Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
เกี่ยวกับสำนักนโยบายและแผนฯ
 
    1     2     3  
 

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2545 click
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองมีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ แจ้งต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย click
แนวปฏิบัติในการวางแผนการรับนักเรียน click
แนวปฏิบัติในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 และ ชั้น ม.1 click
แนวปฏิบัติในการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ click
แนวปฏิบัติการติดตามเด็กเข้าเรียน click
* กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
* กรณีนักเรียนขาดเรียน
แนวปฏิบัติในการย้ายนักเรียน click
แนวปฏิบัติในการจำหน่ายนักเรียน เนื่องจาก
click
1. นักเรียนย้ายโรงเรียน
2. นักเรียนถึงแก่กรรม
3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
4. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5. นักเรียนเรียนจบการศึกษา
5.1 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5.2 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา click

แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ click

บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 click

ตัวอย่างประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา click

ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่สำเร็จการศึกษาชั้นป.6 ไปเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่จัดการภาคบังคับ click

ตัวอย่างหนังสือแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมต้น click

แบบหนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น click

แบบหนังสือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน click

แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา click

แบบบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น click

แบบบัญชีรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น click

แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น click

แบบสรุปผลการรับนักเรียน click

แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นป.6 ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตบริการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา click

แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 click

แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน click

แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน click

แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 click

แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน click

แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน click

แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน click

แบบหนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน click

แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ click

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน click

แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า click

แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน click

แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน click

แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าไปเรียน click

แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าไปเรียน click

แบบหนังสือรายงานการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ(แล้วแต่กรณี) ที่นักเรียนย้ายเข้า click

แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ(แล้วแต่กรณี) click

แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนของสถานศึกษา click

แบบหนังรับรองการไม่มีตัวตน click

แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียน click

แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน click

แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน click

แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545
click