไม่สามารรับชมได้ตลอดเวลา
 

 

 

*********************************************************************************************************
 
   -*- ดาวน์โหลดไฟล์ แบบสำรวจความคิดเห็น
  -*- เว็บไซต์ส่งข้อคำตอบแบบสำรวจ  http://202.143.174.48:8080/datacenter/anonymous/vote
 
 

 

หน้าหลัก >>

เอกสารอบรมแผนกลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวโรงเรียบนศึกษาสงเคราะห์
รวม PowerPoint นำเสนอการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับสมบูรณ์
เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2555
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2555 (ครั้งที่ 2)
สรุปการประชุมสัมมนา ผอ.สพป. และ ผอ.สพม. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2555
โครงการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2555
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2555
31 นโยบายหลักด้านการศึกกษา ของ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
31 นโยบายหลักด้านการศึกษา ของ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
งานมหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2555
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2554 (เพิ่มเติม 30%)
ที่ ศธ. 04006/ว488, ว486 บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2554 เพิ่มเติม 30%
จัดสรรงบประมาณปี 2555 โครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)
จัดสรรงบประมาณปี 2555 โครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)
จัดสรรงบประมาณปี 2555 โครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)
เขตพื้นที่ให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด สพฐ.
      สพฐ.1

      สพฐ.2

      สพฐ.3

      สพฐ.4

      TOT

      ผ่านมือถือ
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2555

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สพฐ.

โรงเรียนดีประจำตำบล

Video Conference

Web Conference

Mobile Conference

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. e-mail : obecdoc@gmail.com