โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการฯ

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
 
*********************************************************************************************************
 
         -*- ดาวน์โหลดไฟล์ -->  เอกสารทั้งหมด
 
แบบสำรวจโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

   หัวข้อคำถามแบบสำรวจ ดังนี้
 

 

    1.  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งประโยชน์ต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใด
        1=มากที่สุด        2=มาก        3=น้อย        4=น้อยที่สุด

   2.  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
        เพิ่มเวลารู้ มากน้อยเพียงใด

        1=มากที่สุด        2=มาก         3=น้อย        4=น้อยที่สุด

   3.  ท่านรับชมการถ่ายทอดสดจากช่องทางใด
        1=ETV              2=www.obec.go.th        3=www.obectv.tv
        4=www.etvthai.tv/stream/home.aspx

   4.  ท่านรับชมรายการมีความชัดเจนเพียงใด
        1=มากที่สุด        2=มาก          3=น้อย        4=น้อยที่สุด
 
 

*********************************************************************************************************
 
   -*- ดาวน์โหลดไฟล์ แบบสำรวจความคิดเห็น
  -*- เว็บไซต์ส่งข้อคำตอบแบบสำรวจ  http://202.143.174.48:8080/datacenter/anonymous/vote
 
 

 

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด สพฐ.
      สพฐ.1

      สพฐ.2

      สพฐ.3

      สพฐ.4

      TOT

      ผ่านมือถือ
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2555

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สพฐ.

โรงเรียนดีประจำตำบล

Video Conference

Web Conference

Mobile Conference

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. e-mail : obecdoc@gmail.com