FONTSIZE
ที่นี่มีคำตอบ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 5/2555

วันที่ 12 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน140612คน)
 

 จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 5/2555

ถึงพี่น้องชาวแผนและท่านที่สนใจทุกท่าน
          ครั้งแรกผมคิดว่า จดหมายฉบับที่ 4/2555 จะเป็นฉบับสุดท้ายสำหรับเวทีนี้สำหรับผมเสียอีก แต่ท่านเลขาธิการได้กรุณาให้ความไว้วางใจให้ดูแลสำนักนโยบายและแผนไปก่อนจนกว่าจะมีผู้อำนวยการท่านใหม่ พอดีช่วงนี้มีความเคลื่อนไหว เรื่องเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จากกรมบัญชีกลาง จึงขอส่งข่าวถึงพี่น้องที่รอคอยอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจ ฉบับนี้ขอเรื่องเดียวครับ
          เมื่อ 13 มกราคม 2555 กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม 2555 จากระเบียบฯ นี้ ทำให้เราทราบว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิจะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพดังกล่าว ซึ่งหากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีเงินเดือน/ค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพิ่มจากเงินเดือน/ค่าจ้าง อีกจนถึง 15,000 บาท ถ้าใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน/ค่าจ้าง ไม่ถึง 12,285 บาท/เดือน ให้ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือน/ค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท ถ้าเงินเดือน/ค่าจ้างไม่ถึง 9,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่ม จนถึง 9,000 บาท/เดือน ซึ่งระเบียบฯ ดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังส่วนราชการต่างๆ ตามหนังสือ ที่ กค 0406.4/ว.22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 เมื่อดูระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างของส่วนราชการ ซึ่งได้นิยามลูกจ้างชั่วคราวไว้ว่า “เป็นลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกำหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนั้นระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ”
          จากนั้นกระทรวงการคลัง ก็แจ้งให้ส่วนราชการทราบว่าลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ก็สามารถรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวได้ด้วย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว ซึ่งแจ้งโดยหนังสือ กค 0428/ว.12 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555
          ในช่วงกลางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนราชการจำนวนมากรวมทั้ง สพฐ. ก็หารือไปยังกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับนิยามคำว่า “ลูกจ้างชั่วคราว” กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตอบว่า ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จะต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.พ. กำหนด โดยจ้างจากงบบุคลากร หรือที่สำนักงบประมาณกำหนด สำหรับลูกจ้างชั่วคราวในประเทศที่ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน ซึ่งไม่รวมถึงผู้รับจ้างกรณีเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งแจ้งโดยหนังสือที่ กค0406.4/0.16 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

          จากนั้นก็มีหนังสือตอบข้อหารือของ สพฐ. ว่าอัตราจ้างของ สพฐ. 65,172 อัตรา ที่จ้างโดยงบดำเนินงานที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ เป็นการจ้างปีต่อปีมีเวลาเริ่มต้น 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี ประกอบด้วย ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง อัตราจ้างบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูดูแลนักเรียนประจำ Labboy วิทยากรอิสลาม พนักงานรักษาความปลอดภัย กรมบัญชีกลางตอบว่า อัตราจ้าง 65,172 อัตรา ดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบฯ และระบุว่า เงินที่จะเพิ่มประมาณ 3,549 ล้าน จะเป็นเรื่องงบประมาณระยะยาว อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อเสนอแนะให้ สพฐ. นำเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ประเด็นนี้ตอบโดยหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/25462 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555

          เป็นไงบ้างครับพี่น้อง สำหรับผมนั้น คาดไม่ถึงจริงๆ กับการตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง เพราะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงเมษายน 2555 ข่าวกรมบัญชีกลางทยอยออกมาเป็นระยะ ว่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และหนังสือ   ว.12 กับ ว.16 ก็ขัดกันในเรื่องอัตราจ้างนอกงบประมาณ ว.12 ระบุว่ามีสิทธิ์ได้รับ แต่ ว.16 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับ นอกจากนั้นยังมีการอ้างถึงภาระงบประมาณซึ่งผมก็ได้ยินอยู่เนืองๆ ว่า สพฐ. ใช้งบประมาณเพื่อจ้างและตอบแทนบุคลากรมากกว่าหน่วยงานอื่น ก็คนของ สพฐ. เกือบ 500,000 คน จะใช้เงินค่าจ้างน้อยได้อย่างไรครับ อย่างไรก็ตาม น้องๆ อัตราจ้างทั้งหลายก็ยังไม่สิ้นหวังเสียทีเดียวครับ สพฐ. กำลังดำเนินการเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีครับ
 

                                                                             ขอความกรุณาใช้ภาษาที่สุภาพในการแสดงความคิดเห็น....

 • ความคิดเห็นที่ 3106
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? คุณต้องการเงินกู้ประเภทใด ๆ ที่จะเริ่มต้นธุรกิจ? คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือรถหรือไม่ หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือที่จะดูแลตัวเองของคุณ? ถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราในวันนี้ที่ (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) แล​​ะได้รับเงินกู้ของคุณ ..

  ข้อเสนอเงินกู้
    เสนอสินเชื่อเร่งด่วน.. [29/03/2015 - 10:13:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3105
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
  * การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีเงินฝาก
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากที่สมัครขอสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ

  ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
  ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน

  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  อธิบดี
  CASHFIRM
    sir joel williams [07/03/2015 - 10:42:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3104
 • แจ้งลบ
    คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงิน? ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 2% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (24hourstloancompany1@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้ยืมจาก บริษัท ของเรา ... ผมทำให้ บริการที่ดีที่สุดสินเชื่อ
    24hourstloancompany1@gmail.com [01/03/2015 - 18:56:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3103
 • แจ้งลบ
    ฉันได้รับจดหมายของคุณว่า คุณมีความสนใจในการรับเงินกู้จากเรา และ
  มีเนื้อหาในนั้นตาม และเข้าใจดี
  เรายินดีที่จะกู้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 3% เรามี
  เงินให้กู้ยืมตั้งแต่ 5000 จนถึงร่างกายในเชิงพาณิชย์ และส่วนตัว
  $900,000,000 เหรียญสหรัฐภายในระยะเวลา 1-25 ปี ที่เรามีเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำ
  อัตรา และ มีการไม่ตรวจสอบเครดิต เราขอเสนอสินเชื่อบุคคล รวมหนี้
  สินเชื่อ เงินทุน สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อบ้าน หรือ
  "สินเชื่อสำหรับเหตุผลใด ๆอย่างไรก็ตาม วิธีการของเรา มีโอกาสสถานะ
  จำนวนเงินกู้ยืมที่จำเป็น และระยะเวลาที่คุณสามารถ เราเป็นอย่างดี
  ได้รับการรับรอง และการลงทะเบียน สินเชื่อของเรามีประกันดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
  ความสำคัญของเราดี เป็นที่
  เราใช้โอนเงินผ่านธนาคารในการส่งเงินกู้ยืมกับลูกค้าต่าง ๆ ของเราและ
  จะใช้ระยะเวลาสูงสุด 12 ชั่วโมงทำงาน และคุณจะมั่นใจดี
  ของการสนับสนุน ถ้าคุณไม่สนใจ กรุณากรอกของผู้กู้
  ยืมโปรแกรมประยุกต์ และส่งกลับให้เราสำหรับกระบวนการต่อไป
  อีเมล์: Lionelandersonloanhomes@gmail.com
  กู้ข้อมูล (ข้อมูลจำเป็นที่ปรากฏในตัวหนา)
  ชื่อเต็ม:
  อายุ:
  ที่อยู่:
  ประเทศ:
  หมายเลขติดต่อ:
  จำนวนเงินกู้ที่ร้องขอ:
  วัตถุประสงค์การกู้:
  ระยะเวลากู้ยืม:
  สถานะการจ้างงาน:
  เราหวังว่าจะได้ยินจากคุณเร็ว ๆ นี้
  ติดต่อเราผ่าน: lionelandersonloanhomes@gmail.com
  ของคุณอย่างแท้จริง
    lionel [09/02/2015 - 19:28:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3102
 • แจ้งลบ
    ต้องการกู้เงินเร่งด่วน?
  * การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีเงินฝาก
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากที่สมัครขอสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ

  ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
  ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน

  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  อธิบดี
  CASHFIRM
    sir joel williams [08/02/2015 - 19:17:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3101
 • แจ้งลบ
    คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมากและเร่งด่วนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มต้นแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณใน

  บัญชีเงินฝาก
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดกองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครเงินกู้

  คุณสามารถคาดหวังว่าคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ

  การระดมทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ

  จากคุณ

  ติดต่อที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาต บริษัท เงินกู้ที่ได้รับอนุญาต
  ที่ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มสมัครสินเชื่อติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง

  อีเมล์: worldcash231@gmail.com

  SIR มอร์แกนเมน
  ผู้อำนวยการทั่วไป
  CASHFIRMARENA FIRM
    morgan jark [05/02/2015 - 03:16:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3100
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจโดยไม่ต้องเครียดและได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว? ถ้าใช่ติดต่อเราวันนี้ในขณะที่เรากำลังนำเสนอเงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยที่ยอดเยี่ยม เงินให้กู้ยืมของเรามีความปลอดภัยและมีความปลอดภัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแอพลิเคชันโปรดตอบกลับอีเมลนี้ (excelservices.managementonline@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อเร่งด่วน
    Mr Excel [03/02/2015 - 09:26:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3099
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  ใช้สำหรับเงินกู้เป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกในการชำระค่าใช้จ่ายและเริ่มต้นการจัดหาเงินทุนโครงการใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่มีมากขึ้นกว่า 3% ไม่ได้ติดต่อเราวันนี้ได้ที่: klayfirm11@blumail.org มันจำเป็นต้องมีการกู้ยืมเงินข้อเสนอเงินกู้ขั้นต่ำของเราคือ $ 1,000.00 เลือกยืมเงินฉันเป็นผู้ให้กู้ได้รับการรับรอง Legit และการลงทะเบียนกรุณาติดต่อเราวันนี้ถ้าคุณมี สนใจในการรับเงินกู้ติดต่อฉันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืมกระบวนการเช่นภาวะสินเชื่อและเงื่อนไขและวิธีการกู้เงินจะถูกโอนให้กับคุณ ฉันต้องการการตอบสนองอย่างเร่งด่วนของคุณถ้าคุณมีความสนใจ
    klay thompson [31/01/2015 - 12:07:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3098
 • แจ้งลบ
    มีคุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง หากท่านมีเงิน มีความเครียด หรือคุณ
  ต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง ไม่ต้องชำระหนี้ของคุณ
  เงินกู้ยืม
  หรือชำระเงินของตั๋ว หรือเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือไม่ คุณมีเครดิตต่ำ
  คะแนน
  และคุณกำลังค้นหาได้ฮาร์ดดิสก์รับเงินกู้จากธนาคารในประเทศและอื่น ๆ
  สถาบันการเงินหรือไม่ คุณต้องการเงินกู้ หรือเงิน ทุนเหตุผลใด ๆ

  เช่น:
  ) สินเชื่อส่วนบุคคล การขยายธุรกิจ
  ขธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา
  c) รวมหนี้

  เราขอเสนอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% และไม่ตรวจสอบสินเชื่อ เรามี
  สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรวมหนี้ เงินทุน ธุรกิจ
  สินเชื่อ เงินกู้ยืมการศึกษา สินเชื่อบ้าน หรือ "เงินกู้ยืมด้วยเหตุผลใด ๆ ! "
  และพระเจ้ากลัวคน
  ชื่อของเธอ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลากู้ยืม:
  หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง:
  หมายเหตุ: ผู้สมัครใด ๆ สนใจควรกลับให้เราทางอีเมล์สำหรับเพิ่มเติม
  ข้อมูลในโปรแกรมของเรายืม

  ชื่อ: นาย Rafeal เจฟฟรีย์
  อีเมล์ผ่านทาง: rafealjeffreyloanfirm@gmail.com
  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณกับผู้ติดต่อของคุณเป็นเราที่รอคอย

  ขอแสดงความนับถือ
  จัดการ
    rafealjeffreyloanfirm@gmail.com [24/01/2015 - 17:21:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3097
 • แจ้งลบ
    Need for เงินกู้เร่งด่วน?
    โอนได้อย่างรวดเร็วมากและเร่งด่วนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
    ชําระคืนเริ่มต้นแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินสำหรับคุณ

  บัญชีเงินฝาก
    อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3%
    การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
    เงื่อนไขการกู้เงินที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน

  ติดต่อและมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย บริษัท ไว้วางใจ authourised
  ว่าการสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อกิจการร่วมค้า

  อีเมล์: loan_enquiries@administrativos.com

  นายอัจฉริยะล่า
  อธิบดี
  (ลงโฆษณาออนไลน์)
  ALLIANCE บริษัท เงินกู้ (ALC)
    นายอัจฉริยะล่า [23/01/2015 - 14:45:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3096
 • แจ้งลบ
    วันที่ดี
  คุณจะยินดีที่จะศรัทธาความสำเร็จในการลงทุน หน่วยงานเงินกู้นี้เป็นเจ้าของโดยคริสตจักรคริสเตียนและมีการตั้งค่าที่จะช่วยให้คนยากจนความยากจนและความทุกข์ทรมานสามารถกำจัดให้หมดไปจากโลกอย่างแน่นอน เราจะลงทะเบียนและควบคุมโดยอำนาจการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของเรามีการควบคุมดูแลโดยรัฐบาล
  เรามีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจของฐานเงินทุนระหว่างปริมาณของ $ 2,000.00 ถึง $ 500,000,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโรยุโรปหรือ GB ปอนด์สำหรับบุคคลธุรกิจและให้ความร่วมมือหน่วยงานโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพสมรสของพวกเขาเพศศาสนาและสถานที่ แต่คุณต้อง วิธีการทางกฎหมายเพื่อชำระคืนเงินกู้ในเวลาที่กำหนดและจะต้องมีความน่าเชื่อถือที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็น 3%
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: believerinvestment.achievement@gmail.com
  ถ้านี้เป็นไปตามความคาดหวังของคุณแล้วเราสามารถย้ายไปผมอยากให้คุณบอกจำนวนเงินที่แน่นอนคุณจะใช้สำหรับการกู้ยืมเงินดังกล่าวและความเร่งด่วนของการทำธุรกรรมนี้สำหรับขั้นตอนเพิ่มเติมที่คุณจำเป็นต้องกรอกและส่งข้อมูลที่จำเป็นด้านล่าง:
  รายละเอียดของผู้สมัคร:
  ชื่อของผู้สมัคร:
  * ที่อยู่ของผู้สมัคร:
  * เมือง:
  * State:
  * ประเทศ:
  * เพศ:
  * สถานภาพ:
  * อายุ:
  * อัตรารายได้ต่อเดือน:
  * อาชีพ:
  * โทร: / มือถือ:
  * มือถือ:
  * จํานวนเงินที่ขอ:
  * ความยาวของสินเชื่อ
  * วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม:
  * คุณพูดภาษาอังกฤษ:
  * อีเมล์:
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: believerinvestment.achievement@gmail.com
  เรารอคอยการตอบสนองของคุณ
  ขอแสดงความนับถือ
  นางสาว. แองเจลา
  เลขานุการ
    Believer investment [16/01/2015 - 05:55:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3095
 • แจ้งลบ
    วันที่ดี
  คุณจะยินดีที่จะศรัทธาความสำเร็จในการลงทุน หน่วยงานเงินกู้นี้เป็นเจ้าของโดยคริสตจักรคริสเตียนและมีการตั้งค่าที่จะช่วยให้คนยากจนความยากจนและความทุกข์ทรมานสามารถกำจัดให้หมดไปจากโลกอย่างแน่นอน เราจะลงทะเบียนและควบคุมโดยอำนาจการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของเรามีการควบคุมดูแลโดยรัฐบาล
  เรามีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจของฐานเงินทุนระหว่างปริมาณของ $ 2,000.00 ถึง $ 500,000,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโรยุโรปหรือ GB ปอนด์สำหรับบุคคลธุรกิจและให้ความร่วมมือหน่วยงานโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพสมรสของพวกเขาเพศศาสนาและสถานที่ แต่คุณต้อง วิธีการทางกฎหมายเพื่อชำระคืนเงินกู้ในเวลาที่กำหนดและจะต้องมีความน่าเชื่อถือที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็น 3%
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: believerinvestment.achievement@gmail.com
  ถ้านี้เป็นไปตามความคาดหวังของคุณแล้วเราสามารถย้ายไปผมอยากให้คุณบอกจำนวนเงินที่แน่นอนคุณจะใช้สำหรับการกู้ยืมเงินดังกล่าวและความเร่งด่วนของการทำธุรกรรมนี้สำหรับขั้นตอนเพิ่มเติมที่คุณจำเป็นต้องกรอกและส่งข้อมูลที่จำเป็นด้านล่าง:
  รายละเอียดของผู้สมัคร:
  ชื่อของผู้สมัคร:
  * ที่อยู่ของผู้สมัคร:
  * เมือง:
  * State:
  * ประเทศ:
  * เพศ:
  * สถานภาพ:
  * อายุ:
  * อัตรารายได้ต่อเดือน:
  * อาชีพ:
  * โทร: / มือถือ:
  * มือถือ:
  * จํานวนเงินที่ขอ:
  * ความยาวของสินเชื่อ
  * วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม:
  * คุณพูดภาษาอังกฤษ:
  * อีเมล์:
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: believerinvestment.achievement@gmail.com
  เรารอคอยการตอบสนองของคุณ
  ขอแสดงความนับถือ
  นางสาว. แองเจลา
  เลขานุการ
    Believer investment [14/01/2015 - 19:10:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3094
 • แจ้งลบ
    หวัดดี!

  คุณต้องการเงินกู้ ต้องจ่ายค่าตั๋ว หรือ การเริ่มต้นธุรกิจ อีเมล์ที่:: johnsoncole08@gmail.com
  เราจะได้รับการรับรอง และรัฐบาลได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมบริษัท เงินกู้ของเรา และมากให้กำลังใจ และประหยัดด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1.5% ได้ ตอนนี้เราได้เริ่มเสนอการกู้ยืมปีใหม่ให้กับผู้กู้ที่ร้ายแรง และน่าเชื่อถือที่สามารถคืนเงินกู้ของเราเมื่อถึงครบกำหนดสำหรับการชำระค่า โปรดทราบว่า เราต้องกู้อย่างจริงจังเพื่อใช้ขอสินเชื่อนี้...

  ขอบคุณพระเจ้าอวยพร อีเมล์ที่:: johnsoncole08@gmail.com

  ขอแสดงความนับถือ
  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
    mr.johnsoncole [11/01/2015 - 06:47:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3093
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  นี้คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปที่โรเบิร์ตการคลังได้เปิด
  โอกาสที่จะทุกคนในความต้องการของ help.We ทางการเงินให้ออกเงินให้กู้ยืม
  ให้กับประชาชน บริษัท และ บริษัท ภายใต้ชัดเจนและเข้าใจ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างและส่ง
  มาให้เราผ่านทางอีเมล์: stephenbrownloanfirm@gmail.com

  กู้ข้อมูลที่จำเป็นในการกรอกข้อมูลและส่งกลับ

  ชื่อเต็ม: .........................
  สถานที่ติดต่อ: ..................
  ประเทศ: ........................
  จํานวนเงินที่จำเป็น: .......
  เงินกู้ระยะเวลา: ..............
  วัตถุประสงค์ของเงินกู้: .......
  อาชีพ: ..........
  เพศ: ..........
  อายุ: ...........
  หมายเลขโทรศัพท์: ..........
  สถานภาพ: ...........

  ด้วยความปรารถนาดี

  นายสตีเฟนบราวน์
    MR STEPHEN JEFFERY [10/01/2015 - 19:14:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3092
 • แจ้งลบ
    สวัสดี
  ผมนายฮาวาร์ดสมิ ธ ผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเอกชนที่
  ให้เงินกู้ยืมโอกาสเวลาชีวิต
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะล้างหนี้ของคุณหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุน
  ในการปรับปรุงธุรกิจของคุณหรือไม่
  คุณได้รับการปฏิเสธจาก
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  คุณต้องการเงินกู้รวมหรือการจำนองหรือไม่?
  ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่
  จากอดีตที่ผ่านมา เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงิน
  เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% ผมต้องการที่จะใช้นี้
  ขนาดกลางที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์และ
  จะยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล :.
  harvardsmithloans@gmail.com

  กู้ข้อมูล

    1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
    2) ประเทศ: .............................. ................ .............
    3) ที่อยู่: .............................. ................ ............
    4) รัฐ: .............................. ................ .............. ..
    5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
    6) สถานภาพ: .............................. ............... ....
    7) อาชีพ: .............................. ................ .......
    8) หมายเลขโทรศัพท์: .............................. ............... ...
    9) ตำแหน่งปัจจุบันในสถานที่ทำงาน: .....................
    10) รายได้รายเดือน: .............................. ...............
    11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
    12) เงินกู้ยืมระยะเวลา: .............................. ............... ...
    13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม: .............................. ..............
    14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
    15) คุณได้ใช้ก่อน ............................. ....

    ขอขอบคุณ
  นายฮาร์วาร์สมิ ธ
    Harvard Smith [08/01/2015 - 16:50:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3091
 • แจ้งลบ
    คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมากและเร่งด่วนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มต้นแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณใน
  บัญชีเงินฝาก
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดกองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครเงินกู้
  คุณสามารถคาดหวังว่าคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ
  การระดมทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
  จากคุณ

  ติดต่อที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาต บริษัท เงินกู้ที่ได้รับอนุญาต
  ที่ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มสมัครสินเชื่อติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง

  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  ผู้อำนวยการทั่วไป
  CASHFIRMARENA FIRM
  ลอนดอน
    sir joel williams [08/01/2015 - 11:12:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3090
 • แจ้งลบ
    ให้ถูกต้องแนะนำตัวเองผมนายไมเคิลเบนสันผมให้กู้เอกชน
  ให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 3% นี่เป็นโอกาสทางการเงินที่
  ขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้ของคุณอย่างรวดเร็ว มีออกมาจำนวนมาก
  มีกำลังมองหาโอกาสทางการเงินหรือความช่วยเหลือทั่วทุกมุม
  สถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี่เป็น
  โอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นคุณไม่สามารถจ่ายได้
  ที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้งสอง
  บุคคล, บริษัท , นักธุรกิจและหญิงการกู้ยืมเงิน
  ช่วงที่พร้อมใช้งานจากจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  เงินกู้การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มและส่งคืน

  ชื่อเต็ม ....................................

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ............................

  ประเทศ ...........................................

  ที่อยู่ ......................................

  รัฐ ..............................

  อายุ .............................................

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ .......................

  สถานภาพ .................................

  การกู้ยืมเงินที่จำเป็นเป็นเงินกู้ยืม .....................................

  ระยะเวลาเงินกู้ .................................

  อาชีพ ....................................

  รายได้รายเดือน .............................

  ในการรับรู้รายละเอียดเหล่านี้เราจะส่งข้อตกลงของเราพร้อมกับกำหนดชำระคืนและถ้าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่คุณยืนอยู่จะได้รับเงินกู้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเร่งด่วนของคุณในการได้รับเงินกู้
  ฉันยินดีรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ

  Micheal Benson
    Michealbensonloanagency@gmail.com [05/01/2015 - 22:18:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3089
 • แจ้งลบ
    ให้ถูกต้องแนะนำตัวเองผมนายไมเคิลเบนสันผมให้กู้เอกชน
  ให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 3% นี่เป็นโอกาสทางการเงินที่
  ขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้ของคุณอย่างรวดเร็ว มีออกมาจำนวนมาก
  มีกำลังมองหาโอกาสทางการเงินหรือความช่วยเหลือทั่วทุกมุม
  สถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี่เป็น
  โอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นคุณไม่สามารถจ่ายได้
  ที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้งสอง
  บุคคล, บริษัท , นักธุรกิจและหญิงการกู้ยืมเงิน
  ช่วงที่พร้อมใช้งานจากจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  เงินกู้การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มและส่งคืน

  ชื่อเต็ม ....................................

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ............................

  ประเทศ ...........................................

  ที่อยู่ ......................................

  รัฐ ..............................

  อายุ .............................................

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ .......................

  สถานภาพ .................................

  การกู้ยืมเงินที่จำเป็นเป็นเงินกู้ยืม .....................................

  ระยะเวลาเงินกู้ .................................

  อาชีพ ....................................

  รายได้รายเดือน .............................

  ในการรับรู้รายละเอียดเหล่านี้เราจะส่งข้อตกลงของเราพร้อมกับกำหนดชำระคืนและถ้าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่คุณยืนอยู่จะได้รับเงินกู้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเร่งด่วนของคุณในการได้รับเงินกู้
  ฉันยินดีรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ

  Micheal Benson
    Michealbensonloanagency@gmail.com [05/01/2015 - 22:15:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3088
 • แจ้งลบ
    ให้ถูกต้องแนะนำตัวเองผมนายไมเคิลเบนสันผมให้กู้เอกชน
  ให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 3% นี่เป็นโอกาสทางการเงินที่
  ขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้ของคุณอย่างรวดเร็ว มีออกมาจำนวนมาก
  มีกำลังมองหาโอกาสทางการเงินหรือความช่วยเหลือทั่วทุกมุม
  สถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี่เป็น
  โอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นคุณไม่สามารถจ่ายได้
  ที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้งสอง
  บุคคล, บริษัท , นักธุรกิจและหญิงการกู้ยืมเงิน
  ช่วงที่พร้อมใช้งานจากจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  เงินกู้การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มและส่งคืน

  ชื่อเต็ม ....................................

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ............................

  ประเทศ ...........................................

  ที่อยู่ ......................................

  รัฐ ..............................

  อายุ .............................................

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ .......................

  สถานภาพ .................................

  การกู้ยืมเงินที่จำเป็นเป็นเงินกู้ยืม .....................................

  ระยะเวลาเงินกู้ .................................

  อาชีพ ....................................

  รายได้รายเดือน .............................

  ในการรับรู้รายละเอียดเหล่านี้เราจะส่งข้อตกลงของเราพร้อมกับกำหนดชำระคืนและถ้าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่คุณยืนอยู่จะได้รับเงินกู้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเร่งด่วนของคุณในการได้รับเงินกู้
  ฉันยินดีรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ

  Micheal Benson
    Michealbensonloanagency@gmail.com [05/01/2015 - 22:14:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3087
 • แจ้งลบ
    ข้อเสนอเงินกู้

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? คุณต้องการเงินกู้ประเภทใด ๆ ที่จะเริ่มต้นธุรกิจ? คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือรถหรือไม่ หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือที่จะดูแลตัวเองของคุณ? ถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราในวันนี้ที่ (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) และได้รับเงินกู้ของคุณ ..
    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [21/12/2014 - 21:07:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3086
 • แจ้งลบ
    
  คุณจำเป็นต้องกู้เงิน? สมัครสำหรับขั้นตอนต่อไป เรามีทุกชนิดของการให้สินเชื่อที่ 2% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยจากช่วงของ 5,000 ขึ้นไป บุคคลใดที่สนใจจะตอบกลับมาให้เราด้วยดังต่อไปนี้: อีเมล์: thomson.loanservice@gmail.com
  ข้อมูลที่จำเป็น
  ชื่อ:
  จำนวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  โทรศัพท์ #:
  ประเทศ:
  รอการตอบสนองของคุณ
    Favour [14/12/2014 - 06:58:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3085
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  ให้ถูกต้องแนะนำตัวเองผมนางแมรี่โคลส่วนตัวตลอดจนให้เงินกู้ยืมที่ 2% ต่อปี โอกาสทางการเงินนี้ในขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้ของคุณเร็วขึ้น มีโอกาสมากมายออกมีกำลังมองสำหรับความช่วยเหลือทางการเงินและทุกที่และแม้ตอนนี้พวกเขายังไม่ได้รับสามารถที่จะได้รับ แต่นี้โอกาสทางการเงินในด้านหน้าของขั้นตอนที่ประตูของคุณและทำให้ไม่สามารถที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะช่วยให้บุคคลทั้งสอง บริษัท ธุรกิจชายและหญิงช่วงการกู้ยืมเงินได้จากจำนวนของทางเลือกของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: marycoleloanscompany@gmail.com
  แบบฟอร์มการกรอกใบสมัครสินเชื่อและมันกลับมา

  ชื่อเต็ม ....................................

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ............................

  รัฐ ...........................................

  ที่อยู่ ......................................

  รัฐ ..............................

  อายุ .............................................

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ ................... - ....

  สถานะ .................................

  การกู้ยืมเงินที่จำเป็นเป็นเงินกู้ยืม .....................................

  ระยะเวลาเงินกู้ .................................

  ทำงาน ....................................

  รายได้ต่อเดือน .............................


  ยืนยันเรื่องนี้เราจะส่งเงื่อนไขของเราร่วมกับกำหนดการชำระเงินและถ้าคุณตกลงที่คุณจะได้รับเงินกู้ภายใน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความจำเป็นเร่งด่วนในการรับเงินกู้
  ผมยินดีที่จะส่งตอบรับคำของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ
  นางแมรี่
    Mrs Mary [10/12/2014 - 07:52:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3084
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการให้เงินกู้หรือไม่
  กังวลไม่ welocome เพิ่มเติมเพื่อเป็นสถานที่ที่มีของขอของหนี้เสียและปัญหาทางการเงินได้รับการแก้ไขในระยะเวลาอันสั้น defrencyloancompany
  ผมนาย Defrency ผมเป็นคนออกเงินส่วนตัวผู้ให้ยืมให้บุคคลและนิติบุคคลบริษัทมีคุณ
  ถูกปฏิเสธโดยธนาคารมากต้องการเงินเพื่อสร้างธุรกิจของคุณหรือไม่ต้องการเงินทุนสำหรับ
  ขยายธุรกิจของคุณหรือไม่หรือต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลฉันยืมช่วงจากส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจเงินกู้สนใจของฉัน
  อัตราราคาไม่แพงมากและกระบวนการสินเชื่อของเราเป็นอย่างรวดเร็วเช่นผมยินดีมากที่จะทำให้ปัญหาทางการเงินของคุณเป็นสิ่งของผ่านมาถ้าคุณพร้อมจริงๆ ที่จะรับปัญหาทางการเงินของคุณแก้ไขค้นหาไปแล้วและใช้สำหรับเงินกู้วันนี้หากคุณสนใจกรอกแบบฟอร์มเหล่านี้ด้านล่างติดต่อเราผ่านทาง defrencyloancompany@gmail.com
  แบบฟอร์มข้อมูลผู้กู้
  1 ชื่อของคุณ...
  2) ของประเทศ...
  3) อาชีพของคุณ...
  4) สถานภาพ...
  หมายเลขโทรศัพท์ 5) ...
  6 รายได้เดือน...
  7) ที่อยู่...
  8) วัตถุประสงค์...
  9) คำขอกู้...
  10) โทรศัพท์...
  11) ระยะเวลาเงินกู้...

  ทันทีการกรอกแบบฟอร์มโดยกู้ที่คุณคาดไว้
  ติดต่อเราผ่านอีเมล์ด้านล่างนี้เรารอการตอบสนองอย่างรวดเร็วทันที
  พระเจ้าอวยพร
  ที่อยู่อีเมล: defrencyloancompany@gmail.com
  ขอแสดงความนับถือ
  นาย Defrency

  ข้อเสนอเงินกู้คริสต์มาสสมัครเดี๋ยวนี้
    นาย Defrency [09/12/2014 - 08:28:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3083
 • แจ้งลบ
    อาจสงบของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  ) สินเชื่อส่วนบุคคล, การขยายธุรกิจ
  ข) การเริ่มต้นธุรกิจและการศึกษา
  ค) การรวมหนี้
  D) เงินกู้ยืม X-Mas
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  ที่อยู่: ..........................................
  สถานภาพ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  วงเงินกู้ที่จำเป็น: .........................
  เงินกู้ระยะเวลา: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้รายเดือน: .....................................
  พูดภาษาอังกฤษ .......................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany@gmail.com
    Mrs Mary [30/11/2014 - 14:41:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3082
 • แจ้งลบ
    Hello, I am นายฮาวาร์ดสมิ ธ ผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเอกชนที่
  ให้เงินกู้ยืมโอกาสเวลาชีวิต
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะล้างหนี้ของคุณหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุน
  ในการปรับปรุงธุรกิจของคุณหรือไม่
  คุณได้รับการปฏิเสธจาก
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  คุณต้องการเงินกู้รวมหรือการจำนองหรือไม่?
  ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่
  จากอดีตที่ผ่านมา เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงิน
  เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% ผมต้องการที่จะใช้นี้
  ขนาดกลางที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์และ
  จะยินดีที่จะให้คุณ loan.So ติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล :.
  harvardsmithloans@gmail.com

  กู้ข้อมูล

    1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
    2) ประเทศ: .............................. ................ .............
    3) ที่อยู่: .............................. ................ ............
    4) State: .................
    5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
    6) สถานภาพ: .............................. ............... ....
    7) อาชีพ: .............................. ................ .......
    8) หมายเลขโทรศัพท์: .............................. ............... ...
    9) ตำแหน่งปัจจุบันในสถานที่ทำงาน: .....................
    10) รายได้รายเดือน: .............................. ...............
    11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
    12) เงินกู้ยืมระยะเวลา: .............................. ............... ...
    13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม: .............................. ..............
    14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
    15) คุณได้ใช้ก่อน ............................. ....

    ขอขอบคุณ
  นายฮาร์วาร์สมิ ธ
    Harvard Smith [26/11/2014 - 09:49:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3081
 • แจ้งลบ
    เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่อยู่ในความต้องการของเงินให้กู้ยืมและให้กู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เราทำของสินเชื่อในประเภทต่อไปนี้: สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อโรงเรียน, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคล หากสนใจคุณต้องติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ jerryscofio@gmail.com และได้รับกลับมาให้เรามีข้อมูลที่อยู่ด้านล่าง:

  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  สภาพ:
  ประเทศ:
  จำนวนเงินที่ต้องการ:
  ความยาวของสินเชื่อ
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม:

  ดังนั้นเราจึงต้องการให้คุณกลับมาที่เราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่อไปกับการถ่ายโอนเงินกู้ของคุณได้เป็นอย่างดี
  พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
  นายเจอร์รี
    Mr jerry [21/11/2014 - 19:48:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3080
 • แจ้งลบ
    X-Mas สินเชื่อ

  กำลังผู้ให้กู้เงินผมให้เงินกู้ยืมทุกวันผมมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจและฉันมีระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะ Lond ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณเพียงติดต่อฉันตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (excelservices.managementonline@gmail.com)
    X-Mas สินเชื่อ [19/11/2014 - 10:13:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3079
 • แจ้งลบ
    สวัสดี Sir / Madam,
  ชื่อของฉันคือนายบ๊อบฮาร์ดี, I am ผู้อำนวยการบริหารเงินให้สินเชื่อทางการเงิน บริษัท บ๊อบกู้เงินยาก®.Certifiedระหว่างการให้กู้ยืมเงินและสมาคมสินเชื่อที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่รัฐบาลและหน่วยงานที่ให้กู้ยืมเงินต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับการป้องกันเงินซักรีดหมายเรียกสำนักงาน คุณอยู่ในความยากลำบากทางการเงินไม่พอใจกับสถาบันการเงินของคุณที่จะช่วยให้? เพียงติดต่อฉันสำหรับประเภทใด ๆ ของเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ $ 3,000.00 ถึง $ 50,000,000.00
  หมายเหตุ: ความจริงที่ว่าเราจัดการเฉพาะกับคนที่ซื่อสัตย์ สำหรับการแก้ปัญหาทางการเงินของคุณโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: bobhardyloanfirm@gmail.com
    Mr Bob Hardy [18/11/2014 - 07:23:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3078
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงิน? ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และผ่าน
  E-mail: jamesmorganfinancialfirm@gmail.com
    Mr James Morgan [18/11/2014 - 07:12:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3077
 • แจ้งลบ
    สวัสดี Sir / Madam,
  ชื่อของฉันคือนายบ๊อบฮาร์ดี, I am ผู้อำนวยการบริหารเงินให้สินเชื่อทางการเงิน บริษัท บ๊อบกู้เงินยาก®.Certifiedระหว่างการให้กู้ยืมเงินและสมาคมสินเชื่อที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่รัฐบาลและหน่วยงานที่ให้กู้ยืมเงินต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับการป้องกันเงินซักรีดหมายเรียกสำนักงาน คุณอยู่ในความยากลำบากทางการเงินไม่พอใจกับสถาบันการเงินของคุณที่จะช่วยให้? เพียงติดต่อฉันสำหรับประเภทใด ๆ ของเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ $ 3,000.00 ถึง $ 50,000,000.00
  หมายเหตุ: ความจริงที่ว่าเราจัดการเฉพาะกับคนที่ซื่อสัตย์ สำหรับการแก้ปัญหาทางการเงินของคุณโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: bobhardyloanfirm@gmail.com


    Mr Bob Hardy [18/11/2014 - 07:01:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3076
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เราเป็น บริษัท ที่จัดตั้งองค์การที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในความต้องการของ
  ช่วยเช่นความช่วยเหลือด้านการเงิน ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะผ่านทางการเงิน
  ความยากลำบากหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณจำเป็นต้องเงินเพื่อ
  เริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้ของคุณหรือจ่าย
  ออกค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณจะพบว่ามันยากที่จะ
  ได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์:
  williamfinanceagency@gmail.com ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านี้
  ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูเป็นเมื่อวานนี้เหมือนกันในวันนี้และตลอดไป
  มากกว่า กรุณาเหล่านี้สำหรับคนที่กลัวร้ายแรงใจกว้างและพระเจ้า

  หากคุณมีความสนใจติดต่อถนน:
  williamfinanceagency@gmail.com และกรอกเงินกู้ดังต่อไปนี้
  แบบฟอร์มใบสมัคร

  เงินกู้ใบสมัคร:

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  ที่อยู่:
  เบอร์โทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  อาชีพ:
  รายได้รายเดือน:
  เพศ:
  อายุ:
  ติดต่ออีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
  ขอบคุณ

  นายวิลเลียม
    Mr William [17/11/2014 - 13:06:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3075
 • แจ้งลบ
    หลุยส์เดอร์สันการเงินมาและประสบการณ์ที่แตกต่าง

  เราเป็น บริษัท จดทะเบียนที่ให้กู้ยืมเงินให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วนและให้ผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารเพราะคะแนนเครดิตต่ำสินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ บริษัท (ฯลฯ ) หรือคุณต้องการที่จะชำระหนี้ไม่ดีของคุณหรือตั๋วเงินหรือคุณได้รับ scammed ก่อนโดยผู้ให้กู้เงินปลอม? ขอแสดงความยินดีที่คุณกำลังอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมมีความน่าเชื่อถือทางการเงินหลุยส์เดอร์สันที่ให้ออกเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากของ 2% มีมาให้หมดสิ้นปัญหาของคุณทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามติดต่อเราผ่านทาง บริษัท ของเรา E - mail: louisandersonfinance@gmail.com
  (* สินเชื่อบุคคลสินเชื่อธุรกิจ (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)

  คุณจะให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูลด้านล่างนี้และส่งกลับมาให้เรา

  รายละเอียดของผู้สมัคร:
  =======================

  ชื่อ: ................................................ ....................

  ที่อยู่: ................................................ .... .............

  สัญชาติ: ................................................ ...

  ประเทศ: ...................... State: ................... เมือง: ... ....

  Zip / รหัสสินค้า: ...................... โทรศัพท์: ...................... . โทรสาร: ...

  วันเกิด: ...................... เพศ: ......................

  สถานะ: ........... อาชีพ: .............................

  จำนวนที่ร้องขอ: ..................... ในคำ ....................

  วัตถุประสงค์สินเชื่อ: ............................................. .......

  จำนวนเงินกู้ ............................................... . ...... .......

  คุณเข้าใจภาษาอังกฤษได้ไหม ..........................................

  รายได้ต่อเดือน: ............................................... ............

  เงินให้กู้ยืม / ระยะเวลา: ............................................. ......

  ผม (นาย / นางสาว) ............................................ .... ขอ
  รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับฉันเป็นความจริง

  วันที่: ........................ 2014

  ขอแสดงความนับถือ

  นาย หลุยส์เดอร์สัน

  เงินกู้ยืมเร็วที่สุดให้
  ===================================
  มาและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
  louisandersonfinance@gmail.com
    Louis Anderson [14/11/2014 - 03:24:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3074
 • แจ้งลบ
    ความสงบสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินที่จะเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  ) สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวของธุรกิจ
  ข) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
  ค) การรวมหนี้
  D) สินเชื่อ X-Mas
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  ที่อยู่: ..........................................
  สถานภาพ .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  เงินกู้ระยะเวลา: ...................................
  ส่วนบุคคลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ: .......................
  รายเดือน
  รายได้: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany@gmail.com
    Mrs Mary [12/11/2014 - 19:00:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3073
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * การโอนเงินอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนที่จะบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินในของคุณ
  บัญชีเงินฝาก
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดกองทุนเพื่อ? หลังจากที่ส่งใบสมัครสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังว่าคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ
  เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
  จากคุณ

  ติดต่อที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาต บริษัท เงินกู้ที่ได้รับอนุญาต
  ที่ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง

  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  ผู้อำนวยการทั่วไป
  CASHFIRMARENA สำนักงาน
  ลอนดอน
    Sir Joel williams [12/11/2014 - 07:26:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3072
 • แจ้งลบ
    เรามีเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตการณ์ทางการเงินtheไปทั่วโลกthe คุณอาจจะยืมระหว่าง 1000-50000000 (ยูโรปอนด์หรือดอลลาร์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (cliffordrichardservice@gmail.com) สำหรับการประมวลผลการกู้เงินของคุณกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ชื่อเต็มของคุณ:
  ประเทศของคุณ:
  จํานวนเงินที่ต้องใช้:
  ระยะเวลา:
  เพศ:
  อายุ:
  อาชีพ:
  หมายเลขโทรศัพท์:  เรามีเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำใช้ตอนนี้
     เรามีเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำใช้ตอนนี้ [11/11/2014 - 12:48:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3071
 • แจ้งลบ
    ขอต้อนรับสู่ (บริษัท เงินกู้ UNITY)
  เราให้บริการส่วนบุคคลสำหรับความต้องการทางการเงินของคุณทั้งหมด เรา
  ผู้จัดจำหน่ายการลงทุนของ บริษัท ที่มีแนวคิดเสรีนิยมเสนอเครดิต
  ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% เรามีเงินให้สินเชื่อ like_
  (1) สินเชื่อบุคคล
  (2) การรวมหนี้เงินกู้
  (3) บริษัท ร่วมทุน
  (4) สินเชื่อธุรกิจ
  (5) เงินให้กู้ยืมการศึกษา
  (6) สินเชื่อบ้าน

  คุณถูกปฏิเสธจากธนาคารของคุณ? คุณมีเครดิตไม่ดี? คุณมีค่าใช้จ่ายค้างชำระ?
  คุณอยู่ในตราสารหนี้? คุณจำเป็นต้องตั้งธุรกิจa? ไม่ต้องกังวล
  เพราะเราอยู่ที่นี่เพื่อให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ของเรา
  ช่วงของเงินกู้ 1.000-900, 000,000.00 ... ใน
  ยืมเงินดอลลาร์เงินยูโรและเงินปอนด์theและสกุลเงินอื่น ๆ !!
  อีเมล์ unityloancompany@yahoo.com

  1 ชื่อของคุณ: _______
  2 ติดต่อ: _______
  3 ประเทศที่พำนัก: ______
  4 จำนวนเงินกู้the ________
  5 ระยะเวลา: _____
  6 เพศ: _____
  7 อาชีพ: ________
  8 รายได้: _______
  9 วันเกิด: ________
  10 โทรศัพท์: _________

  ขอแสดงความในการบริการ
  บริษัท ของเราผ่านทาง e-mail อีกครั้ง unityloancompany@yahoo.com
  โทร: +447053833168
    Mr Uanle [08/11/2014 - 15:50:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3070
 • แจ้งลบ
    ขอต้อนรับสู่ (บริษัท เงินกู้ UNITY)
  เราให้บริการส่วนบุคคลสำหรับความต้องการทางการเงินของคุณทั้งหมด เรา
  ผู้จัดจำหน่ายการลงทุนของ บริษัท ที่มีแนวคิดเสรีนิยมเสนอเครดิต
  ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% เรามีเงินให้สินเชื่อ like_
  (1) สินเชื่อบุคคล
  (2) การรวมหนี้เงินกู้
  (3) บริษัท ร่วมทุน
  (4) สินเชื่อธุรกิจ
  (5) เงินให้กู้ยืมการศึกษา
  (6) สินเชื่อบ้าน

  คุณถูกปฏิเสธจากธนาคารของคุณ? คุณมีเครดิตไม่ดี? คุณมีค่าใช้จ่ายค้างชำระ?
  คุณอยู่ในตราสารหนี้? คุณจำเป็นต้องตั้งธุรกิจa? ไม่ต้องกังวล
  เพราะเราอยู่ที่นี่เพื่อให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ของเรา
  ช่วงของเงินกู้ 1.000-900, 000,000.00 ... ใน
  ยืมเงินดอลลาร์เงินยูโรและเงินปอนด์theและสกุลเงินอื่น ๆ !!
  อีเมล์ unityloancompany@yahoo.com

  1 ชื่อของคุณ: _______
  2 ติดต่อ: _______
  3 ประเทศที่พำนัก: ______
  4 จำนวนเงินกู้the ________
  5 ระยะเวลา: _____
  6 เพศ: _____
  7 อาชีพ: ________
  8 รายได้: _______
  9 วันเกิด: ________
  10 โทรศัพท์: _________

  ขอแสดงความในการบริการ
  บริษัท ของเราผ่านทาง e-mail อีกครั้ง unityloancompany@yahoo.com
  โทร: +447053833168
    Mr Uanle [08/11/2014 - 15:45:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3069
 • แจ้งลบ
    ทำในความต้องการของเงินให้กู้ยืมเร่งด่วน?
  * การโอนเงินอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนที่จะบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินในของคุณ
  บัญชีเงินฝาก
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดกองทุนเพื่อ? หลังจากที่ส่งใบสมัครสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังว่าคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ
  เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
  จากคุณ

  ติดต่อที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาต บริษัท เงินกู้ที่ได้รับอนุญาต
  ที่ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง

  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  ผู้อำนวยการทั่วไป
  CASHFIRMARENA สำนักงาน
  ลอนดอน
    Sir Joel williams [06/11/2014 - 03:29:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3068
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงิน? ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำใช้เงินกู้ในขณะนี้จะได้รับในอัตรา 2% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (24hourstloancompany1@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมทำให้ บริการที่ดีที่สุดสินเชื่อ
    24hourstloancompany1@gmail.com [02/11/2014 - 20:12:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3067
 • แจ้งลบ
    สวัสดี  นี้คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปที่เรากำลังให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ถ้าสนใจในการประยุกต์ใช้สำหรับเงินกู้, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: credithome@blumail.org เสนอเงินกู้ขั้นต่ำของเรามาจาก 1,000.00 ทางเลือกของการกู้ยืมเงินใด ๆ ฉันกำลังได้รับการรับรองการลงทะเบียนและผู้ให้กู้ Legit คุณสามารถติดต่อเราวันนี้ถ้าคุณมีความสนใจในการรับเงินให้กู้ยืมนี้ติดต่อฉันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลเงินกู้  อีเมล์: credithome@blumail.org
  MR MHAY
    credit home [30/10/2014 - 13:23:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3066
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีทำรายการธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวสำหรับสามถึง 30years สูงสุดด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี้คุณได้เช่นกันสามารถบอกเราจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อที่ปล่อยออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และขั้นต่ำ 5,000 £ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆมีความสนใจติดต่อเราได้ที่ (jackwarmerloanlender@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะได้รับเงินกู้
    jackwarmerloanlender@gmail.com [27/10/2014 - 06:42:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3065
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงิน? ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำใช้เงินกู้ในขณะนี้จะได้รับในอัตรา 2% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (24hourstloancompany1@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมทำให้ บริการที่ดีที่สุดสินเชื่อ
    24hourstloancompany1@gmail.com [27/10/2014 - 06:37:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3064
 • แจ้งลบ
    ที่จะต้องแนะนำตัวเองผมนายไมเคิลเบนสันฉันกู้เอกชน
  ให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 3% นี้เป็นโอกาสทางการเงินที่
  ขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้อย่างรวดเร็วของคุณ มีจำนวนมากออกมี
  มีกำลังมองหาโอกาสหรือความช่วยเหลือทางการเงินไปทั่ว
  สถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี้เป็น
  โอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นที่คุณไม่สามารถ
  ที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้งสอง
  บุคคล, บริษัท , นักธุรกิจและหญิง การกู้ยืมเงิน
  ช่วงที่ว่างจากจำนวนเงินที่คุณเลือกได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  เงินกู้ใบสมัครกรอกแบบฟอร์มและส่งคืน

  ชื่อเต็ม ....................................

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ............................

  ประเทศ ...........................................

  ...................................... อยู่

  รัฐ ..............................

  อายุ .............................................

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ .......................

  ................................. สถานภาพ

  การกู้ยืมเงินที่ต้องการเป็นเงินกู้ .....................................

  เงินกู้ระยะเวลา .................................

  อาชีพ ....................................

  รายได้รายเดือน .............................

  ในการรับรู้รายละเอียดเหล่านี้เราจะส่งคำของเราพร้อมกับกำหนดชำระคืนและถ้าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่คุณยืนที่จะได้รับเงินกู้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเร่งด่วนของคุณในการได้รับเงินกู้
  ฉันยินดีรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ

  Micheal Benson
    Michealbensonloanagency@gmail.com [26/10/2014 - 06:59:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3063
 • แจ้งลบ
    ดีวัน
  ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการที่จะปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงของ 1,000 ดอลลาร์เพื่อ 500,000,000 ดอลลาร์ เงินให้กู้ยืมของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: (ryankingfinancialservices@gmail.com)

  เสนอเงินให้กู้ยืม
    Mr Ryan [25/10/2014 - 12:10:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3062
 • แจ้งลบ
    ดีวัน
  ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการที่จะปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงของ 1,000 ดอลลาร์เพื่อ 500,000,000 ดอลลาร์ เงินให้กู้ยืมของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: (ryankingfinancialservices@gmail.com)

  เสนอเงินให้กู้ยืม
    ryankingfinancialservices@gmail.com [25/10/2014 - 12:08:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3061
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำใช้เงินกู้ในขณะนี้จะได้รับในอัตรา 2% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (24hourstloancompany1@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ บริการที่ดีที่สุดสินเชื่อ
    24hourstloancompany1@gmail.com [24/10/2014 - 15:19:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3060
 • แจ้งลบ
    เสนอเงินให้กู้ยืม

  ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำใช้เงินกู้ในขณะนี้จะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (excelservices.managementonline@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
    excelservices.managementonline@gmail.com [23/10/2014 - 10:02:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3059
 • แจ้งลบ
    นี้คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปของประเทศไทยที่เรากำลังให้ออกเงินกู้ราคาถูกที่อัตราดอกเบี้ย 3% ช่วงเริ่มต้นของการกู้ยืมเงินจาก $ 5,000 ถึง $ 400,000
   
  ผู้สมัครที่สนใจควรโปรดกลับมาให้เราด้วยข้อมูลด้านล่างนี้
   
  ขอชื่อ ........
  ประเทศ .........
  ที่อยู่ ...........
  หมายเลขโทรศัพท์ ........
  จำนวนเงินกู้ .........
  เงินกู้ระยะเวลา ........
  เพศ ..........
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ........ ?
   
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: (fredcoolloanfirm@hotmail.com)
   
  ขอบคุณ
  นายเฟร็ดเย็น
    Mr. Cool [10/10/2014 - 04:22:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3058
 • แจ้งลบ
    นี้คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปของประเทศไทยที่เรากำลังให้ออกเงินกู้ราคาถูกที่อัตราดอกเบี้ย 3% ช่วงเริ่มต้นของการกู้ยืมเงินจาก $ 5,000 ถึง $ 400,000
   
  ผู้สมัครที่สนใจควรโปรดกลับมาให้เราด้วยข้อมูลด้านล่างนี้
   
  ขอชื่อ ........
  ประเทศ .........
  ที่อยู่ ...........
  หมายเลขโทรศัพท์ ........
  จำนวนเงินกู้ .........
  เงินกู้ระยะเวลา ........
  เพศ ..........
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ........ ?
   
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: (fredcoolloanfirm@hotmail.com)
   
  ขอบคุณ
  นายเฟร็ดเย็น
    Mr. Cool [10/10/2014 - 04:18:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3057
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำใช้เงินกู้ในขณะนี้จะได้รับในอัตรา 2% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (24hourstloancompany1@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ บริการที่ดีที่สุดสินเชื่อ
    24hourstloancompany1@gmail.com [05/10/2014 - 23:27:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3056
 • แจ้งลบ
    เสนอเงินให้กู้ยืม

  ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำใช้เงินกู้ในขณะนี้จะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
    เสนอเงินให้กู้ยืม [02/10/2014 - 11:20:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3055
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดติดต่อเราผ่านทาง e-mail: honeywell240@gmail.com

  ข้อมูลต่อไปนี้
  ชื่อ:
  ประเทศ
  ปริมาณ:
  ระยะเวลา
  โทรศัพท์:

  ขอขอบคุณที่เลือกเรา
  นาย JamesHook
    นาย JamesHook [27/09/2014 - 15:01:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3054
 • แจ้งลบ
    เราให้คำตอบที่จริงการแก้ปัญหาที่แท้จริงในการทางการเงินของคุณ
  ปัญหา คุณปฏิเสธโดยธนาคารของคุณหรือคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  เงินกู้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่
  ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหนี้และสร้างธุรกิจของคุณ
  สมัครขอสินเชื่อตอนนี้ เราจะให้ออกเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  2% ต่อปี

  หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่านทาง:
  williamfinanceagency@gmail.com และกรอกเงินกู้ต่ำกว่า
  แบบฟอร์มใบสมัคร

  เงินกู้แบบฟอร์ม:

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  รายได้รายเดือน:
  เพศ:
  อายุ:
  ติดต่ออีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
  ขอบคุณ

  นายวิลเลียม
    Mr William [26/09/2014 - 06:56:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3053
 • แจ้งลบ
    คุณชายที่รัก / เจ้าข้า

  เงินกู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 2 วัน ไมโครบมจกองทุนการเงิน
  ในเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคลที่ 2% จากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านผู้ที่สนใจ
  ควร
  ติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านทาง e-mail ที่มีข้อมูลด้านล่างนี้
  ชื่อ: ..... นามสกุล: ...... ประเทศ: ....... โทรศัพท์
  จำนวน: ..... อาชีพ: ...... อายุ ............. จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: ...... เงินกู้
  ระยะเวลา: ......
  เจ้าหน้าที่ชื่อ: ข้อเสนอการลงทุนสินเชื่อ
  อีเมล์: frankwoodloan@gmail.com

  ขอแสดงความนับถือ

  นายแฟรงก์
    frankwoodloan@gmail.com [24/09/2014 - 12:42:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3052
 • แจ้งลบ
    Dear Sir / Madam

  เงินกู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 2 วัน แฟรงก์ไม้ไมโครกองทุนการเงินพาณิชย์และส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านที่ 2% ดอกเบี้ย rate.Interested บุคคล
  ควรติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านทาง E-mail ที่มีข้อมูลด้านล่างนี้
  ชื่อ: ..... นามสกุล: ...... ประเทศ: ....... โทรศัพท์
  จำนวน: ..... อาชีพ: ...... AGE: ............. จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: ...... เงินกู้
  ระยะเวลา: ......
  เจ้าหน้าที่ชื่อ: ข้อเสนอการลงทุนสินเชื่อ
  อีเมล์: frankwoodloan@gmail.com

  ขอแสดงความนับถือ

  นายแฟรงก์
    MR FRANK [22/09/2014 - 10:12:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3051
 • แจ้งลบ
    เรามีเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่ดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This ที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตการณ์ทางการเงินไปทั่วโลก คุณอาจจะยืมระหว่าง 1000-50000000 (ยูโรปอนด์หรือดอลลาร์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (cliffordrichardservice@gmail.com) สำหรับการประมวลผลการกู้เงินของคุณกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ชื่อเต็มของคุณ:
  ประเทศของคุณ:
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:
  ระยะเวลา:
  เพศ:
  อายุ:
  อาชีพ:
  หมายเลขโทรศัพท์:

     ขอสินเชื่ออย่างรวดเร็วในขณะนี้ [20/09/2014 - 18:17:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3050
 • แจ้งลบ
    ที่จะต้องแนะนำตัวเองผมนายไมเคิลเบนสันฉันกู้เอกชน
  ให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 3% นี้เป็นโอกาสทางการเงินที่
  ขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้วันนี้และได้รับเงินกู้ได้อย่างรวดเร็วของคุณ มีจำนวนมากออกมี
  มีกำลังมองหาโอกาสหรือความช่วยเหลือทางการเงินไปทั่ว
  สถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี้เป็น
  โอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นที่คุณไม่สามารถ
  ที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้ง
  บุคคล บริษัท นักธุรกิจและผู้หญิง การกู้ยืมเงิน
  ช่วงที่ใช้ได้จากจำนวนเงินที่คุณเลือกได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  เงินกู้ใบสมัครกรอกแบบฟอร์มและส่งคืน

  ชื่อเต็ม ....................................

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล ............................

  ประเทศ ...........................................

  ...................................... อยู่

  รัฐ ..............................

  อายุ .............................................

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ .......................

  ................................. สถานภาพ

  การกู้ยืมเงินที่ต้องการเป็นเงินกู้ .....................................

  เงินกู้ระยะเวลา .................................

  อาชีพ ....................................

  รายได้รายเดือน .............................

  ในการรับรู้รายละเอียดเหล่านี้เราจะส่งคำของเราพร้อมกับกำหนดชำระคืนและถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณยืนที่จะได้รับเงินกู้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเร่งด่วนของคุณในการได้รับเงินกู้
  ฉันยินดีรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ

  Micheal Benson
    Micheal Benson [20/09/2014 - 14:00:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3049
 • แจ้งลบ
    ที่จะต้องแนะนำตัวเองผมนายไมเคิลเบนสันฉันกู้เอกชน
  ให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 3% นี้เป็นโอกาสทางการเงินที่
  ขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้วันนี้และได้รับเงินกู้ได้อย่างรวดเร็วของคุณ มีจำนวนมากออกมี
  มีกำลังมองหาโอกาสหรือความช่วยเหลือทางการเงินไปทั่ว
  สถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี้เป็น
  โอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นที่คุณไม่สามารถ
  ที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้ง
  บุคคล บริษัท นักธุรกิจและผู้หญิง การกู้ยืมเงิน
  ช่วงที่ใช้ได้จากจำนวนเงินที่คุณเลือกได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  เงินกู้ใบสมัครกรอกแบบฟอร์มและส่งคืน

  ชื่อเต็ม ....................................

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล ............................

  ประเทศ ...........................................

  ...................................... อยู่

  รัฐ ..............................

  อายุ .............................................

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ .......................

  ................................. สถานภาพ

  การกู้ยืมเงินที่ต้องการเป็นเงินกู้ .....................................

  เงินกู้ระยะเวลา .................................

  อาชีพ ....................................

  รายได้รายเดือน .............................

  ในการรับรู้รายละเอียดเหล่านี้เราจะส่งคำของเราพร้อมกับกำหนดชำระคืนและถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณยืนที่จะได้รับเงินกู้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเร่งด่วนของคุณในการได้รับเงินกู้
  ฉันยินดีรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ

  Micheal Benson
    Micheal Bensopn [20/09/2014 - 13:55:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3048
 • แจ้งลบ
    ที่จะต้องแนะนำตัวเองผมนายไมเคิลเบนสันฉันกู้เอกชน
  ให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 3% นี้เป็นโอกาสทางการเงินที่
  ขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้วันนี้และได้รับเงินกู้ได้อย่างรวดเร็วของคุณ มีจำนวนมากออกมี
  มีกำลังมองหาโอกาสหรือความช่วยเหลือทางการเงินไปทั่ว
  สถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี้เป็น
  โอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นที่คุณไม่สามารถ
  ที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้ง
  บุคคล บริษัท นักธุรกิจและผู้หญิง การกู้ยืมเงิน
  ช่วงที่ใช้ได้จากจำนวนเงินที่คุณเลือกได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  เงินกู้ใบสมัครกรอกแบบฟอร์มและส่งคืน

  ชื่อเต็ม ....................................

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล ............................

  ประเทศ ...........................................

  ...................................... อยู่

  รัฐ ..............................

  อายุ .............................................

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ .......................

  ................................. สถานภาพ

  การกู้ยืมเงินที่ต้องการเป็นเงินกู้ .....................................

  เงินกู้ระยะเวลา .................................

  อาชีพ ....................................

  รายได้รายเดือน .............................

  ในการรับรู้รายละเอียดเหล่านี้เราจะส่งคำของเราพร้อมกับกำหนดชำระคืนและถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณยืนที่จะได้รับเงินกู้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเร่งด่วนของคุณในการได้รับเงินกู้
  ฉันยินดีรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ
  Micheal Benson
    Micheal Bensopn [19/09/2014 - 13:07:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3047
 • แจ้งลบ
    เราให้คำตอบที่จริงการแก้ปัญหาที่แท้จริงในการทางการเงินของคุณ
  ปัญหา คุณปฏิเสธโดยธนาคารของคุณหรือคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  เงินกู้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่
  ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหนี้และสร้างธุรกิจของคุณ
  สมัครขอสินเชื่อตอนนี้ เราจะให้ออกเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  2% ต่อปี

  หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่านทาง:
  williamfinanceagency@gmail.com และกรอกเงินกู้ต่ำกว่า
  แบบฟอร์มใบสมัคร

  เงินกู้แบบฟอร์ม:

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  รายได้รายเดือน:
  เพศ:
  อายุ:
  อาชีพ:
  ติดต่ออีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
  ขอบคุณ

  นายวิลเลียม
    Mr William [17/09/2014 - 09:17:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3046
 • แจ้งลบ
    สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออนไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูกหลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมีความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของเงินกู้ยืมมี [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] ยังคง Legit บริษัท นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท นี้ในอีเมลของพวกเขาที่. และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะ นอกจากนี้ยังร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

  botmoogheoo
  จากฉะเชิงเทราประเทศไทย
    botmoogheoo [16/09/2014 - 17:33:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3045
 • แจ้งลบ
    สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออ นไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูก หลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉัน ตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมาก เพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอ ให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขา โดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่ ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมี ความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของ ฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของเงินกู้ยืมมี [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] ยังคง Legit บริษัท นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท นี้ในอีเมลของพวกเขาที่. และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะ นอกจากนี้ยังร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

  botmoogheoo
  จากฉะเชิงเทราประเทศไทย
    botmoogheoo [16/09/2014 - 16:54:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3044
 • แจ้งลบ
    สวัสดีครับทุกคนในไทย
  ชื่อของฉันคือซาแมนต้าจากกรุงเทพฯฉันอยู่ที่นี่เพื่อเป็นพยานว่าผมได้รับเงินกู้ยืมของฉันจากนางสเตลล่า Rene {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} หลังจากที่ฉันใช้สองครั้งจากผู้ให้กู้สินเชื่อต่างๆที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ให้กู้ที่เหมาะสมในฟอรั่มฉันคิดว่านี้ กู้ยืมของพวกเขาที่จริงและฉันนำมาใช้ แต่พวกเขาไม่เคยให้ผมยืมผมอยู่ในความต้องการของเงินกู้เร่งด่วนที่จะเริ่มต้นธุรกิจและฉันนำมาใช้จากผู้ให้กู้สินเชื่อต่างๆที่สัญญาว่าจะช่วย แต่พวกเขาไม่เคยให้ผมยืมจนกระทั่งเพื่อนของฉันแนะนำฉัน กับนางสเตลล่า Rene ซีอีโอของสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่สัญญาว่าจะช่วยฉันด้วยเงินกู้จากความปรารถนาของฉันและเขาก็ทำตามที่เขาสัญญาว่าไม่มีรูปแบบของความล่าช้าใด ๆ ที่ฉันไม่เคยคิดว่ายังคงมีผู้ให้กู้สินเชื่อที่เชื่อถือได้จนกว่าฉันจะได้พบนางสเตลล่าเรเน่ ที่จริงๆช่วยฉันด้วยเงินกู้ของฉันและเปลี่ยนชีวิตของฉันให้ดีขึ้นผมไม่ทราบว่าถ้าคุณอยู่ในความต้องการของเร่งด่วนสินเชื่อฟรีความรู้สึกที่จะติดต่อคุณสเตลล่า Rene ใน email{mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} เพื่อขอความช่วยเหลือ

  ซาแมนต้า
    ซาแมนต้า [16/09/2014 - 05:33:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3043
 • แจ้งลบ
    เราให้คำตอบที่จริงการแก้ปัญหาที่แท้จริงในการทางการเงินของคุณ
  ปัญหา คุณปฏิเสธโดยธนาคารของคุณหรือคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  เงินกู้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่
  ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหนี้และสร้างธุรกิจของคุณ
  สมัครขอสินเชื่อตอนนี้ เราจะให้ออกเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  2% ต่อปี

  หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่านทาง:
  williamfinanceagency@gmail.com และกรอกเงินกู้ต่ำกว่า
  แบบฟอร์มใบสมัคร

  เงินกู้แบบฟอร์ม:

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  รายได้รายเดือน:
  เพศ:
  อายุ:
  ติดต่ออีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
  ขอบคุณ

  นายวิลเลียม
    Mr William [10/09/2014 - 19:31:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3042
 • แจ้งลบ
    สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออนไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูกหลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมีความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของเงินกู้ยืมมี [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] ยังคง Legit บริษัท นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท นี้ในอีเมลของพวกเขาที่. และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะ นอกจากนี้ยังร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

  botmoogheoo
    botmoogheoo [10/09/2014 - 12:07:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3041
 • แจ้งลบ
    ผมนาย Dino สีน้ำตาลจะถูกต้องตามกฎหมายและผู้ให้กู้สินเชื่อที่มีชื่อเสียง เราเป็น บริษัท แบบไดนามิกที่มีความช่วยเหลือทางการเงิน เรายืมเงินออกให้กับประชาชนในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มี เครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงินที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจ ฉันต้องการใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้ และได้รับผลประโยชน์เป็นยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน

  ติดต่อเราผ่านทางอี เมล์: dinobrownloanfirm@gmail.com คุณจะต้องกรอกและส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ sothat เราสามารถดำเนินการกับการกู้ยืมเงิน

  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  state:
  ประเทศ:
  เพศ:
  อายุ:
  จำนวนเงินกู้:
  ระยะเวลา:
  รายได้ต่อเดือน:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  วัตถุประสงค์เงินกู้

  ขอบคุณความนับถือที่ดีที่สุดในขณะที่เรารอคอย
  การตอบสนองอย่างเร่งด่วนของคุณ
    mr dino browm [10/09/2014 - 05:49:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3040
 • แจ้งลบ
    ผมนาย Dino สีน้ำตาลจะถูกต้องตามกฎหมายและผู้ให้กู้สินเชื่อที่มีชื่อเสียง เราเป็น บริษัท แบบไดนามิกที่มีความช่วยเหลือทางการเงิน เรายืมเงินออกให้กับประชาชนในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มี เครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงินที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจ ฉันต้องการใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้ และได้รับผลประโยชน์เป็นยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน

  ติดต่อเราผ่านทางอี เมล์: dinobrownloanfirm@gmail.com คุณจะต้องกรอกและส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ sothat เราสามารถดำเนินการกับการกู้ยืมเงิน

  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  state:
  ประเทศ:
  เพศ:
  อายุ:
  จำนวนเงินกู้:
  ระยะเวลา:
  รายได้ต่อเดือน:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  วัตถุประสงค์เงินกู้

  ขอบคุณความนับถือที่ดีที่สุดในขณะที่เรารอคอย
  การตอบสนองอย่างเร่งด่วนของคุณ
    mr dino browm [10/09/2014 - 05:36:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3039
 • แจ้งลบ
    ยินดีต้อนรับ

  เราเสนอภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์และสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีน้อยที่สุดอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% มีระยะเวลาการชำระหนี้ตั้งแต่ 1-50 ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งส่วนใดของโลกที่มีข้อตกลงสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่น

  * คุณจะสูญเสียการนอนหลับคืนที่กังวลว่าจะได้รับสินเชื่อหรือไม่
  * คุณแสวงหาเงินที่จะจ่ายออกเงินให้สินเชื่อและหนี้?
  * คุณแสวงหาเงินทุนที่จะตั้งธุรกิจของคุณเองหรือ
  * คุณขอกู้ยืมเงินเพื่อดำเนินการโครงการขนาดใหญ่?

  กรอกแบบฟอร์มใบสมัครดังต่อไปนี้

  ชื่อ:
  นามสกุล:
  เพศ:
  สถานภาพ:
  เมือง:
  รัฐ / จังหวัด:
  อาชีพ:
  ชื่อ บริษัท : บริษัท (ถ้ามี)
  ที่อยู่ที่ทำงาน:
  ประเทศ:
  โทรศัพท์:
  จำนวนเงินที่ต้องการเป็นเงินกู้:
  ระยะเวลา:
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:
  E-mail: amazontrinityfunding@gmail.com
  Call Center +1 814-367-3092
  Attendant ออนไลน์
  นางอัลเลน
    amazon trinity funding [09/09/2014 - 15:20:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3038
 • แจ้งลบ
    วันดีทุกคนผมชื่อนาย Ponpagdee ผมพลเมืองของนิวยอร์คสหรัฐอเมริกาฉันได้รับการมองไปข้างหน้าสำหรับ บริษัท สินเชื่อของแท้สำหรับที่ผ่านมา 2 เดือนและทั้งหมดที่ฉันได้เป็นกลุ่มของการหลอกลวงที่ทำให้ผมที่จะไว้วางใจพวกเขาและใน ตอนท้ายของวันที่พวกเขาติดกับดักฉันของ $ 7,000 โดยไม่ให้อะไรตอบแทนทุกความหวังของฉันหายไปฉันได้สับสนและผิดหวังฉันพบว่ามันยากมากที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของฉันฉันไม่เคยต้องการที่จะมีอะไรที่จะทำอย่างไรกับ บริษัท ที่ให้กู้ยืม ในสุทธิอีกครั้งเพราะฉันไม่เคยไว้วางใจ บริษัท เงินกู้ใด ๆ อีกครั้งตั้งแต่ฉันถูก scammed ดังนั้นฉันไปยืมเงินจากเพื่อนของฉันบอกเขาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยผมว่าเขารู้ว่า บริษัท เงินกู้ที่สามารถ ช่วยให้ผมที่เขาเพิ่งได้รับเงินกู้จากพวกเขาสั่งให้ผมในการที่จะใช้สำหรับเงินกู้ที่ฉันทำตามที่เขาบอกผมว่าผมใช้ แต่ผมไม่เคยเชื่อ แต่ฉันพยายามและความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันเงินกู้ของฉันได้รับอนุญาตให้ ฉันภายใน 2 ชั่วโมง, ฉันไม่สามารถเชื่อว่าผมมีความสุขและอุดมไปด้วยอีกครั้งและผมขอบคุณพระเจ้าที่ตามนี้หลอกลวงทั่วสถานที่ที่ บริษัท ของแท้เช่นนี้ยังคงมีอยู่โปรดผมแนะนำให้ทุกคนออกมีที่อยู่ในความต้องการของสินเชื่อและ สามารถจะเชื่อถือได้เชื่อถือได้และความสามารถในการจ่ายเงินกลับมาที่เวลาที่กำหนดของเงินทุนที่จะติดต่อ (parkerdan959@outlook.com) และเป็นอิสระจากการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต พวกเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
     Ponpagdee [09/09/2014 - 10:36:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3037
 • แจ้งลบ
    
  ผมนาย Dino สีน้ำตาลที่ถูกต้องและผู้ให้กู้สินเชื่อที่มีชื่อเสียง เราเป็น บริษัท แบบไดนามิกที่มีความช่วยเหลือทางการเงิน เรา ยืมเงินออกให้กับประชาชนในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มี เครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงินที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจ ฉันต้องการใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์เป็นยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน

  ติดต่อ เราผ่านทางอีเมล์: dinobrownloanfirm@gmail.com คุณจะต้องกรอกและส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ sothat เราสามารถดำเนินการกับการกู้ยืมเงิน

  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  State:
  ประเทศ:
  เพศ:
  อายุ:
  จำนวนเงินกู้:
  ระยะเวลา:
  รายได้ต่อเดือน:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  วัตถุประสงค์เงินกู้

  ขอบคุณความนับถือที่ดีที่สุดในขณะที่เรารอคอย
  การตอบสนองอย่างเร่งด่วนของคุณ
    mr dino browm [07/09/2014 - 06:42:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3036
 • แจ้งลบ
    เราให้คำตอบที่จริงการแก้ปัญหาที่แท้จริงในการทางการเงินของคุณ
  ปัญหา คุณปฏิเสธโดยธนาคารของคุณหรือคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  เงินกู้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่
  ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหนี้และสร้างธุรกิจของคุณ
  สมัครขอสินเชื่อตอนนี้ เราจะให้ออกเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  2% ต่อปี

  หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่านทาง:
  williamfinanceagency@gmail.com และกรอกเงินกู้ต่ำกว่า
  แบบฟอร์มใบสมัคร

  เงินกู้แบบฟอร์ม:

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  รายได้รายเดือน:
  เพศ:
  อายุ:
  ติดต่ออีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
  ขอบคุณ

  นายวิลเลียม
    Mr William [04/09/2014 - 07:24:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3035
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ ติดต่อฉันตอนนี้จะนำไปใช้สำหรับทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมแก่สถานที่ใด ๆ ในโลกเรามีชนิดที่ดีที่สุดและง่ายของเงินให้กู้ยืมติดต่อฉันผ่านทาง andrewjohnsonloan@gmail.com
    Andrew Johnson [03/09/2014 - 22:10:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3034
 • แจ้งลบ
    หวัดดี
  ฉัน Lionel แอนเดอร์สัน ผู้ให้กู้ยืม"กรรมการผู้จัดการสินเชื่อ D.C
  โซลูชันที่นี่ในแคนาดา ฉันยอมกู้ยืมกับดอกเบี้ย
  อัตรา 3% และ ในจำนวน $3, 000.00USD ถึง $8000, 000.00USD เป็นการ
  เงินกู้ ให้เรามีเงินกู้ยืม ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และ มีการไม่ตรวจ สอบเครดิต เรา

  นำเสนอสินเชื่อบุคคล สินเชื่อรวมหนี้ เงินทุน ธุรกิจ
  สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อบ้าน หรือ "เงินกู้ ยืมด้วยเหตุผลใด ๆออย่างไรก็ตาม เรา
  วิธี มีโอกาสที่จะระบุจำนวนเงินกู้ยืมที่จำเป็นและ
  ระยะเวลาที่อยู่บ้าน ฉันได้รับการรับรอง ลงทะเบียน และกฏหมายผู้ให้กู้
  ถ้าคุณมีความสนใจ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และกลับไป
  เราผ่านทางอีเมลนี้มากที่ (lionelandersonloanhomes@gmail.com)

  * ผู้กู้ข้อมูลจำเป็นกรอกและส่งคืน *

  1) ชื่อเต็ม: ...
  2) เพศ: ...
  3) ที่อยู่ติดต่อ: ...
  4) ทำงานอยู่: ...
  5) โทรศัพท์: ...
  6 ประเทศ: ...
  7) รายได้: ...
  8) ต้องเป็นเงินกู้ยืมจำนวน: ...
  9) เงินกู้ยืมระยะเวลา: ...

  เมื่อแอพลิเคชันเป็นการกรอกข้อมูล จะส่งแอพลิเคชัน
  นี้อยู่อีเมล์ที่ (lionelandersonloanhomes@gmail.com)

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สนใจคุณอ่านข้อความนี้โปรดยอมรับ
  ฉันขอโทษ

  ฉันหวังว่าจะได้ยินจากคุณเร็ว ๆ นี้
  ด้วยความนับถือ
    Sir Lionel Anderson [02/09/2014 - 13:32:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3033
 • แจ้งลบ
    เราให้คำตอบที่จริงการแก้ปัญหาที่แท้จริงในการทางการเงินของคุณ
  ปัญหา คุณปฏิเสธโดยธนาคารของคุณหรือคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  เงินกู้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่
  ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหนี้และสร้างธุรกิจของคุณ
  สมัครขอสินเชื่อตอนนี้ เราจะให้ออกเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  2% ต่อปี

  หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่านทาง:
  williamfinanceagency@gmail.com และกรอกเงินกู้ต่ำกว่า
  แบบฟอร์มใบสมัคร

  เงินกู้แบบฟอร์ม:

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  รายได้รายเดือน:
  เพศ:
  อายุ:
  ติดต่ออีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
  ขอบคุณ

  นายวิลเลียม
    Mr William [02/09/2014 - 09:02:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3032
 • แจ้งลบ
    ผมนาย M.Carey ฮุสตันถูกต้องตามกฎหมายและมีชื่อเสียงผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืม เรา
  บริษัท แบบไดนามิกที่มีความช่วยเหลือทางการเงิน เรายืม
  เงินทุนจากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่
  มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการ
  ลงทุนในธุรกิจ ฉันต้องการที่จะใช้สื่อนี้จะแจ้งให้ทราบ
  ที่เราทำให้มีความน่าเชื่อถือและได้รับประโยชน์มีความยินดีที่จะนำเสนอ
  เครดิต

  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: houston.loanfirm@gmail.com

  เครดิตการประยุกต์ใช้รูปแบบ:

  ชื่อของผู้ยื่นคำขอ: .....

  อาชีพ: ......

  รัฐ: .....

  ประเทศ .....

  ผู้สมัครที่อยู่: .......

  สถานะ: ......

  รายได้: .....

  จำนวนเงินกู้: .......

  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ....

  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: .....

  ขอขอบคุณคุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

  อีเมล์: houston.loanfirm@gmail.com
    Mack Carey [02/09/2014 - 08:57:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3031
 • แจ้งลบ
    นี่คือการโฆษณาออนไลน์จากเงิน / เงินให้กู้ยืมที่ บริษัท เอกชน คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจของคุณให้กู้ยืมสำหรับการลงทุน? เรามีเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลไปยังบุคคล บริษัท ธุรกิจและผู้หญิง

  เพื่อนำไปใช้และได้รับเงินกู้ในวันนี้กรุณาติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของเราอย่างเป็นทางการด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณ

  ติดต่ออีเมล์: urgentloans01@hotmail.com

  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
    ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา [02/09/2014 - 05:20:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3030
 • แจ้งลบ
    นี่คือการโฆษณาออนไลน์จากเงิน / เงินให้กู้ยืมที่ บริษัท เอกชน คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจของคุณให้กู้ยืมสำหรับการลงทุน? เรามีเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลไปยังบุคคล บริษัท ธุรกิจและผู้หญิง

  เพื่อนำไปใช้และได้รับเงินกู้ในวันนี้กรุณาติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของเราอย่างเป็นทางการด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณ

  ติดต่ออีเมล์: urgentloans01@hotmail.com

  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
    ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา [02/09/2014 - 05:11:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3029
 • แจ้งลบ
    เรียนคุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะจ่ายให้ฝ่ายที่สนใจทั้งหมดของคุณคลินต์ควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ บริษัท ของเราผ่าน: lamidosambo.loanservices1@hotmail.com
    lamidosambo.loanservices1@hotmail.com [25/08/2014 - 18:28:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3028
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำใช้เงินกู้ในขณะนี้จะได้รับในอัตรา 2% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (24hourstloancompany1@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ บริการที่ดีที่สุดสินเชื่อ
    24hourstloancompany1@gmail.com [25/08/2014 - 18:18:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3027
 • แจ้งลบ
    เสนอเงินให้กู้ยืม

  ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำใช้เงินกู้ในขณะนี้จะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
    เสนอสินเชื่อ.. [24/08/2014 - 21:18:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3026
 • แจ้งลบ
    
  Moje meno je pán Daniel Smith, som súkromný veriteľ, ktorý rozdávať
  pôžičky na súkromné ​​a firemné jednotlivcov. Už ste bola odmietnutá
  toľko bánk? Potrebujete financie založiť svoje podnikanie? Páči sa
  budete potrebovať financovať pre rozšírenie svojho podnikania? Alebo potrebujete
  osobné pôžičky?. kontaktujte nás :: danielsmithinvestment01@hotmail.com

  Dlžníci DATA FORM

  1) Vaše meno
  2) SEX
  3) Vaša krajina
  4) Vaša profesia
  5) Váš rodinný stav
  6) Telefón
  7) MESAČNÝ PRÍJEM
  8) ADRESA
  9) ÚČEL
  10) PÔŽIČKA ŽIADOSŤ
  11) Doba trvania úveru

  kontaktujte nás :: danielsmithinvestment01@hotmail.com
  S pozdravom
  Pán Daniel Smith
    daniel smith [24/08/2014 - 14:02:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3025
 • แจ้งลบ
    
  Moje meno je pán Daniel Smith, som súkromný veriteľ, ktorý rozdávať
  pôžičky na súkromné ​​a firemné jednotlivcov. Už ste bola odmietnutá
  toľko bánk? Potrebujete financie založiť svoje podnikanie? Páči sa
  budete potrebovať financovať pre rozšírenie svojho podnikania? Alebo potrebujete
  osobné pôžičky?. kontaktujte nás :: danielsmithinvestment01@hotmail.com

  Dlžníci DATA FORM

  1) Vaše meno
  2) SEX
  3) Vaša krajina
  4) Vaša profesia
  5) Váš rodinný stav
  6) Telefón
  7) MESAČNÝ PRÍJEM
  8) ADRESA
  9) ÚČEL
  10) PÔŽIČKA ŽIADOSŤ
  11) Doba trvania úveru

  kontaktujte nás :: danielsmithinvestment01@hotmail.com
  S pozdravom
  Pán Daniel Smith
    daniel smith [24/08/2014 - 13:59:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3024
 • แจ้งลบ
    สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออนไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูกหลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมีความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของสินเชื่อยังคงมีกฏหมาย บริษัท นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท นี้ในอีเมลของพวกเขาที่ [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะยัง ร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

  สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออนไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูกหลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมีความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของสินเชื่อยังคงมีกฏหมาย บริษัท นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท นี้ในอีเมลของพวกเขาที่ [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะยัง ร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

  botmoogheoo
    botmoogheoo [19/08/2014 - 04:16:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3023
 • แจ้งลบ
    Hello, I am นายสมิ ธ โอลิเวอร์ผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเอกชน
  เวลาชีวิตของเงินให้กู้ยืมที่มีโอกาส
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือที่คุณต้องการ
  เพื่อขอยืมเงิน
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณได้อย่างไร
  คุณได้รับการปฏิเสธ
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ
  คุณต้องรวมเงินให้กู้ยืมหรือจำนอง?
  ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ปัญหาทางการเงินของคุณทุกสิ่งที่
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปงานเลี้ยง
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงิน
  ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2%. ฉันต้องการ
  ใช้นี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย ที่เชื่อถือได้และผลประโยชน์และ
  Loan.So คุณจะยินดีที่จะติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล :.
  olivermithloans@gmail.com

  datas ของผู้กู้

    1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
    2) ประเทศ: .............................. ................ .............
    3) ที่อยู่: .............................. ............... ............
    4) State: .............................. ................ .............. ..
    5) เพศ: .............................. ................ ..............
  ....
    6) สถานะ: .............................. ................ ...
    7) อาชีพ: .............................. ................ .......
    8) หมายเลขโทรศัพท์: .............................. ............... ...
    9) ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน .....................
    10) รายได้รายเดือน: .............................. ............. ..
    11) จํานวนเงินที่ต้องใช้: .............................. .......
    12) ระยะเวลาการให้กู้ยืมเงิน .............................. ............... ..
    13) .............................. วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ..............
    14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
    15) คุณเคยใช้มาก่อน ... ..............................

    ขอบคุณ
    MR OLIVER [18/08/2014 - 15:03:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3022
 • แจ้งลบ
    Hello, I am นายสมิ ธ โอลิเวอร์ผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเอกชน
  เวลาชีวิตของเงินให้กู้ยืมที่มีโอกาส
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือที่คุณต้องการ
  เพื่อขอยืมเงิน
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณได้อย่างไร
  คุณได้รับการปฏิเสธ
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ
  คุณต้องรวมเงินให้กู้ยืมหรือจำนอง?
  ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ปัญหาทางการเงินของคุณทุกสิ่งที่
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปงานเลี้ยง
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงิน
  ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2%. ฉันต้องการ
  ใช้นี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย ที่เชื่อถือได้และผลประโยชน์และ
  Loan.So คุณจะยินดีที่จะติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล :.
  olivermithloans@gmail.com

  datas ของผู้กู้

    1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
    2) ประเทศ: .............................. ................ .............
    3) ที่อยู่: .............................. ............... ............
    4) State: .............................. ................ .............. ..
    5) เพศ: .............................. ................ ..............
  ....
    6) สถานะ: .............................. ................ ...
    7) อาชีพ: .............................. ................ .......
    8) หมายเลขโทรศัพท์: .............................. ............... ...
    9) ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน .....................
    10) รายได้รายเดือน: .............................. ............. ..
    11) จํานวนเงินที่ต้องใช้: .............................. .......
    12) ระยะเวลาการให้กู้ยืมเงิน .............................. ............... ..
    13) .............................. วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ..............
    14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
    15) คุณเคยใช้มาก่อน ... ..............................

    ขอบคุณ
    MR OLIVER [18/08/2014 - 14:58:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3021
 • แจ้งลบ
    Hello, I am นายสมิ ธ โอลิเวอร์ผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเอกชน
  เวลาชีวิตของเงินให้กู้ยืมที่มีโอกาส
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือที่คุณต้องการ
  เพื่อขอยืมเงิน
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณได้อย่างไร
  คุณได้รับการปฏิเสธ
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ
  คุณต้องรวมเงินให้กู้ยืมหรือจำนอง?
  ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ปัญหาทางการเงินของคุณทุกสิ่งที่
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปงานเลี้ยง
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงิน
  ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2%. ฉันต้องการ
  ใช้นี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย ที่เชื่อถือได้และผลประโยชน์และ
  Loan.So คุณจะยินดีที่จะติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล :.
  olivermithloans@gmail.com

  datas ของผู้กู้

    1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
    2) ประเทศ: .............................. ................ .............
    3) ที่อยู่: .............................. ............... ............
    4) State: .............................. ................ .............. ..
    5) เพศ: .............................. ................ ..............
  ....
    6) สถานะ: .............................. ................ ...
    7) อาชีพ: .............................. ................ .......
    8) หมายเลขโทรศัพท์: .............................. ............... ...
    9) ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน .....................
    10) รายได้รายเดือน: .............................. ............. ..
    11) จํานวนเงินที่ต้องใช้: .............................. .......
    12) ระยะเวลาการให้กู้ยืมเงิน .............................. ............... ..
    13) .............................. วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ..............
    14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
    15) คุณเคยใช้มาก่อน ... ..............................

    ขอบคุณ
    MR OLIVER [18/08/2014 - 14:07:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3020
 • แจ้งลบ
    สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออนไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูกหลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมีความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของเงินกู้ยืมมี [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] ยังคง Legit บริษัท นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท นี้ในอีเมลของพวกเขาที่. และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะ นอกจากนี้ยังร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

  botmoogheoo
  จากฉะเชิงเทราประเทศไทย
    botmoogheoo [16/08/2014 - 15:21:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3019
 • แจ้งลบ
    สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออนไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูกหลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมีความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของเงินกู้ยืมมี [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] ยังคง Legit บริษัท นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท นี้ในอีเมลของพวกเขาที่. และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะ นอกจากนี้ยังร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

  botmoogheoo
  จากฉะเชิงเทราประเทศไทย
    botmoogheoo [16/08/2014 - 15:15:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3018
 • แจ้งลบ
    ที่จะต้องแนะนำตัวเองผมนายไมเคิลเบนสันฉันกู้เอกชน
  ให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 3% นี้เป็นโอกาสทางการเงินที่
  ขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้วันนี้และได้รับเงินกู้ได้อย่างรวดเร็วของคุณ มีจำนวนมากออกมี
  มีกำลังมองหาโอกาสหรือความช่วยเหลือทางการเงินไปทั่ว
  สถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี้เป็น
  โอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นที่คุณไม่สามารถ
  ที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้ง
  บุคคล บริษัท นักธุรกิจและผู้หญิง การกู้ยืมเงิน
  ช่วงที่ใช้ได้จากจำนวนเงินที่คุณเลือกได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  เงินกู้ใบสมัครกรอกแบบฟอร์มและส่งคืน

  ชื่อเต็ม ....................................

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล ............................

  ประเทศ ...........................................

  ...................................... อยู่

  รัฐ ..............................

  อายุ .............................................

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ .......................

  ................................. สถานภาพ

  การกู้ยืมเงินที่ต้องการเป็นเงินกู้ .....................................

  เงินกู้ระยะเวลา .................................

  อาชีพ ....................................

  รายได้รายเดือน .............................

  ในการรับรู้รายละเอียดเหล่านี้เราจะส่งคำของเราพร้อมกับกำหนดชำระคืนและถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณยืนที่จะได้รับเงินกู้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเร่งด่วนของคุณในการได้รับเงินกู้
  ฉันยินดีรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ

  ไมเคิลเบนสัน
    Michea Benson [16/08/2014 - 13:13:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3017
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  สมัครสำหรับเงินกู้อย่างรวดเร็วและสะดวกในการชำระค่าและการเริ่มต้นใหม่การจัดหาเงินทุนโครงการของคุณในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด 3% จะติดต่อเราวันนี้ผ่านทาง: credithome@blumail.org กับการกู้ยืมเงินจำเป็นต้องเป็นข้อเสนอเงินกู้ขั้นต่ำของเราคือ 1,000.00 ทางเลือกของการกู้ยืมเงินใด ๆ ฉันกำลังได้รับการรับรองการลงทะเบียนและผู้ให้กู้ Legit คุณสามารถติดต่อเราวันนี้ถ้าคุณมีความสนใจในการรับเงินให้กู้ยืมนี้ติดต่อฉันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืมกระบวนการเช่นข้อตกลงและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและวิธีการกู้ยืมเงินจะถูกโอนไปที่คุณ ฉันจำเป็นต้องตอบสนองอย่างเร่งด่วนของคุณถ้าคุณมีความสนใจ

  เงินกู้แบบฟอร์ม

  (1) ชื่อเต็ม:
  (2) จำนวนเงินที่จำเป็นต้องเป็นเงินกู้
  (3) หมายเลขโทรศัพท์:
  (4) ระยะเวลา:
  (5) ประเทศ:
  (6) รัฐ / จังหวัด:
  (7) รายได้รายเดือน:
  (8) สถานภาพ:
  (9) คุณได้ใช้ก่อน
  (10) เงินกู้ยืมวัตถุประสงค์:

  หมายเหตุ: การตอบสนองทั้งหมดควรจะส่งต่อไปยัง: credithome@blumail.org สำหรับการประมวลผลอย่างรวดเร็ว
  ขอบคุณคุณ

  นาย Mhay burailla
    credit home [12/08/2014 - 01:38:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3016
 • แจ้งลบ
    ในความต้องการของเงินกู้เร่งด่วน?
  * โอนมากอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนที่จะบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินในบัญชีธนาคารของคุณ
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * มันใช้เวลานานเท่าใดกองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อที่คุณสามารถคาดหวังว่าคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและเงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่เราต้องการจากคุณ

  ติดต่อ บริษัท สินเชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาต authourised
  ที่ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อตอนนี้ผ่านทางอีเมล์: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  ผู้อำนวยการทั่วไป
  CASHFIRMARENA สำนักงาน
  ลอนดอน
    Sir Eva Demeter [10/08/2014 - 09:22:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3015
 • แจ้งลบ
    สวัสดีกับเพื่อนของฉันคนจากที่นี่ไทย, ชื่อของฉันคือนาย Ponpagdee จากที่นี่กรุงเทพฯฉันต้องการที่จะเป็นพยานถึงข่าวที่ดีของท่านในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อฉันอยู่ในความต้องการของรูปแบบการกู้เงินเร่งด่วนผมเห็นโพสต์ในอินเทอร์เน็ตดังนั้นฉัน ติดต่อและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพราะผมต้องการที่จะได้รับเงินกู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่ฉันสามารถที่จะไปและเริ่มต้นธุรกิจประมงเพื่อให้นำไปใช้สำหรับการกู้ยืมเงิน 500,000,000 เพื่อขยายธุรกิจปลาของฉันและจ่ายหนี้ของฉันดังนั้นฉันติดต่อนางสเตลล่าเรเน่ ข้อมูลด้านล่าง {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} ที่ฉันเงินสดเงินกู้ของฉัน 500,000,000 โดยไม่ชักช้าหรือความเครียดใด ๆ เพื่อเพื่อนน้องชายและน้องสาวของฉันเมื่อคุณเคยอยู่ในความต้องการของเงินกู้ที่ฉันต้องการให้คุณได้รับการเชื่อมต่อกับ บริษัท สเตลล่านางเรเน่และได้รับเงินกู้ของคุณ จำนวนเงินที่คุณต้องการและวันนี้ฉันได้มาถึงเว็บไซต์ที่จะกล่าวขอบคุณนางสเตลล่าเรเน่และเพื่อเชื่อมต่อและเก็บไว้ในการติดต่อกับเธอในวันนี้และได้รับเงินกู้ของคุณวันนี้เพราะตอนนี้ว่าธุรกิจทางทะเลเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพื่อให้ฉันได้รับของฉัน เงินกู้ในวันนี้และฉันยังใช้เวลาในการที่จะบอกทุกคนจากไทยจะได้รับการเชื่อมต่อกับนายสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท และได้รับฟรีจากการหลอกลวงเพื่อให้ที่นี่อีเมลด้านล่าง: {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} ดังนั้นตอนนี้ให้ฉันหยุดที่นี่และฉันจะเป็น ที่นี่รอให้พี่ชายอื่น ๆ ของฉันและน้องสาวของพยานวันนี้เพราะนางสเตลล่าเรเน่ได้ทำมันสำหรับฉันและทำให้มันเป็นไปได้สำหรับผมที่จะมีชีวิตอยู่และขยายธุรกิจของฉันเพราะเงินกู้ของเธอจะปลอดภัยและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครดิตของเธอมันมีความปลอดภัยและมีความปลอดภัยไม่มี
  พระเจ้าอวยพรเธอและ บริษัท ในวันนี้

  Ponpagdee
    Ponpagdee [05/08/2014 - 07:25:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3014
 • แจ้งลบ
    ถูกต้องแนะนำตนเอง ฉันนายมิเชลเบนสันผู้ให้ยืมส่วนตัวฉัน
  ให้ออกเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ย 3% นี่คือโอกาสทางการเงินที่
  ยาม สมัครวันนี้ และรับสินเชื่อของคุณอย่างรวดเร็วบริการนี้จะให้ผลลัพธ์ทั้ง
  บุคคล บริษัท ธุรกิจชาย และหญิง จำนวนเงินกู้
  ช่วงว่างจากยอดเงินที่คุณเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  สินเชื่อสมัครกรอก และส่งคืน

  ชื่อเต็ม...

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล...

  ประเทศ...

  ที่อยู่...

  State..............................

  Age.................................

  คุณได้ใช้ก่อน? ...

  สถานภาพ...

  จำนวนเงินกู้ต้องเป็นสิน...

  ระยะเวลาเงินกู้...

  อาชีพ...

  รายได้ต่อเดือน...

  ในการยอมรับรายละเอียดเหล่านี้ เราจะส่งเงื่อนไขของเราพร้อมกับกำหนดการชำระค่า และถ้าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ยืนจะได้รับเงินกู้ภายใน 24hours นี้ขึ้นอยู่กับคุณอย่างจริงจังและเร่งด่วนในการรับเงินกู้
  เจ้าหน้าที่รอการตอบสนองที่รวดเร็ว

  คนจริงใจ
  Micheal Benson
    Micheal Benson [03/08/2014 - 08:25:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3013
 • แจ้งลบ
    ถูกต้องแนะนำตนเอง ฉันนายมิเชลเบนสันผู้ให้ยืมส่วนตัวฉัน
  ให้ออกเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ย 3% นี่คือโอกาสทางการเงินที่
  ยาม สมัครวันนี้ และรับสินเชื่อของคุณอย่างรวดเร็วบริการนี้จะให้ผลลัพธ์ทั้ง
  บุคคล บริษัท ธุรกิจชาย และหญิง จำนวนเงินกู้
  ช่วงว่างจากยอดเงินที่คุณเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  สินเชื่อสมัครกรอก และส่งคืน

  ชื่อเต็ม...

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล...

  ประเทศ...

  ที่อยู่...

  State..............................

  Age.................................

  คุณได้ใช้ก่อน? ...

  สถานภาพ...

  จำนวนเงินกู้ต้องเป็นสิน...

  ระยะเวลาเงินกู้...

  อาชีพ...

  รายได้ต่อเดือน...

  ในการยอมรับรายละเอียดเหล่านี้ เราจะส่งเงื่อนไขของเราพร้อมกับกำหนดการชำระค่า และถ้าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ยืนจะได้รับเงินกู้ภายใน 24hours นี้ขึ้นอยู่กับคุณอย่างจริงจังและเร่งด่วนในการรับเงินกู้
  เจ้าหน้าที่รอการตอบสนองที่รวดเร็ว

  คนจริงใจ
  Micheal Benson
    Micheal Benson [03/08/2014 - 08:17:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3012
 • แจ้งลบ
    สวัสดีถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อรถหรือส่งต่อการศึกษาของคุณคุณจะได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางอีเมลเป็น johnlutherloanfirm1@outlook.com
    MR LUTHER [01/08/2014 - 10:04:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3011
 • แจ้งลบ
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการทางการเงินการลงทุนเราขอนำเสนอเงินกู้ให้กับลูกค้าที่อยู่ในความต้องการที่รุนแรงของความช่วยเหลือทางการเงินที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินในการลงทุนและชำระค่าใช้จ่ายที่เราต้องการให้คุณรู้ว่าเรามีทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อที่มีความสนใจด้านล่าง 3% ดังนั้น เรามีการให้กู้ยืมเงินในสกุลเงินยูโร, ปอนด์ และดอลลาร์ .. สินเชื่อเป็นผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุด มีการจัดลำดับความสำคัญของเราติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: investimentcompanyindia@gmail.com หรือโทร +919582785746

  แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ
   
  1) ชื่อเต็ม:
  2) ประเทศ:
  3) ที่อยู่:
  4) ฯ :
  5) เพศ:
  6) สถานะ:
  7) อาชีพ ::
  8) หมายเลขโทรศัพท์:
  9) ในขณะที่ในสถานที่ทำงาน
  10) รายได้ต่อเดือน
  11) จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น:
  12) ระยะเวลาเงินกู้


     รอการตอบสนองของคุณมีรายละเอียดโปรแกรม โปรดอย่าลังเลที่โทร +919582785746, สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  เข้าสู่ระบบ:
  การจัดการ
    Rafue Shatida [30/07/2014 - 23:12:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3010
 • แจ้งลบ
    คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนในการชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือเริ่มต้น บริษัท เรามีเงินกู้ในอัตราที่ถูกมาก 2% ถ้าคุณมีความสนใจติดต่อเราได้ที่อีเมลของเราผ่านทาง (kateloancompany22@gmail.com)
    นางเคอเล็กซานด [20/07/2014 - 20:48:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3009
 • แจ้งลบ
    วันที่ดีทั้งหมดของคุณ

  ผม Mrs.Rosita ดอว์สัน, ผู้ให้กู้ที่มีชื่อเสียงถูกต้องตามกฎหมายและเงินที่ บริษัท ได้รับการรับรอง เรากู้เงินออกไปยังบุคคลในอัตรา 3% ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงิน คุณมีเครดิตไม่ดีหรือคุณอยู่ในความต้องการของเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่าย? เราต้องการที่จะใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าผมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับประโยชน์ที่เชื่อถือได้ในขณะที่เรายินดีที่จะให้คุณกู้เงิน . ไม่มีการตรวจสอบเครดิต 100% รับประกัน (อีเมล์: dawsonrositaloans@live.com)

  ผู้สมัครจะเริ่มชำระคืนเงินกู้ยืม 6 เดือนหลังจากที่เงินกู้ที่ได้รับการถ่ายโอนไปยังเขา / เธอ

  ความล้มเหลวในการชำระคืนเงินกู้ที่นี้วันที่ / ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการตามกฎหมายจะได้รับการต่อต้านผู้สมัครโดยทนายความของเราได้ทันที

  ผู้สมัครที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองด้วยการชำระหนี้จะได้รับ 2 สัปดาห์มากขึ้นเป็นระยะเวลาผ่อนผันก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายจะได้รับการ

  รายการ: ผู้กู้จะต้องให้คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้: ใบขับขี่, หนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือบัตรประจำตัวที่ถูกต้องแบก / ชื่อของเขาและเธอ คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มด้านล่างก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการกับเงินกู้ของคุณ

  เงินกู้ประยุกต์ใช้รูปแบบ:

  ชื่อของผู้สมัคร: ...............
  ที่อยู่: ................
  เมือง: .......................
  State: ........................
  ประเทศ: ....................
  เพศ: ......................
  สถานภาพ: ................
  อายุ: ..........................
  อาชีพ: ...................
  อัตรารายได้: ...................
  บอก: ...........................
  จำนวนสำนักงาน: ................
  มือถือ: .......................
  จำนวนเงินที่ได้รับการร้องขอ: ...............
  เงินกู้ระยะเวลา: ..................
  เงินกู้วัตถุประสงค์ .....................

  หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อคุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและการระดมทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่เราต้องการจากคุณติดต่ออีเมลของ บริษัท ของเรา: dawsonrositaloans@live.com

  ความนับถือ
  นางดอว์สัน Rosita
    นางดอว์สัน Rosita [05/07/2014 - 22:18:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3008
 • แจ้งลบ
    คุณต้องกู้เงินเร่งด่วน ถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราในวันนี้ที่ jonnafinance@outlook.com
    Jonna Finance [04/07/2014 - 21:32:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3007
 • แจ้งลบ
    คุณต้องกู้เงินเร่งด่วน ถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราในวันนี้ที่ jonnafinance@outlook.com
    Jonna Finance [04/07/2014 - 21:30:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3006
 • แจ้งลบ
    วันที่ดี

  คุณไม่จำเป็นต้องสินเชื่อธุรกิจ? คุณไม่จำเป็นต้องสินเชื่อส่วนบุคคล? คุณตั้งใจกู้ยืมเงินกู้? ดังนั้นติดต่อเราตอนนี้ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะส่งต่อการใช้งานของคุณตอนนี้กับทาง e-mail (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  ชื่อ:
  จำนวน:
  ระยะเวลา:
  บัตรโทรศัพท์:
  ประเทศ:

  เสนอสินเชื่อ
    เสนอสินเชื่อ.. [30/06/2014 - 16:27:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3005
 • แจ้งลบ
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการทางการเงินการลงทุนเราขอนำเสนอเงินกู้ให้กับลูกค้าที่อยู่ในความต้องการที่รุนแรงของความช่วยเหลือทางการเงินที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินในการลงทุนและชำระค่าใช้จ่ายที่เราต้องการให้คุณรู้ว่าเรามีทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อที่มีความสนใจด้านล่าง 3% ดังนั้น เรามีการให้กู้ยืมเงินในสกุลเงินยูโร, ปอนด์ และดอลลาร์ .. สินเชื่อเป็นผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุด มีการจัดลำดับความสำคัญของเราติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: investimentcompanyindia@gmail.com หรือโทร +919582785746

  แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ
   
  1) ชื่อเต็ม:
  2) ประเทศ:
  3) ที่อยู่:
  4) ฯ :
  5) เพศ:
  6) สถานะ:
  7) อาชีพ ::
  8) หมายเลขโทรศัพท์:
  9) ในขณะที่ในสถานที่ทำงาน
  10) รายได้ต่อเดือน
  11) จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น:
  12) ระยะเวลาเงินกู้


     รอการตอบสนองของคุณมีรายละเอียดโปรแกรม โปรดอย่าลังเลที่โทร +919582785746, สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  เข้าสู่ระบบ:
  การจัดการ
    Rafue Shatida [28/06/2014 - 06:35:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3004
 • แจ้งลบ
    
  สวัสดี

  คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณได้รับการมองในการขอสินเชื่อได้หรือไม่ ที่จะขยายธุรกิจของคุณหรือการตั้งค่าธุรกิจของคุณเองหรือเพื่อชำระหนี้หรือบ้านเช่าของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเรามีคำตอบของคุณเรามีเงินกู้จาก 5,000.00 สูงสุด 500,000,000.00 รูเบิลยูโรดอลลาร์ปอนด์มีระยะเวลาใด ๆ ที่คุณสามารถจ่ายได้และใด ๆ ประเภทของเงินให้กู้ยืมการร้องขอจากลูกค้าจะต้องเป็นเช่น

  * สินเชื่อบุคคล
  * สินเชื่อธุรกิจ
  * สินเชื่อภาคเอกชน

  และอื่น ๆ .....

  ทันทีหลังจากที่การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่คุณได้ทันทีสามารถส่งกลับมาที่เราข้อมูลต่อไปนี้

  เงินกู้การใช้งาน

  ชื่อ: ___________________________________________
  จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น ___________________________
  เพศ: ___________________________________________
  สถานภาพ: _________________________________
  ประเทศ: ________________________________________
  State: ________________ อายุ: _________________
  เบอร์โทรศัพท์: ________________________________
  เงินกู้ระยะเวลา: __________________________
  รายได้รายเดือน ______________________________
  อาชีพ: ______________________
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: _________________________
  ศาสนา: _____________________________________

  ติดต่อเรากลับผ่านทางอีเมลของ บริษัท ของเรา: links_finance02@msn.com
  links.finance.int@gmail.com
    Sir Peterson Williams [27/06/2014 - 08:59:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3003
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้หรือไม่ คุณสามารถติดต่อเราวันนี้สำหรับ information.email เพิ่มเติม financeloancompany24@gmail.com
    เงินให้กู้ยืมที่นำเสนอ [18/06/2014 - 15:24:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3002
 • แจ้งลบ
    Hello!

  ผม นาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยในการกู้เงินยืมให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการให้บริการ ที่ถูกต้องและผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการบอกว่าชื่อที่ดีจะดีกว่ากว่าความ มั่งคั่งดังนั้นหากคุณคิดว่าฉันที่ดีสำหรับคุณคุณต้องการ บริการเงินกู้ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

  สมัครวันนี้และได้รับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน!

  * ยืมระหว่าง 5,000.00 บาทเงินบาท 50,000,000.00
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขเงินกู้และเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราคิดว่าตอน นี้อีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลของผู้กู้

  ของผู้กู้ชื่อเต็ม: ..........
  ที่อยู่: .............
  อาชีพ: ........
  เพศ: ..............
  อายุ ..............
  หมายเลขโทรศัพท์: .......
  รายได้รายเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ ...........
  จำนวนเงินที่จำเป็น .................


  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com


  ความนับถือ
  นาย WILLIAM C HURST
    william.c.loanfirm01@gmail.com [13/06/2014 - 09:58:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3001
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ สำหรับขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม
  เรามีทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีในช่วง 5000
  $ 80,000,000 บาทบุคคลใดที่สนใจควรตอบกลับไปเรามีดังต่อไปนี้
  อีเมล์: houston.loanfirm@gmail.com ข้อมูลที่จำเป็น

  หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่าน: houston.loanfirm@gmail.com และกรอกเงินกู้ที่อยู่ด้านล่าง
  แบบฟอร์มใบสมัคร

  เงินกู้ประยุกต์ใช้รูปแบบ:

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  รายได้รายเดือน:
  เพศ:
  อายุ:
  อีเมล์: houston.loanfirm@gmail.com

  ขอบคุณ

  แม็คแครี่
    Mack Carey [28/05/2014 - 07:55:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3000
 • แจ้งลบ
    

  เราจะให้คำตอบที่แท้จริงของการแก้ปัญหาที่แท้จริงในการทางการเงินของคุณ
  ปัญหา คุณปฏิเสธจากธนาคารของคุณหรือคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  เงินกู้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของคุณในการให้กู้ยืมเงินแก่
  ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหนี้และการสร้างธุรกิจของคุณ
  สมัครขอสินเชื่อในขณะนี้ เราให้ออกเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  2% ต่อปี

  หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่าน:
  williamfinanceagency@gmail.com และกรอกเงินกู้ที่อยู่ด้านล่าง
  แบบฟอร์มใบสมัคร

  เงินกู้ประยุกต์ใช้รูปแบบ:

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  รายได้รายเดือน:
  เพศ:
  อายุ:
  อีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
  ขอบคุณ

  นายวิลเลียม
    Mr William [28/05/2014 - 07:50:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2999
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้ ในวันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ ในขณะนี้ ใช้การ กู้ยืมเงิน จะได้รับ ในอัตรา 3%ในขณะนี้ ใช้การ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจและ ส่วนบุคคลของ คน ถ้าคุณต้องการ สินเชื่อที่จะ เริ่มต้นธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระค่า ทำ ติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) นี้และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉัน ทำให้ดีที่สุดบริการ สินเชื่อ

  เสนอสินเชื่อ
    Mr Anderson [27/05/2014 - 10:28:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2998
 • แจ้งลบ
    คุณอยู่ ในความต้องการของ เงินกู้ หรือไม่
  คุณต้องการที่จะ ชำระค่า ของคุณหรือไม่
  คุณต้องการที่จะ มีความมั่นคง ทางการเงิน
  สิ่งที่คุณต้อง ทำคือการ ติดต่อเราสำหรับข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ที่จะได้รับ
  เริ่มต้นและ ได้รับเงินกู้ ที่คุณต้องการ
  ข้อเสนอนี้ จะเปิดให้ทุก ที่จะสามารถ ที่จะชำระคืน กลับมาใน เวลาที่กำหนด
  หมายเหตุ ที่ กรอบเวลา การชำระหนี้ ต่อรอง และ อัตราดอกเบี้ย ของ
  3%

  คุณคาดว่าจะ แจ้งให้เราทราบ ของจำนวนเงินกู้ ที่แน่นอน ขอ ให้เป็นไป
  ทำให้เราสามารถ ให้คุณมี เงื่อนไข เงินกู้และเงื่อนไข ถ้าคุณเป็น
  ที่สนใจ ในการได้รับ เงินกู้ยืม จาก บริษัท ของเรา
  กรุณา อย่า กรอกใบสมัครสั้น ๆ ได้รับด้านล่าง และเรา
  สัญญาว่าจะช่วย ให้คุณออกใน ความต้องการทางการเงิน ใด ๆ ที่คุณ อยู่ใน
  เงินกู้ การใช้งาน รูปแบบ ออนไลน์ รูปแบบ { }

  1) ชื่อของคุณ ...................
  2) ประเทศของคุณ ................
  3) อาชีพ ของคุณ .............
  4) สถานภาพสมรส ของคุณ .........
  5 ) หมายเลขโทรศัพท์ ................
  6) รายได้ ต่อเดือน ..............
  7 ) ที่อยู่ .....................
  8) วัตถุประสงค์ของ เงินกู้ .............
  9) ขอ เงินกู้ ................
  10 ) ระยะเวลา เงินกู้ ..................
  คุณอยู่ ในความต้องการของ เงินกู้ หรือไม่
  อีเมล์ : carloskumerloanfinance@hotmail.com

  LINK การเงิน จำกัด
  ขอบคุณ ,
  ดร. คาร์ลอ

  ข้อเสนอ เงินกู้
    ดร. คาร์ลอ [22/05/2014 - 01:09:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2997
 • แจ้งลบ
    สวัสดี!

  ผม นาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยกู้สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือของบริการถูกต้องตาม กฎหมาย และผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการพูดที่ชื่อว่าริชเชสกว่าดังนั้นถ้าคุณคิดว่า ฉันดีคุณทำ คุณจำเป็นบริการสินเชื่ออย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่

  สมัคร และรับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน

  * ยืมระหว่างบาท 5,000.00 บาท 50,000,000.00
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีชำระ
  * สินเชื่อยืดหยุ่นข้อกำหนด และเงื่อนไขเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราตอนนี้คิดว่าอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลของผู้กู้

  ชื่อ-สกุลของผู้กู้: ...
  ที่อยู่: ...
  อาชีพ: ...
  Sex:..............
  Age..............
  หมายเลขโทรศัพท์: ...
  เงินเดือน: ...
  Country...............................
  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ...
  ยอดเงินที่จำเป็น...


  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com


  ขอแสดงความนับถือ
  นาย WILLIAM C HURST
    william.c.loanfirm01@gmail.com [18/05/2014 - 00:33:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2996
 • แจ้งลบ
    สวัสดี!

  ผม นาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยกู้สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือของบริการถูกต้องตาม กฎหมาย และผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการพูดที่ชื่อว่าริชเชสกว่าดังนั้นถ้าคุณคิดว่า ฉันดีคุณทำ คุณจำเป็นบริการสินเชื่ออย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่

  สมัคร และรับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน

  * ยืมระหว่างบาท 5,000.00 บาท 50,000,000.00
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีชำระ
  * สินเชื่อยืดหยุ่นข้อกำหนด และเงื่อนไขเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราตอนนี้คิดว่าอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลของผู้กู้

  ชื่อ-สกุลของผู้กู้: ...
  ที่อยู่: ...
  อาชีพ: ...
  Sex:..............
  Age..............
  หมายเลขโทรศัพท์: ...
  เงินเดือน: ...
  Country...............................
  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ...
  ยอดเงินที่จำเป็น...


  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com


  ขอแสดงความนับถือ
  นาย WILLIAM C HURST
    william.c.loanfirm01@gmail.com [18/05/2014 - 00:30:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2995
 • แจ้งลบ
    ชมเชย วันคุณจากจุดสิ้นสุดของฉัน คุณต้องยืมเงินธุรกิจของคุณ หรือ สำหรับบุคคลวัตถุประสงค์ถ้าใช่อีเมลล์: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 1) อัตราเงินกู้คงที่ 3%ยอดเงินต่ำสุด และสูงสุดที่ผมออกให้เป็นปกติ 2,000.00 และเขียนทับเรามีทุกชนิดของสินเชื่อคนร้ายแรงราคา ได้รับสินเชื่อขั้นตอนเริ่มต้น ส่งให้รายละเอียดต่อไปนี้:

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  สถานะ:
  ยอดเงินที่ต้องการ:
  ระยะเวลากู้ยืม:
  หมายเลขโทรศัพท์:

  โปรดสังเกตว่า คุณจะติดต่ออีเมลนี้: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับการกู้ยืม

  พระเจ้าอวยพร

  จาก Peterson โปรดปราน Ms
    50907 [18/05/2014 - 00:26:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2994
 • แจ้งลบ
    วันดีทุกคนที่ได้อ่านเรื่องราวในชีวิตนี้ที่แท้จริงของชีวิตของฉัน ชื่อของฉันคือ zomader จาก Chounbri ไทย, แม่เดียวที่มีเด็ก 2 คน ฉันได้รับการมีส่วนร่วมในหลาย ๆ การหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการยากที่ฉันเงินที่กำลังมองหาเงินกู้รวมจนกระทั่งคืนหนึ่งที่ซื่อสัตย์ผมอธิษฐานและผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำฉันไป บริษัท เงินให้กู้ยืมนี้บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้ชื่อสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท , อีเมล์ {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} พวกเขาช่วยผมด้วย 250 000 00 และหลังที่ดี 8 เดือนติดต่อผู้ให้กู้ของปลอมจำนวนมากในสุทธิกรุณาประชาชนของเราต้องระมัดระวังการได้รับเงินกู้พร้อมกับค่าล่วงหน้าได้โดยไม่ต้อง การรับประกันหรือการยืนยันว่า บริษัท เป็น บริษัท legit เงินให้กู้ยืมนี้จะเข้ามาช่วยฉันเมื่อฉันต้องการพวกเขามากที่สุดในตอนแรกฉันไม่เคยไว้วางใจพวกเขา แต่หลังจากการประชุมขึ้นอยู่กับความต้องการของพวกเขาฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตวันนี้ i รวมหนี้ของฉันและฉันยังความภาคภูมิใจของตัวเองแบนแม่ของฉันของฉันและเพื่อนทั้งสองคนได้รับประโยชน์จากข้อเสนอนี้และฉันยังต้องการทั้งประเทศจะได้รับประโยชน์จากข้อเสนอใจกว้างนี้

  zomader
    zomader [16/05/2014 - 08:17:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2993
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล หรือธุรกิจ ได้โดยไม่ต้อง ความเครียดและ ได้รับการอนุมัติ อย่างรวดเร็ว ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทาง e-mail ;(excelservices.managementonline@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อ
    Mr Excel [12/05/2014 - 09:49:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2992
 • แจ้งลบ
    ชม เชยวันคุณจากจุดสิ้นสุดของฉัน คุณต้องยืมเงินธุรกิจของคุณ หรือ สำหรับบุคคลวัตถุประสงค์ถ้าใช่อีเมลล์: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 1) อัตราเงินกู้คงที่ 3%ยอดเงินต่ำสุด และสูงสุดที่ผมออกให้เป็นปกติ 2,000.00 และเขียนทับเรามีทุกชนิดของสินเชื่อคนร้ายแรงราคา ได้รับสินเชื่อขั้นตอนเริ่มต้น ส่งให้รายละเอียดต่อไปนี้:

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  สถานะ:
  ยอดเงินที่ต้องการ:
  ระยะเวลากู้ยืม:
  หมายเลขโทรศัพท์:

  โปรดสังเกตว่า คุณจะติดต่ออีเมลนี้: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับการกู้ยืม

  พระเจ้าอวยพร

  จาก Peterson โปรดปราน Ms
    msfavourpetersonloanfirm@gmail.com [09/05/2014 - 07:46:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2991
 • แจ้งลบ
    
  สวัสดี!

  ผม นาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยกู้สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือของบริการถูกต้องตาม กฎหมาย และผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการพูดที่ชื่อว่าริชเชสกว่าดังนั้นถ้าคุณคิดว่า ฉันดีคุณทำ คุณจำเป็นบริการสินเชื่ออย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่

  สมัคร และรับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน

  * ยืมระหว่างบาท 5,000.00 บาท 50,000,000.00
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีชำระ
  * สินเชื่อยืดหยุ่นข้อกำหนด และเงื่อนไขเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราตอนนี้คิดว่าอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลของผู้กู้

  ชื่อ-สกุลของผู้กู้: ...
  ที่อยู่: ...
  อาชีพ: ...
  Sex:..............
  Age..............
  หมายเลขโทรศัพท์: ...
  เงินเดือน: ...
  Country...............................
  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ...
  ยอดเงินที่จำเป็น...

  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com

  ขอแสดงความนับถือ
  นาย WILLIAM C HURST
    william.c.loanfirm01@gmail.com [09/05/2014 - 07:36:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2990
 • แจ้งลบ
    คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน คุณต้องการ ชนิดของ เงินกู้ ใด ๆ ที่จะ เริ่มต้นธุรกิจ ได้หรือไม่ คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เพื่อ ซื้อบ้านหรือ รถหรือไม่ หรือคุณไม่ จำเป็นต้องกู้เงิน เพื่อ ชำระค่าใช้จ่าย ของคุณ หรือ ที่จะดูแล ตัวเอง ของคุณหรือไม่ ถ้าใช่ ส่งอีเมลถึงเรา ในวันนี้ที่ (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) และได้รับ เงินกู้ของคุณ ..

  เสนอสินเชื่อ
    Mr Anderson [07/05/2014 - 11:13:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2989
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เรามีองค์กรที่ บริษัท สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนในความต้องการของช่วยเช่นการช่วยเหลือด้านการเงิน ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณต้องเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหา มันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ mrbilljohnsonloanfirm31@gmail.com จึงไม่ปล่อยให้โอกาสเหล่านี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูเป็นเหมือนกันเมื่อวานวันนี้และตลอดไปมากขึ้น กรุณาเหล่านี้เป็นคนใจกว้างและพระเจ้ากลัวอย่างรุนแรง

  ชื่อของคุณ:
  เงินกู้จำนวน:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  ที่ถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์มือถือ:

  ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณในการติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ

  ความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล์: mrbilljohnsonloanfirm31@gmail.com
    mrbilljohnsonloanfirm31@gmail.com [04/05/2014 - 22:30:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2988
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เรามีองค์กรที่ บริษัท สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนในความต้องการของช่วยเช่นการช่วยเหลือด้านการเงิน ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณต้องเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหา มันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ mrbilljohnsonloanfirm31@gmail.com จึงไม่ปล่อยให้โอกาสเหล่านี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูเป็นเหมือนกันเมื่อวานวันนี้และตลอดไปมากขึ้น กรุณาเหล่านี้เป็นคนใจกว้างและพระเจ้ากลัวอย่างรุนแรง

  ชื่อของคุณ:
  เงินกู้จำนวน:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  ที่ถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์มือถือ:

  ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณในการติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ

  ความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล์: mrbilljohnsonloanfirm31@gmail.com
    Mr Bill Johnson [04/05/2014 - 22:24:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2987
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เรามีองค์กรที่ บริษัท สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนในความต้องการของช่วยเช่นการช่วยเหลือด้านการเงิน ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณต้องเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหา มันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ mrbilljohnsonloanfirm31@gmail.com จึงไม่ปล่อยให้โอกาสเหล่านี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูเป็นเหมือนกันเมื่อวานวันนี้และตลอดไปมากขึ้น กรุณาเหล่านี้เป็นคนใจกว้างและพระเจ้ากลัวอย่างรุนแรง

  ชื่อของคุณ:
  เงินกู้จำนวน:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  ที่ถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์มือถือ:

  ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณในการติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ

  ความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล์: mrbilljohnsonloanfirm31@gmail.com
    Mr Bill Johnson [04/05/2014 - 17:47:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2986
 • แจ้งลบ
    ชมเชย วันคุณจากจุดสิ้นสุดของฉัน คุณต้องยืมเงินธุรกิจของคุณ หรือ สำหรับบุคคลวัตถุประสงค์ถ้าใช่อีเมลล์: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 1) อัตราเงินกู้คงที่ 3%ยอดเงินต่ำสุด และสูงสุดที่ผมออกให้เป็นปกติ 2,000.00 10 ล้านบาทและเขียนทับเรามีทุกชนิดของสินเชื่อคนร้ายแรงราคา ได้รับสินเชื่อขั้นตอนเริ่มต้น ส่งให้รายละเอียดต่อไปนี้:

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  สถานะ:
  ยอดเงินที่ต้องการ:
  ระยะเวลากู้ยืม:
  หมายเลขโทรศัพท์:

  โปรดสังเกตว่า คุณจะติดต่ออีเมลนี้: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับการกู้ยืม

  พระเจ้าอวยพร

  จาก Peterson โปรดปราน Ms
    จาก Peterson โปรดปราน Ms [27/04/2014 - 07:41:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2985
 • แจ้งลบ
    คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน ถ้าใช่ ติดต่อเราได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อ:
  จำนวน:
  ระยะเวลา:
  บัตรโทรศัพท์ :
  ประเทศ:

  เสนอสินเชื่อ
    Mr Excel [24/03/2014 - 09:42:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2984
 • แจ้งลบ
    เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่อยู่ในความต้องการของเงินกู้และให้เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เราทำของสินเชื่อในประเภทต่อไปนี้สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อที่โรงเรียนบ้านเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคล หากสนใจคุณจะต้องติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ cashierslenders@gmail.com และได้รับกลับไปที่เรามีข้อมูลอยู่ด้านล่าง:

  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  เงื่อนไข:
  ประเทศ:
  จำนวนเงินที่จำเป็น
  ความยาวของสินเชื่อ
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:

  ดังนั้นเราจึงต้องการให้คุณกลับมาที่เราตอนนี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินการกับการโอนเงินให้กู้ยืมของคุณได้เป็นอย่างดี
  เกล้าฯ
  นาย Gerrad
    Mr Gerrad [08/03/2014 - 19:06:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2983
 • แจ้งลบ
    เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่อยู่ในความต้องการของเงินกู้และให้เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เราทำของสินเชื่อในประเภทต่อไปนี้สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อที่โรงเรียนบ้านเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคล หากสนใจคุณจะต้องติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ cashierslenders@gmail.com และได้รับกลับไปที่เรามีข้อมูลอยู่ด้านล่าง:

  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  เงื่อนไข:
  ประเทศ:
  จำนวนเงินที่จำเป็น
  ความยาวของสินเชื่อ
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:

  ดังนั้นเราจึงต้องการให้คุณกลับมาที่เราตอนนี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินการกับการโอนเงินให้กู้ยืมของคุณได้เป็นอย่างดี
  เกล้าฯ
  นาย Gerrad
    Mr Gerrad [08/03/2014 - 18:57:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2982
 • แจ้งลบ
    Dear Sir / Madam ,
  ผม ให้กู้ เงิน ส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ ออกเงินให้กู้ยืม เพื่อช่วยให้ คน ที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุง สถานะทางการเงิน ของพวกเขา ทั่วทุกมุม โลกมี น้อย มาก อัตราดอกเบี้ย รายปี ที่ต่ำเป็น 3% ภายใน 1 ปีในช่วง ระยะเวลา การชำระหนี้ 30 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของโลกใด ๆ เราให้ ออกเงินให้กู้ยืม ในช่วง 5,000 ยูโร เพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงิน ของเรา เป็นผู้ประกันตน ได้ดีสำหรับ การรักษาความปลอดภัย สูงสุด คือบุคคล priority.Interested ของเรา ควรจะติดต่อ เราผ่านทาง E -mail: georgecanning.loanfirm@gmail.com
    georgecanning.loanfirm@gmail.com [08/03/2014 - 18:01:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2981
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ ทุกท่าน ผม นาย แจ็ค อุ่น , ถูกต้อง , ผู้ให้กู้ เงิน ที่มีชื่อเสียง เราให้ ออกเงินกู้ ให้กับ บริษัท ธุรกิจ ผู้ชาย และผู้หญิง ที่กำลังเข้าสู่ การทำธุรกรรม ทางธุรกิจ ที่เรา ให้ออก เงินให้กู้ยืม ระยะยาวสำหรับ สามถึง 30years สูงสุดที่มี อัตราดอกเบี้ย ต่ำของ 3% ในการนี้ คุณเช่นกัน สามารถ บอกให้เราทราบ จำนวนเงินที่คุณ ต้อง เป็นเงินกู้ เงินกู้ จะได้รับการ ออก ในสกุลเงินยูโร และ ปอนด์ บาท สูงสุด ที่เราให้ เป็น 500,000,000 ทั้งใน ยูโร และ ปอนด์ บาท และต่ำสุดที่ £ 5,000 ยูโร และ ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นถ้า จริงๆ คุณมีความสนใจ สามารถติดต่อเราได้ ที่ ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธี ที่จะได้รับ เงินกู้
    jackwarmer1loanlender@gmail.com [08/03/2014 - 17:58:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2980
 • แจ้งลบ
    ผม นาง เบ็ด brabra โดยใช้ชื่อ ผมอาศัยอยู่ใน ชิลี ที่ฉันต้องการ ที่จะใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทุกคนที่จะ ต้องระวังให้มาก เพราะมี การหลอกลวง everywhere.Few เดือนที่ผ่านมา ผมก็ เครียด ทางการเงิน และเนื่องจาก ความสิ้นหวัง ของฉัน ที่ฉันถูก โกง โดยผู้ให้กู้ ออนไลน์หลาย ฉันได้สูญเสีย เกือบหวัง จนกระทั่ง เพื่อนของฉันเรียก ฉันไป ให้กู้ ความน่าเชื่อถือมาก ที่เรียกว่า นาง สเตลล่า Rene ที่ ให้ฉันยืม เงินให้กู้ยืม ที่ไม่มีหลักประกัน85,000 ภายใต้ 20 นาที โดยไม่มี ความเครียด ใด ๆ ถ้าคุณอยู่ใน ความต้องการของ ชนิดของ เงินกู้ ใด ๆ เพียงแค่ ติดต่อกับเขา ตอนนี้ ผ่าน : {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} ฉันใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทั้งหมด เพราะ นรก ฉัน ผ่าน ในมือ ของผู้ให้กู้ หลอกลวง เหล่านั้น และฉันไม่ ต้องการ แม้แต่ ศัตรู ของฉัน จะผ่าน นรก ดังกล่าว ที่ผม ผ่าน ใน มือของผู้ ให้กู้ ออนไลน์ หลอกลวงฉันยัง จะต้องการให้คุณ ช่วยฉัน ส่งข้อมูล นี้ไปยัง คนอื่น ๆ ที่ ยังอยู่ใน ความต้องการของ เงินกู้เมื่อคุณ ยังได้ รับ เงินกู้ยืม ของคุณจาก นาง สเตลล่า Rene ผม ภาวนาว่า พระเจ้าจะ ให้เธอ มีชีวิตยืนยาว

  พระเจ้าอวยพร เธอตลอดไป

  brabra
    brabra [13/02/2014 - 07:50:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2979
 • แจ้งลบ
    ผม นาง เบ็ด brabra โดยใช้ชื่อ ผมอาศัยอยู่ใน ชิลี ที่ฉันต้องการ ที่จะใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทุกคนที่จะ ต้องระวังให้มาก เพราะมี การหลอกลวง everywhere.Few เดือนที่ผ่านมา ผมก็ เครียด ทางการเงิน และเนื่องจาก ความสิ้นหวัง ของฉัน ที่ฉันถูก โกง โดยผู้ให้กู้ ออนไลน์หลาย ฉันได้สูญเสีย เกือบหวัง จนกระทั่ง เพื่อนของฉันเรียก ฉันไป ให้กู้ ความน่าเชื่อถือมาก ที่เรียกว่า นาง สเตลล่า Rene ที่ ให้ฉันยืม เงินให้กู้ยืม ที่ไม่มีหลักประกัน85,000 ภายใต้ 20 นาที โดยไม่มี ความเครียด ใด ๆ ถ้าคุณอยู่ใน ความต้องการของ ชนิดของ เงินกู้ ใด ๆ เพียงแค่ ติดต่อกับเขา ตอนนี้ ผ่าน : {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} ฉันใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทั้งหมด เพราะ นรก ฉัน ผ่าน ในมือ ของผู้ให้กู้ หลอกลวง เหล่านั้น และฉันไม่ ต้องการ แม้แต่ ศัตรู ของฉัน จะผ่าน นรก ดังกล่าว ที่ผม ผ่าน ใน มือของผู้ ให้กู้ ออนไลน์ หลอกลวงฉันยัง จะต้องการให้คุณ ช่วยฉัน ส่งข้อมูล นี้ไปยัง คนอื่น ๆ ที่ ยังอยู่ใน ความต้องการของ เงินกู้เมื่อคุณ ยังได้ รับ เงินกู้ยืม ของคุณจาก นาง สเตลล่า Rene ผม ภาวนาว่า พระเจ้าจะ ให้เธอ มีชีวิตยืนยาว

  พระเจ้าอวยพร เธอตลอดไป

  brabra
    brabra [13/02/2014 - 07:00:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2978
 • แจ้งลบ
    จำนองบ้าน จำนอง บ้าน จำนองบ้าน , ที่ดิน , เงินกู้ , สินเชื่อ จำนอง สินเชื่อบ้าน สินเชื่อ ธุรกิจ การรีไฟแนนซ์ จำนอง ที่ดินโดย: แม็ค แครี่ วันที่: 1391227356

  คุณควรจะมีน้อยหรือ ไม่มี เงินกู้ดอกเบี้ย

  คุณมี เครดิตไม่ดี หรือไม่ต้องมี นามบัตร

  คุณจำเป็นต้องมี บัตรเครดิต ที่จะซื้อ รถที่คุณ ต้องการให้ บ้านของคุณ หรือไม่

  หากคุณไม่ได้ มีกองใหญ่ ที่จะเริ่มต้น กับ บริษัท ขนาดใหญ่

  คุณมี วิธีการแก้ปัญหา ที่ เหมาะกับทุกคน

  สำหรับข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การให้กู้ยืมเงิน และบัตรเครดิต กรุณา ส่งอีเมล์ไปที่ ตัวแทนของเรา

  ขอ ทุกคนจะต้อง ทำในรูปแบบ ของข้อความอีเมล รัฐบาล ได้รับการอนุมัติ และ อนุญาตให้ชนิด ที่แตกต่างกัน ของเงินให้สินเชื่อ ธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล , สินเชื่อ ร้ายแรง ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยที่ มีราคาไม่แพง อัตราดอกเบี้ย น้อยกว่า 2% ติดต่อเราวันนี้ ผมเริ่มโดยการ ส่งอีเมล์

  ตัวแทนอย่างเป็นทางการ ขณะนี้มี ข้อมูลที่ติดต่อ ด้านล่าง  แบบฟอร์มใบสมัคร สินเชื่อ


  ชื่อของ ผู้สมัคร

  อาชีพ

  รัฐ

  ประเทศ

  ที่อยู่ ของผู้สมัคร

  สถานะ

  รายได้

  จำนวน เงินกู้

  วัตถุประสงค์ของการ กู้ยืมเงิน

  หมายเลขโทรศัพท์

  จำนวน เงินกู้

  ขอขอบคุณ คุณสามารถติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ

  อีเมล์: campbellloanfund@gmail.com
    benson แคมป์เบล [07/02/2014 - 06:28:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2977
 • แจ้งลบ
    จำนองบ้าน จำนอง บ้าน จำนองบ้าน , ที่ดิน , เงินกู้ , สินเชื่อ จำนอง สินเชื่อบ้าน สินเชื่อ ธุรกิจ การรีไฟแนนซ์ จำนอง ที่ดินโดย: แม็ค แครี่ วันที่: 1391227356

  คุณควรจะมีน้อยหรือ ไม่มี เงินกู้ดอกเบี้ย

  คุณมี เครดิตไม่ดี หรือไม่ต้องมี นามบัตร

  คุณจำเป็นต้องมี บัตรเครดิต ที่จะซื้อ รถที่คุณ ต้องการให้ บ้านของคุณ หรือไม่

  หากคุณไม่ได้ มีกองใหญ่ ที่จะเริ่มต้น กับ บริษัท ขนาดใหญ่

  คุณมี วิธีการแก้ปัญหา ที่ เหมาะกับทุกคน

  สำหรับข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การให้กู้ยืมเงิน และบัตรเครดิต กรุณา ส่งอีเมล์ไปที่ ตัวแทนของเรา

  ขอ ทุกคนจะต้อง ทำในรูปแบบ ของข้อความอีเมล รัฐบาล ได้รับการอนุมัติ และ อนุญาตให้ชนิด ที่แตกต่างกัน ของเงินให้สินเชื่อ ธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล , สินเชื่อ ร้ายแรง ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยที่ มีราคาไม่แพง อัตราดอกเบี้ย น้อยกว่า 2% ติดต่อเราวันนี้ ผมเริ่มโดยการ ส่งอีเมล์

  ตัวแทนอย่างเป็นทางการ ขณะนี้มี ข้อมูลที่ติดต่อ ด้านล่าง  แบบฟอร์มใบสมัคร สินเชื่อ


  ชื่อของ ผู้สมัคร

  อาชีพ

  รัฐ

  ประเทศ

  ที่อยู่ ของผู้สมัคร

  สถานะ

  รายได้

  จำนวน เงินกู้

  วัตถุประสงค์ของการ กู้ยืมเงิน

  หมายเลขโทรศัพท์

  จำนวน เงินกู้

  ขอขอบคุณ คุณสามารถติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ

  อีเมล์: campbellloanfund@gmail.com
     benson แคมป์เบล [07/02/2014 - 06:12:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2976
 • แจ้งลบ
    สนใจโปรด!

  นี่ คือการโฆษณาออนไลน์ที่ลงทะเบียนของรัฐบาลได้รับการอนุมัติและได้รับใบอนุญาต ผู้ให้กู้เงินที่ให้ออกเงินให้กู้ยืมของชนิดต่างๆเช่นวันจ่ายส่วนบุคคลสิน เชื่อธุรกิจสินเชื่อรถยนต์เพื่อประชาชนอย่างจริงจังและสนใจในอัตราดอกเบี้ย ที่ต่ำมากค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงจาก 2%

  ติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ที่จะเริ่มต้นผ่าน :: hiltonfinanceagency@gmail.com

  ขอบคุณ
    Natchanok Pala-en [03/02/2014 - 18:10:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2975
 • แจ้งลบ
    คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน ที่จะ เริ่มต้นธุรกิจ ได้หรือไม่ ผมกรรมการผู้จัดการของ บริษัท Excel เรามี ทุกชนิดของ สินเชื่อ ของ บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ นักศึกษาและ สินเชื่อธุรกิจ ถ้า คุณมีความสนใจ ในการกู้เงิน นี้คุณต้อง ส่งอีเมลถึงเรา ผ่านทางอีเมล์ ::: (excelservices.managementonline@gmail.com)
    excelservices.managementonline@gmail.com [03/02/2014 - 10:10:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2974
 • แจ้งลบ
    ? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินของคุณและยังจะลงทุนในธุรกิจของคุณติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: greatuniversalloancompany1@gmail.com
    GREATUNIVERSAL [31/01/2014 - 23:04:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2973
 • แจ้งลบ
    ผม นาง เบ็ด brabra โดยใช้ชื่อ ฉัน อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ฉันต้องการ ที่จะใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทุกคนที่จะ ต้องระวังให้มาก เพราะมี การหลอกลวง everywhere.Few เดือนที่ผ่านมา ผมก็ เครียด ทางการเงิน และเนื่องจาก ความสิ้นหวัง ของฉัน ที่ฉันถูก โกง โดยผู้ให้กู้ ออนไลน์หลาย ฉันได้สูญเสีย เกือบหวัง จนกระทั่ง เพื่อนของฉันเรียก ฉันไป ให้กู้ ความน่าเชื่อถือมาก ที่เรียกว่า นาง สเตลล่า Rene ที่ ให้ฉันยืม เงินให้กู้ยืม ที่ไม่มีหลักประกันของ 85,000 ภายใต้ 20 นาที โดยไม่มี ความเครียด ใด ๆ ถ้าคุณอยู่ใน ความต้องการของ ชนิดของ เงินกู้ ใด ๆ เพียงแค่ ติดต่อกับเขา ตอนนี้ ผ่าน : {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com } ฉันใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทั้งหมด เพราะ นรก ฉัน ผ่าน ในมือ ของผู้ให้กู้ หลอกลวง เหล่านั้น และฉันไม่ ต้องการ แม้แต่ ศัตรู ของฉัน จะผ่าน นรก ดังกล่าว ที่ผม ผ่าน ใน มือของผู้ ให้กู้ ออนไลน์ หลอกลวงฉันยัง จะต้องการให้คุณ ช่วยฉัน ส่งข้อมูล นี้ไปยัง คนอื่น ๆ ที่ ยังอยู่ใน ความต้องการของ เงินกู้เมื่อคุณ ยังได้ รับ เงินกู้ยืม ของคุณจาก นาง สเตลล่า Rene ผม ภาวนาว่า พระเจ้าจะ ให้เธอ มีชีวิตยืนยาว

  พระเจ้าอวยพร เธอตลอดไป

  brabra
    brabra [27/01/2014 - 07:05:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2972
 • แจ้งลบ
    ผม นาง เบ็ด brabra โดยใช้ชื่อ ฉัน อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ฉันต้องการ ที่จะใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทุกคนที่จะ ต้องระวังให้มาก เพราะมี การหลอกลวง everywhere.Few เดือนที่ผ่านมา ผมก็ เครียด ทางการเงิน และเนื่องจาก ความสิ้นหวัง ของฉัน ที่ฉันถูก โกง โดยผู้ให้กู้ ออนไลน์หลาย ฉันได้สูญเสีย เกือบหวัง จนกระทั่ง เพื่อนของฉันเรียก ฉันไป ให้กู้ ความน่าเชื่อถือมาก ที่เรียกว่า นาง สเตลล่า Rene ที่ ให้ฉันยืม เงินให้กู้ยืม ที่ไม่มีหลักประกันของ 85,000 ภายใต้ 20 นาที โดยไม่มี ความเครียด ใด ๆ ถ้าคุณอยู่ใน ความต้องการของ ชนิดของ เงินกู้ ใด ๆ เพียงแค่ ติดต่อกับเขา ตอนนี้ ผ่าน : {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com } ฉันใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทั้งหมด เพราะ นรก ฉัน ผ่าน ในมือ ของผู้ให้กู้ หลอกลวง เหล่านั้น และฉันไม่ ต้องการ แม้แต่ ศัตรู ของฉัน จะผ่าน นรก ดังกล่าว ที่ผม ผ่าน ใน มือของผู้ ให้กู้ ออนไลน์ หลอกลวงฉันยัง จะต้องการให้คุณ ช่วยฉัน ส่งข้อมูล นี้ไปยัง คนอื่น ๆ ที่ ยังอยู่ใน ความต้องการของ เงินกู้เมื่อคุณ ยังได้ รับ เงินกู้ยืม ของคุณจาก นาง สเตลล่า Rene ผม ภาวนาว่า พระเจ้าจะ ให้เธอ มีชีวิตยืนยาว

  พระเจ้าอวยพร เธอตลอดไป

  brabra
    brabra [27/01/2014 - 07:03:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2971
 • แจ้งลบ
    ความสนใจ

  คุณกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อเปิดธุรกิจ กู้ซื้อบ้าน ชนิดของเงินกู้ยืมที่คุณต้องการหรือไม่ นี่ คือโอกาสของคุณ เราให้ออกเงินให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ เช่นสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจ ฯลฯ คนจริงจัง และสนใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.5%

  ติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางอีเมล์:: info.beaconloansfirm@gmail.com

  อย่าพลาดนี้โอกาสดี ขอบคุณ

  Natchaya น่า-เอ็น
  Info.beaconloansfirm@gmail.com
    Natchaya น่า-เอ็น [26/01/2014 - 02:03:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2970
 • แจ้งลบ
    ความสนใจ

  คุณกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อเปิดธุรกิจ กู้ซื้อบ้าน ชนิดของเงินกู้ยืมที่คุณต้องการหรือไม่ นี่ คือโอกาสของคุณ เราให้ออกเงินให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ เช่นสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจ ฯลฯ คนจริงจัง และสนใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.5%

  ติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางอีเมล์:: info.beaconloansfirm@gmail.com

  อย่าพลาดนี้โอกาสดี ขอบคุณ

  Natchaya น่า-เอ็น
  Info.beaconloansfirm@gmail.com
    Natchaya น่า-เอ็น [26/01/2014 - 01:52:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2969
 • แจ้งลบ
    คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน ที่จะ เริ่มต้นธุรกิจ ได้หรือไม่ ผมกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอ เรามี ทุกชนิดของ สินเชื่อ ของ บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ นักศึกษาและ สินเชื่อธุรกิจ ถ้า คุณมีความสนใจ ในการกู้เงิน นี้คุณต้อง ส่งอีเมลถึงเรา ผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อ
    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [25/01/2014 - 23:43:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2968
 • แจ้งลบ
    ขอบพระคุณแด่พระเจ้า ยิ่งใหญ่ สำหรับความมีน้ำใจ และความดีงาม ของเขาเมื่อ ชีวิตของฉัน สิ่งที่จะ ฉันได้ทำ ถ้า ไม่ได้สำหรับ นาง มาริ สมิ ธ ที่ ฉัน มักจะ เห็นว่าเป็น พระเจ้า ที่ส่ง ผู้หญิงคนหนึ่งที่ พระเจ้า ได้เลือกที่จะ ช่วยให้ผู้คน ที่อยู่ใน ความต้องการทางการเงิน อย่างผม ที่ไม่ดี ม่าย ที่ ถูกระบุว่าเป็น ระยะสั้น และระยะสั้นของ เงินทุนที่ มีผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มี ลูกสองคน และมี ความรับผิดชอบ จำนวนมาก ผู้หญิงคนหนึ่งที่ สูญเสียสามี ของเธอ และมี ค่าใช้จ่าย ที่จะต้องจ่าย ประกอบด้วย ทั้ง ค่าเช่า บ้าน และไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย และได้รับการ โกง ผลรวมของ $ 450,000 เหรียญสหรัฐ ฉันไม่เคย เชื่อว่า ว่ายังมี บริษัท เงินกู้legit ออนไลน์ ที่ยังคง เชื่อว่า คนที่อยู่ใน ปัญหา ทางการเงินและ มีความ พร้อมที่จะช่วย หลังจาก ถูก scammed $ 450,000 เหรียญสหรัฐ ฉันไม่เคย เชื่อ ว่ายังมี บริษัท เงินกู้legit จน i มาใน โพสต์ที่ ถูกโพสต์ โดยหนึ่ง เฟอร์นันเด นาง ใน ฟอรั่ม เดียวกัน นี้ เธอ อธิบายว่า เธอได้รับ เงินกู้ยืม ของเธอจาก นาง มาริ สมิ ธ ที่เป็น ซีอีโอของ นาง มาริ สมิ ธ สินเชื่อ บ้าน แล้ว ผม ได้มี ตัวเลือกไม่ มากเกินกว่า ที่จะลองโชค ของฉัน เป็นครั้งที่สาม เพื่อหลีกเลี่ยงการ สูญเสีย บ้านของฉัน ( ที่พัก ) ดังนั้นฉัน คิดเกี่ยวกับมัน ฉัน มาสรุปว่า ฉันควรจะ ลองอีกครั้งดังนั้นผมจึง ติดต่อ นาง มาริ สมิ ธ ผ่านทางอีเมล์ ที่พวกเขา เข้าร่วม กับผมใน น้อยกว่า 10mins ฉัน ใช้สำหรับ เงิน ให้กู้ยืม ของ $ 995,000,00 usd สินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ ด้วย ดอกเบี้ยต่ำ อัตรา การประมวลผล และ หลังจาก ผมได้รับ เงินกู้ยืม ใน บัญชีธนาคารของฉัน เมื่อวานนี้ ดังนั้นฉัน ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ใช้สื่อ นี้ในการ ให้คำแนะนำแก่ ผู้สมัคร สินเชื่อ ที่ออกมี ที่จะติดต่อ ทางอีเมล์ นาง มาริ สมิ ธ: { mrsmarissmithloanhome@gmail.com } เธอ แน่นอนจะ ให้ เงินกู้ ที่คุณต้องการ โดยไม่ต้อง ความเครียด ใด ๆ อีกครั้ง ขอบคุณ พระเจ้าเพราะ ความเมตตาของพระองค์ เมื่อ ชีวิตของฉัน ฉันจะ ได้รับการ รอคอยที่จะ ได้ยิน คำเบิกความ ของคุณเอง เช่นเดียวกับ ฉัน

  เฟอร์นันเด นาง
    เฟอร์นันเด นาง [23/01/2014 - 07:57:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2967
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้ ในวันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ ในขณะนี้ ใช้การ กู้ยืมเงิน จะได้รับ ในอัตรา 3%ในขณะนี้ ใช้การ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจและ ส่วนบุคคลของ คน ถ้าคุณต้องการ สินเชื่อที่จะ เริ่มต้นธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระค่า ทำ ติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) นี้และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉัน ทำให้ดีที่สุดบริการ สินเชื่อ

  เสนอสินเชื่อ
    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [21/01/2014 - 02:54:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2966
 • แจ้งลบ
    คุณกำลังมองหาเงินกู้ ของแท้ มาก ในอัตราที่เหมาะสม หรือไม่ ภายใน 2 ถึง 3 วันทำการ คุณได้รับการ ปฏิเสธ อย่างสม่ำเสมอ โดยธนาคารและ สถาบันการเงินอื่น ๆ ของคุณหรือไม่ ข่าวดีก็คือ นี้ เรามี การให้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ 30,000.00 บาทเป็น 50,000,000.00 บาท แม็กซ์ ดอกเบี้ย 1.5 % ต่อปี เงินกู้ยืม สำหรับการพัฒนา ขยาย ขอบ ธุรกิจ / ธุรกิจ ที่มีการแข่งขัน เราจะ ได้รับการรับรอง ที่เชื่อถือได้ และเชื่อถือได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและ แบบไดนามิก และ ผู้ร่วม งาน เงินทุน อสังหาริมทรัพย์ และ ทุกรูปแบบของ การจัดหาเงินทุน ธุรกิจ ตอบกลับ อีเมลนี้ : info.beaconloansfirm@gmail.com

  เราให้บริการ เงินกู้ยืมระยะยาว จากหนึ่ง เดือน ถึง ห้าสิบปี

  เรานำเสนอ ต่อไปนี้ประเภท ของเงินให้สินเชื่อ และ มากขึ้น

  * สินเชื่อส่วนบุคคล ( เงินกู้ ที่ไม่มีหลักประกัน )

  * สินเชื่อธุรกิจ ( เงินกู้ ที่ไม่มีหลักประกัน )

  รวม สินเชื่อ * สินเชื่อ รวม

  * ปรับปรุงบ้าน


  กรุณา ถ้าคุณ มีความสุขและ สนใจในข้อเสนอ ทางการเงินของเรา ไม่ ลังเล ที่จะติดต่อ เราหากคุณต้องการ บริการของเรา ที่คุณ จะต้องให้ เรา
  ข้อมูล ต่อไปนี้ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ ของจำนวนเงินกู้ ของคุณ ตาม กรุณา ถ้าคุณ มีความสนใจใน การกู้เงิน เร่งด่วน ในวันนี้ เขียน อีเมลถึงเรา เกี่ยวกับ ที่อยู่ อีเมลนี้ : info.beaconloansfirm@gmail.com

  ขอแสดงความนับถือ
  Natchaya พาลา -en
    Natchaya พาลา -en [17/01/2014 - 00:58:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2965
 • แจ้งลบ
    
  วันดีที่ ทุกท่าน ผม นาย แจ็ค อุ่น , ถูกต้อง , ผู้ให้กู้ เงิน ที่มีชื่อเสียง เราให้ ออกเงินกู้ ให้กับ บริษัท ธุรกิจ ผู้ชาย และผู้หญิง ที่กำลังเข้าสู่ การทำธุรกรรม ทางธุรกิจ ที่เรา ให้ออก เงินให้กู้ยืม ระยะยาวสำหรับ สามถึง 30years สูงสุดที่มี อัตราดอกเบี้ย ต่ำของ 3% ในการนี้ คุณเช่นกัน สามารถ บอกให้เราทราบ จำนวนเงินที่คุณ ต้อง เป็นเงินกู้ เงินกู้ จะได้รับการ ออก ในสกุลเงินยูโร และ ปอนด์ บาท สูงสุด ที่เราให้ เป็น 500,000,000 ทั้งใน ยูโร และ ปอนด์ บาท และต่ำสุดที่ £ 5,000 ยูโร และ ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นถ้า จริงๆ คุณมีความสนใจ สามารถติดต่อเราได้ ที่ ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธี ที่จะได้รับ เงินกู้
    Mr Jack Warmer [08/01/2014 - 21:43:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2964
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  คุณกำลังมองหา สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ รถยนต์ สินเชื่อนักศึกษา หนี้ เงินกู้ รวม
  เงินให้สินเชื่อ ที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งเป็นเมืองหลวง ที่มีความเสี่ยง อื่น ๆ หรือคุณ จำเป็นต้องกู้เงิน โดย ธนาคารหรือ สถาบันการเงินสำหรับหนึ่ง หรือมากกว่า reasons.You อยู่ในตอน
  สถานที่สำหรับ การแก้ปัญหาการ กู้เงิน ! ฉันเป็น ผู้ให้กู้ ส่วนตัว ผม ให้ เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคล ในดอกเบี้ยต่ำ และ อัตราที่เหมาะสม จาก 2 %
  สนใจมั้ย ติดต่อเราเพื่อ ตรวจสอบ การประมวลผล การกู้เงิน และโอน ภายใน 48 ชั่วโมง ติดต่อทางอีเมล์ ( Nelsonivaloanfirm@gmail.com )

  ชื่อ ...............
  ชื่อ ...............
  ............... เพศ
  อายุ ................
  สถานะ .............
  ประเทศ ............
  อาชีพ .........
  รายได้ต่อเดือน .....
  จำนวนเงินที่ต้อง ....
  ระยะเวลา ...........
  ศาสนา ...........
  หมายเลขโทรศัพท์ + ......
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ + .....

  ใน การยืนยัน ข้อมูลนี้คุณ จะถูกส่งไป เงื่อนไขเครดิตที่ดีและ การคำนวณ อัตราสำหรับ เวลา ที่ต้องการ เงินกู้ ไม่ โปรดทราบว่า
  การให้กู้ยืมเงิน ของเรา จะเรียกเก็บ อัตรา ดอกเบี้ย 3% อย่างน้อย 5 ปีที่ เราจะให้ การตรวจสอบเครดิต ไม่ ก่อนที่จะ ยืม หวังว่า การแสดงความคิดเห็น ของคุณผ่านทาง นี้
  ที่อยู่ ( Nelsonivaloanfirm@gmail.com )

  ขอแสดงความนับถือ

  นาง Nelsoniva
    nelsn [06/01/2014 - 23:16:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2963
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  ฉันไม่ สามารถซ่อน หลักฐาน ที่ดี ที่เกิดขึ้นใน ชีวิตของฉันฉัน จะรัก ให้ทุกคน รู้ว่ามัน เป็นคน และ นั่นคือเหตุผลที่ ฉันมักจะ วางไว้ ในคำตอบของ ผม นาง แมรี่ Richway ตามชื่อ ผมอาศัยอยู่ใน รัฐมิชิแกน ของ สหรัฐอเมริกา อเมริกาผม ต้องขอขอบคุณ นาง ( แมรี่ ลิซ่า ) สำหรับความมีน้ำใจ ของเขาเมื่อ life.I ครอบครัวของฉัน ไม่เคยรู้ ว่ายังมี ผู้ให้กู้ ที่ดีเช่น นี้ ในอินเทอร์เน็ต และโลก ที่นี่ เพียงแค่ เดือน บาง กลับ ผมอยู่ใน การค้นหา สำหรับการกู้ยืมเงิน ของ $ 95,000ในขณะที่ ผมทำงาน ออกจากเงิน สำหรับการให้อาหาร และ ค่าใช้จ่าย ของฉัน รวมถึงการ ให้เช่า ฉันถูก โกง เกี่ยวกับ $ 4,000 ดอลลาร์ และฉัน ตัดสินใจที่จะไม่ เกี่ยวข้องกับ ตัวฉัน ในธุรกิจ ดังกล่าว อีกครั้ง แต่ เพื่อน ของ ฉันแนะนำฉันไป บริษัท เงินกู้เนื่องจากลักษณะ และการกระทำ ของฉัน และ ฉันบอกเธอว่า ฉันไม่สนใจ ของการจัดการ เงินกู้ ใด ๆ อีกต่อไป แต่เธอ บอกว่า ยังคงมี ผู้ให้กู้ ที่ดี ที่ เธอจะ แนะนำ ให้ฉัน และ ฉันทำ ทดลองและ ฉันรู้สึกขอบคุณ มากที่สุด โชคดี ที่ฉัน ในวันนี้ ผมได้รับ จำนวนเงินกู้ ของ $ 95,000.00 บาท โดย บริษัท นี้ ดี (นาง แมรี่ ลิซ่า ) ) การจัดการโดย นาง ( แมรี่ ลิซ่า ) ) ถ้าคุณอยู่ใน ความต้องการของเงินกู้ ของแท้หรือ legit หรือ ความช่วยเหลือทางการเงิน และคุณสามารถ มีความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ ของ ความสามารถในการ จ่าย กลับไปที่ เวลาที่กำหนด ของเงินทุน ที่ผม จะ แนะนำให้คุณ ติดต่อ เขา ผ่านทาง : { mrsmarylisaloanhome@gmail.com } และคุณ จะเป็นอิสระ จากการหลอกลวง ในอินเทอร์เน็ต สามี ที่น่ารัก ของฉัน ขยาย อวยพร เขาไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมี ถ้า ไม่ได้สำหรับ คุณผู้หญิง ( แมรี่ ลิซ่า ) ) ฉันไม่สามารถจินตนาการ ชีวิต ในแบบที่ ควรจะเป็นสำหรับ today.Please ครอบครัวของฉัน ฉัน ขอ ให้คุณช่วย ฉัน ขอบคุณ นาง ( แมรี่ ลิซ่า ) ) U และผม มักจะ ได้รับการ แบ่งปัน สิ่งที่ดี นี้ ที่เกิดขึ้น ในชีวิตของฉัน ในคำตอบของ ทุกวัน คุณ เป็นคนหนึ่งที่ เอา ผมและครอบครัว ออกจาก ความยากจนครอบครัวของฉัน ขยาย คำทักทาย ของพวกเขา กับคุณ

  นาง Richway
    นาง Richway [06/01/2014 - 06:18:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2962
 • แจ้งลบ
    ชื่อ ของฉันคือ โมราเลส จากที่นี่ ประเทศไทย ฉันเป็นคน ที่แต่งงาน ด้วย 5 เด็ก ฉันมาถึง ฟอรั่ม เว็บไซต์นี้ มากที่จะ มีส่วนร่วม และเป็นพยาน ในการทำงาน ที่ดีของ นาง สเตลล่า Rene บริการสินเชื่อ ที่ให้ฉัน เงินกู้รวมของ 5000.000baht ฉันได้ รับการ ปฏิเสธ ทุก ที่ ผมไป ผ่านมากของ กระบวนการและ การ scammed โดย บริษัท เงินกู้ ที่แตกต่างกัน ที่ฉัน มาใน แต่เมื่อฉัน หมายถึง นาง สเตลล่า Rene พวกเขา เข้าถึงและ ได้รับการอนุมัติ ฉันสำหรับ การกู้ยืมเงินของ 5000.000baht หลังจาก ประชุมกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งเป็นฐาน ในการ ที่คุณเลือก ที่จะ ทำการฝากเงินก่อนที่จะ ได้รับ การกู้ยืมเงิน ของคุณ หรือไม่ ในกรณีของฉัน ฉัน ไม่ได้มี บ้าน ชื่อถือ ของฉัน ดังนั้นฉัน ไปสำหรับกระบวนการที่ไม่ ถูก หลักประกัน ฉันทำ เงินฝาก ของจำนวนเงิน ดอลลาร์ บางอย่างก่อนที่จะ กู้ยืมเงิน ของฉัน ได้รับการรับรอง เข้าบัญชี ธนาคาร ของฉัน ฉันได้ รับการ มองหา เงินกู้ สำหรับที่ผ่านมา 4 ปีออนไลน์ แต่ หลังจากสัปดาห์i มาใน นาง สเตลล่า Rene สินเชื่อ บ้าน ที่ใช้ ที่อยู่ อีเมลนี้ : [ mrsstellareneloanfirm@hotmail.com ] แล้ว ฉันไป ผ่านทุก ขั้นตอนของการ ได้รับเงินกู้ ดังกล่าว จำนวนเงิน และ หลังจากขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ของฉัน ได้รับอนุญาตให้ ฉันด้วย อื่น นี้จริงๆ ที่ทำให้ผม ที่จะ เริ่มต้นชีวิต อีกครั้งหลังจากที่ ปัญหาทั้งหมดฉันได้ ในระหว่างการค้นหา ของฉัน สำหรับบ้าน เงินกู้จริง นาง สเตลล่า เรเน่ กลับ บ้านมีความสุข ของฉันอีกครั้ง และ ธุรกิจของฉัน ที่ ได้รับความเดือดร้อน จาก ทุนทางการเงิน

  Morales Lance
    Morales Lance [05/01/2014 - 15:22:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2961
 • แจ้งลบ
    ชื่อ ของฉันคือ โมราเลส จากที่นี่ ประเทศไทย ฉันเป็นคน ที่แต่งงาน ด้วย 5 เด็ก ฉันมาถึง ฟอรั่ม เว็บไซต์นี้ มากที่จะ มีส่วนร่วม และเป็นพยาน ในการทำงาน ที่ดีของ นาง สเตลล่า Rene บริการสินเชื่อ ที่ให้ฉัน เงินกู้รวมของ 5000.000baht ฉันได้ รับการ ปฏิเสธ ทุก ที่ ผมไป ผ่านมากของ กระบวนการและ การ scammed โดย บริษัท เงินกู้ ที่แตกต่างกัน ที่ฉัน มาใน แต่เมื่อฉัน หมายถึง นาง สเตลล่า Rene พวกเขา เข้าถึงและ ได้รับการอนุมัติ ฉันสำหรับ การกู้ยืมเงินของ 5000.000baht หลังจาก ประชุมกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งเป็นฐาน ในการ ที่คุณเลือก ที่จะ ทำการฝากเงินก่อนที่จะ ได้รับ การกู้ยืมเงิน ของคุณ หรือไม่ ในกรณีของฉัน ฉัน ไม่ได้มี บ้าน ชื่อถือ ของฉัน ดังนั้นฉัน ไปสำหรับกระบวนการที่ไม่ ถูก หลักประกัน ฉันทำ เงินฝาก ของจำนวนเงิน ดอลลาร์ บางอย่างก่อนที่จะ กู้ยืมเงิน ของฉัน ได้รับการรับรอง เข้าบัญชี ธนาคาร ของฉัน ฉันได้ รับการ มองหา เงินกู้ สำหรับที่ผ่านมา 4 ปีออนไลน์ แต่ หลังจากสัปดาห์i มาใน นาง สเตลล่า Rene สินเชื่อ บ้าน ที่ใช้ ที่อยู่ อีเมลนี้ : [ mrsstellareneloanfirm@hotmail.com ] แล้ว ฉันไป ผ่านทุก ขั้นตอนของการ ได้รับเงินกู้ ดังกล่าว จำนวนเงิน และ หลังจากขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ของฉัน ได้รับอนุญาตให้ ฉันด้วย อื่น นี้จริงๆ ที่ทำให้ผม ที่จะ เริ่มต้นชีวิต อีกครั้งหลังจากที่ ปัญหาทั้งหมดฉันได้ ในระหว่างการค้นหา ของฉัน สำหรับบ้าน เงินกู้จริง นาง สเตลล่า เรเน่ กลับ บ้านมีความสุข ของฉันอีกครั้ง และ ธุรกิจของฉัน ที่ ได้รับความเดือดร้อน จาก ทุนทางการเงิน

  Morales Lance
    Morales Lance [05/01/2014 - 14:53:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2960
 • แจ้งลบ
    สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 2%

  คุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินเร่งด่วน สกอตต์เดอร์สันที่ถูกต้องและได้รับการอนุมัติให้กู้รัฐบาลเงินที่มีชื่อเสียง เราเป็น บริษัท แบบไดนามิกที่มีความช่วยเหลือทางการเงิน เรากู้เงินออกไปยังบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายลงทุนในธุรกิจ ติดต่อเราผ่านทาง: scottandersonloanfirm@live.com

  ข้อมูลผู้กู้เติมและผลตอบแทนที่จำเป็น

  ชื่อเต็ม: .........
  ติดต่อที่อยู่: .........
  โทรศัพท์: .........
  ประเทศ: .........
  จำนวนเงินที่จำเป็นในขณะที่สินเชื่อ .........
  เงินกู้ระยะเวลา: .........
  รายได้รายเดือนของคุณ: .........
  เพศ: .........
  คุณได้นำไปใช้สำหรับการกู้ยืมเงินก่อนหรือไม่ .........
  ในการรับรู้ไปยังอีเมลนี้เราสามารถเริ่มต้นด้วยการประมวลผลของคุณ
  เงินกู้ ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทาง scottandersonloanfirm@live.com


  ผู้อำนวยการ
  ติดต่อ: +447031964517
  สกอตต์เดอร์สัน
    สกอตต์เดอร์สัน [05/01/2014 - 14:35:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2959
 • แจ้งลบ
    ขอบพระคุณแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สำหรับความมีน้ำใจและความดีงามของเขาเมื่อชีวิตของฉันสิ่งที่จะฉันได้ทำถ้าไม่ได้สำหรับนางสภาวะช่างเหล็กผู้ที่ฉันมักจะเห็นว่าเป็นพระเจ้าที่ส่งผู้หญิงคนหนึ่งที่พระเจ้าได้เลือกที่จะช่วยให้ผู้คนที่อยู่ในความต้องการทางการเงินอย่างผมที่ไม่ดี ม่ายที่ถูกระบุว่าเป็นระยะสั้นและระยะสั้นของเงินทุนที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกสองคนและมีความรับผิดชอบจำนวนมากผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียสามีของเธอและมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายประกอบด้วยทั้งค่าเช่าบ้านและไฟฟ้าค่าใช้จ่ายและได้รับการโกงผลรวมของ $ 450,000 เหรียญสหรัฐฉันไม่เคยเชื่อว่า ว่ายังมี บริษัท เงินกู้ legit ออนไลน์ที่ยังคงเชื่อว่าคนที่อยู่ในปัญหาทางการเงินและมีความพร้อมที่จะช่วยหลังจากถูก scammed $ 450,000 เหรียญสหรัฐฉันไม่เคยเชื่อว่ายังมี บริษัท เงินกู้ legit จน i มาในโพสต์ที่ถูกโพสต์โดยหนึ่ง นาง marta รามิเรซในฟอรั่มเดียวกันนี้เธออธิบายว่าเ​​ธอได้รับเงินกู้ยืมของเธอจากนางสภาวะ smith ที่เป็นซีอีโอนางสภาวะ smith สินเชื่อบ้านแล้วผมได้มีตัวเลือกไม่มากเกินกว่าที่จะลองโชคของฉันเป็นครั้งที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียบ้านของฉัน (ที่พัก) ดังนั้นฉันคิดเกี่ยวกับมันฉันมาสรุปว่าฉันควรจะลองอีกครั้งดังนั้นผมจึงติดต่อนางแมรี่ลิซ่าผ่านทางอีเมล์ที่พวกเขาเข้าร่วมกับผมในน้อยกว่า 10mins ฉันใช้สำหรับเงินให้กู้ยืมของ $ 995,000,00 usd สินเชื่อได้รับการอนุมัติต่ำ อัตราดอกเบี้ยและการประมวลผลหลังจากผมได้รับเงินกู้ยืมในบัญชีธนาคารของฉันเมื่อวานนี้ดังนั้นฉันต้องการได้อย่างรวดเร็วใช้สื่อนี้ในการให้คำแนะนำแก่ผู้สมัครสินเชื่อที่ออกมีที่จะติดต่อทางอีเมล์นางสภาวะ smith: { mrsmarissmithloanhome@gmail.com } เธอแน่นอนจะทำให้คุณมี เงินกู้ที่คุณต้องการโดยไม่ต้องความเครียดใด ๆ อีกครั้งขอบคุณพระเจ้าเพราะความเมตตาของพระองค์เมื่อชีวิตของฉัน ฉันจะได้รับการรอคอยที่จะได้ยินคำเบิกความของคุณเองเช่นเดียวกับฉัน

  นาง marta รามิเรซ
    นาง marta รามิเรซ [05/01/2014 - 07:00:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2958
 • แจ้งลบ
    ทักทายประชาชน ทั้ง
  ชื่อ ของฉันคือ คอร์ดีเลีย ฉันเป็นคน ที่แต่งงาน ด้วย 5 เด็ก ผมมา มาก เว็บไซต์ / ฟอรั่ม นี้ ในการแบ่งปันและ เป็นพยาน ในการทำงาน ที่ดีของ นาง เคท ลิซ่า บริการสินเชื่อ ที่ให้ฉัน เงินกู้รวมของ 50,000.00 บาท ฉันได้ รับการ ปฏิเสธ ทุก ที่ ผมไป ผ่านมากของ กระบวนการและ การ scammed โดย บริษัท เงินกู้ ที่แตกต่างกัน ที่ฉัน มาใน แต่เมื่อฉัน หมายความว่า นาง เคท ลิซ่า พวกเขา เข้าถึงและ ได้รับการอนุมัติ ฉันสำหรับ การกู้ยืมเงินของ 50,000.00 บาท หลังจาก ประชุมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ซึ่งเป็นฐาน ที่ คุณเลือก ที่จะทำให้ เงินฝากก่อนที่จะ ได้รับ การกู้ยืมเงิน ของคุณหรือไม่ ในกรณี ของฉันฉัน ไม่ได้มี บ้าน ชื่อถือ ของฉัน ดังนั้นฉัน ไปสำหรับกระบวนการที่ไม่ ถูก หลักประกัน ฉันทำ เงินฝาก ของจำนวนเงิน ดอลลาร์ บาง ก่อนที่จะ กู้ยืมเงิน ของฉัน ได้รับการรับรอง เข้าบัญชี ธนาคาร ของฉัน ฉันได้ รับการ มองหา เงินกู้ สำหรับที่ผ่านมา 3 ปีออนไลน์ แต่ หลังจากสัปดาห์i มาใน นาง ลิซ่า เคท สินเชื่อ บ้าน ที่ใช้ ที่อยู่ อีเมลนี้ (mrskatelisaloanhome1@gmail.com ) แล้วฉัน เดินผ่าน ทุก ขั้นตอนของการ ได้รับเงินกู้ ดังกล่าว จำนวนเงิน และ หลังจากขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ของฉัน ได้รับอนุญาตให้ ฉันด้วย อื่น นี้จริงๆ ที่ทำให้ผม ที่จะ เริ่มต้นชีวิต อีกครั้งหลังจากที่ ปัญหาทั้งหมดฉันได้ ในระหว่างการค้นหา ของฉัน สำหรับบ้าน เงินกู้จริง นาง ลิซ่า เคท กลับ บ้านมีความสุข ของฉันอีกครั้ง และ ธุรกิจของฉัน ที่ ได้รับความเดือดร้อน จาก ทุนทางการเงิน ผม ที่นี่เพื่อใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งให้ ประชาชนทั่วไป ว่าถ้าคุณ จำเป็นต้องมี การกู้เงิน จริง โดยไม่ต้อง ความเครียดและ ในวันเดียวกัน ได้รับการอนุมัติ ใด ๆ ที่ คุณจะต้อง ได้อย่างรวดเร็ว ติดต่อ ได้ทันที ผ่านทางอีเมล์ เมื่อ: ( mrskatelisaloanhome1@gmail.com ) ฉันใช้ และ มัน ทำงานสำหรับฉัน และฉัน คิดว่ามัน จะทำงาน สำหรับคน อื่น ๆ ที่ยัง มีความจริงใจ อีกครั้งหนึ่งที่ ช่วยให้ฉัน ขอขอบคุณพวกเขา

  นาง คอร์เดเลีย สมิท
    นาง คอร์เดเลีย สมิท [01/01/2014 - 19:23:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2957
 • แจ้งลบ
    ทักทายประชาชน ทั้ง
  ชื่อ ของฉันคือ คอร์ดีเลีย ฉันเป็นคน ที่แต่งงาน ด้วย 5 เด็ก ผมมา มาก เว็บไซต์ / ฟอรั่ม นี้ ในการแบ่งปันและ เป็นพยาน ในการทำงาน ที่ดีของ นาง เคท ลิซ่า บริการสินเชื่อ ที่ให้ฉัน เงินกู้รวมของ 50,000.00 บาท ฉันได้ รับการ ปฏิเสธ ทุก ที่ ผมไป ผ่านมากของ กระบวนการและ การ scammed โดย บริษัท เงินกู้ ที่แตกต่างกัน ที่ฉัน มาใน แต่เมื่อฉัน หมายความว่า นาง เคท ลิซ่า พวกเขา เข้าถึงและ ได้รับการอนุมัติ ฉันสำหรับ การกู้ยืมเงินของ 50,000.00 บาท หลังจาก ประชุมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ซึ่งเป็นฐาน ที่ คุณเลือก ที่จะทำให้ เงินฝากก่อนที่จะ ได้รับ การกู้ยืมเงิน ของคุณหรือไม่ ในกรณี ของฉันฉัน ไม่ได้มี บ้าน ชื่อถือ ของฉัน ดังนั้นฉัน ไปสำหรับกระบวนการที่ไม่ ถูก หลักประกัน ฉันทำ เงินฝาก ของจำนวนเงิน ดอลลาร์ บาง ก่อนที่จะ กู้ยืมเงิน ของฉัน ได้รับการรับรอง เข้าบัญชี ธนาคาร ของฉัน ฉันได้ รับการ มองหา เงินกู้ สำหรับที่ผ่านมา 3 ปีออนไลน์ แต่ หลังจากสัปดาห์i มาใน นาง ลิซ่า เคท สินเชื่อ บ้าน ที่ใช้ ที่อยู่ อีเมลนี้ (mrskatelisaloanhome1@gmail.com ) แล้วฉัน เดินผ่าน ทุก ขั้นตอนของการ ได้รับเงินกู้ ดังกล่าว จำนวนเงิน และ หลังจากขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ของฉัน ได้รับอนุญาตให้ ฉันด้วย อื่น นี้จริงๆ ที่ทำให้ผม ที่จะ เริ่มต้นชีวิต อีกครั้งหลังจากที่ ปัญหาทั้งหมดฉันได้ ในระหว่างการค้นหา ของฉัน สำหรับบ้าน เงินกู้จริง นาง ลิซ่า เคท กลับ บ้านมีความสุข ของฉันอีกครั้ง และ ธุรกิจของฉัน ที่ ได้รับความเดือดร้อน จาก ทุนทางการเงิน ผม ที่นี่เพื่อใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งให้ ประชาชนทั่วไป ว่าถ้าคุณ จำเป็นต้องมี การกู้เงิน จริง โดยไม่ต้อง ความเครียดและ ในวันเดียวกัน ได้รับการอนุมัติ ใด ๆ ที่ คุณจะต้อง ได้อย่างรวดเร็ว ติดต่อ ได้ทันที ผ่านทางอีเมล์ เมื่อ: ( mrskatelisaloanhome1@gmail.com ) ฉันใช้ และ มัน ทำงานสำหรับฉัน และฉัน คิดว่ามัน จะทำงาน สำหรับคน อื่น ๆ ที่ยัง มีความจริงใจ อีกครั้งหนึ่งที่ ช่วยให้ฉัน ขอขอบคุณพวกเขา

  นาง คอร์เดเลีย สมิท
    นาง คอร์เดเลีย สมิท [01/01/2014 - 19:20:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2956
 • แจ้งลบ
    : คุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้ที่นำเสนอ
  ถ้าใช่ติดต่อเราด้วย
  : ข้อมูลต่อไปนี้
  : กรอกข้อมูลใน
  การประยุกต์ใช้ด้านล่าง:
  : ชื่อ: ........................
  : ที่อยู่ที่ติดต่อ ..................
  : โทรศัพท์: ............................
  : ประเทศ: ..............
  : จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: ............
  : รายได้รายเดือน ................
  : เงินกู้ระยะเวลา: ....................
  : เพศ: ..............................
  : ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพรคุณ ... E-mail: fidelityfinance39@gmail.com
  : ขอแสดงความนับถือ
  : ผู้ให้กู้เงินสดรวดเร็ว
    fidelityfinance39@gmail.com [01/01/2014 - 17:05:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2955
 • แจ้งลบ
    : คุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้ที่นำเสนอ
  ถ้าใช่ติดต่อเราด้วย
  : ข้อมูลต่อไปนี้
  : กรอกข้อมูลใน
  การประยุกต์ใช้ด้านล่าง:
  : ชื่อ: ........................
  : ที่อยู่ที่ติดต่อ ..................
  : โทรศัพท์: ............................
  : ประเทศ: ..............
  : จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: ............
  : รายได้รายเดือน ................
  : เงินกู้ระยะเวลา: ....................
  : เพศ: ..............................
  : ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพรคุณ ... E-mail: fidelityfinance39@gmail.com
  : ขอแสดงความนับถือ
  : ผู้ให้กู้เงินสดรวดเร็ว
    fidelityfinance39@gmail.com [01/01/2014 - 17:03:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2954
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการรับประกันและราคาไม่แพงสินเชื่อคะแนนต่ำ ถ้าใช่สมัครงานกับเราและได้รับอย่างรวดเร็ว
  วันนี้ได้รับการอนุมัติ ไม่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีหลักประกัน ขั้นตอนง่ายๆเงินทุนที่รวดเร็ว
  และอัตราดอกเบี้ยต่ำ ติดต่อเราวันนี้ที่ westlink008@outlook.com

  หมายเหตุ: ตอบดูจะต้องไปข้างหน้าไปยังที่อยู่อีเมลนี้มาก: westlink008@outlook.com
    erick [30/12/2013 - 14:28:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2953
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินถ้าใช่ใช้สำหรับคุณเงินกู้ now.we ให้สินเชื่อธุรกิจสินเชื่อเงินสดเงินกู้ที่ดีฉลามเงินกู้โอเคสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ได้รับเงินกู้ของคุณคือการส่งคุณ

  การประยุกต์ใช้ข้อมูลของ

  ชื่อของคุณ .......
  เงินกู้ระยะเวลา ........
  อาชีพ ........
  จำนวนเงินที่จำเป็น .........
  ประเทศ .........
  หมายเลขโทรศัพท์ .......
  เงินเดือน ........
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ........
  เพศ .........
  สถานภาพการสมรส ......

  หลังจากที่คุณตอบรายละเอียดทั้งหมดนี้คุณที่เราได้รับเงินกู้ของคุณ okay.and ที่คุณสามารถ
  ติดต่อนายจอห์นคาร์เตอร์จะได้รับเงินกู้ของคุณสำหรับ you.and คุณสามารถส่งอีเมลหาเราที่
  (john.carter8890@outlook.com)...
    นายจอห์นคาร์เตอร์ [28/12/2013 - 19:02:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2952
 • แจ้งลบ
    คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน คุณต้องการ ชนิดของ เงินกู้ ใด ๆ ที่จะ เริ่มต้นธุรกิจ ได้หรือไม่ คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เพื่อ ซื้อบ้านหรือ รถหรือไม่ หรือคุณไม่ จำเป็นต้องกู้เงิน เพื่อ ชำระค่าใช้จ่าย ของคุณ หรือ ที่จะดูแล ตัวเอง ของคุณหรือไม่ ถ้าใช่ ส่งอีเมลถึงเรา ในวันนี้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) และได้รับ เงินกู้ของคุณ ..

  เสนอสินเชื่อ
    excelservices.managementonline@gmail.com [25/12/2013 - 22:01:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2951
 • แจ้งลบ
    วันที่ดีที่จะเป็นคนดีของประเทศไทย

  ชื่อของฉันคือ Haydee Meixenberger จากที่นี่ประเทศไทย am 59 ปีได้ตั้งแต่ปีที่แล้วฉันได้รับการมองหาผู้ให้กู้สินเชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายดี แต่ฉันพบทราบเพื่อให้วันก่อนเมื่อวานนี้ผมในความต้องการของเงินกู้และเร่งด่วนในการชำระค่าใช้จ่ายของฉัน แต่ฉันเป็น กลัวจะไม่ได้รับ scammed อีกครั้งเพราะผมได้รับการโกง 90,000,00 บาทไทย แต่ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการไปกับอินเทอร์เน็ตและหาผู้ให้กู้สินเชื่อที่ดีและเชื่อถือได้ แต่โชคดีสำหรับฉันฉันถูกนายโรลันด์ miguela โฆษณาบนเว็บไซต์ว่า เขาเงินสดเงินกู้ของเขาดังนั้นฉันเอาอีเมลในการเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์ i บริษัท เงินกู้เพียงการทดสอบและเชื่อถือได้ ดังนั้นแล้วฉันนำไปใช้ในการขอสินเชื่อและฉันก็กลัวเพราะผมได้รับการโกงหลายครั้งดังนั้นฉันพยายามและฉันหวังว่าในพระเจ้าหลังจากที่ฉันได้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อและฉันได้รับข้อตกลงและเงื่อนไขทุกอย่างหลังจากที่ผมได้รับเงินกู้ของฉัน 570,000 อาบน้ำ 00thai และตอนนี้วันนี้ฉันกับครอบครัวของฉันเพราะความช่วยเหลือที่ดีนางสเตลล่า Rene มีช่วยฉันด้วยการกู้ยืมเงินเพื่อพี่ชายและน้องสาวของฉันฉันจะให้คำแนะนำว่าถ้าคุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้เร่งด่วนไปที่ผู้ให้กู้สินเชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดี บริษัท สเตลล่าเพราะนางเรเน่เป็นสิ่งที่ดีที่ผ่านการทดสอบและผู้ให้กู้สินเชื่อที่เชื่อถือเพื่อเชื่อมต่อกับเธอกับอีเมลของเธอ: mrsstellareneloancompany@gmail.com และฉันสัญญาว่าชีวิตของคุณจะไม่เคยยังคงเหมือนเดิมเพื่อเชื่อมต่อกับเธอในวันนี้และรับฟรีสำหรับทุกคนที่อินเทอร์เน็ต ฉ้อโกงเพราะฉันได้พบผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมจริงคุณไม่มีอะไรจะกังวลเกี่ยวกับและในวันนี้มีความสุขมากกับครอบครัวของฉัน

  นาย Haydee Meixenberger
    Haydee Meixenberger [20/12/2013 - 06:02:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2950
 • แจ้งลบ
    วันที่ดีที่จะเป็นคนดีของประเทศไทย

  ชื่อของฉันคือ Haydee Meixenberger จากที่นี่ประเทศไทย am 59 ปีได้ตั้งแต่ปีที่แล้วฉันได้รับการมองหาผู้ให้กู้สินเชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายดี แต่ฉันพบทราบเพื่อให้วันก่อนเมื่อวานนี้ผมในความต้องการของเงินกู้และเร่งด่วนในการชำระค่าใช้จ่ายของฉัน แต่ฉันเป็น กลัวจะไม่ได้รับ scammed อีกครั้งเพราะผมได้รับการโกง 90,000,00 บาทไทย แต่ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการไปกับอินเทอร์เน็ตและหาผู้ให้กู้สินเชื่อที่ดีและเชื่อถือได้ แต่โชคดีสำหรับฉันฉันถูกนายโรลันด์ miguela โฆษณาบนเว็บไซต์ว่า เขาเงินสดเงินกู้ของเขาดังนั้นฉันเอาอีเมลในการเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์ i บริษัท เงินกู้เพียงการทดสอบและเชื่อถือได้ ดังนั้นแล้วฉันนำไปใช้ในการขอสินเชื่อและฉันก็กลัวเพราะผมได้รับการโกงหลายครั้งดังนั้นฉันพยายามและฉันหวังว่าในพระเจ้าหลังจากที่ฉันได้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อและฉันได้รับข้อตกลงและเงื่อนไขทุกอย่างหลังจากที่ผมได้รับเงินกู้ของฉัน 570,000 อาบน้ำ 00thai และตอนนี้วันนี้ฉันกับครอบครัวของฉันเพราะความช่วยเหลือที่ดีนางสเตลล่า Rene มีช่วยฉันด้วยการกู้ยืมเงินเพื่อพี่ชายและน้องสาวของฉันฉันจะให้คำแนะนำว่าถ้าคุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้เร่งด่วนไปที่ผู้ให้กู้สินเชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดี บริษัท สเตลล่าเพราะนางเรเน่เป็นสิ่งที่ดีที่ผ่านการทดสอบและผู้ให้กู้สินเชื่อที่เชื่อถือเพื่อเชื่อมต่อกับเธอกับอีเมลของเธอ: mrsstellareneloancompany@gmail.com และฉันสัญญาว่าชีวิตของคุณจะไม่เคยยังคงเหมือนเดิมเพื่อเชื่อมต่อกับเธอในวันนี้และรับฟรีสำหรับทุกคนที่อินเทอร์เน็ต ฉ้อโกงเพราะฉันได้พบผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมจริงคุณไม่มีอะไรจะกังวลเกี่ยวกับและในวันนี้มีความสุขมากกับครอบครัวของฉัน

  นาย Haydee Meixenberger
    Haydee Meixenberger [20/12/2013 - 06:00:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2949
 • แจ้งลบ
    คริสต์มาสเสนอสินเชื่อที่สมัครตอนนี้ ....

  คุณต้องการรับประกันและราคาไม่แพงสินเชื่อคะแนนต่ำ ถ้าใช่สมัครงานกับเราและได้รับอย่างรวดเร็ว
  วันนี้ได้รับการอนุมัติ ไม่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีหลักประกัน ขั้นตอนง่ายๆเงินทุนที่รวดเร็ว
  และอัตราดอกเบี้ยต่ำ ติดต่อเราวันนี้ที่ unitedloan008@gmail.com


  หมายเหตุ: ตอบดูจะต้องไปข้างหน้าไปยังที่อยู่อีเมลนี้มาก: unitedloan008@gmail.com
    erick [19/12/2013 - 23:15:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2948
 • แจ้งลบ
    
  คุณต้องการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ เร่งด่วน X - Mas สินเชื่อ เพื่อ ชำระค่าใช้จ่าย ของคุณและ ล้าง หนี้ ของคุณ ติดต่อเรา โดยเร็ว ผ่านทางอีเมลล์ : (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  1) ชื่อ เต็ม: ...
  2) ประเทศ: ...
  3) ที่อยู่ : ...
  4) รัฐ ...
  5 ) เพศ : ...
  6) อายุ: ...
  7) หมายเลขโทรศัพท์ : ....
  8) จำนวน เงินกู้ ที่จำเป็น ...
  9 ) ระยะเวลา สินเชื่อ ...

  คุณจะต้อง กรอก ข้อมูลที่จำเป็น ด้านล่าง เพื่อให้เราสามารถ ดำเนินการต่อไป ฉันจะมอง ไปข้างหน้า จะได้ยินจากคุณ

  Mr.Anderson

  อีเมล์: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)
    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [19/12/2013 - 06:24:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2947
 • แจ้งลบ
    สพป.ปน.1เพื่อนผมย้ายไปเขต 2ปัตตานีเราเงินปรรจุพร้อมกัน เงินเดือนเค้าปรับเป็นปัจจุบัน 15440 แต่ของผมยัง 12530อยู่ ใช้เงินเดือนปี55เมื่อไหร่ สพป.ปน.1จะปรับเงินเดือนเป็นปัจจุบันซะที เครียด
    ข้าราชการ [15/12/2013 - 18:09:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2946
 • แจ้งลบ
    ไม่ทราบว่าเงินเดือนครูของ สพป.ปน.1จะปรับให้เมื่อไหร่ คำสั่งออกนานแล้วแต่เงินเดือนยังไม่เป็นปัจจุบันยังใช้เงินปี 55 อยู่เลย
    นำ้มนต์ [15/12/2013 - 17:57:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2945
 • แจ้งลบ
    ไม่ทราบว่า สพป.ปน.1จะปรับเงินขั้นครูให้เป็นปัจจุบันเมื่อไหร่ตอนนี้ยังรับเงินเดือนของเม.ย 55อยู่ สพป.ปน.2 สพป.ปน เงินเดือนปรับเป็นปัจจุบันแล้ว เขต 1ทำงานช้ามากเกือบทุกเรื่องเลย
    นินิส [15/12/2013 - 17:53:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2944
 • แจ้งลบ
    ผ่านทางอีเมลล์: faithlisaloanhome@hotmail.com และอย่าลืมที่จะบอก
  เขาที่ฉันแนะนำคุณกับ บริษัท ของเขา...
    Anna [14/12/2013 - 16:12:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2943
 • แจ้งลบ
    เรามีเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชน (สินเชื่อส่วนบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่ดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This ที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตทางการเงินไปทั่วโลก คุณอาจจะยืมระหว่าง 1000-50000000 (ยูโรปอนด์หรือดอลลาร์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (cliffordrichardservice@gmail.com) สำหรับการประมวลผลเงินกู้ของคุณกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ชื่อเต็มของคุณ:
  ประเทศของคุณ
  จำนวนเงินที่จำเป็น:
  ระยะเวลา:
  เพศ:
  อายุ:
  อาชีพ:
  หมายเลขโทรศัพท์:


  เรามีเงินให้กู้ยืมในอัตราที่ต่ำใช้ในขณะนี้
    เรามีเงินกู้ในอัตราที่ต่ำนำไปใช้ในขณะนี้ [13/12/2013 - 20:56:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2942
 • แจ้งลบ
    ผม นาย อเล็กซ์ Clarkson , มีชื่อเสียง ที่ถูกต้องและ ได้รับการรับรอง บริษัท ผู้ให้กู้ เงิน ผม ยืม เงิน ไปยังบุคคล ในความต้องการของ ความช่วยเหลือทางการเงิน คุณมี เครดิตไม่ดี หรือคุณ อยู่ในความต้องการ ของ เงินเพื่อ ชำระค่าใช้จ่าย หรือไม่ ผมต้องการที่จะ ใช้สื่อ นี้เพื่อ แจ้งให้ทราบว่า ฉันจะต้องทำ ประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ที่เชื่อถือได้ ที่ผม จะมีความสุข ที่จะให้คุณ กู้เงิน รับประกัน ไม่มี การตรวจสอบเครดิต 100% E- mail: clarksonalexloanfirm@gmail.com หมายเหตุ: เรา เพียง แต่ ยินดีต้อนรับ คนใจกว้าง ร้ายแรง เรามีความ ถูกต้องและ พร้อมที่จะ กองทุน เงินให้สินเชื่อสำหรับ คนจริง และจริงจัง กลับมาให้เรา มาพร้อมกับต่อไปนี้ ถ้าคุณ มีความสนใจ : ชื่อเต็ม : ประเทศ: โทรศัพท์: จำนวนเงินที่ จำเป็นต้องเป็น สินเชื่อ ระยะเวลา เงินกู้ : เพศ : เมื่อเราได้รับ อีเมลของคุณเรา จะส่ง ข้อตกลงและเงื่อนไข ของเราใน ขั้นตอนการกู้ยืม ติดต่อ บริษัท ของเรา ผ่านทางอีเมล์ : clarksonalexloanfirm@gmail.com.Mr Clarkson อเล็กซ์ เจ้าหน้าที่
    Clarkson Alex [12/12/2013 - 06:37:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2941
 • แจ้งลบ
    วันที่ดี

  ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อ
    Mr Calvin [12/12/2013 - 06:34:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2940
 • แจ้งลบ
    วันที่ดี

  ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อ
    Mr Calvin [12/12/2013 - 06:28:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2939
 • แจ้งลบ
    วันที่ดี

  ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อ
    Mr Calvin [12/12/2013 - 06:26:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2938
 • แจ้งลบ
    วันที่ดี

  ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อ
    Mr Calvin [12/12/2013 - 06:24:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2937
 • แจ้งลบ
    คุณอยู่ในความต้องการของเงินให้กู้ยืม คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่คุณกำลังมองหาการรีไฟแนนซ์? คุณกำลังมองหาเงินกู้ระยะสั้นหรือยาวที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือไม่ เราให้บริการสินเชื่อที่คริสมาสต์ของประเภทที่แตกต่างกัน ได้รับเงินกู้คริสมาสต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาทางการเงินของคุณเร่งด่วนในขณะนี้ที่มีความสนใจเป็นต่ำเป็น 2% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการประยุกต์ใช้ติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์: lynn.cash01@live.com
    Mr David [09/12/2013 - 16:04:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2936
 • แจ้งลบ
    คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน ? ถ้า ใช่ โปรด กลับมาให้เรา ผ่านทางอีเมล์ (excelservices.managementonline@gmail.com)

  ชื่อ:
  จำนวนเงินกู้ :
  ระยะเวลา:
  ประเทศ:
  โทรศัพท์:

  ส่งอีเมล์ถึงเรา เอกชน ผ่านทางอีเมล์ (excelservices.managementonline@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อ
    excelservices.managementonline@gmail.com [08/12/2013 - 07:34:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2935
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ ทุกท่าน ผม นาย แจ็ค อุ่น , ถูกต้อง , ผู้ให้กู้ เงิน ที่มีชื่อเสียง เรา ให้ ออกเงินกู้ ให้กับ บริษัท ธุรกิจ ผู้ชาย และผู้หญิง ที่กำลังเข้าสู่ การทำธุรกรรม ทางธุรกิจ ที่เรา ให้ออก เงินให้กู้ยืม ระยะยาวสำหรับ สามถึง 30years หุ้นส่วนกับ อัตราดอกเบี้ย แบ่งปันประสบการณ์ สูงสุด 3 % ในการนี้ คุณเช่นกัน สามารถ บอกให้เราทราบ จำนวนเงินที่คุณ ต้อง เป็นเงินกู้ เงิน กู้ ให้ ออกใน ปอนด์ และยูโร บาท สูงสุด ที่เราให้ เป็น £ 500,000,000 ใน ทั้ง ยูโร และ บาท และต่ำสุดที่ £ 5,000 และ USD $ ยูโร ดังนั้นถ้าคุณ มีความสนใจ จริงๆ สามารถติดต่อเราได้ ที่ ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธี ที่จะได้รับ เงินกู้
    jackwarmer1loanlender@gmail.com [05/12/2013 - 01:44:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2934
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้อง, ผู้ให้กู้เงินที่มีชื่อเสียง เรา ให้ออกเงินกู้ให้กับ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่การทำธุรกรรมทางธุรกิจที่เราให้ออก เงินให้กู้ยืมระยะยาวสำหรับสามถึง 30years หุ้นส่วนกับอัตราดอกเบี้ยแบ่งปันประสบการณ์สูงสุด 3% ในการนี​​้คุณเช่นกันสามารถบอกให้เราทราบจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ เงิน กู้ให้ออกในปอนด์และยูโรบาทสูงสุดที่เราให้เป็น£ 500,000,000 ในทั้งยูโรและบาทและต่ำสุดที่£ 5,000 และ USD $ ยูโรดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจจริงๆสามารถติดต่อเราได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะได้รับเงินกู้
    jackwarmer1loanlender@gmail.com [05/12/2013 - 01:30:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2933
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้อง, ผู้ให้กู้เงินที่มีชื่อเสียง เรา ให้ออกเงินกู้ให้กับ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่การทำธุรกรรมทางธุรกิจที่เราให้ออก เงินให้กู้ยืมระยะยาวสำหรับสามถึง 30years หุ้นส่วนกับอัตราดอกเบี้ยแบ่งปันประสบการณ์สูงสุด 3% ในการนี​​้คุณเช่นกันสามารถบอกให้เราทราบจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ เงิน กู้ให้ออกในปอนด์และยูโรบาทสูงสุดที่เราให้เป็น£ 500,000,000 ในทั้งยูโรและบาทและต่ำสุดที่£ 5,000 และ USD $ ยูโรดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจจริงๆสามารถติดต่อเราได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะได้รับเงินกู้
    jackwarmer1loanlender@gmail.com [05/12/2013 - 00:53:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2932
 • แจ้งลบ
    Attn: คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะจ่ายให้ฝ่ายของคุณทุกท่านที่สนใจคลินต์ควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ บริษัท ของเราผ่าน: georgecanning.loanfirm@gmail.com
    georgecanning.loanfirm@gmail.com [05/12/2013 - 00:49:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2931
 • แจ้งลบ
    Attn: คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะจ่ายให้ฝ่ายของคุณทุกท่านที่สนใจคลินต์ควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ บริษัท ของเราผ่าน: georgecanning.loanfirm@gmail.com
    georgecanning.loanfirm@gmail.com [05/12/2013 - 00:24:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2930
 • แจ้งลบ
    สวัสดีผมนางเบ็คกี Ovia ผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเอกชนที่ให้เวลาชีวิตของเงินให้สินเชื่อที่มีโอกาส คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุนในการปรับปรุงธุรกิจของคุณหรือไม่ คุณได้รับการปฏิเสธจากธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องกู้เงินรวมหรือการจำนองหรือไม่ ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่ผ่านมา เรากู้เงินออกไปยังบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% ผมต้องการที่จะใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับประโยชน์และจะยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ที่: (beckyovia99@live.co.uk)
    becky [04/12/2013 - 13:57:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2929
 • แจ้งลบ
    สวัสดี
  คุณกำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อนักศึกษาเงินกู้รวมหนี้เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันร่วมทุน ฯลฯ ... หรือเพียงแค่ปฏิเสธที่จะกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับหนึ่งหรือเหตุผล? คุณเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับเครดิต! เราเป็นผู้ให้กู้เอกชนเรามีเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพงจาก 2% ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจในการกู้ยืมเงินที่ง่ายและรวดเร็ว ติดต่อ E-mail: harryfortune@blumail.org
  ขอแสดงความนับถือ
  นาย Harry Fortune
  ที่ง่ายและรวดเร็วเสนอสินเชื่อ ลงทะเบียนตอนนี้
    Harry Fortune [28/11/2013 - 21:07:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2928
 • แจ้งลบ
    
  ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำในขณะนี้ใช้การกู้ยืมเงินจะได้รับในอัตรา 3% ในขณะนี้ใช้การนี​​้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและส่วนบุคคลของคนถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าทำติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) นี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
    เสนอสินเชื่อสมัคร [28/11/2013 - 03:00:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2927
 • แจ้งลบ
    วันที่ดี

  ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อ
    Mr Calvin [28/11/2013 - 02:59:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2926
 • แจ้งลบ
    วันที่ดี

  ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อ
    Mr Calvin [28/11/2013 - 02:56:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2925
 • แจ้งลบ
    สวัสดี
  ผมนายแจ็ค Walman ผู้ให้กู้สินเชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายเอกชนที่มีความแตกต่างเป็นคนกลัวพระเจ้าฉันให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 2% ถ้าสนใจจะได้รับกลับมาให้ฉันตอนนี้ผ่านทางอีเมล์: jackwalman93@gmail.com
    Mr jack [26/11/2013 - 20:38:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2924
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้อง, ผู้ให้กู้เงินที่มีชื่อเสียง เราให้ออกเงินกู้ให้กับ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่การทำธุรกรรมทางธุรกิจที่เราให้ออกเงินให้กู้ยืมระยะยาวสำหรับสามถึง 30years สูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำของ 3% ในการนี้คุณเช่นกันสามารถบอกให้เราทราบจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ เงินกู้จะได้รับการออกในสกุลเงินยูโรและปอนด์บาทสูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรและปอนด์บาทและต่ำสุดที่£ 5,000 ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นถ้าจริงๆคุณมีความสนใจสามารถติดต่อเราได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะได้รับเงินกู้
    jackwarmer1loanlender@gmail.com [23/11/2013 - 21:19:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2923
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีเข้ามาในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวสามถึง 30years สูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในการนี้คุณได้เช่นกันเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และต่ำสุดที่£ 5,000 ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจริงๆถ้าคุณมีความสนใจติดต่อได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะได้รับเงินกู้
    jackwarmer1loanlender@gmail.com [21/11/2013 - 23:29:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2922
 • แจ้งลบ
    Hello, I am นาง Becky Ovia ผู้ให้กู้ เงินให้กู้ยืมเอกชนที่ จะช่วยให้ ชีวิตของ เงินให้สินเชื่อที่ มีโอกาส เวลา คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน เพื่อล้าง หนี้ ของคุณหรือคุณ จำเป็นต้อง กู้ยืมเงิน ทุนเพื่อปรับปรุงธุรกิจ ของคุณ ? คุณ ได้ รับการปฏิเสธจาก ธนาคาร และหน่วยงาน ทางการเงินอื่น ๆ ? คุณ จำเป็นต้อง กู้เงิน รวมหรือ การจำนอง หรือไม่ ค้นหา ไม่มาก ในขณะที่เรา อยู่ที่นี่เพื่อ ทำให้ทุก ปัญหาทางการเงิน ของคุณ สิ่งที่ผ่านมา เรา ยืม เงิน ออก ให้กับประชาชน ในความต้องการของ ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีเครดิต ไม่ดีหรือ ในความต้องการของ เงินที่จะ ชำระค่าใช้จ่าย ในการลงทุน ในธุรกิจ ที่ อัตรา 2 % ฉันต้องการใช้ สื่อนี้เพื่อ แจ้งให้ทราบว่า เรา ทำให้ ความช่วยเหลือที่เชื่อถือ และ ได้รับประโยชน์ และจะ ต้องมีความตั้งใจ ที่จะให้คุณ กู้เงิน ดังนั้น ติดต่อเราวันนี้ ผ่านทางอีเมล์ ได้ที่: (beckyovia99@live.co.uk)
    becky [21/11/2013 - 12:21:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2921
 • แจ้งลบ
    No 27 , เย็บ วิลล่า ตรงข้าม
  วิธีการของ การจัดลำดับ ในสหราชอาณาจักร
  P ที่นั่ง กล่อง o 24537 วิธี
  ถนน
  สหราชอาณาจักร { }
  กำลังมองหา สินเชื่อ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ,
  จำนอง สินเชื่อ รถยนต์ สินเชื่อ นักศึกษา รวมหนี้
  เงินให้สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ไม่มีหลักประกัน ความเสี่ยง
  ทุน ฯลฯ .. หรือคุณ ปฏิเสธ เงินกู้ จากธนาคารหรือ
  สถาบันการเงิน ของ หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง reasons.You อยู่ใน
  วาง ไป
  การแก้ปัญหา เงินกู้ ! ฉันเป็น ผู้ให้กู้ ส่วนตัว ผมให้ เงินให้กู้ยืมแก่
  บริษัท และบุคคลที่ อัตราดอกเบี้ยต่ำและ
  ราคาไม่แพง
  2 % ดอกเบี้ย

  ติดต่อเรา ผ่านทาง e -mail


  นี่คือ การก่อ เงินกู้

  ชื่อ ของคุณ ______________
  _______________ ประเทศของคุณ
  ที่อยู่ของคุณ _____________
  อาชีพ ของคุณ ____________
  สถิติ การสมรส ของคุณ us ______
  สถานะปัจจุบัน ในสถานที่ ของการทำงาน _
  หมายเลข โทรศัพท์ที่บ้าน ________________
  โทรศัพท์มือถือ จำนวน ______________
  รายได้ ___________________
  รายได้ รายสัปดาห์ ____________________
  วงเงินกู้ _____________________
  ระยะเวลา เงินกู้ __________________
  ติดต่อกับพวกเขา > { } grantloanfamuse@yahoo.com
  { } grantloanfamuse@gmail.com
  ขอแสดงความนับถือ
  กรรมการ
  GRANT
    GRANT [19/11/2013 - 09:35:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2920
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ ถ้าใช่ทำติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ shawnloanlender099@gmail.com | กับข้อมูลต่อไปนี้ด้านล่าง:

  ชื่อ:
  อายุ:
  ที่อยู่:
  รัฐ:
  ประเทศ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนที่ต้องการ:
  ระยะเวลาเงินกู้:
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:
  เพื่อให้ได้รับกลับมาให้เราในขณะนี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่อไปไม่เป็นไร
  ขอบคุณ
    Mr shawn [19/11/2013 - 05:02:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2919
 • แจ้งลบ
    ผม Mr.Excel ,ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ให้กู้ เงิน มีชื่อเสียง เราจะให้ ออก เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ ผู้ชาย และ ผู้หญิงที่มี ทำรายการ ธุรกิจ เราให้ ออก เงินให้กู้ยืม ระยะยาว 3-20 ปี สูงสุด ที่มีอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี้ คุณได้เช่นกัน เรา สามารถบอก จำนวนเงินที่คุณ ต้อง เป็น เงินกู้ สินเชื่อ จะได้รับ ออกมาใน ปอนด์ และ $ USD สูงสุดที่เรา ให้เป็น 500,000,000 ปอนด์ ทั้งใน และ $ ดอลลาร์สหรัฐฯและ5,000 ปอนด์และ ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นหาก คุณ จริงๆ มีความสนใจ ติดต่อได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่ จะได้รับเงินกู้

  เสนอสินเชื่อที่
    excelservices.managementonline@gmail.com [19/11/2013 - 00:50:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2918
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
  E-mail: georgecanning.loanfirm@gmail.com

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เพศ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
    Mr George [18/11/2013 - 22:04:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2917
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำกว่าปริญญาตรีจะได้รับเงินกู้ยืมที่ 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการการกู้ยืมเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าติดต่อเราผ่านทาง (Cliffordrichardservice@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท เรื่องง่ายที่จะได้รับและอัตราที่ดีที่สุดสินเชื่อจำนองราคาไม่แพงแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างและส่งกลับมาให้ฉันสำหรับกระบวนการเงินกู้สมบูรณ์
  ชื่อเต็ม:
  จำนวนที่ต้องการ
  ประเทศ
  อายุ
  หมายเลขโทรศัพท์:
  ระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม


  นายริชาร์ดคลิฟฟ

  เรามีเงินกู้ในอัตราที่ต่ำนำไปใช้ในขณะนี้
    เรามีเงินกู้ในอัตราที่ต่ำนำไปใช้ในขณะนี้ [18/11/2013 - 20:23:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2916
 • แจ้งลบ
    วันดี,

  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล: (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่
    Mr Calvin [17/11/2013 - 03:52:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2915
 • แจ้งลบ
    วันดี,

  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล: (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่
    Mr Calvin [17/11/2013 - 03:49:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2914
 • แจ้งลบ
    วันดี,

  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล: (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่
    Mr Calvin [17/11/2013 - 03:46:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2913
 • แจ้งลบ
    ในความต้องการของเริ่มต้นชีวิตใหม่ทางการเงินของเราพร้อมที่จะให้คุณให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นมากสำหรับบุคคลหรือความร่วมมือให้กู้ยืมเงินไม่ว่าขนาดใหญ่จำนวนโดยไม่มีหลักประกันคุณสามารถติดต่อกับอีเมลนี้: janeahabah@hotmail.com กับข้อมูลด้านล่างเพื่อนำไปใช้ สำหรับเงินกู้

  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  ประเทศ:
  เพศ:
  อายุ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  สถานที่ทำงาน:
  จำนวนเงินกู้:
  ระยะเวลาของเงินกู้:
  รายได้ต่อเดือน:

  เรื่อง,
  Ahabah เจน
  ซีอีโอของเจน Ahabah การเงินบ้าน. (JAFH)
    Jane Ahabah [15/11/2013 - 09:25:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2912
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการสินเชื่อรับประกันและราคาไม่แพง? ถ้าใช่ใช้กับเราและได้รับอย่างรวดเร็ว
  วันนี้ได้รับการอนุมัติ ไม่มีการตรวจสอบเครดิต, ไม่มีหลักประกัน ขั้นตอนง่ายๆเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว
  และอัตราดอกเบี้ยต่ำ ติดต่อเราวันนี้ผ่านทาง robertjacksonloanfunds@gmail.com
    Robert Jackson [12/11/2013 - 21:03:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2911
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
  E-mail: herryjohnsonloanfirm@gmail.com

  กรอกแบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อและได้รับด้านล่าง
  กลับมาให้เราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เพศ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
    จอห์นสันนาย Herry [11/11/2013 - 15:34:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2910
 • แจ้งลบ
    คุณอยู่ในความต้องการของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ @% 3 สำหรับธุรกิจและ
  คน
  วัตถุประสงค์? ถ้าใช่:

  นำเสนอและกลับ
  ชื่อ: ===
  จํานวนเงินที่จำเป็น: ===
  ระยะเวลา: ==
  ประเทศ ===
  วัตถุประสงค์: ===
  มือถือ:

  อีเมล์: jillpattonfinancialaid@gmail.com
    jill patton [09/11/2013 - 00:48:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2909
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการ สินเชื่อที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ จ่ายเงิน ค่าของคุณ ? เราให้ ออก สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย 3% ถ้า สนใจ กรุณาส่ง ชื่อ ระยะเวลา จํานวนเงิน ที่จำเป็น ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ ประเทศ และ รายได้ ทางอีเมล ถึง (excelservices.managementonline@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่
    เสนอสินเชื่อที่terrr [08/11/2013 - 12:21:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2908
 • แจ้งลบ
    สมัครขอสินเชื่อที่รวดเร็วและสะดวกในการจ่ายออกตั๋วเงินและการที่จะเริ่มต้นการจัดหาเงินทุนใหม่ของโครงการที่อัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด 3% ทำติดต่อเราวันนี้ผ่าน: eagleloanfinance@hotmail.com กับจำนวนเงินกู้ตามความจำเป็นของเราเสนอสินเชื่อที่ต่ำสุดคือ 1,000.00 ทางเลือกของเงินกู้ amount.I ใด am ได้รับการรับรองจดทะเบียนและ Legit lender.You สามารถติดต่อเราวันนี้ถ้าคุณมีความสนใจในการนี้ เงินกู้ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้เงินดำเนินการเช่นเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้และเงื่อนไขและวิธีการกู้ยืมเงินจะถูกโอนไปที่คุณ ฉันจำเป็นต้องตอบสนองอย่างเร่งด่วนของคุณถ้าคุณมีความสนใจ
    chris huston [03/11/2013 - 14:55:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2907
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เราเป็น บริษัท ที่จัดตั้งองค์การที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในความต้องการของช่วยเช่นความช่วยเหลือด้านการเงิน ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณจำเป็นต้องเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้หรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหา มันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมลสำหรับการ mrbillsmithloanfirm@gmail.com พระคัมภีร์บอกว่า "" ลุค 11:10 ทุกคนที่ขอก็จะได้; เขาที่แสวงหาพบ; และแก่ผู้ที่เคาะประตูจะเป็น เปิด ". ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูจะเหมือนกันเมื่อวานวันนี้และตลอด. กรุณาเหล่านี้มีไว้สำหรับคนที่มีใจเดียวกันและพระเจ้ากลัวร้ายแรง

  ชื่อของคุณ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  จำนวนเซลล์ที่ถูกต้องโทรศัพท์:

  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ

  ขอแสดงความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล์: mrbillsmithloanfirm@gmail.com
    mrbillsmith [02/11/2013 - 00:49:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2906
 • แจ้งลบ
    วันดี,
  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: calvinkingloanmanagementfirm@gmail.com

  เสนอสินเชื่อที่
    Mr Calvin [01/11/2013 - 06:46:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2905
 • แจ้งลบ
    วันดี,
  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: calvinkingloanmanagementfirm@gmail.com

  เสนอสินเชื่อที่
    Mr Calvin [01/11/2013 - 06:43:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2904
 • แจ้งลบ
    คุณเป็นคนธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในทางการเงิน, ความเครียดใด ๆ หรือทำ
  คุณต้องการทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือ ที่คุณต้องชำระ
  เงินกู้หนี้หรือชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจของคุณดี? คุณ
  มีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะหามันยากที่จะได้รับเงินกู้
  จากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น? คุณต้องการเงินกู้หรือ
  สำหรับการระดมทุนด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  เช่น:
  ) สินเชื่อบุคคลขยายตัวทางธุรกิจ
  ข) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
  รวมหนี้ค)

  เรามีเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% และมีการตรวจสอบเครดิตไม่ได้เรา
  เสนอสินเชื่อส่วนบุคคลรวมหนี้เงินกู้, เงินทุน,
  เงินกู้ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อบ้านหรือ "เงินกู้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม."

  ผู้สนใจควรกรอกข้อมูลการร้อง: ชื่อของคุณ: ........... จำนวน
  จำเป็น: ........... ระยะเวลาสินเชื่อ: ........... เบอร์โทรศัพท์: ............
  ประเทศ: ............... เพศ ..................

  หมายเหตุ: ผู้สมัครที่สนใจใด ๆ ควรจะได้รับกลับมาให้เราทางอีเมลสำหรับ
  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเงินกู้ของเรา

  ชื่อ: นายวอลเตอร์เบนสัน
  ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: alexanderthomas794@gmail.com

  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ

  ขอแสดงความนับถือ
  การจัดการ
    alexanderthomas794@gmail.com [01/11/2013 - 04:40:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2903
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
  E-mail: jackwarmer1loanlender@gmail.com

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เพศ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  หมายเลขโทรศัพท์:

    เสนอสินเชื่อที่ [30/10/2013 - 05:51:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2902
 • แจ้งลบ
    Dear Sir / Madam,
  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 2% ภายใน 1 ปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 2000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเราผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทาง E-mail: georgecanning.loanfirm@gmail.com
    georgecanning.loanfirm@gmail.com [30/10/2013 - 05:50:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2901
 • แจ้งลบ
    จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะต้องจ่ายค่าของคุณ? และเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้น? ถ้าเป็นเช่นนั้นคำอธิษฐานของคุณได้รับการตอบเดียวที่มี Fincail เคท บริษัท เงินกู้เรามีเงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 2% ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจในการได้รับเงินกู้ยืมจาก บริษัท ของเรากรอกแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลด้านล่างกู้และส่งกลับมาให้เรา

  ชื่อเต็ม:
  ที่อยู่:
  ประเทศ:
  รัฐ:
  รายเดือน:
  จํานวนเงินตามที่ต้องการสินเชื่อ:
  ระยะเวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  โทรศัพท์สายตรง:


  โปรดทราบว่าคำตอบทั้งหมดจะถูกส่งไปยังอีเมลของเรา: kateloancompany346@gmail.com
  ขอบคุณ
  อเล็กซานดนางเคท
    Mrs Kate [27/10/2013 - 12:50:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2900
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ ถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: chrisloancompany064@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  จํานวนเงินที่จำเป็น:
  ระยะเวลา:
  โทรศัพท์:

  ขอบคุณ
  อเล็กซ์นายคริส
    Mr Chris Alex [27/10/2013 - 12:47:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2899
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีเข้ามาในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวสามถึง 30years สูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในการนี้คุณได้เช่นกันเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และต่ำสุดที่£ 5,000 ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจริงๆถ้าคุณมีความสนใจติดต่อได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะได้รับเงินกู้
    Mr Jack Warmer [26/10/2013 - 16:37:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2898
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
  E-mail: jackwarmer1loanlender@gmail.com

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เพศ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
    Mr Jack Warmer [26/10/2013 - 16:22:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2897
 • แจ้งลบ
    คริสต์มาสข้อเสนอเงินกู้ ... สมัครวันนี้

  คุณต้องการสินเชื่อรับประกันและราคาไม่แพง? ถ้าใช่สมัครงานกับเราและได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วในวันนี้ ไม่มีการตรวจสอบเครดิต, ไม่มีหลักประกัน ขั้นตอนง่ายๆเงินทุนได้อย่างรวดเร็วและอัตราดอกเบี้ยต่ำ ติดต่อเราวันนี้เมื่อ unitedloan008@gmail.com
    erick [24/10/2013 - 17:47:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2896
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
  E-mail: herryjohnsonloanfirm@gmail.com

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เพศ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
    จอห์นสันนาย Herry [22/10/2013 - 00:23:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2895
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
  E-mail: herryjohnsonloanfirm@gmail.com

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เพศ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
    จอห์นสันนาย Herry [22/10/2013 - 00:19:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2894
 • แจ้งลบ
    วันดี,
  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: calvinkingloanmanagementfirm@gmail.com

  เสนอสินเชื่อที่
    Mr Calvin [19/10/2013 - 09:44:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2893
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  คุณอยู่ในต้องของเงินให้กู้ยืม? คุณจะได้รับการแก้ปัญหาของคุณเมื่อ
  ที่จะใช้กับเขา Am นางแอนนา จากประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันจันทร์ที่
  ผมกำลังมองหาเงินกู้ที่จะจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายของฉันดังนั้นฉันจะได้รับตัวเองเป็น
  มือของการหลอกลวงที่แตกต่างกันและฉันถูกหลอกลวงโดยผู้ให้กู้ที่แตกต่างกันถ้าไม่ได้
  สำหรับนาง Sadaih ที่เป็นเพื่อนที่ดีของฉันแนะนำฉันไปที่นายแมรีลิซ่า
  (ซีอีโอ) หน้าแรกแมรี่ลิซ่าเงินกู้และเขาก็ช่วยฉันด้วยเงินกู้ขอzง€ 200.000
  โดยไม่ต้องความเครียด เพื่อคนดีของฉันประเทศไทยคุณสามารถติดต่อกับเขา
  ผ่านทางอีเมล์: mrsmarylisaloanhome@gmail.com และอย่าลืมที่จะบอก
  เขาที่ฉันแนะนำคุณกับ บริษัท ของเขา
    แอนนา [19/10/2013 - 06:17:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2892
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
  E-mail: jackwarmer1loanlender@gmail.com

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เพศ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
    Mr Jack Warmer [19/10/2013 - 00:39:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2891
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีเข้ามาในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวสามถึง 30years สูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในการนี้คุณได้เช่นกันเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และต่ำสุดที่£ 5,000 ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจริงๆถ้าคุณมีความสนใจติดต่อได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะได้รับเงินกู้
    Mr Jack Warmer [19/10/2013 - 00:37:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2890
 • แจ้งลบ
    เรามีสินเชื่อให้กับประชาชน (สินเชื่อส่วนบุคคล) และร่วมมือศพที่ดอกเบี้ย 3% ต่อ annulนี้จะช่วยให้คุณทำตามคุณภาระผูกพันทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตการเงินโลก คุณอาจขอยืมระหว่าง 1000-50000000 (ยูโรปอนด์หรือดอลลาร์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (cliffordrichardservice@gmail.com) สำหรับการประมวลผลของคุณกู้กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ชื่อเต็มของคุณ:
  ประเทศของคุณ:
  ยอดเงินที่ต้องการ:
  ระยะเวลา:
  เพศ:
  อายุ:
  อาชีพ:
  หมายเลขโทรศัพท์:


  ติดต่อขอสินเชื่ออย่างรวดเร็วในอัตราต่ำ
    ติดต่อขอสินเชื่ออย่างรวดเร็วในอัตราต่ำ [18/10/2013 - 23:16:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2889
 • แจ้งลบ
    Вам нужны гарантированные и доступные кредит? Если да применять с нами и получить быстрый
  утверждение сегодня. Нет проверки кредитоспособности, без залога. простых шагов, быстрая финансирование
  и низкой процентной ставке. Свяжитесь с нами сегодня через robertjacksonloanfunds@gmail.com
    Robert Jackson [15/10/2013 - 03:29:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2888
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการสินเชื่อรับประกันและราคาไม่แพง? ถ้าใช่ใช้กับเราและได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วในวันนี้ ไม่มีการตรวจสอบเครดิต, ไม่มีหลักประกัน ขั้นตอนง่ายๆเงินทุนได้อย่างรวดเร็วและอัตราดอกเบี้ยต่ำ ติดต่อเราวันนี้ผ่านทาง kelvinkeyloanservices@gmail.com
    kelvin key [14/10/2013 - 14:59:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2887
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ สมัครวันนี้ สินเชื่อ จะได้รับ ในอัตรา 3%สมัครวันนี้ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ และผู้คน ส่วนบุคคล หากคุณต้องการ สินเชื่อ ที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระ ค่าใช้จ่าย จะติดต่อ เราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้ และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา... ผม จะทำให้ดีที่สุดใน การให้บริการ สินเชื่อ

  เสนอสินเชื่อที่
    เสนอสินเชื่อที่ [14/10/2013 - 06:52:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2886
 • แจ้งลบ
    นี่คือการโฆษณาออนไลน์จากรัฐบาลได้รับการอนุมัติการให้กู้ยืมและ บริษัท ได้รับการรับรอง คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจเงินกู้สำหรับการลงทุนของคุณ? เราให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลไปยังบุคคล บริษัท นักธุรกิจและหญิง

  เพื่อนำไปใช้และได้รับเงินกู้ในวันนี้กรุณาติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของเราอย่างเป็นทางการด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณ

  ติดต่ออีเมล์: premierlendingagents@gmail.com

  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
    ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา [13/10/2013 - 09:54:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2885
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจโดยไม่ต้องความเครียดและได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดติดต่อเราในขณะที่เรากำลังเสนอเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญ 3% เงินให้กู้ยืมของเราคือการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการใช้งานโปรดตอบกลับอีเมลนี้
  oxfordloanlink1@yandex.com
    oxfordloanlink1@yandex.com [12/10/2013 - 17:16:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2884
 • แจ้งลบ
     วันดี,
  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: calvinkingloanmanagementfirm@gmail.com

  เสนอสินเชื่อที่
    Mr Calvin [10/10/2013 - 05:37:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2883
 • แจ้งลบ
     วันดี,
  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: calvinkingloanmanagementfirm@gmail.com

  เสนอสินเชื่อที่
    Mr Calvin [10/10/2013 - 05:34:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2882
 • แจ้งลบ
    เรียนสาธารณะ,

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนและคุณไม่ได้มีวิธีที่รวดเร็วและปลอดภัยในการได้รับมันแล้วที่นี่คุณเป็นโอกาส Beacon บริษัท เซฟเงินให้คุณดีที่สุดของบริการเงินกู้ที่คุณต้องการในอัตราดอกเบี้ย 1.5%; ที่สำนักงานปลอดภัย Beacon เงินให้กู้ยืมที่เรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของการบริการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าของเราและบริการของเราได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ เราโอนเงินให้กู้ยืมผ่านกระบวนการถ่ายโอนอิเล็กทรอนิกส์และเงินให้กู้ยืมจะได้รับภายใน 24 ชั่วโมงของการยอมรับรูปแบบ คุณสามารถใช้วันนี้และได้รับเงินกู้คุณภายในไม่กี่นาที ... ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: (info.beaconloansfirm@gmail.com)

  ส่งอีเมลถึงเราในขณะนี้ :: info.beaconloansfirm@gmail.com

  เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณ,
  พระเจ้าให้พร
  Pangjarune Khajohn
    Pangjarune Khajohn [06/10/2013 - 14:19:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2881
 • แจ้งลบ
    เรียนสาธารณะ,

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนและคุณไม่ได้มีวิธีที่รวดเร็วและปลอดภัยในการได้รับมันแล้วที่นี่คุณเป็นโอกาส Beacon บริษัท เซฟเงินให้คุณดีที่สุดของบริการเงินกู้ที่คุณต้องการในอัตราดอกเบี้ย 1.5%; ที่สำนักงานปลอดภัย Beacon เงินให้กู้ยืมที่เรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของการบริการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าของเราและบริการของเราได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ เราโอนเงินให้กู้ยืมผ่านกระบวนการถ่ายโอนอิเล็กทรอนิกส์และเงินให้กู้ยืมจะได้รับภายใน 24 ชั่วโมงของการยอมรับรูปแบบ คุณสามารถใช้วันนี้และได้รับเงินกู้คุณภายในไม่กี่นาที ... ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: (info.beaconloansfirm@gmail.com)

  ส่งอีเมลถึงเราในขณะนี้ :: info.beaconloansfirm@gmail.com

  เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณ,
  พระเจ้าให้พร
  Pangjarune Khajohn
    Pangjarune Khajohn [06/10/2013 - 14:16:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2880
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ ผู้ให้กู้เงิน am ผมเสนอสินเชื่อที่ทุกวันผมเสนอทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจและฉันให้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณเพียงติดต่อฉันตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (kelvin_loans@hotmail.com)
    Mr Kelvin [29/09/2013 - 05:43:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2879
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีเข้ามาในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวสามถึง 30years สูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในการนี​​้คุณได้เช่นกันเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และต่ำสุดที่£ 5,000 ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจริงๆถ้าคุณมีความสนใจติดต่อได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะได้รับเงินกู้

  กรุณาล่างนี้เป็นข้อมูลที่คุณจะต้องดำเนินการในการทำธุรกรรมนี้เพื่อให้เราสามารถให้ตามคำขอของคุณได้รับประโยชน์และหลังจากนี้เราจะให้คุณกับเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้ของเราสำหรับการกู้ยืมเงินของคุณกล่าวว่าตามที่คุณขอบคุณ

  กรอกใบสมัครด้านล่าง
  ***************************************
  ชื่อเต็มของผู้สมัคร:
  ที่อยู่ติดต่อสมัครเต็ม:
  โทรศัพท์:
  ประเทศ:
  เมืองของคุณ:
  เพศ:
  อายุ:
  คุณไม่ได้ยินเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเรา:
  การกู้ยืมเงินจำเป็นต้องใช้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ:
  รายได้รายเดือน:
  อาชีพ:
  สถานภาพ:
  ศาสนา:
  ***************************************
  เมื่อเราได้รับข้อมูลนี้เราจะตกแต่งคุณกับเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้ของเราและเราจะดำเนินการรับเงินของคุณในเวลา

  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด,

  นายแจ็คอุ่น
    Mr Jack Warmer [29/09/2013 - 05:41:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2878
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (kelvin_loans@hotmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้บริการที่ดีที่สุดสินเชื่อ
    Mr Kelvin [29/09/2013 - 05:38:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2877
 • แจ้งลบ
    เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ บริษัท ของเราผ่านทาง: jackwarmer1loanlender@gmail.com
    Mr Jack Warmer [29/09/2013 - 05:35:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2876
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีเข้ามาในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวสามถึง 30years สูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในการนี​​้คุณได้เช่นกันเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และต่ำสุดที่£ 5,000 ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจริงๆถ้าคุณมีความสนใจติดต่อได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะได้รับเงินกู้
    Mr Jack Warmer [29/09/2013 - 05:33:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2875
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ ผู้ให้กู้เงิน am ผมเสนอสินเชื่อที่ทุกวันผมเสนอทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจและฉันให้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณเพียงติดต่อฉันตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (kelvin_loans@hotmail.com)
    Mr Kelvin [29/09/2013 - 05:28:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2874
 • แจ้งลบ
    คุณ จำเป็นต้อง กู้เงิน เพื่อ เริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอ ที่เรานำเสนอ ทุกชนิด ของเงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ นักศึกษา และเงินกู้ยืม ธุรกิจ หากคุณสนใจ ของเงินให้กู้ยืม นี้คุณต้อง ส่งอีเมลถึงเรา ผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่
    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [26/09/2013 - 10:15:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2873
 • แจ้งลบ
    คุณ จำเป็นต้อง กู้เงิน เพื่อ เริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอ ที่เรานำเสนอ ทุกชนิด ของเงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ นักศึกษา และเงินกู้ยืม ธุรกิจ หากคุณสนใจ ของเงินให้กู้ยืม นี้คุณต้อง ส่งอีเมลถึงเรา ผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่
    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [26/09/2013 - 10:13:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2872
 • แจ้งลบ
    Dear Sir / Madam,

  ข้อเสนอที่เราภาคเอกชนเงินให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์และส่วนบุคคลที่มีขั้นต่ำมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 2% ภายใน 1 ปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระคืนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ

  เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ 100,000.00 บาทไป 200,000,000.00 บาทเงินให้กู้ยืมของเราเป็นผู้ประกันตนได้ดีและรักษาความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเราผู้ที่สนใจควรติดต่อเราวันนี้ผ่านทาง e-mail:. destinybrownfinanceloanfirm@gmail.com โปรดทราบว่าถ้าคุณอยู่ด้านล่าง 18 คุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องกับประเทศคณะกรรมการสูงของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นของแท้ก่อนที่คุณจะ


  แบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อ

  ชื่อแรก:
  นามสกุล:
  วันเดือนปีเกิด (ปี-MM-DD):
  เพศ:
  สถานภาพ:
  จำนวนเงินที่จำเป็น:
  ระยะเวลา:
  อาชีพ:
  รายได้รายเดือน:
  ที่อยู่:
  ประเทศ:
  หมายเลขโทรศัพท์บ้าน:
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:

  ถ้าคุณมีความสนใจที่เราต้องการให้คุณติดต่ออีเมลของเรา: destinybrownfinanceloanfirm@gmail.com


  เพื่อให้ได้รับกลับมาให้เราในขณะนี้
    loan [23/09/2013 - 00:52:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2871
 • แจ้งลบ
    คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน ? ถ้าใช่ ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อ:
  จํานวนเงิน :
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์ :
  ประเทศ:

  เสนอสินเชื่อที่
    เสนอสินเชื่อที่ [22/09/2013 - 08:50:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2870
 • แจ้งลบ
     คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
  E-mail: jackwarmer1loanlender@gmail.com

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เพศ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
    Mr Jack Warmer [19/09/2013 - 20:33:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2869
 • แจ้งลบ
    เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ บริษัท ของเราผ่านทาง: jackwarmer1loanlender@gmail.com
    Mr Jack Warmer [19/09/2013 - 20:31:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2868
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ สมัครวันนี้ สินเชื่อ จะได้รับ ในอัตรา 3%สมัครวันนี้ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ และผู้คน ส่วนบุคคล หากคุณต้องการ สินเชื่อ ที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระ ค่าใช้จ่าย จะติดต่อ เราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้ และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา... ผม จะทำให้ดีที่สุดใน การให้บริการ สินเชื่อ

  เสนอสินเชื่อที่
    เสนอสินเชื่อที่ [18/09/2013 - 07:39:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2867
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
  E-mail: jackwarmer1loanlender@gmail.com

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เพศ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
    Mr Jack Warmer [15/09/2013 - 00:06:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2866
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ สมัครวันนี้ สินเชื่อ จะได้รับ ในอัตรา 3%สมัครวันนี้ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ และผู้คน ส่วนบุคคล หากคุณต้องการ สินเชื่อ ที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระ ค่าใช้จ่าย จะติดต่อ เราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้ และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา... ผม จะทำให้ดีที่สุดใน การให้บริการ สินเชื่อ

  เสนอสินเชื่อที่
    เสนอสินเชื่อที่ [11/09/2013 - 10:36:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2865
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เราเป็น บริษัท ที่จัดตั้งองค์กรที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในความต้องการของช่วยเช่น help.So ทางการเงินถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณต้องการเงินที่จะเริ่มต้น เริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้หรือจ่ายเงินให้คุณค่าใช้จ่ายของการเริ่มต้นธุรกิจหรือคุณ ที่กำลังมองหามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเรา วันนี้ผ่านทางอีเมล์ fidelityfinance39@gmail.com ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูจะเหมือนกันเมื่อวานนี้ วันนี้และตลอด more.Please เหล่านี้มีความร้ายแรงใจกว้างและพระเจ้าคนกลัว

  ข้อมูลผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้
  ชื่อเต็ม:
  ที่อยู่:
  อายุ
  หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
  จำนวนเงินที่ต้องการ:
  รายได้ต่อเดือน
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
  ระยะเวลา

  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณที่จะติดต่อกับคุณในขณะที่เรารอ

  ขอแสดงความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล์: fidelityfinance39@gmail.com
    mr jerry [09/09/2013 - 02:42:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2864
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เราเป็น บริษัท ที่จัดตั้งองค์กรที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในความต้องการของช่วยเช่น help.So ทางการเงินถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณต้องการเงินที่จะเริ่มต้น เริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้หรือจ่ายเงินให้คุณค่าใช้จ่ายของการเริ่มต้นธุรกิจหรือคุณ ที่กำลังมองหามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเรา วันนี้ผ่านทางอีเมล์ fidelityfinance39@gmail.com ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูจะเหมือนกันเมื่อวานนี้ วันนี้และตลอด more.Please เหล่านี้มีความร้ายแรงใจกว้างและพระเจ้าคนกลัว

  ข้อมูลผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้
  ชื่อเต็ม:
  ที่อยู่:
  อายุ
  หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
  จำนวนเงินที่ต้องการ:
  รายได้ต่อเดือน
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
  ระยะเวลา

  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณที่จะติดต่อกับคุณในขณะที่เรารอ

  ขอแสดงความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล์: fidelityfinance39@gmail.com
    mr jerry [09/09/2013 - 02:34:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2863
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ

  เสนอสินเชื่อที่
    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [01/09/2013 - 10:36:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2862
 • แจ้งลบ
    สวัสดี, ฉันต้องการที่จะให้คำแนะนำทั้งน้องชายและน้องสาวของฉันประเทศไทยถ้าคุณต้องการที่จะยืมเงินให้กู้ยืมผมจะแนะนำให้คุณติดต่อเงินกู้ให้ยืมพรีเมียร์ (premierlendingagents@gmail.com) กู้เงินพวกเขากับฉันเมื่อฉันต้องการเงิน ฉันได้พยายามที่จะได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้อื่น แต่พวกเขาจะมีการหลอกลวงและการฉ้อโกงเขาเก็บเงินจากฉัน แต่ไม่ได้ขอให้ฉันยืมเงินใด ๆ แต่จะขอยืมเงินให้กู้ยืมของ Premier และฉันจะทำให้เสร็จเงินกู้ที่จะจ่ายกลับไปให้กับผม ในตอนท้ายของเดือนถัดไปพวกเขาเป็นคนดี ถ้าคุณต้องการที่จะขอยืมเงินกู้ยืมผมจะแนะนำให้คุณติดต่อกับพวกเขาตามที่อยู่อีเมลของพวกเขาอย่างเป็นทางการเมื่อ: (premierlendingagents@gmail.com) พวกเขาเป็นผู้ให้กู้ที่ดีและเชื่อถือได้ว่าพวกเขาสามารถให้กู้ยืมเงินของคุณเพื่อคุณ เงินให้กู้ยืมของคุณในเวลาน้อยกว่าสามวัน ติดต่อกับพวกเขาในวันนี้หากคุณต้องการเงินกู้, อีเมลของพวกเขาคือ premierlendingagents@gmail.com ขอบคุณ

  ตกหลุมรัก
    omonsj@yahoo.com [26/08/2013 - 14:49:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2861
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:

  เสนอสินเชื่อที่
    excelservices.managementonline@gmail.com [25/08/2013 - 18:28:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2860
 • แจ้งลบ
    โปรดให้ความสนใจ!

  นี่คือการโฆษณาออนไลน์ที่เป็นสมาชิก, ผู้ให้กู้เงินของรัฐบาลได้รับการอนุมัติและได้รับอนุญาตให้ออกจากที่ให้กู้ยืมเงินหลายชนิดเช่นวันจ่ายส่วนบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัย, ธุรกิจ, เงินให้กู้ยืมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้คนที่จริงจังและสนใจที่ราคาไม่แพงต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากจาก 2 %

  ติดต่อเราได้วันนี้ผ่านทางอีเมล์ที่จะเริ่มต้นผ่าน :: hiltonfinanceagency@gmail.com

  ขอบคุณ
    Natchanok pala-en [22/08/2013 - 20:08:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2859
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอที่เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนักศึกษาและเงินกู้ยืมธุรกิจหากคุณสนใจของเงินให้กู้ยืมนี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่
    excelanderson@gmail.com [22/08/2013 - 06:26:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2858
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  การเชื่อมโยงเงินให้สินเชื่อทางการเงินจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมลึกให้กับประชาชนที่มีอัตราที่ต่ำมากจาก 3% เราให้ออกเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจ นี่คือบางส่วนคำถามสองสามข้อจากเรา: คุณในหนี้? คุณต้องการที่จะจ่ายหนี้ของคุณ? คุณอยู่ในตราสารหนี้และคุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? คุณต้องการเงินกู้อสังหาริมทรัพย์ คุณต้องมีเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน? คุณมีแผนในการขยายธุรกิจของคุณหรือ คุณต้องการที่จะได้รับการติดตั้งด้วยตนเองทางการเงิน? ถ้าใช่แล้วติดต่อเราและคุณจะได้รับที่ดีที่สุดของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด หลายคนออกมีที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินมีโอกาสที่ไม่มี แต่นี้เป็นโอกาสที่คุณไม่สามารถจะพลาด เราเป็นผู้ออกในโลกที่จะได้รับคนส่วนใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินพร้อมทางการเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: lnk_finance.srv002@outlook.com
  เรายืมตัวมาจาก $ 2,000 ถึง $ 5,000,000 ที่มีระยะเวลาสูงสุดของ 25years สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
  แฮร์รี่นาย Lambert
  ซีอีโอ / | LFI เงินให้กู้ยืมเพื่อการลงทุน
  ข้อมูลของผู้กู้
  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  เบอร์โทรศัพท์:
  จํานวนเงินที่จำเป็น
    Mr Lambert Harry [21/08/2013 - 08:46:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2857
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:

  เสนอสินเชื่อที่
    excelanderson@gmail.com [17/08/2013 - 05:55:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2856
 • แจ้งลบ
    เรามีเงินให้สินเชื่อที่แตกต่างกันให้เฉพาะบุคคล (Personal Loan) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการเงินโลก คุณอาจยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (ปอนด์ยูโรหรือดอลลาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล (minooabubaka.serivice@gmail.com) ขอแสดงความนับถือ

  เสนอสินเชื่อที่
    minooabubaka.serivice@gmail.com [16/08/2013 - 08:32:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2855
 • แจ้งลบ
    สวัสดี
  คุณจำเป็นเร่งด่วนเงินกู้? เช่นจำนองชำระค่าใช้จ่ายและเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์?
  ติดต่อเราวันนี้สำหรับเงินกู้ของคุณ มันเป็นเรื่องง่าย,
  อย่างรวดเร็วและที่น่าแปลกใจ
  อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี
  สำหรับการสมัครขอสินเชื่อของคุณโปรดเขียนถึงเราได้ที่:
  benwilsonloanfirm@yahoo.com
    วิลสันเบน [14/08/2013 - 00:40:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2854
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:

  เสนอสินเชื่อที่
    jackwarmer1loanlender@gmail.com [12/08/2013 - 06:30:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2853
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ

  เสนอสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้
    excelanderson@gmail.com [10/08/2013 - 14:11:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2852
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  เสนอสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้
    youngpao.loanserivice255@gmail.com [06/08/2013 - 21:16:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2851
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายของคุณจะซื้อบ้านหรือรถยนต์,
  ถ้าใช่กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ในขณะนี้ที่จะได้รับเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมาย
  จาก บริษัท ของเรา

  อีเมล์: john_marker@blumail.org

  ขอบคุณ
    john [04/08/2013 - 00:21:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2850
 • แจ้งลบ
    นี่คือการโฆษณาออนไลน์จากรัฐบาลได้รับการอนุมัติการให้กู้ยืมและ บริษัท ได้รับการรับรอง คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจเงินกู้สำหรับการลงทุนของคุณ? เราให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลไปยังบุคคล บริษัท นักธุรกิจและหญิง

  เพื่อนำไปใช้และได้รับเงินกู้ในวันนี้กรุณาติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของเราอย่างเป็นทางการด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณ

  ติดต่ออีเมล์: royalmajestyloancompany@gmail.com

  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
    ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา [02/08/2013 - 09:48:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2849
 • แจ้งลบ
    นี่คือการโฆษณาออนไลน์จากรัฐบาลได้รับการอนุมัติการให้กู้ยืมและ บริษัท ได้รับการรับรอง คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจเงินกู้สำหรับการลงทุนของคุณ? เราให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลไปยังบุคคล บริษัท นักธุรกิจและหญิง

  เพื่อนำไปใช้และได้รับเงินกู้ในวันนี้กรุณาติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของเราอย่างเป็นทางการด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณ

  ติดต่ออีเมล์: royalmajestyloancompany@gmail.com

  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
    ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา [02/08/2013 - 09:38:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2848
 • แจ้งลบ
    นี่คือการโฆษณาออนไลน์จากรัฐบาลได้รับการอนุมัติการให้กู้ยืมและ บริษัท ได้รับการรับรอง คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจเงินกู้สำหรับการลงทุนของคุณ? เราให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลไปยังบุคคล บริษัท นักธุรกิจและหญิง

  เพื่อนำไปใช้และได้รับเงินกู้ในวันนี้กรุณาติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของเราอย่างเป็นทางการด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณ

  ติดต่ออีเมล์: royalmajestyloancompany@gmail.com

  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
    ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา [02/08/2013 - 09:31:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2847
 • แจ้งลบ
    สวัสดี


  ให้ถูกต้องแนะนำตัวเองผมนายเจมส์คาร์ล am ผู้ให้กู้เอกชน i ให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 3% นี้เป็นโอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณนำไปใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้ได้อย่างรวดเร็วของคุณ มีจำนวนมากออกมีกำลังมองหาโอกาสทางการเงินหรือความช่วยเหลือทั่วทุกสถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี้เป็นโอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้งสองฝ่ายบุคคล บริษัท นักธุรกิจและหญิง เงินกู้จำนวนช่วงที่ใช้ได้จากจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: jamescarlloanfirm@yahoo.com
    คาร์ลนายเจมส์ [31/07/2013 - 15:22:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2846
 • แจ้งลบ
    สวัสดี


  ให้ถูกต้องแนะนำตัวเองผมนายเจมส์คาร์ล am ผู้ให้กู้เอกชน i ให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 3% นี้เป็นโอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณนำไปใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้ได้อย่างรวดเร็วของคุณ มีจำนวนมากออกมีกำลังมองหาโอกาสทางการเงินหรือความช่วยเหลือทั่วทุกสถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี้เป็นโอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้งสองฝ่ายบุคคล บริษัท นักธุรกิจและหญิง เงินกู้จำนวนช่วงที่ใช้ได้จากจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: jamescarlloanfirm@yahoo.com
    คาร์ลนายเจมส์ [31/07/2013 - 15:08:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2845
 • แจ้งลบ
    คุณต้องการเงินกู้ชนิดใด? ถ้าเพื่อให้ได้รับกลับมาพร้อมกับรายละเอียดด้านล่างผ่านทางอีเมล์: lutheronlinefinancials@live.com

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  จำนวนเงินที่ต้องการ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  อายุ:
  เพศ:
  รายได้รายเดือน:
  ระยะเวลา:

  ถ้าได้กลับมาสนใจในการกู้ยืมเงิน Legit เพียง 2%
  อีเมล์: lutheronlinefinancials@live.com
    Lender Hendrix [30/07/2013 - 13:41:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2844
 • แจ้งลบ
    ทุกวันดี, ผมสีน้ำตาลนางศรัทธาผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเอกชนที่
  จะช่วยให้ชีวิตของเงินให้สินเชื่อที่มีโอกาสเวลาไปจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและหนี้ของคุณ
  และการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองเพื่อ บริษัท เอกชนและบุคคลที่
    ในอัตรา 2% ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล, faithbrown001@gmail.com

  ข้อมูลของผู้กู้ S

    1) ชื่อเต็ม: .......................................................
    ประเทศ 2) ...........................................................
     ที่อยู่ 3): ..........................................................
    4) รัฐ: ..............................................................
    5) เพศ: ................................................................
    6) สถานภาพ: .................................................
    7) อาชีพ: .....................................................
    หมายเลขโทรศัพท์ 8): ................................................
    9) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: .....................
    10) รายได้รายเดือน: .............................................
    วงเงินกู้ 11) Needed: .....................................
    12 ระยะเวลาเงินกู้) ................................................
    วัตถุประสงค์ 13) ของสินเชื่อ: ............................................
    14) ศาสนา: ........................................................
    คุณมี 15) ก่อนที่จะนำมาประยุกต์ใช้ .................................

    ขอบคุณ
  ศรัทธานาง
    faith brown [25/07/2013 - 13:36:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2843
 • แจ้งลบ
    สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหนุ่มสาวหรือเก่าเล็กหรือใหญ่สูงหรือระยะสั้นที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะทำให้ชีวิตของคุณไปดีกว่า, Yu ไม่ต้องกังวลอีกครั้งทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการติดต่อสมาที่ดีของเสนอสินเชื่อ ซึ่งเป็นบ้านของ evan เงินกู้พันธบัตรติดต่อเราผ่านทางอีเมลเป็น evansbondloanhome@outlook.com
  เวลาที่จะเสียไม่กลับมาให้เราและได้รับเงินกู้ของคุณ
  เรื่องที่เกี่ยวกับ
  อีแวนส์นาย
    mr evans [25/07/2013 - 08:23:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2842
 • แจ้งลบ
    สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหนุ่มสาวหรือเก่าเล็กหรือใหญ่สูงหรือระยะสั้นที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะทำให้ชีวิตของคุณไปดีกว่า, Yu ไม่ต้องกังวลอีกครั้งทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการติดต่อสมาที่ดีของเสนอสินเชื่อ ซึ่งเป็นบ้านของ evan เงินกู้พันธบัตรติดต่อเราผ่านทางอีเมลเป็น evansbondloanhome@outlook.com
  เวลาที่จะเสียไม่กลับมาให้เราและได้รับเงินกู้ของคุณ
  เรื่องที่เกี่ยวกับ
  อีแวนส์นาย
    mr evans [25/07/2013 - 08:16:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2841
 • แจ้งลบ
    สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหนุ่มสาวหรือเก่าเล็กหรือใหญ่สูงหรือระยะสั้นที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะทำให้ชีวิตของคุณไปดีกว่า, Yu ไม่ต้องกังวลอีกครั้งทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการติดต่อสมาที่ดีของเสนอสินเชื่อ ซึ่งเป็นบ้านของ evan เงินกู้พันธบัตรติดต่อเราผ่านทางอีเมลเป็น evansbondloanhome@outlook.com
  เวลาที่จะเสียไม่กลับมาให้เราและได้รับเงินกู้ของคุณ
  เรื่องที่เกี่ยวกับ
  อีแวนส์นาย
    mr evans [25/07/2013 - 08:15:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2840
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอที่เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนักศึกษาและเงินกู้ยืมธุรกิจหากคุณสนใจของเงินให้กู้ยืมนี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้
    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [23/07/2013 - 22:15:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2839
 • แจ้งลบ
    กรุณาส่งการตอบสนองของคุณ: * olivereasyloanfirm@gmail.com *

  เสนอสินเชื่อ
  คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่

  การเตรียมการกู้เงินถึง $ 10,000,000.00
  เลือกระหว่าง 1-25 ปีระยะเวลาการชำระหนี้
  เลือกระหว่างการวางแผนการชำระหนี้รายเดือนและรายปี
  เงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข

  ทุกแผนเหล่านี้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อเรา
  กรุณาใช้โดยการส่งอีเมลของคุณเพื่อ
  ติดต่อด้านล่าง

  ชื่อตัวแทนจำหน่าย: John Smith
  อีเมล์ตัวแทนจำหน่าย: * olivereasyloanfirm@gmail.com *
  ขอแสดงความนับถือ
  วินาทีออนไลน์
  การจัดการ
    Oliver Larry [23/07/2013 - 10:16:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2838
 • แจ้งลบ
    เรามีเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่ดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This ที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตการณ์ทางการเงินไปทั่วโลก คุณอาจยืมระหว่าง 1000-50000000 (ยูโรปอนด์หรือดอลลาร์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล (cliffordrichardservice@gmail.com) สำหรับการประมวลผลเงินกู้ของคุณกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ชื่อเต็มของคุณ:
  ประเทศของคุณ:
  จํานวนเงินที่จำเป็น:
  ระยะเวลา:
  เพศ:
  อายุ:
  อาชีพ:
  หมายเลขโทรศัพท์:  เรามีเงินกู้ในอัตราที่ต่ำ
    เรามีเงินกู้ในอัตราที่ต่ำ [23/07/2013 - 00:05:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2837
 • แจ้งลบ
    
  ฉันเพียงแค่เงินกู้ยืมจากผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมนี้จริงออนไลน์บนเว็บไซต์นี้กรุณาติดต่อถ้าคุณมีความสนใจในการรับเงินกู้ผ่านทางอีเมล usaloanfinancialfirmss64@gmail.com
    usaloanfinancialfirmss64@gmail.com [22/07/2013 - 04:29:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2836
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอที่เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนักศึกษาและเงินกู้ยืมธุรกิจหากคุณสนใจของเงินให้กู้ยืมนี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้

    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [21/07/2013 - 20:08:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2835
 • แจ้งลบ
    วันดีที่ทุกท่านผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายมีชื่อเสียง
  ผู้ให้กู้เงิน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่
  จะเป็นรายการธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ระยะยาวเป็นเวลาสาม
  สูงสุด 30years ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ในนี้คุณสามารถเป็น
  กันบอกให้เราทราบจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในปอนด์
  ยูโรและ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์
  และ $ USD และต่ำสุดที่£ 5,000 ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) สำหรับ
  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่จะได้รับเงินกู้
    jackwarmer1loanlender@gmail.com [20/07/2013 - 19:06:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2834
 • แจ้งลบ
    วันดี,
  คุณกำลังมองหาเงินกู้เร่งด่วนสำหรับการอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับธุรกิจ / ส่วนตัวในอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านทางรายชื่อผู้ติดต่อ: accessfinancebank@gmail.com
  และกรุณ​​าให้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินการด้วย
  เงินให้กู้ยืมของคุณ

  ชื่อ 1.Full:
  2.Sex:
  3.Age:
  4.Phone:
  5.Country:
  จำนวน 6.Loan จำเป็น:
  7.Purpose ของเงินให้กู้ยืม:
  ระยะเวลา 8.Duration:
  9.Occupation:
  10.State:
  รายได้ 11.Monthly:

  ลงชื่อเข้าใช้: ซีอีโอ
  สมิ ธ นายจอห์น
    john smith [19/07/2013 - 06:08:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2833
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ
    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [17/07/2013 - 05:24:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2832
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิงและคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเพิ่มธุรกิจของคุณ? คุณต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ? อะไรก็ตามที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเงินให้กู้ยืมของคุณอาจจะ, ใหม่ที่นี่จ้ามาพร้อมความช่วยเหลือของคุณในขณะที่ที่เรานำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่ทั้งสองและ บริษัท ในอัตราที่ดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง
  ติดต่อเราวันนี้ที่ jplenders@blumail.org จะได้รับเงินกู้ของคุณวันนี้
    Jp Lenders [17/07/2013 - 04:59:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2831
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำกว่าปริญญาตรีจะได้รับเงินกู้ยืมที่ 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการการกู้ยืมเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าติดต่อเราผ่านทาง (Cliffordrichardservice@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท เรื่องง่ายที่จะได้รับและอัตราที่ดีที่สุดสินเชื่อจำนองราคาไม่แพงแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างและส่งกลับมาให้ฉันสำหรับกระบวนการเงินกู้สมบูรณ์
  ชื่อเต็ม:
  จำนวนที่ต้องการ
  ประเทศ
  อายุ
  หมายเลขโทรศัพท์:
  ระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม


  นายริชาร์ดคลิฟฟ


  เรามีเงินกู้ในอัตราที่ต่ำนำไปใช้ในขณะนี้
    เรามีเงินกู้ในอัตราที่ต่ำนำไปใช้ในขณะนี้ [14/07/2013 - 05:25:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2830
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
    excelservices.managementonline@gmail.com [13/07/2013 - 16:48:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2829
 • แจ้งลบ
    Hola,
  ¿ Eres ยกเลิก Hombre o mujer de Negocios? ¿Está usted en cualquier estrés hacer Financiero o
  Que necesita los Fondos พิทักษ์ poner en Marcha ซู propio Negocio? ¿ Necesita liquidar préstamoพิทักษ์
  ซู deuda o Pagar Sus cuentas? ¿ Tiene ยกเลิก Bajo puntaje de credito y usted está
  resulta difícil obtener ยกเลิกpréstamo de los bancos สถาน y otras instituciones financieras
  Institutos? ฉันgustaría informarle Que ofrecemos préstamos Bajo tipo de Interes เดอ
  3% si interesado en obtener ยกเลิกpréstamoเดอ nosotros, póngase en contacto con nosotros Traves เดอ e-mail:
  PRÉSTAMO DE บุคคล SOLICITUD Información

  Nombre:
  Apellido:
  Direcciónเดอ contacto:
  Ciudad / Códigoไปรษณีย์:
  เอสตา:
  ประเทศ:
  sexo:
  fecha เดอ Nacimiento (aaaa-MM-DD):
  telefono:
  ประชาเอสตา:
  Ocupación:
  ไปของญาติ:

  PRÉSTAMOInformación DE

  cantidad necesaria préstamo como:
  PréstamoPropósitoเดล:
  préstamo Duracion เดล:
  mensual INGRESO:

  revbarryfinancialhome@gmail.com
    rev barry [12/07/2013 - 03:58:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2828
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ สมัครตอนนี้มีอัตราการตอบกลับ 2% ไปยังอีเมลนี้ (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)
  รายละเอียดความต้องการส่วนบุคคล:
  วงเงินกู้ * ต้องการ:
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ *:
  * ประเทศ:
  * ชื่อ:
  ระยะเวลา *:
  * อายุ:
  * เบอร์โทรศัพท์
  E-mail =: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  นายแอนเดอ

  เสนอสินเชื่อที่
    Mr Anderson [10/07/2013 - 01:35:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2827
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ สมัครตอนนี้มีอัตราการตอบกลับ 2% ไปยังอีเมลนี้ (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)
  รายละเอียดความต้องการส่วนบุคคล:
  วงเงินกู้ * ต้องการ:
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ *:
  * ประเทศ:
  * ชื่อ:
  ระยะเวลา *:
  * อายุ:
  * เบอร์โทรศัพท์
  E-mail =: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  นายแอนเดอ

  เสนอสินเชื่อที่
    Mr Anderson [10/07/2013 - 01:34:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2826
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เราเป็น บริษัท ที่จัดตั้งองค์การที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในความต้องการของช่วยเช่น help.So ทางการเงินถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณจำเป็นต้องเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณต้องการให้เงินกู้ยืมแก่ การจ่ายชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมลสำหรับการ accessfundagency@gmail.com พระคัมภีร์บอกว่า "" ลุค 11:10 ทุกคนที่ ขอก็จะได้; เขาที่แสวงหาพบ; และแก่ผู้ที่เคาะประตูก็จะเปิด "ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูจะเหมือนกันเมื่อวานวันนี้และตลอด more.Please เหล่านี้มีไว้สำหรับร้ายแรงใจกว้างและพระเจ้า. คนกลัว

  ชื่อของคุณ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  จำนวนเซลล์ที่ถูกต้องโทรศัพท์:

  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ

  ขอแสดงความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล์: accessfundagency@gmail.com
    accessfundagency@gmail.com [09/07/2013 - 18:24:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2825
 • แจ้งลบ
    ทักทายกับประชาชนทั่วไป

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ เช่นเงินกู้ยืมเพื่อชำระหนี้ของคุณซื้อรถของคุณเอง, สร้างบ้านของคุณเองหรือจะจ่ายค่าเช่าของคุณและแก้ปัญหาทางการเงินและนี่คือโอกาสสำหรับคุณเพื่อเยี่ยมชมที่ baginfinancialhomes@gmail.com และปล่อยให้ เราทราบว่าปัญหาของคุณเรามีทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีเพียง 2% และไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าอัตราที่เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชนเพียง 2% และเรามีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่อายุ 18 ปี, การรับประกันนี้ของเราว่าคนคนนี้จะเป็นผู้ใหญ่พอที่จะนำไปใช้สำหรับเงินกู้ที่เรานำเสนอยืมตัวมาจากขั้นต่ำของ€ 5000 สูงสุดถึง 1,000,000 €, ข้างล่างนี้คือตารางการสมัครขอสินเชื่อสำหรับเงินให้กู้ยืมของคุณเพื่อเติมถ้าคุณมีความสนใจในของเรา เงินกู้

  1 ชื่อ): ........ ?
  2 ประเทศ): ...... ?
  อายุ 3): .......
  ออฟ 4): .....
  อาชีพ 5): .....
  6) สถานภาพ: .......
  หมายเลขโทรศัพท์ 7): .....
  8) รายได้: ...... ?
  9 วงเงินกู้) ที่จำเป็น: ...... ?
  10 ระยะเวลาเงินกู้): .....

  ติดต่ออีเมล์: ส่งอีเมลถึงเรา .... baginfinancialhomes@gmail.com

  เรารอคอยจดหมายของคุณในไม่ช้า

  บริษัท สินเชื่อเรย์มอนด์
    baginfinancialhomes@gmail.com [07/07/2013 - 18:56:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2824
 • แจ้งลบ
    Dear Sir / Madam

  เราจะให้ความร่วมมือการลงทุนของ บริษัท ตั้งอยู่ที่นี่ในสหรัฐอเมริกา เรากำลังนำเสนอภาคเอกชนเงินให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์และส่วนบุคคลที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงต่ำสุดของ $ 1,000 ถึงสูงสุด, $ 100,000,000 กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา

  คุณบีบทางการเงิน *?
  คุณแสวงหาเงินเพื่อชำระหนี้และเครดิต *
  คุณแสวงหา * finance การตั้งค่าทางธุรกิจของคุณเองหรือ
  * คุณอยู่ในต้องของเงินให้กู้ยืมส่วนตัวหรือธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ?
  คุณขอสินเชื่อ * เพื่อดำเนินการโครงการขนาดใหญ่
  คุณแสวงหาเงินทุนสำหรับกระบวนการอื่น ๆ อีกมากมาย *?

  หากคุณมีปัญหาใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา (financialtrustservices2013@yahoo.com) เราสามารถจะให้ความช่วยเหลือเพื่อ

  คุณ

  * ยืมสิ่งใดขึ้นไป $ 60,000,000
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เลือกระหว่างแผนชำระหนี้รายเดือนและรายปี
  * ข้อตกลงและเงื่อนไขสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่น

  นอกจากนี้คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อด้านล่างหากคุณมีความสนใจในการได้รับเงินกู้ยืมออนไลน์วันนี้

  {ข้อมูลข่าวสารของผู้กู้}

  วงเงินกู้ที่จำเป็น; ...............

  วงเงินกู้ที่จำเป็นในการคำ .......

  ชื่อเต็ม; .......................

  ประเทศ: ..........................

  Zip / Postal Code: .................

  จำนวนเซลล์ที่ถูกต้องโทรศัพท์; .........

  ที่อยู่ ..........................

  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม; .................

  ที่อยู่ ..........................

  อาชีพ: ......................

  เพศ: ชายหรือหญิง; ..........

  สัญชาติ ......................

  ระยะเวลาเงินกู้ ....................

  รัฐ ............................

  เมือง .............................

  อายุ ..............................


  ตอบกลับทั้งหมดควรจะส่งไป :::: financialtrustservices2013@yahoo.com

  ขอขอบคุณและที่คุณใช้และขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  ขอแสดงความนับถือ
  แจ็คสันนางแมรี่
    แจ็คสันนางแมรี่ [06/07/2013 - 05:32:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2823
 • แจ้งลบ
    หน้าแรก LEONARD การเงิน
   
  ผม ดร. ลีโอนาร์เบนสัน, ผู้ให้กู้สินเชื่อเอกชนและรัฐบาลได้รับการอนุมัติและให้ความร่วมมือทางการเงินสำหรับอสังหาริมทรัพย์และทุกชนิดของการจัดหาเงินทุนธุรกิจติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ leonardbensonfinance@gmail.com
   
  ข้อมูลผู้ใช้ที่จำเป็น:
  ชื่อเต็ม:
  ที่อยู่:
  อายุ:
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ:
  จํานวนเงินที่จำเป็น:
  รายได้รายเดือน:
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม:
  ระยะเวลา:
   
  ขอแสดงความนับถือ
  สถานที่ติดต่ออีเมล์: leonardbensonfinance@gmail.com
    หน้าแรก LEONARD การเงิน [04/07/2013 - 06:56:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2822
 • แจ้งลบ
    เรามีเงินให้สินเชื่อที่แตกต่างกันให้เฉพาะบุคคล (Personal Loan) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการเงินโลก คุณอาจยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (ปอนด์ยูโรหรือดอลลาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล (excelservices.managementonline@gmail.com) ขอแสดงความนับถือ
    Mr Excel [02/07/2013 - 23:22:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2821
 • แจ้งลบ
    Tarjoamme erilaisia ​​lainoja yksityishenkilöille (henkilökohtainen laina) ja yhteistyötä elinten korolla 3% annul.This on auttaa sinua saavuttamaan taloudelliset velvoitteet erityisesti käynnissä maailman finanssikriisin. Voit lainata välillä 1000 - 50000000 (puntaa, euroa tai dollaria) lisätutkimuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse (excelservices.managementonline@gmail.com) Terveisin.
    Mr Excel [02/07/2013 - 23:19:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2820
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เราเป็น บริษัท ที่จัดตั้งองค์การที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในความต้องการของช่วยเช่น help.So ทางการเงินถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณจำเป็นต้องเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณต้องการให้เงินกู้ยืมแก่ การจ่ายชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหามันยากที่จะได้รับทุน
  เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมลสำหรับการ accessfundagency@gmail.com พระคัมภีร์ "" ลุค 11:10 ทุกคนที่พูดว่า
  ขอก็จะได้; เขาที่แสวงหาพบ; และแก่ผู้ที่เคาะประตูก็จะเปิด "ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูจะเหมือนกันเมื่อวานวันนี้และตลอด more.Please เหล่านี้มีไว้สำหรับร้ายแรงใจกว้างและพระเจ้า. คนกลัว

  ชื่อของคุณ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  จำนวนเซลล์ที่ถูกต้องโทรศัพท์:

  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ

  ขอแสดงความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล์: accessfundagency@gmail.com
    accessfundagency@gmail.com [01/07/2013 - 02:32:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2819
 • แจ้งลบ
    เรามีเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่ดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This ที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตการณ์ทางการเงินไปทั่วโลก คุณอาจยืมระหว่าง 1000-50000000 (ยูโรปอนด์หรือดอลลาร์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล (cliffordrichardservice@gmail.com) สำหรับการประมวลผลเงินกู้ของคุณกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ชื่อเต็มของคุณ:
  ประเทศของคุณ:
  จํานวนเงินที่จำเป็น:
  ระยะเวลา:
  เพศ:
  อายุ:
  อาชีพ:
  หมายเลขโทรศัพท์:


  เรามีเงินกู้ในอัตราที่ต่ำนำไปใช้ในขณะนี้
    เรามีเงินกู้ในอัตราที่ต่ำนำไปใช้ในขณะนี้ [30/06/2013 - 19:27:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2818
 • แจ้งลบ
    ผม Mr.Excel, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีทำรายการธุรกิจเราให้ออกเงินให้กู้ยืมระยะยาว 3-20 ปีสูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี​​้คุณได้เช่นกันเราสามารถบอกจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ปอนด์ทั้งในและ $ ดอลลาร์สหรัฐฯและ 5,000 ปอนด์และดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆมีความสนใจติดต่อได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่จะได้รับเงินกู้
    Mr Excel [29/06/2013 - 00:58:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2817
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [20/06/2013 - 22:28:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2816
 • แจ้งลบ
    การเงินเครดิตโดยตรง

  คุณเหนื่อยกับการมองหาสินเชื่อที่คุณต้องกองทุนเพื่อเป็นเงินทุนโครงการของคุณ? คุณได้รับการเปิดลงอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ของคุณ? ถ้าใช่เรายืมเงินตั้งแต่ $ 1,000.00 - $ 500,000,000.00 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี เราให้บริการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจ, การขยายตัว EDGE / ธุรกิจการแข่งขัน เราเป็นผู้ได้รับการรับรองที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกเงินทุนร่วมการงานและ บริษัท นายหน้าอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาเงินทุนโครงการ


  เราให้ออกเงินกู้ระยะยาวถึง 30yrs สูงสุด เรามีทุกชนิดต่อไปนี้ของสินเชื่อและอื่น ๆ อีกมากมาย


  * สินเชื่อบุคคล (สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน)
  สินเชื่อธุรกิจ * (สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน)
  * เงินกู้โครงการ (Project สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน)
  * กองทุนรวม
  * กองทุนรวม
  * ปรับปรุงบ้าน

  ติดต่อเราถ้าคุณมีความสนใจ,
  อีเมล์: lawtonfunding11@aol.com

  ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, ดร. , ฯลฯ ):
  ชื่อเต็ม: ..............
  เพศ: ............
  สถานภาพ: .........
  จำนวนเงินที่ต้องการ: ..........
  ระยะเวลา .............
  ที่อยู่: ............
  เมือง: .............
  ประเทศ: .............
  โทรศัพท์: ..............
  แฟ็กซ์: ...................
  อาชีพ: ...........
  E-mail: ............

  อีเมล์: lawtonfunding11@aol.com

  ขอแสดงความนับถือ
  เอริกนายลอว์ตัน
  การเงินเครดิตโดยตรง
    Mr Lawton Erickson [18/06/2013 - 08:05:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2815
 • แจ้งลบ
    Am ผู้ให้กู้เงินผมให้เงินกู้ทุกวันที่ผมมอบให้ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจและฉันให้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ Lond ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณเพียงติดต่อฉันตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (youngpao.loanserivice255@gmail.com)
    Mr Young Pao [16/06/2013 - 20:04:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2814
 • แจ้งลบ
    เรา มีเงินให้สินเชื่อที่แตกต่างกันให้เฉพาะบุคคล (Personal Loan) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ เกิดวิกฤตการเงินโลก คุณ อาจยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (ปอนด์ยูโรหรือดอลลาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล (excelservices.managementonline@gmail.com) ขอแสดงความนับถือ
    Mr Excel [11/06/2013 - 06:25:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2813
 • แจ้งลบ
    เรา มีเงินให้สินเชื่อที่แตกต่างกันให้เฉพาะบุคคล (Personal Loan) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ เกิดวิกฤตการเงินโลก คุณ อาจยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (ปอนด์ยูโรหรือดอลลาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล (excelservices.managementonline@gmail.com) ขอแสดงความนับถือ
    Mr Excel [11/06/2013 - 06:21:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2812
 • แจ้งลบ
    หลักสูตรการลงทุน

  Sir / Madam,

  คุณมีความคิดทางธุรกิจใด ๆ ที่ร่ำรวยหรือธุรกิจที่มีอยู่ที่จำเป็นต้องมีการระดมทุน? ถ้าใช่โปรดติดต่อฉัน ฉันนักลงทุนและสามารถของความช่วยเหลือ

  ขอแสดงความนับถือ
  Kruger นางสาว Helene
  helenekruger@Hotmail.co.uk
    Helenekruger@Hotmail.co.uk [10/06/2013 - 03:13:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2811
 • แจ้งลบ
    Sir / Madam,

  คุณมีความคิดทางธุรกิจใด ๆ ที่ร่ำรวยหรือธุรกิจที่มีอยู่ที่จำเป็นต้องมีการระดมทุน? ถ้าใช่โปรดติดต่อฉัน ฉันนักลงทุนและสามารถของความช่วยเหลือ

  ขอแสดงความนับถือ
  Kruger นางสาว Helene
  helenekruger@Hotmail.co.uk
    Helenekruger@Hotmail.co.uk [10/06/2013 - 03:06:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2810
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [02/06/2013 - 22:17:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2809
 • แจ้งลบ
    คุณเป็นคนธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในวิกฤตทางการเงินใด ๆ หรือไม่หรือคุณจำเป็นต้องเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือ คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้หรือชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจดี? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะได้รับเงินกู้ยืมจาก บริษัท ของเราคือ เรามีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้และอื่น ๆ สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวของธุรกิจธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้น, การศึกษา, การรวมหนี้เงินให้กู้ยืมเงินยาก เรามีเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำจาก 5% ติดต่อเราวันนี้ที่ cashaarena7@gmail.com

  Varava คาลวิน
    Calvin Varava [30/05/2013 - 14:46:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2808
 • แจ้งลบ
    Am ผู้ให้กู้เงินผมให้เงินกู้ทุกวันที่ผมมอบให้ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจและฉันให้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ Lond ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณเพียงติดต่อฉันตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)
    Mr Anderson [30/05/2013 - 02:05:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2807
 • แจ้งลบ
    
  Dear Sir/Madam,
  Before any other words firstly you are welcome to Raymond Hills Finance Company

  Do you need financial assistance? Do you need a loan to expand your
  business? Do you need a loan to start a large scale business?

  Do you need a loan that can change your life and your present financial
  status?

  Do you need an urgent or emergency loan to put things in the right place?

  Then you are in the right home for all your quality loan designed to suit
  your needs.

  A world class loan company committed to just loan. We give out business start up and business expansion loans to prospective business Men and Women at a low and affordable interest rate of 3% and a long term repayment
  duration of your choice.

  Interested applicants are required to provide the information below,and
  contact us via email: raymondhillsfinance@yahoo.com

  LOAN APPLICATION FORM
  ================================

  First Name?...................

  Second Name?..................

  Next Of Kin?........................

  Contact Address?.................

  Age?..........................

  Gender?....................

  Telephone Number?..............

  Marital Status?.................

  Occupation?...............

  position?.................

  monthly income?..............

  Loan Amount?.................

  Purpose for the loan?...............

  duration?....................

  Country?....................

  Have you applied for loan
  before?............

  do you understand
  English?.................

  We look forward to a more stronger business relationship with you.
  Mr Raymond Hills
    raymondhillsfinance@yahoo.com [20/05/2013 - 23:27:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2806
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [18/05/2013 - 16:46:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2805
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เรา จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่ จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [17/05/2013 - 13:13:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2804
 • แจ้งลบ
    ผม Mr Excel, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีทำรายการธุรกิจเราให้ออกเงินให้กู้ยืมระยะยาว 3-20 ปีสูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี​​้คุณได้เช่นกันเราสามารถบอกจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ปอนด์ทั้งในและ $ ดอลลาร์สหรัฐฯและ 5,000 ปอนด์และดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆมีความสนใจติดต่อได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่จะได้รับเงินกู้
    Mr Excel [12/05/2013 - 18:04:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2803
 • แจ้งลบ
    กรุณาส่งการตอบสนองของคุณ: * olivereasyloanfirm@gmail.com *

  เสนอสินเชื่อ
  คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่

  การเตรียมการกู้เงินถึง $ 10,000,000.00
  เลือกระหว่าง 1-25 ปีระยะเวลาการชำระหนี้
  เลือกระหว่างการวางแผนการชำระหนี้รายเดือนและรายปี
  เงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข

  ทุกแผนเหล่านี้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อเรา
  กรุณาใช้โดยการส่งอีเมลของคุณเพื่อ
  ติดต่อด้านล่าง

  ชื่อตัวแทนจำหน่าย: John Smith
  อีเมล์ตัวแทนจำหน่าย: * olivereasyloanfirm@gmail.com *

  ขอแสดงความนับถือ
  วินาทีออนไลน์
  การจัดการ
    Oliver Larry [09/05/2013 - 07:03:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2802
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [02/05/2013 - 06:26:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2801
 • แจ้งลบ
    อีกครั้งคุณกำลังค้นหาเงินกู้ของแท้มาก? goodnews อยู่ที่นี่! เราเสนอเงินกู้ยืมตั้งแต่ $ 5,000.00 Min ถึง $ 30,000,000.00 แม็กซ์ อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี สินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจของเราได้รับการรับรองที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและ dynamic.contact เรา (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)
    Mr Anderson [30/04/2013 - 13:26:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2800
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  คุณมีความสนใจในการรับเงินกู้หรือไม่ ชื่อของฉันคือคาลวิน Varava และฉันมีเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ย 5% เรามีหลากหลายชนิดรวมเงินให้กู้ยืมสินเชื่อบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศโครงการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสินเชื่อเริ่มต้นขึ้นในธุรกิจสินเชื่อและอื่น ๆ ติดต่อเราวันนี้ที่ casharena7@gmail.com

  ขอแสดงความนับถือ
  Varava คาลวิน
    Calvin Varava [26/04/2013 - 15:30:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2799
 • แจ้งลบ
    
  Am ผู้ให้กู้เงินผมให้เงินกู้ทุกวันที่ผมมอบให้ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจและฉันให้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ Lond ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณเพียงติดต่อฉันตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)
    Mr Anderson [24/04/2013 - 17:11:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2798
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [21/04/2013 - 21:24:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2797
 • แจ้งลบ
    คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ เรามีเงินกู้ที่มีความปลอดภัยและ unsecure อัตราดอกเบี้ย 3% ประเภทของเงินให้กู้ยืมที่เรานำเสนอมีดังนี้เงินกู้ธุรกิจสินเชื่อสำหรับวันหยุดเงินกู้ศึกษาและสินเชื่อรถยนต์ ช่วงเงินกู้เริ่มต้นที่ 3,000.00 10,000,000.00 ไปในรูปแบบของสกุลเงินใด ๆ

  เมื่อต้องการใช้รับกลับมาพร้อมกับข้อมูลต่อไปนี้ผ่านทาง email (bridge.intl.co.gp@gmail.com):

  ชื่อผู้สมัคร ................. ,
  ที่อยู่ .............. ,
  หมายเลขโทรศัพท์ ......... ,
  วงเงินกู้ ............. ,
  ระยะเวลา ............... ,
  อายุ / เพศ ..............

  email (bridge.intl.co.gp@gmail.com)
  สะพานบริการ GROUP
    สะพานบริการ GROUP [21/04/2013 - 17:43:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2796
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [12/04/2013 - 18:05:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2795
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [12/04/2013 - 17:54:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2794
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เรา จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะ เริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [07/04/2013 - 15:35:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2793
 • แจ้งลบ
    
  ผมเพิ่งรับแฟนสามีกลับมาจากเว็บไซต์นี้มากจากนี้สะกดดีนแกน africanvoodoorituals@gmail.com โปรดถ้าคุณมีปัญหาใด ๆ spirituals ที่ผมจะแนะนำคุณติดต่อเขาขอความช่วยเหลือทันทีเป็นจริงไม่เคยเชื่อจนกว่าจะเห็นผล
    mary jean [01/04/2013 - 14:09:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2792
 • แจ้งลบ
    หวัดดี

  น.นาง Isabelle Alexander จากไทยผมเพิ่งรับเงินกู้จากนี้ ดีบริษัทผลรวมของ $ 50, 000usd โดยไม่ชักช้าใด ๆ เขามีจริง...

  ผมสัญญาเขาว่า ฉันจะบอกโลกทั้งโลกดีอย่างไรและบริษัทของเขามี
  กรุณาหากคุณกำลัง ยืมเงิน ฉันต้องคุณติดต่อเขาตอนนี้สำหรับคุณยืมไรขอบคุณ และพระเจ้าอวยพร

  debitsolution@gmail.com
    isabelle alexander [01/04/2013 - 14:00:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2791
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เรามีความหลากหลายของเงินให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าทั้งหมดของฉัน ว่า
  ความต้องการเครดิตของคุณมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กส่วนบุคคลหรือการจำนองผม
  พร้อมที่จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวิธีการที่ฉันสามารถตอบสนองความต้องการของคุณ
  เรามีเงินให้กู้ยืมที่เรียกว่าทั้งยาวและสั้นที่ดอกเบี้ยที่เหมาะสม
  อัตราและเสนอสินเชื่อที่อยู่ตรงสำหรับคนที่กลัวความซื่อสัตย์พระเจ้าและ
  พร้อมที่จะชำระคืนเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันและระบุและจะไม่
  ทำงานไปด้วยเงินของเรา หากคุณสนใจในการได้รับเครดิตทุกอย่าง
  ต้องทำคือการติดต่อผ่านทาง e-mail
  danajanosova515@gmail.com

  เงินให้กู้ยืมกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและผลตอบแทน

  ชื่อและนามสกุล ................
  เพศ ..................
  อายุ .................
  สถานะ .............
  ประเทศ .................
  อาชีพ ..............
  รายได้ต่อเดือน ................
  จำนวนเงินที่ต้อง ..............
  ระยะเวลา ................
  ศาสนา ..................
  หมายเลขโทรศัพท์ + ............ .
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ + ...........

  สวัสดี

  E-mail: evansmithloanlenderinvestment@gmail.com
    dana Janosova [30/03/2013 - 06:35:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2790
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เรา จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะ เริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [26/03/2013 - 05:24:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2789
 • แจ้งลบ
    ผม Mr.Excel, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจของผู้ชายและผู้หญิงที่มีการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเวลาสามปีถึงยี่สิบปีสูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี​​้คุณได้เช่นกันสามารถบอกเราจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อที่ปล่อยออกมาในปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ปอนด์ทั้งในและ $ USD และ 5,000 ปอนด์และดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆมีความสนใจติดต่อเราได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการได้รับเงินกู้
    Mr.Excel [23/03/2013 - 18:09:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2788
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  คุณไม่จำเป็นต้องสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์,
  นักศึกษากู้เงินให้กู้ยืมรวมหนี้เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันร่วมทุน ...

  เรามีเงินทุนโครงการ 100% กับเงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันที่มี
  เรามีการรับประกันในการให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้าจำนวนมากของเรา
  ทั้งหมดทั่วโลก กับการกู้ยืมของเรามีความยืดหยุ่นให้กู้ยืมแพคเกจที่สามารถประมวลผล
  และการโอนเงินให้ยืมภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

  เราดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจและเราจะให้เงินกู้ยืมของทั้งหมด
  ชนิดให้กับลูกค้าที่สนใจ หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากเราติดต่อเราและ
  กรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นด้านล่าง

  สมัครขอสินเชื่อ: -

  ชื่อเต็ม:
  ติดต่อที่อยู่:
  ประเทศ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้:
  ระยะเวลาเงินกู้:
  วัตถุประสงค์เงินกู้:
  รายได้:

  ติดต่อเราวันนี้และพบวิธีการที่เราสามารถช่วย

  อีเมล์: directcash1@dd.cx

  ขอแสดงความนับถือในการให้บริการ,
  จอห์นสันเคน
    Direct Cash Finance [14/02/2013 - 18:06:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2787
 • แจ้งลบ
    
  เรามีเงินให้กู้ยืมที่แตกต่างเพื่อประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับว่าจะไปเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก คุณอาจยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (ปอนด์ยูโรหรือดอลลาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (excelservices.managementonline@gmail.com) Regards
    Mr Excel [13/02/2013 - 21:38:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2786
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  คุณไม่จำเป็นต้องให้บริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว สมัครวันนี้และได้รับเงินสดของคุณอย่างเร่งด่วน!

  * ยืมระหว่าง $ 5,000 ถึง $ 50,000,000
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข

  แผนการทั้งหมดเหล่านี้และอื่นติดต่อเราตอนนี้

  ชื่อ: ...................................................
  จังหวัด / ประเทศ: .................................
  เพศ ........................
  จำนวนเงินที่ต้องการ: ................................
  สภาพสินเชื่อ / ระยะเวลา: ...........................
  โทรศัพท์: ..........................................

  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: billjohnsonloanfirm1@gmail.com
  ขอแสดงความนับถือ
  การจัดการ

  ติดต่อสินเชื่อที่รวดเร็วของคุณตอนนี้!
    Mr Bill Johnson [08/02/2013 - 18:04:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2785
 • แจ้งลบ
    คุณไม่จำ เป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าหรือ เริ่ม
  ธุรกิจของคุณเองขณะนี้คุณ สามารถนำไปใช้และ Via
  E-mail: (hiltonfinanceagency@gmail.com)

  สมัครขอสินเชื่อ
  **********************
  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  โทรศัพท์:
  อายุ:
  อาชีพ:
  ประเทศ:
  จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น:
  ระยะยาว:
  วัตถุประสงค์ของเงิน กู้:

  เสนอสินเชื่อที่
    hiltonfinanceagency@gmail.com [05/02/2013 - 22:15:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2784
 • แจ้งลบ
    สวัสดี

  เชื่อมโยงสินเชื่อทางการเงินให้กู้ยืมเงินลึกให้ประชาชนมีอัตราที่ต่ำมากจาก 3% เรามีออกสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจ นี่คือบางส่วนคำถามสองสามข้อจากเรา: Are you in หนี้? คุณต้องการที่จะจ่ายหนี้ของคุณหรือไม่ คุณอยู่ในตราสารหนี้และคุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? คุณต้องการเงินกู้อสังหาริมทรัพย์ คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินที่มีความปลอดภัยหรือไม่มีหลักประกัน? คุณมีแผนการในการขยายธุรกิจของคุณหรือไม่ คุณต้องการที่จะได้รับตัวเองของคุณพร้อมทางการเงินหรือไม่ ถ้าใช่แล้วติดต่อเราและคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด หลายออกมีที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินกับไม่มีโอกาส แต่นี้เป็นโอกาสที่คุณไม่สามารถจะพลาด เราจะออกในโลกที่จะได้รับคนส่วนใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินพร้อมทางการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อติดต่อเราผ่านทาง email: links_finance02@msn.com
  เรายืมตัวมาจาก $ 2,000 ถึง $ 5,000,000 กับระยะเวลาสูงสุดของ 25years สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุด

  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
  วิลเลียมส์ปีเตอร์สันนาย
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / | สินเชื่อ LFI ลงทุน
  ข้อมูลของผู้กู้ที่
  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินที่ต้องการ:
    * [30/01/2013 - 04:53:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2783
 • แจ้งลบ
    ผมให้กู้เอกชนฉันอนุญาติให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลที่อัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพงจาก 2% ติดต่อเราเพื่อติดตามการดำเนินการของเงินกู้และอีเมล์โอนเราตอนนี้: andersonpeter_loanhomes@yahoo.com
    Anderson Peter [23/01/2013 - 17:41:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2782
 • แจ้งลบ
    สวัสดีทุกคนฉันจะไม่ลืมการทำงานที่ดีของ Baba Osha ดรในชีวิตของฉัน ผมเป็นคนไม่ดีชะมัดและแพทย์ยืนยันว่าฉันไม่สามารถได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์สำหรับนี้ฉันรู้สึกผิดหวังและเพิ่มฉันเป็นเมื่อเวลาผ่าน เมื่อฉันหมายดรบาบา Osha ออนไลน์ฉันหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของฉันกับเขาและเขากล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ เขาถามฉันไปส่งภาพของฉันที่ฉันได้และเขาซื้อวัสดุบางอย่างซึ่งเขาใช้สำหรับฉันและฉันก็สามารถที่จะฟื้นสุขภาพปกติของฉันหลังจากสัปดาห์ เมื่อฉันไปที่แพทย์ตรวจร่างกายเขาสร้างความประหลาดใจและบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าสุขภาพของผมเป็นเรื่องปกติและน้ำหนักตัวของฉันอย่างเท่าเทียมกันตามปกติ ขอบคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันไปที่ดร Babaif Osha คุณที่จะติดต่อไปยังเขา : nigeriavoodoo@gmail.com อีเมล์ของเขา

  ขอแสดงความนับถือ

  ดร. บาบา Osha
    Baba Osha [19/01/2013 - 19:25:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2781
 • แจ้งลบ
    คุณไม่จำเป็นต้องการคลัง 100%? ผมนายบิลจอห์นสันผู้ให้กู้และให้คำปรึกษาทางการเงิน, ซีอีโอของเงินให้สินเชื่อเอกชน เราเป็นผู้ให้กู้ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกา erica / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาคืนทุนน้อยนั่นคือเหตุผลที่เรากองทุนคุณเพียง 2% สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้าง
  เกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 40 ปีถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm1@gmail.com

  1 ชื่อเต็ม: .............................
  2 ติดต่อที่อยู่: .......................
  3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
  4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
  5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................

  ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm1@gmail.com
  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
  จอห์นสันนายบิล
    Bill Johnson [19/01/2013 - 19:17:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2780
 • แจ้งลบ
    คุณไม่จำเป็นต้องการคลัง 100%? ผมนายบิลจอห์นสันผู้ให้กู้และให้คำปรึกษาทางการเงิน, ซีอีโอของเงินให้สินเชื่อเอกชน เราเป็นผู้ให้กู้ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกา erica / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาคืนทุนน้อยนั่นคือเหตุผลที่เรากองทุนคุณเพียง 2% สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้าง
  เกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 40 ปีถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm1@gmail.com

  1 ชื่อเต็ม: .............................
  2 ติดต่อที่อยู่: .......................
  3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
  4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
  5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................

  ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm1@gmail.com
  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
  จอห์นสันนายบิล
    Bill Johnson [19/01/2013 - 19:11:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2779
 • แจ้งลบ
    คุณไม่จำเป็นต้องการคลัง 100%? ผมนายบิลจอห์นสันผู้ให้กู้และให้คำปรึกษาทางการเงิน, ซีอีโอของเงินให้สินเชื่อเอกชน เราเป็นผู้ให้กู้ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกา erica / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาคืนทุนน้อยนั่นคือเหตุผลที่เรากองทุนคุณเพียง 2% สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้าง
  เกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 40 ปีถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm1@gmail.com

  1 ชื่อเต็ม: .............................
  2 ติดต่อที่อยู่: .......................
  3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
  4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
  5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................

  ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm1@gmail.com
  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
  จอห์นสันนายบิล
    Bill Johnson [19/01/2013 - 19:05:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2778
 • แจ้งลบ
    สวัสดีทุกคนฉันจะไม่ลืมการทำงานที่ดีของ Baba Osha ดรในชีวิตของฉัน ผมเป็นคนไม่ดีชะมัดและแพทย์ยืนยันว่าฉันไม่สามารถได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์สำหรับนี้ฉันรู้สึกผิดหวังและเพิ่มฉันเป็นเมื่อเวลาผ่าน เมื่อฉันหมายดรบาบา Osha ออนไลน์ฉันหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของฉันกับเขาและเขากล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ เขาถามฉันไปส่งภาพของฉันที่ฉันได้และเขาซื้อวัสดุบางอย่างซึ่งเขาใช้สำหรับฉันและฉันก็สามารถที่จะฟื้นสุขภาพปกติของฉันหลังจากสัปดาห์ เมื่อฉันไปที่แพทย์ตรวจร่างกายเขาสร้างความประหลาดใจและบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าสุขภาพของผมเป็นเรื่องปกติและน้ำหนักตัวของฉันอย่างเท่าเทียมกันตามปกติ ขอบคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันไปที่ดร Baba Osha คุณที่จะติดต่อไปยังเขา : nigeriavoodoo@gmail.com อีเมล์ของเขา

  ขอแสดงความนับถือ

  ดร. บาบา Osha
    Baba Osha [19/01/2013 - 19:01:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2777
 • แจ้งลบ
    คุณไม่จำเป็นต้องการคลัง 100%? ผมนายบิลจอห์นสันผู้ให้กู้และให้คำปรึกษาทางการเงิน, ซีอีโอของเงินให้สินเชื่อเอกชน เราเป็นผู้ให้กู้ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกา erica / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาคืนทุนน้อยนั่นคือเหตุผลที่เรากองทุนคุณเพียง 2% สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้าง
  เกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 40 ปีถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm1@gmail.com

  1 ชื่อเต็ม: .............................
  2 ติดต่อที่อยู่: .......................
  3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
  4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
  5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................

  ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm1@gmail.com
  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
  จอห์นสันนายบิล
    Bill Johnson [19/01/2013 - 18:54:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2776
 • แจ้งลบ
    ทำงานมาจะ10ปีแล้วเงินเดือนแค่5680บาทแถมค่าครองชีพก็ถูกลดลงอีกจะให้ลูกจ้างอย่างเรากินอะไร
    ลูกจ้างชั่วคราว [17/01/2013 - 21:41:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2775
 • แจ้งลบ
    คุณได้รับการเปิดลงหลายครั้งเพราะเงินกู้เป็นโอกาสของคุณที่จะได้รับเงินกู้ยืมสำหรับธุรกิจและชำระค่าอยู่ที่นี่? อัตราดอกเบี้ยสมัครเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดวันนี้ที่ บริษัท สินเชื่อสะพานทางการเงิน 3% ราคาถูกและราคาไม่แพง ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: info.bridgesoffer@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  1 ชื่อเต็ม: .............................
  2 ติดต่อที่อยู่: .......................
  3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
  4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
  5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................
  คุณไม่ดูที่เว็บไซต์ของเราที่ ..................

  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
  คุณชาย Isanger วิกเตอร์
    Sir. Victor Isanger [14/01/2013 - 03:24:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2774
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา
  3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เรา
  จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะ
  เริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง
  (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก
  บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
    Mr Anderson [13/01/2013 - 05:25:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2773
 • แจ้งลบ
    คุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้ามาอ่านความทุกของพวกเรามั้งหรือยังโปรดให้คำกระจ่างด้วยครับ จะให้รอฟังความเคลื่อนไหวอีกกี่ชาติ
    ชั่วคราว [12/01/2013 - 21:20:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2772
 • แจ้งลบ
    นี่คือการโฆษณาออนไลน์ของ บริษัท ให้กู้ยืม คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อเพื่อการลงทุนของคุณ เรา

  มีสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับประชาชน บริษัท ธุรกิจและผู้หญิง เพื่อใช้และได้รับเงินกู้ให้ติดต่อกับจำนวนเงินที่คุณต้องการที่จะกู้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  จำนวนเงิน:
  ระยะเวลา
  ชื่อเต็ม:
  เพศ:
  ประเทศ:
  รายได้ต่อเดือน:

  ขอบคุณและพระเจ้าให้ศีลให้พร

  นาง Natchanok Pala-en

    Hilton loans [09/01/2013 - 23:11:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2771
 • แจ้งลบ
    สวัสดีทุกคน, ชื่อของฉันคือนาย ม.ค. De Vries, เนเธอร์แลนด์ ฉันต้องการที่จะกล่าวขอบคุณหน่วยงานฮิลตันการเงินที่พวกเขาช่วยให้ฉันและให้ ฉันยืมเมื่อฉันอยู่ในความต้องการของเงินให้กู้ยืมแก่ล้างหนี้ของฉัน ผมรู้สึกขอบคุณมากกับพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือของเงินให้กู้ยืม และสำหรับคนอื่น ๆ ทุกคนที่อยู่ในความต้องการของเงินให้กู้ยืมเกินไปที่ต้องการกู้เงินจากพวก เขาที่อยู่อีเมลของพวกเขาคือ Hiltonfinanceagency@gmail.com พวกเขาจะดีในการส่งมอบเงินให้กู้ยืมแก่คุณ ทั้งหมดที่ดีที่สุด, ไวริสแจนเดอ
    Mr. Jan De Vries [09/01/2013 - 22:59:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2770
 • แจ้งลบ
    ท่านประกาศทำไมครับค่าแรงขั้นตำ่300เพราะว่าเจ์บปวดมากครับสงสารลูกเมียคิดว่าจะได้กับเขารอเป็นปีๆใช้แรงงานเหมือนกัน คนต่างด้าวเขายังได้เลย เราคนไทยแท้ๆแต่ไม่ได้ พวกเราเลือกเข้ามาเพื่อทำร้ายตัวเราเองจรืงๆๆๆๆๆ
    คนไม่เข้าข่าย [09/01/2013 - 17:35:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2769
 • แจ้งลบ
    ค่าแรงขั้นต่ำ300ถุยแล้วอย่างพวกเราไม่ใช้แรงทำงานเหรอถึงไมขึ้นด้วยขึ้นแต่ครูห่วยที่สุดอย่างนี้ต้องไปประท้วงดีไหมครับ
    ชั่วคราว [09/01/2013 - 13:46:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2768
 • แจ้งลบ
    คุณอยู่ในความต้องการของเงินทุน Re-

  ครอบงำโลกของคุณและหยุดประวัติเครดิตไม่ดีกับเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 3% ของเรา

  เรามีเงินทุนโครงการ 100% กับเงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันที่มี เงินกู้ยืมดังกล่าวจะถูกนำเสนอจากช่วงของ 15,000.00 เพื่อ 5,000,000,00 GBP / ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา 5 ถึง 20 ปี หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากเราติดต่อเราผ่านทาง bridge.offer@gmail.com ด้วยแบบฟอร์มที่จำเป็นด้านล่าง:

  การใช้งาน: -

  ชื่อเต็ม:
  ที่อยู่ติดต่อ (เต็ม):
  ประเทศ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  วัตถุประสงค์:
  รายได้ต่อเดือน:
  ได้ที่คุณใช้ในการขอสินเชื่อก่อนหรือไม่

  ติดต่อเราวันนี้และดูว่าเราสามารถช่วย

  มัวร์ malvin
    มัวร์ malvin [08/01/2013 - 13:31:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2767
 • แจ้งลบ
    300บาทขึ้นทั่วประเทศแล้วพวกเราเป็นลูกจ้างของรัฐบาลแท้ๆไม่ได้ขั้นต่ำ300บาท ก้แย่สุดๆแล้ว
    นักการ [08/01/2013 - 12:24:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2766
 • แจ้งลบ
    กรมบัญชีกลางสองมาตรฐาน
    ธุรการ [07/01/2013 - 11:55:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2765
 • แจ้งลบ
    ผมให้กู้เอกชนฉันอนุญาติให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลที่อัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพงจาก 2% ติดต่อเราเพื่อติดตามการประมวลผลของเงินให้กู้ยืมและการโอนภายใน 48 ชั่วโมง; ส่งอีเมลถึงเราในขณะนี้: evolutionmoneyloan01@gmail.com

  ข้อมูลผู้ใช้ *'S

  กู้ชื่อเต็ม: ..........
  ที่อยู่: ...................
  สถานะ ........................
  อาชีพ: ........
  เพศ: ..............
  อายุ ..............
  ตำแหน่งในการทำงาน: ............
  หมายเลขโทรศัพท์: .......
  รายได้ต่อเดือน: .............
  ประเทศ: ...............
  เมือง: .......................
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม: ...........
  จำนวนเงินที่ต้องการ: .................
  ระยะเวลาเงินกู้ ......................

  * รับกลับมาให้ฉันเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้วยรายละเอียดข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ฉันหวังว่าจะได้ยินจากคุณ
    Dot Zinc [03/01/2013 - 16:05:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2764
 • แจ้งลบ
    ครูอัตราจ้าง สพฐ. (ครูวิกฤต) จะได้รับ 15000 รึเปล่าคะ "-"
    123 [27/12/2012 - 13:32:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2763
 • แจ้งลบ
    ขอแสดงความยินดีกับครูอัตราจ้าง งบ อบจ. ที่ได้รับเงินเดือน+ค่าครองชีพ รวมแล้ว 15000 ด้วยนะคะ
    123 [27/12/2012 - 13:30:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2762
 • แจ้งลบ
    ขอโทษสำหรับข้อความ2761 เงินเดือน6.000 เซ็นรับ 11.680
    ครูเอกชน [27/12/2012 - 13:08:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2761
 • แจ้งลบ
    ครูเอกชนทำงานครูตอนเช้า กลางวัน ทุกเย็นทำหน้าที่ภารโรง เงินเดือน6.000 เซ็นรับ16.680
    ครูเอกชน [27/12/2012 - 13:04:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2760
 • แจ้งลบ
    พวกเรารอความหวังจากท่านอยุ่น่ะครับรีบๆละ1ม.ค56เห็นว่าปรับ300ทั่วประเทศรีบทำให้ได้พร้อมค่าจ้างแรงงานน่ะครับขอให้ได้ปีใหม่นี้น่ะครับอย่าบอกว่าสงกราน/ตุลาคมน่ะครับเพราะโดนหลอกมากมากพอแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้ก้คือได้แจ้งให้ชัดๆหน่อยครับจะได้ทำใจไว้รอ
    นักการ [22/12/2012 - 22:59:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2759
 • แจ้งลบ
    ประเทสไทยนี่มันแย่จริงๆกับการโกงกิน
    ฟ [19/12/2012 - 12:15:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2758
 • แจ้งลบ
    ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนมากถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราที่: georgeanderson.loanfirm255@gmail.com
    Mr Anderson [19/12/2012 - 04:18:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2757
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 2700 คะ คุณคงไม่ได้เป็นครูข้าราชการใช่ไหม คนนอกไม่รู้ปัญหาอย่ามาแสดงความคิดเห็นดีกว่า เด็กโรงเรียนประถมรัฐบาล คือเด็กที่ไม่มีทางไป พ่อแม่ไม่มีเงินถึงได้มาเรียนที่นี่ พูดง่าย ๆ คือเหลือจากที่คนอื่นคัดกันไปแล้ว โรงเรียนเอกชนสอนแต่เด็กชั้นหัวกะทิจะไม่ให้เก่งได้ยังไง ครูที่สอนโรงเรียนรัฐบาลต้องพยายามมากแค่ไหนถึงจะทำให้เด็กที่เป็นหางกะทิเก่งเท่าหัวกะทิได้ ลองใช้สมองคิดดูสิคะ
    ครูข้าราชการ [14/12/2012 - 10:24:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2756
 • แจ้งลบ
    ทำไมเขาไม่ให้สิทธิ์ครูอัตราจ้างงบนี้สอบกรณีพิเศษ แล้วทำไมปีที่ผ่านมาสอบได้
  เป็นอัตราจ้างงบนี้มาเกือบ 4 ปีแล้ว สอนวิชาฟิสิกส์ค่ะ ช้ำใจมากทำไมทำแบบนี้
    ครูโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ [11/12/2012 - 02:11:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2755
 • แจ้งลบ
    คุณรัฐมนตรีทั้งหลายจะเอายังไงกับเงือนเดือนใหม่ครับไปนั่งในสภาก็มีแต่เถียงกันไปมาไม่ได้สาระซักทีเถียงกันอย่างเด็กอนุบาลกินเงินภาษีประชนไปวันๆผมเป็นอีกคน1ที่ติดตามดูตลอดมันไม่ได้ใจความซักทีเราเลือกคุณมาบริหารประเทศมาพัฒนาประเทศไม่ได้เลือกมาเถียงกันในสภาน่ะครับ ขอบคุณ
    ประชาชน [09/12/2012 - 10:46:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2754
 • แจ้งลบ
     พวกเราก็หวังว่าทางสพฐ. คงไม่ทอดทิ้งพวกเรา คงจะดำเนินการต่อไป ในเรื่องค่าครองชีพ 15,000 และหวังว่าเราจะได้รับข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายแบบคราวนี้อีกนะค่ัะ
    vhachai [07/12/2012 - 11:02:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2753
 • แจ้งลบ
    พวกแก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)บ้าไปแล้ว อยากเป็นข้าราชการก้อไปสอบเอาสิ ไม่ใช่ว่าทำงาน 5 ปี แล้วจะบรรจุ คิดได้เหมือนกันนะ
    ประภาพร เย็นใจ [06/12/2012 - 14:22:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2752
 • แจ้งลบ
    ทำงาน 24 ชั่วโมง ความรับผิดชอบเท่ากับข้าราชการประจำ เงินเดือนได้แค่ซื้อข้าวกินไปวันๆ แค่รับผิดชอบห้องคอมเท่ากับเงินเดือนทั้งชีวิต แล้วพวกคุณทำอะไรกันอยู่ คนเก่ากับคนใหม่ต่างกันตรงไหน คนเก่าทำได้แค่ตัดต้นไม้ เงินเดือน 13,000 คนใหม่ทำตั้งแต่ดูดส้วมจนถึงพาเด็กไปแข่งกีฬา ได้แค่ 5,800 แล้วค่าคลองชีพปัจจุบันนี้เท่าไหร่ พวกคุณไม่ใช่คนโง่ผมรู้ แล้วพวกคุณรออะไรอยู่....?
    นักการ5,800 [04/12/2012 - 21:54:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2751
 • แจ้งลบ
    ไม่ว่าจะจบวุฒิอะไร ถ้าใจไม่รักงาน ก็ไรประโยชน์ จบ ม.6 ค่ะรักงานที่ทำมากมายเรย ทำมา 11 ปีแล้ว ไม่รู้ว่าจะได้บรรจุหรือป่าว ขอให้ลูกจ้างที่รักงานทุกคนโชคดีนะค่ะ
    เล็ก เล็ก [04/12/2012 - 16:22:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2750
 • แจ้งลบ
    การที่ครูสอบครูผู้ช่วยไม่ได้ก้อเพราะทุ่มเทการงานมากเกินไป เป็นลูกจ้างประจำ อย่างงั้นขอความอนุมัติให้เงินขึ้นสักทีเถอะ
  การทำงานไม่มีกำลังใจความหวังพ่อแม่หหายไปเลยสังคมเป็นแบบนี้สังคมเป็นแบบนี้ประเทศชาติจะก้าวไปโลกยากมากๆ
    คุณแสนดี [04/12/2012 - 10:12:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2749
 • แจ้งลบ
    อยากทราบว่าครูพักนอนวุติการศึกษาปรีญาตรีเงินเดือน 5700ขอผู้ใหญ่ช่วยชิแนะด้วยนะครับ และเงินจะเพิมขึ้นไหมครับ
  อยากให้สพฐ อย่ามองข้ามครูต่ำแหน่งนี้นะครับ
    ชีพคำ ดอยสูงง่า [04/12/2012 - 09:52:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2748
 • แจ้งลบ
    ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำ Apply Now สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% ใช้
  ตอนนี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินกู้
  เพื่อธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจ
  หรือเงินให้กู้ยืมแก่ชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และ
  ได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
    georgeanderson.loanfirm255@gmail.com [03/12/2012 - 15:06:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2747
 • แจ้งลบ
    สงสารข้าราชการบำนาญไม่เคยได้ปรับเงินบำนาญเลย บำนาญไม่ถึง 8,000 บาท ค่าครองชีพสูงขึ้น ควรจะปรับให้บ้าง เพิ่มคนละ 3,000 บาทก็ยังดี เพราะเขาเหล่านี้ทำคุณปีะโยฃน์ให้กับประเทศชาติมามากแล้วทำไมถึงไม่ดูแลเขากันเลยค่ะ
    บำนาญค่ะ [03/12/2012 - 13:07:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2746
 • แจ้งลบ
    300บาททำได้ทันทีเหอๆหลอกขายฝันไปวันๆ
    ธุรการ [02/12/2012 - 18:44:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2745
 • แจ้งลบ
    ครูเงินเดือน3-4หมื่นตกเบิกกันหลายแสนแล้วลูกจ้างชั่วคราวอย่างไรเมื่อไหร่จะได้เงินเดือนใหม่ซะทีมิหนำซ้ำเงินเดือนยังออกช้าอีกแค่เงินเดือนไม่ถึง6000พันอย่างเรามันยากมากเหลอครับกว่าจะออกเงินเดือนมากแต่ละดือนได้แต่ครุเงินเดือน3-5หมื่นออกตั้งแต่ยังไม่สิ้นเดือนเลยเหอๆนี่แหละราชการไทย
    ราชการชั่วคราว [02/12/2012 - 18:42:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2744
 • แจ้งลบ
    1.ลูกจ้างตามภารกิจ (ใช้คุณวุฒิ)
  2.ลูกจ้างตามภารกิจ (ใช้ทักษะ)
  3.ลูกจ้างทั่วไป
  ทั้ง 3 ประเภท ได้รับค่าจ้าง+ค่าครองชีพ รวมแล้ว 9,000 บาท
  ลูกจ้างทั่วไป ยิ้มกระย่องว่า ไม่ต้องมีวุฒิ หรือมีแค่ ป 6 ม 3 ม6 รายได้ 9,000 บาท
  ลูกจ้างตามภารกิจ (ใช้คุณวุฒิ) รายได้ 9,000 บาท สะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาหาได้มีความสำคัญไม่ ดิฉันเห็นว่า รัฐบาลควรส่งเสริมให้หน่วยงานท้องถิ่นมีพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีความรู้ มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะพวกเขาเหล่านั้นย่อมมีความคิดความอ่่านในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะบุคคลจบปริญญาตรี ภาพรวมแล้วย่อมมีทักษะในการทำงานได้ดีกว่า การทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่า แม้ว่าจะถูกกำหนดในกรอบอัตราจ้างว่าใช้คุณวุฒิ ปวช. แต่ในทางปฏิบัติแล้วทำงานเกินคุณวุฒิ ปวช. เพราะผ่่านการศึกษาในระดับมหาิวิทยาลัยของรัฐ
  ขอความเห็นใจท่านผู้มีอำนาจพิจารณาค่าตอบแทนแ่ก่ผู้ที่จบ ป.ตรี ให้ได้รับรายได้ 15,000 บาท โดยไม่คำนึงถึง กรอบอัตราจ้างลักษณะงาน ปวช.

  ครูจ้างอาชีวะปริญญาตรี ยังได้แค่ 9000 อยู่เลย อาชีวะบอกไม่รู้จะหาเงินตรงไหนมาให้ 15000 รัฐบาลเคยสนใจ ครูจ้าง กับลูกจ้างตามภารกิจมั่งหรือเปล่า
    noname [01/12/2012 - 22:16:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2743
 • แจ้งลบ
    รับผิดชอบก็เท่ากับครูบรรจุ บางครั้งมากกว่าด้วยซ้ำ แต่เงินเดือนก็ไม่ขึ้น ซ้ำตกเบิกอีก พวกที่ได้เงินเดือน 3-4 หมื่น ไม่ทำไรก็มี ความยุติธรรมหาไม่ได้แล้วในยุคนี้
    วิกฤตแล้ว [01/12/2012 - 18:39:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2742
 • แจ้งลบ
    ทำงานโครงการพระราชดำริ เงินเดือนก็ไม่ขึ้น เงินตกเบิกก็ไม่ได้ สวัสดิการอะไรก็ไม่มี งานก็สวนกับเงินเดือน
    ลูกจ้างชั่วคราว [30/11/2012 - 16:11:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2741
 • แจ้งลบ
    เงินเดือนตกเบิกตั้งแต่ ตุลาคมแล้ว เห็นใจกันหน่อยนะท่านที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวแย่นะถ้ายังเป็นแบบนี้
    วิทยากรอิสลามสตูล [29/11/2012 - 15:09:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2740
 • แจ้งลบ
    ทำไมเงินเดือนวิทนากร ที่เป็นพนักงานราชการตกเบิกหลายเดือนแล้ว
    วิทยากรอิสลาม [29/11/2012 - 15:05:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2739
 • แจ้งลบ
    พวกเราจะเอาอะไรรับประทาน15000จะได้กับเขาไหมเนี๊ยะไหนจะครอบครัวภาระหน้าที่
    บุคลากรวิทย์ [29/11/2012 - 13:23:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2738
 • แจ้งลบ
    จริงหรือคะที่ว่าจบปริญญาตรีไม่ว่าสาขาใดก็ตามสามารถรับราชการครูดอยได้และสามารถบรรจุเป็นข้าราชการครู
    วาดี [26/11/2012 - 22:59:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2737
 • แจ้งลบ
    เซ็ง รอเก้อ
    อ้อย [26/11/2012 - 13:58:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2736
 • แจ้งลบ
    นโยบายขายฝันไปวันๆ
    ชั่วคราว [25/11/2012 - 09:37:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2735
 • แจ้งลบ
    ขอบอกไว้เลยน่ะครับหลอกให้พวกเรามีกำลังใจไปวันๆแล้วเมื่อใหร่จะได้จริงๆอย่าบอกแค่เงินตกเบิกเลยครับเงินเดือนตุลาคมยังไม่ออกเลยครับมัวทำอะไรอยู่ครับถ้าเลือกตั้งใหม่คะแนนนิยมของรัฐบาลคงจะลดอย่างมากแน่นอนครับผมละอีกคน1ที่จะไม่เลือกพัครนี้อีกแล้วหงุดหงิดรอมานานเกินไป
    นักการคนจน [25/11/2012 - 09:36:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2734
 • แจ้งลบ
    ไม่ทราบว่าความเป็นธรรมมีอยู่ในความคิดของคนที่กำหนดนโยบายไหมนะ
    ลูกจ้างชั่วคราว [23/11/2012 - 13:04:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2733
 • แจ้งลบ
    นโยบายสพฐ.กลับกลอกหรอกให้ชนชั้นรากหญ้ามีความหวังไปเรื่อยเลย เราลูกจ้างชั่วคราวมาล่ารายชื่อร้องเรียนกันบ้างดีมั๊ย
    ยะ [23/11/2012 - 11:30:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2732
 • แจ้งลบ
    อยากทราบว่า ผมทำงาน 2 ปี กว่า เงินเดือนตอนนี้ 5700 +เซอร์วิส 3000 +เบี้ยขยัน 500= 9200 บาทต่อเดือน อันที่จริงเบี้ยขยันมันเกี่ยงกับเงินเดือนไหม หากผมมาสาย 1 นาที ก็จะไม่ได้เบี้ยขยันเลยแต่ทางโรงแรมคิดเป็นเงินเดือนด้วย ผมอยากทราบว่า ทางโรงแรมคิดแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า และในความคิดผมคิดแบบนี้ถูกไหม เงินเดือน 9000 +เซอร์วิส 3000 = 1200 บาท ไม่รวมกับเบี้ยขยัน ถ้ารวมเบี้ยขยัน 500 บาท ก็ต้องได้ 12500 บาท (ผมทำงานโรงแรม)
    นาดี ศรีคง [22/11/2012 - 02:27:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2731
 • แจ้งลบ
    ขอความกรุณาหน่อยนะคะทำงานมา 7 ปีแล้ว ยังมีความหวังกับเงินค่าครองชีพ 15,000ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง
    ครูอัตราจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต [20/11/2012 - 12:46:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2730
 • แจ้งลบ
    ทำงานมาห้าปี เงินเดือน 5800 ไม่เคยขึ้นห่วยแตก
    นักการชั่วคราวทำงานตลอด [16/11/2012 - 10:52:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2729
 • แจ้งลบ
    โดนเอาเปรียบมา 15ป๊แย้วว แย่เหลือทน เห็นใจบ้าง. ( อยากระบายออกจ้า ) งงแล้วว
    ลูกจ้างชั่ว... [15/11/2012 - 19:30:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2728
 • แจ้งลบ
    ครม.อนุมัติงบกลาง79ล.จ่ายค่าครองชีพครู-บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 19:30:38 น.  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2555 หรืองบกลาง ทั้งสิ้น 79,684,500 บาท และครม.ได้อนุมัติในหลักการให้ปรับเงินเดือนครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นจำนวนเงิน 11,680 บาท เท่าอัตราเดือนแรกบรรจุของข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งจะส่งผลให้เงินเดือนครูประจำ จำนวน 2,843 รูป จะได้รับเงินเดือนรูปละ 11,680 บาท  นอกจากนั้น ยังอนุมัติในหลักการให้อุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพครูชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป


    ครูอัตราจ้าง [08/11/2012 - 12:10:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2727
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับความเห็นที่ 2724
  จากประสบการณ์บริษัทเอกชน และไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู
  แต่สามารถรับสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่ผ่านสอนจากครูที่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครูได้และทำได้ดีกว่าด้วย นักเรียนเข้าใจและเรียนดีขึ้น ดังนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายที่คิดว่าครูจะมาสอนนักเรียนนั้นควรเป็นครูที่มีวิชาชีพครูเท่านั้นหรือ พิจารณาใหม่
    คนนอกวงการ [08/11/2012 - 11:48:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2726
 • แจ้งลบ
    http://www.xn--12ca1a9cdd5iza6a3d6e.net
  http://www.นักสืบเอกชน.net
    ลูกจ้างคนหนึ่ง [08/11/2012 - 11:47:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2725
 • แจ้งลบ
    ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว บางทีก็อยากจะจ้าง<a href="http://www.xn--12ca1a9cdd5iza6a3d6e.net">นักสืบเอกชน</a>ตามไปสืบจริงๆ ว่าจริงๆ แล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่
    ธุรการคนหนึ่ง [08/11/2012 - 11:41:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2724
 • แจ้งลบ
    1.ลูกจ้างตามภารกิจ (ใช้คุณวุฒิ)
  2.ลูกจ้างตามภารกิจ (ใช้ทักษะ)
  3.ลูกจ้างทั่วไป
  ทั้ง 3 ประเภท ได้รับค่าจ้าง+ค่าครองชีพ รวมแล้ว 9,000 บาท
  ลูกจ้างทั่วไป ยิ้มกระย่องว่า ไม่ต้องมีวุฒิ หรือมีแค่ ป 6 ม 3 ม6 รายได้ 9,000 บาท
  ลูกจ้างตามภารกิจ (ใช้คุณวุฒิ) รายได้ 9,000 บาท สะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาหาได้มีความสำคัญไม่ ดิฉันเห็นว่า รัฐบาลควรส่งเสริมให้หน่วยงานท้องถิ่นมีพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีความรู้ มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะพวกเขาเหล่านั้นย่อมมีความคิดความอ่่านในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะบุคคลจบปริญญาตรี ภาพรวมแล้วย่อมมีทักษะในการทำงานได้ดีกว่า การทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่า แม้ว่าจะถูกกำหนดในกรอบอัตราจ้างว่าใช้คุณวุฒิ ปวช. แต่ในทางปฏิบัติแล้วทำงานเกินคุณวุฒิ ปวช. เพราะผ่่านการศึกษาในระดับมหาิวิทยาลัยของรัฐ
  ขอความเห็นใจท่านผู้มีอำนาจพิจารณาค่าตอบแทนแ่ก่ผู้ที่จบ ป.ตรี ให้ได้รับรายได้ 15,000 บาท โดยไม่คำนึงถึง กรอบอัตราจ้างลักษณะงาน ปวช.
    1 [07/11/2012 - 12:55:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2723
 • แจ้งลบ
     ควรปรับให้พนักงานจ้างตามภารกิจที่มีอายุการทำงานเกิน5ปีเป็นข้าราชการ เพาระ มีประสบการณ์ มีทักษะ มีความรู้ เหมือนข้าราชการ บางครั้งรู้มากกว่าข้าราชการระดับ1-2 ข้าราชการต้องมาถามระเบียบกับพนักงานจ้างภารกิจเลย พนักงานจ้างภารกิตต้องสอนงานข้าราชการ ลองคิดดูสมควรปรับให้เป็นข้าราชการหรือไม่ ผดด.สอนมาหลายปีก็มีประสบการณ์เหมื่อนกับพนักงานตามภารกิจทำงานในสำนักงานหลายมีก็มีประสบการณ์ มีความรู้ ไม่ใช้แค่ปรับ ผดด.ให้เป็นข้าราชการตำแหน่งเดียวควรมีวิสัยทัศน์มองให้กว้างครอบคลุมทุกตำแหน่ง อย่ามองแบบแคบๆๆ
    123 [07/11/2012 - 12:54:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2722
 • แจ้งลบ
    อยากรู้ว่าคนใหญ่ๆโตๆเค้าคิดอะไรกัน ถามว่าเงินเดือนก็ไม่ขึ้นให้ แล้วยังจะมาปล่อยครูงบนี้ลอยแพอีก เห็นใจกันบ้างก็ดีนะ ตอนนี้ก็ตกงาน ก่อนปิดเทอมเอาสัญญาจ้างมาให้เราเขียน เปิดเทอมมาเลิกจ้างซะงั้น เห็นพวกเราเป็นอะไร นึกจะไม่จ้างก็ไม่จ้างเลย คนนะ เราต้องกินต้องใช้ ทำงานมาตั้งนานไม่ได้อะไรเลย คนทำงานน้อย แต่มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานราชการ การศึกษาหรือวุฒิปริญญาไม่สำคัญเท่ากับ เส้น...........เส้น.....เท่านั้น
    ครูอัตราจ้าง [07/11/2012 - 10:13:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2721
 • แจ้งลบ
    เงินเดือนหมื่นห้าสำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนวุฒิป.ตรี บางหน่วยงานก็ได้รับหมดแล้วแต่ที่ มสธ.ไม่มีไรคืบหน้าเลยแต่ข้าราชการมีเงินนั่นเงินนี่ตลอดถ้าเทียบกับการทำงานมันแตกต่างกันจริงๆยังไงก็เห็นใจคนทำงานหน่อยนะครับสำหรับข้าราชการบางคนที่มาเซ็นชื่อแล้วลั่นล้าก็ขอให้คิดเอาว่าคุณทำงานบนหลังคนอื่นๆทั้งที่เงินและสวัสดิการก็มากกว่า(ปล.ผมไม่ได้ว่าใครแต่พูดภาพรวมใครที่ร้อนตัวก็ปรับเถอะครับงานหลวงจะได้พัฒนามากกว่านี้)
    ความหวัง [05/11/2012 - 15:32:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2720
 • แจ้งลบ
    ไม่ทราบว่า ครูจ้างสอน จ้างในส่วนของ ครูอัตราจ้าง ของงบประมาณ อบต. มีส่วนที่จะได้ 15000 ไหมค่ะ รอมานานแล้ว
    ratchanee [05/11/2012 - 09:33:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2719
 • แจ้งลบ
    บาง อปท. ยังไม่ได้รับตกเบิกเลย
    ปทุมธานี [01/11/2012 - 21:19:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2718
 • แจ้งลบ
    หมื่นห้า ยังไม่ได้เลย
    ปทุมธานี [01/11/2012 - 20:56:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2717
 • แจ้งลบ
    ในบัญชีรายชื่อเซ็นเงินเดือนงบเงินเดือนตุลาคม55เต็ม 11,680 บาท แต่พอยอดรับจริงยังได้เท่าเดือนเก่า ส่วนที่เหลือ หักเป็นค่าอื่นๆ หมด ไม่เข้าใจ ทั้งที่ไม่เป็นหนี้ ไม้กู้ไรเลย ต้องการคำอธิบาย
    ครูเอกชน [01/11/2012 - 18:34:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2716
 • แจ้งลบ
    งานทุกอย่างที่ท่ารับผิดชอบบางท่านก็รับแค่ในนามในคำสั่งแต่ในการกระทำตกอยู่ที่ลูกจ้างในการปฏิปฏิบัติ
  ลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วย... ถูกต้องไหม ผู้ช่วยหมายความว่าอย่างไร (ผู้มีหน้าที่ทำงานแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา) ไม่อาจมีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อรับผิดชอบงานนั้นๆได้ เมิ่อเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นคนที่ลงลายมือชื่อต้องรับผิดชอบแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนปฎิบัติจริงๆ
    มุม ขรก.วุฒิ ปวช. [01/11/2012 - 17:46:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2715
 • แจ้งลบ
    แล้วพวกที่มีเงินเดือน เกิน9000บาทแต่ก็ได้ตกเบิกกับเขาสักบาทแล้วทางรัฐบาลจะไม่ช่วยเหลือบ้างหรือ เขาทำงานมาประมาณเกือบ9-10ปี เงินเดือนยังได้แค่9800เอง
    สุดใจ เทินสูง [01/11/2012 - 10:52:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2714
 • แจ้งลบ
    ครูบางท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าลูกจ้าง มีงานและความรับผิดชอบไม่เท่าข้าราชการ แต่กลับได้เงินเดือนมากกว่าข้าราชการที่มีซี มีความรับผิดชอบมากมาย เอาสมองส่วนไหนคิด ขอแค่ทำตามนโยบายหรือยัง โดยไม่คำนึงถึงความยุติธรรม ว่าลูกจ้างชั่วคราว กับ ข้าราชการ ต่างกันแค่ไหน แต่ค่าแรงเท่ากัน'_ท่านคิดดูหลักความเป็นจริงนะครับงานทุกอย่างที่ท่ารับผิดชอบบางท่านก็รับแค่ในนามในคำสั่งแต่ในการกระทำตกอยู่ที่ลูกจ้างในการปฏิปฏิบัติครับท่านจะมองเปรียบเทียบแบบนี้ไม่ถูกครับจะขั้นจะซีมากหรือน้อยข้าราชการต้องทำงานจริงให้มองเป้าหมายของหน่วยงานครับขึ้นต้นคำว่าครู คือ สอนเด็กและงานพิเศษในฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเท่ากัน ทบทวนด้วยครับ ก่อนแสดงความคิดเห็น
    มุมมองลูกจ้าง [01/11/2012 - 09:06:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2713
 • แจ้งลบ
    ท่านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และเงินเดือนลูกจ้างชั่วครามครับ ปีการศึกษา2/2555 มีโอกาสปรับเงินเดือนหรือค่าครองชีพไหมครับตามนโยบายรัฐบาลวุฒิปริญญาตรี 5ปี (ลูกจ้างเขต)
    pong Teacher [01/11/2012 - 09:00:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2712
 • แจ้งลบ
    รัฐบาลควรจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษต่อเพราะโรงเรียนไม่มีงบประมาณ
    รัตติกาล [31/10/2012 - 23:52:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2711
 • แจ้งลบ
    อยากทราบข่าวเงินค่าตอบแทน เงินตกเบิกที่กระแสข่าวว่าจะเฮรับพร้อมเงินเดือนเดือนตุลาคม2555 พรุ่งนี้ปะรืนนี้จ่ายก็ดีใจมากที่สุด
    ส.เสือ [31/10/2012 - 21:26:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2710
 • แจ้งลบ
    ท่านดร.รังสรรคืครับพนักงานราชการครูทำไมเขตสพม.เขต๓๕ ลำปางลำพูนทำไมมีงบเงินเดือนมาแค่ ๖ เดือนครับ สัญญาก็ต่อแล้ว ทำไม เขตจึงบอกแบบนี้ เลย ๖ เดือนจะมีมาต่ออีกหรือเปล่าช่วยตอบทีครับ
    charin64 [30/10/2012 - 20:49:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2709
 • แจ้งลบ
    ลูกจ้าง มีงานและความรับผิดชอบไม่เท่าข้าราชการ แต่กลับได้เงินเดือนมากกว่าข้าราชการที่มีซี มีความรับผิดชอบมากมาย เอาสมองส่วนไหนคิด ขอแค่ทำตามนโยบายหรือยัง โดยไม่คำนึงถึงความยุติธรรม ว่าลูกจ้างชั่วคราว กับ ข้าราชการ ต่างกันแค่ไหน แต่ค่าแรงเท่ากัน งงงงงง
    งง [30/10/2012 - 17:42:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2708
 • แจ้งลบ
    ขอรบกวนช่วยดำเนินการดูแลเรื่องค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราวด้วยนะคะเพราะทุกวันนี้ของแพงมาก
    เปิ้ล [30/10/2012 - 11:55:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2707
 • แจ้งลบ
    ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนครู คศ.3 ผู้ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะหลัง 1 เม.ย.54 จะได้ปรับแก้ไขตามกฎ กคศ.เดิมหรือไม่ครับ
    ครู คศ.3 หลัง 1 เม.ย.54 [29/10/2012 - 13:24:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2706
 • แจ้งลบ
    ไหนบอกว่าตกเบิกวิทยฐานะจะออกพร้อมเงินเดือนตุลา55 นี้แล้วมันอยู่ไหนล่ะครับ ผมหาในอีมันนี่ยังไงก็หาไม่เจอ ช่วยชี้แจงหน่อยสิครับ
    คนรอ [27/10/2012 - 18:08:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2705
 • แจ้งลบ
    ครูตั้งใจตั้งตารอเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตุลา55 แล้วผิดหวัง ท่านผู้ใหญ่ท่านให้ความหวังทำไม เสียความศรัทธา
    ครูคศ.3 [26/10/2012 - 23:56:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2704
 • แจ้งลบ
    ขรก.ท้องถิ่นมีวุฒิป.ตรี แต่ใช้วุฒิปวช.ปวส.สมัครทำงานทำมาได้10ปีแล้วเงินเดือนยังไม่ถึง15000 เลย ลูกจ้างที่ใช้วุฒิป.ตรีได้15000 ทั้งๆที่ความรับผิดชอบ ความสามารถ ประสบการณ์เทียบกันไม่ได้เลย เคยไปสอบเปลี่ยนสายงานได้แต่นายกอปท.ไม่เปิดกรอบอัตรากำลังให้ ไม่ส่งเสริมความก้าวหน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนเงินเดือนก็ได้แค่12000 ต่างกับลูกจ้างป.ตรีทำงานเดือนเดียวได้15000 คิดเอาเลยนโยบายนี้คิดได้ยังไงคิดว่าหลายคนคงเจอเหตุการแบบนี้ เลือกคราวหน้าก็จำไว้ว่าเขาทำอะไรกะเราไว้บ้าง
    ขรก.อปท. [26/10/2012 - 14:51:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2703
 • แจ้งลบ
    ยังไม่ได้ต่อสัญญาจ้างเลย ไม่เห็นมีเรื่องมาสักที แล้วเดือนนี้จะกินอะไร เขตไหนต่อแล้วบ้างงบปี56
    เบญจา ชัยสงคราม [26/10/2012 - 14:38:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2702
 • แจ้งลบ
    เมื่อไรลูกจ้างชั่วคราวกรมทางหลวงจะมีประกันสังคม สวัสดิการต่าง ๆ ให้บ้าง ทำไมไม่มีการปรับให้เป็นพนักงานราชการบ้างละ
  บางทีลูกจ้างชั่วคราวทำงานเยอะกว่าข้าราชการซะอีก ข้าราชบางคนทำอะไรไม่เป็นเลยซะอย่าง แม้แต่เขียนหนังสือซักฉบับก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลงท้ายว่าอย่างไร นี้หรือข้าราชการไทย สมควรลดลงมาเป็นภารโรง ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ควรมีข้าราชการเหรอก มีแค่ลูกจ้างชั่วคราวก็ทำงานได้ เผื่อจะทำได้ดีกว่าข้าราชการซะอีก
    ลูกจ้างชั่วคราว [25/10/2012 - 16:34:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2701
 • แจ้งลบ
    ตอนนี้รู้สึกอึดอัดมากเลยทำไมรัฐบาลไม่เห็นพูดถึงเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวเลย..ท่านไม่รู้กันหรือไงว่าเค้าเดือดร้อนทำงานหนักยิ่งกว่าครู พนักงานราชการบางกลุ่มซะอีก..ลูกจ้างบางคนไหนจะค่าเช่าห้องไหนจะลูกอีกเงินเดือน 5700 ค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ได้เลย เห็นใจกันบ้างนะรัฐบาลช่วยสนใจลูกจ้างอย่างเราๆ หน่อย งงเหมือนกันทีพนักงานราชการได้ 15000 แถมยังได้ตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 ตอนแรกก็เห็นบอกลูกจ้างก็จะได้แต่ทำไมไม่ได้ก็ไม่รู้..ใครรู้บ้างช่วยไขข้อข้องใจหน่อยอยากรู้จริงๆ
    ลูกจ้างชั่วคราวโคราช [25/10/2012 - 12:02:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2700
 • แจ้งลบ
    ครูข้าราชการแต่ละคนมีวิทยะฐานะกันยกใหญ่..เห็นเด็กยังโง่ดักดานอยู่เหมือนควาย...โรงเรียนเอกชน ครูไม่มีวิทยะฐานะสักนิด เห็นเด็กเก่งจะตาย..การศึกษาของไทยห่วยขั้นเทพ...
    สงสัย [24/10/2012 - 21:30:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2699
 • แจ้งลบ
    จะได้คำตอบไหมคะเกี่ยวกับ 15000 ทำไมต้องให้คว่มหวังเกี่ยวกับพวกเราที่จบปริญญาตรีด้วยพอได้ไปแล้วไม่เห็นจะรักษาสัญญาเลย
    เสียงที่ไม่ได้ยิน [19/10/2012 - 15:42:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2698
 • แจ้งลบ
    ทำไม่ได้ตกเบิกเหมือนคนอื่นบ้างทำงานยิ่งกว่าข้าราชการและพนักงานราชการเสียอีกธุรการอย่างเราโดนกดขี่ยิ่งกว่าขี้ข้าอีกไปแถมเงินเดือนก็ไม่ขึ้น 15000เหมือนคนอื่นแถมทำงานเยอะกว่าอีกบางที่รถไปส่งเอกสารหรือไปไหนๆๆก็รถเรา น่าน้อยใจเนอะทำงานแทบตายแต่พวกนั่งโต๊ะได้ตั้งเยอะไม่ยุติธรรม ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
    เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน [19/10/2012 - 15:14:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2697
 • แจ้งลบ
    เรียนท่านผู้มีอำนาจ สงสารกันบ้างเถอะลูกจ้างอย่างเราต้องทำงานแทนข้าราชการ และพนักงานราชการที่รับ 15000 แต่ลูกจ้างรับแค่ 5700 ต่างกันกี่เท่า กับการเอาเปรียบตอนนี้ลูกจ้างทำงานเป็นทุกอย่างข้าราชการและพนักงานของแผ่นดินมีแต่สั่ง
    ลูกจ้างชั่วคราว [18/10/2012 - 22:00:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2696
 • แจ้งลบ
    ทำไมลูกจ้างประจำเปลี่ยนตำแหน่งแล้วแต่ไม่เปลี่ยนกลุ่มงานที่สัมพันธ์กัีบเงินค่าจ้าง ประจำคือต้องวิ่งลู่เดิมไปจนขั้นสุด แต่ขรก.เปลี่ยนตำแหน่ง งด.ก็ปรับไปที่กลุ่มงานใหม่ และรับตกเบิกในภายหลัง
    ลปจ. [17/10/2012 - 20:02:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2695
 • แจ้งลบ
    ผมขอยอมแพ้กับเงินเดือนที่รอคอยและสวัสดิการอะไรก็ไม่มี ตั้งใจพัฒนาโรงเรียนจนดีขึ้นแต่กลับมองเป็นคนนอกมาช่วยงานราชการซะงั้น(เสียคาวมรู้สึกที่ดีที่มีให้กับรัฐบาล) ครูไม่มาสอนเด็กเราก็ต้องสอนแทนเพราะครูเขาบอกยังไงเงินเดือนก็ได้อยู่แล้วเอาเวลาไปทำธุกิจส่วนตัวดีกว่า(รายได้เสริม)เข้ามาตอนเช้าเพื่อมาเก็บเงินออมที่เด็กแล้วก็ไป แล้วทำไมภารโรงต้องมานั่งรับช่วงสอนเด็กด้วย(ครูสั่งไว้)
    ภารโรงชั่วคราว [17/10/2012 - 11:19:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2694
 • แจ้งลบ
    แฟนทำงานมา5ปีแล้วได้เงินเดือน6000อยู่เลย
    วิลาวรรณ [17/10/2012 - 11:10:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2693
 • แจ้งลบ
    เรื่อง เงินเดือนยังไม่แน่นอน เนื่องจากดิฉันบรรจุที่สพป.อบ.1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 52 และผ่านประเมินครูผู้ช่วย มาเป็นครูเมื่อวันที่ 1 เมษายน 54 แต่ติดปัญหาอยู่ที่ีว่าเขตพื้นที่ได้แบ่งแยกกัน จึงมีปัญหานั้นเกิดขึ้น แยกมาเป็นสพม.29บุคลากรในการทำงานใหม่ทั้งชุด ก็เลยมีปัญหาทำงานไม่เหมือนเขตอื่นๆ สั่งลดขั้นเงินเดือนของครู คศ.1 ทั้งหมด 25 รายทั้งเขต สพม.29 จากที่ได้เงินเดือน ณ ปัจจุบัน 12530 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 แต่พอถึงวันที่ 1 เมษายน 2555 กับได้เงินเท่าเดิมคือ 12530 บาท ไม่มีขั้นให้ทั้งที่จริงแล้ว โรงเรียนให้คนละ 0.5 ขั้น ถ้าพูดกันจริงๆ ครู คศ.1 ตารางเงินเดือนไม่นิ่งเพราะเป็นขั้นกระโดด และในขณะนั้น โดนช่วงให้เพิ่มเงินเดือนข้าราชการอีกคนละ 5 % จึงยังไม่มีเงินเดือน
  ที่แน่นอนจึงอยากให้ทางหน่วยงานของรัฐช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยเพราะขณะนี้ทางพวกดิฉันเดือดร้อนมาก เพราะถ้าเงินเดือนผิดทุกอย่างก็จบเงินเดือนไม่ไปไหนมาไหนกำลังใจในการทำงานเริ่มลดน้อยลง
    ครูบ้านนอก [16/10/2012 - 11:03:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2692
 • แจ้งลบ
    ทำงาน 10 ปี ไม่ได้บรรจุ ก.ท.ม.ทำอะไรอยู่ ขอให้เห็นใจลูกจ้างชั่วคราวบ้าง จากพี่เลี้ยง
    ออน [15/10/2012 - 18:00:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2691
 • แจ้งลบ
    สรุปว่าได้ 15000 เฉพาะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รัฐบาลขึ้นให้เฉพาะพวกที่มีความมั่นคงในอาชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราวก็แค่ชั่วคราวครับท่าน ถ้าลูกจ้างชั่วคราวได้ จดหมาย 8/2555 ออกมาแจ้งด่วนแล้ว
    สรุปให้ [15/10/2012 - 15:35:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2690
 • แจ้งลบ
    ชำนาญการพิเศษ ออกคำสั่งอนุมัตตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ผมส่งวันที่4 กุมภาพันธ์ 2553 จนป่านนี้ยังไม่ได้ตกเบิกเลย อีก 2 เดือนก็ครบ 3 ปี เมื่อไรจะตกเบิกสักทีครับ
    ครูบ้านโคก [15/10/2012 - 14:38:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2689
 • แจ้งลบ
    ยัง 5700 อยุ่เลยต่อสัญญาแล้ว หมดกำลังไจแล้วทำงานหนักมา 3 ปีหวังอนาคตที่ดีนะ่ครับช่วยขึ้นค่าแรงหน่อยครับ
    นักการภารโรง สปฐ.6 [15/10/2012 - 10:56:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2688
 • แจ้งลบ
    ดีกว่าตกงานนะ ทนๆทำไปเถอะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลาย เราตกงานมาแปดเดือนแล้วกินมาม่าวันเว้นวัน น่าอนาถใจกว่าพวกคุณเยอะ บ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อนะ อดทนๆ มีคนที่โชคร้ายกว่าพวกคุณที่ได้งานทำแล้วเยอะแยะ
    จ๋า [11/10/2012 - 23:16:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2687
 • แจ้งลบ
    ที่บอกว่าลูกจ้างทุกคนที่จบป.ตรี ได้15000 แต่ปัจจุบันบอกว่าพวกเราไม่เข้าข่ายแล้วจะให้พวกเราทำยังไง รอมาเป็นปีแล้วก็เห็นยังนิ่งแถมเงียบไปเลยแต่ขอบอกการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวทำมากกว่าข้าราชการเสียอีกนะ เราคงหวังได้แค่ลมๆแล้งๆ
    ลูกจ้างชั่วคราว [11/10/2012 - 12:25:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2686
 • แจ้งลบ
    เราก็สอบแข่งขันมานะ กว่าจะสอบเข้ามาได้
  ต้องแข่งกับคนกี่คนละ ท่านน่าจะเห็นความสำคัญเขาบ้าง ให้ความจริงใจกับเขาครับ แล้วท่านจะได้ความจริงใจจากพวกเขาเช่นกัน
    นักการsp2 [10/10/2012 - 23:00:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2685
 • แจ้งลบ
    รัฐบาลทำเหมือนเราไม่ใช่คนไทยแผ่นดินเดียวกัน
    ครูดี [10/10/2012 - 17:45:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2684
 • แจ้งลบ
    คำว่าลูกจ้าง เปรียบเหมือนท่านเป็นพ่อแม่เขาทำให้เขาเกิดมา ท่านก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุด
    ให้คิด [09/10/2012 - 22:27:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2683
 • แจ้งลบ
    พ่อแม่ต้องเลี้ยงดู เมียหนึ่งลูกสองเงินเดือน5700ต่อเดือน ขอข้าววัดกินครับแต่ทำงานให้ท่านๆ ขอให้ท่านๆเจริญๆนะครับ
    นักการsp2 [09/10/2012 - 21:24:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2682
 • แจ้งลบ
    ออกด้วยเหมือนกัน ทำงานแทบตาย วันนึงสอน 6 ชั่วโมง เสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดมาทำงานพิเศษของห้องสมุดโรงเรียน มา 7.00-17.00 น. ไม่เคยลา นอกจากขอไปสอบ เด็กเส้นจะไปสอบให้หยุด 3 วันก่อนไปสอบ ตัวเราสอบวันเสาร์ วันศุกร์ยังไปทำงานอยู่เลย ยังว่าไม่ทำงานไม่เห็นหน้า ครูทั้งโรงเรียนมี60คน กว่าจะให้เห็นหน้าหมดก็ทั้งวันไม่ต้องสอนกันพอดี เอาใจคนไม่เป็น ไม่เคยพูดมาก เลียขาไม่เป็น พูดหวานก็จะอ๊วก เส้นสายไม่มี ผู้บริหารไม่หนุน อยู่ไม่ได้จริงๆ ขอยอมแพ้ ลาออกเหมือนกัน แม้อยู่ไปก็ไม่มีอะไรดี อัตราจ้างจนๆ มาทำงานยิ่งกว่าครูประจำการ ทนมา 3 ปี เห็นว่าอยู่ใกล้บ้าน เสียดายเวลา อยากเป็นครูต่อไปนะรักนักเรียน แต่ว่าโดนแบบนี้มันทนไม่ไหวจริงๆ
    ขอระบายมั่ง [09/10/2012 - 09:47:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2681
 • แจ้งลบ
    เรียน ท่าน ดร.รังสรรค์ หนูทำงานเป็นครูวิกฤตมา 8 ปีกว่าแล้วค่ะและ ณ วันนี้ที่โรงเรียนมีครูเกินเกณฑ์จนทำให้หนูต้องตกงาน เพราะโรงเรียนครูเกินเกณฑ์ที่สพฐ. กำหนด ดังนี้น หนูไม่สามารถที่จะฝากอนาคตไว้กับทางสพฐ.ได้เลย หนูจึงได้ลาออกไปหางานอื่นทำจะสบายใจกว่ามานั่งรอความหวังลมลมแล้งแล้งซึ่งดีกว่าทนทำอยู่จนอายุมาก ท่านว่าหนูตัดสินใจถูกไหมค่ะ ขอบคุณทุกความช่วยเหลือนะค่ะ ไปเป็นลูกจ้างหน่วยงานอื่นยังดีกว่าเขาทำงานเร็วทันใจดี
    ครูทำใจได้แล้ว [08/10/2012 - 22:35:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2680
 • แจ้งลบ
    ไม่รอแล้ว ออกดีกว่าอยู่ไปก้อไม่มีใครดูแลเราได้ ออกไปตามหาความฝันของเราดีกว่า
  ขอบคุณที่หลงให้รอ ครั้งเดียวก้อเจ็บพอ
    ครูเหรอเรา [08/10/2012 - 12:52:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2679
 • แจ้งลบ
    ยังไม่มีหนังสือต่อสัญญาพนักงานราชการ สพป.ตาก เขต 2 เลย นักการกับธุรการก็มาแล้ว
    พนักงานราชการ สพป.ตาก เขต2 [07/10/2012 - 18:25:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2678
 • แจ้งลบ
     ขอให้ ดร.รังสรรค์ ช่วยธุรการ (โครงการคืนครูด้วย)ให้พวกเรามีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษด้วย อย่าทอดทิ้งพวกเราเลย พวกเรามีใบประกอบวิชาชีพ และก็สอนหนังสือได้เพราะพวกเราก็จบครูมาเหมือนกัน ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ เขาจะเปิดสอบกันแล้ว ***ขอขอบพระคุณมาก****
    วันวัน [06/10/2012 - 17:41:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2677
 • แจ้งลบ
    ขอให้ ดร.รังสรรค์ ช่วยธุรการ (ดครงการคืนครูด้วย)ให้พวกเรามีสิทะสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษด้วย อย่าทอดทิ้งพวกเราเลย พวกเรามีใบประกอบวิชาชีพ และก็สอนหนังสือได้เพราะพวกเราก็จบครูมาเหมือนกัน ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ เขาจะเปิดสอบกันแล้ว ***ขอขอบพระคุณมาก****
    1234 [06/10/2012 - 17:38:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2676
 • แจ้งลบ
    สพป.นม.5 แจ้งต่อสัญญาแล้วแต่มีเฉพาะธุรการและนักการเท่านั้นค่ะ เงินเดือนเท่าเดิม 9140 และ 5700 บาท
    ธุรการ สพป.นม.5 [05/10/2012 - 16:19:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2675
 • แจ้งลบ
    โรงเรียนที่รายชื่อตกหล่นปีที่แล้ว โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะ ได้เงินค่าตอบแทนจากงบโรงเรียน แต่เพื่อนโรงเรียนอื่นได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเพราะได้ทำสััญญาจากเขต แต่งบประมาณปี 56 จะได้ต่อสัญญาจ้างมั๊ยค่ะ งานที่ให้รายงานก็ส่งหมดทุกอย่าง ช่วยพิจารณาด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
    พี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม [05/10/2012 - 11:37:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2674
 • แจ้งลบ
    หมื่นห้า หมื่นห้า นโยบายม่อมเมาประชาชนชัดๆไม่เป็นอันทำงานกันแล้ว ยิ่งกว่าคาชิโนเสียอีก ขอร้องเถอะคะให้มาเถอะคะ ทุกคนจะได้ตั้งใจทำงาน ไหนบอกว่าถ้าครูไม่มีเรื่องกุ้มใจแล้วจะใช้ความสามารถในการสอนเด็กดีกว่าครูมีเรื่องกุ้มใจไง เห็นไหมคะการพิจารณาช้าทำให้เกิดผลกระทบแก่เด็กยิ่งนานก็ยิ่งทำร้ายเด็กนะคะ สงสารเด็กจัง
    เร็วๆๆๆเข้าอนาคตของชาติ [04/10/2012 - 21:15:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2673
 • แจ้งลบ
    มีตำแหน่งราชการไหนบ้างภายในสังกัดสพฐ.ที่จะให้ธุรการสามารถสอบภายในเหมือนครูอัตราจ้างเพื่อเป็นข้าราชการบ้างคะ เพื่อเป็นการให้โอกาสคนที่อยู่ร่วมกันทำงานมานาน และเป็นขวัญและกำลังใจกับพนักงานถ้าไม่มีการปรับค่าตอบแทนช่วยเหลือด้วยคะอยากมีโอกาสบ้าง
    ธุรการ [04/10/2012 - 20:57:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2672
 • แจ้งลบ
    หมื่นห้าความหวังที่ไม่มีวันจบซักที
    เบื่อ [04/10/2012 - 20:45:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2671
 • แจ้งลบ
    ตลกจริงๆรัฐบาล ลูกจ้างตัวเองยังเอาไม่รอด
    คนทำงาน [04/10/2012 - 19:45:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2670
 • แจ้งลบ
    ขนมถังแตกอร่อยจริงๆ
    ลูกจ้าง [04/10/2012 - 17:00:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2669
 • แจ้งลบ
    พวกเราลูกจ้างสพป. กระทรวง มารวมตัวกันประท้วงเลยดีมั๊ยเนี่ย
    คิกเคียวยะ [04/10/2012 - 16:46:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2668
 • แจ้งลบ
    ประจวบ เขต 1 แจ้งต่อสัญญาจ้างตำแหน่ง ครูขั้นวิกฤต ครูยกระดับ ครูธุรการ พนักงานราชการ และนักการภารโรง มาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ค่ะ
    ธุรการ ประจวบ เขต 1 [03/10/2012 - 16:54:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2667
 • แจ้งลบ
    พี่เลี้ยงเด็กพิการ เขตไหนต่อสัญญาจ้างแล้วบ้าง สุรินทร์ เขต 2 เงียบมากเลย ไม่อยากตกงาน ต้องรับภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัว
    พี่เลี้ยงเด็กพิการ สพป สร.2 [03/10/2012 - 14:33:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2666
 • แจ้งลบ
    เป็นนักการภารโรงมากว่า 8 ปี เงินค่าตอบแทน 5,700 ครับ น้อยกว่าค่าแรงขั้นตำอีก ทุกอย่างขยับแต่ค่าตอบแทนเท่าเดิม ...เฮงซวย...
    ลูกจ้างที่ไม่มีข้าวจำนำ [03/10/2012 - 13:52:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2665
 • แจ้งลบ
    เศร้ามากเลย นึกว่าจะมีข่าวดีกับเค้าบ้าง
    ธุรการ [03/10/2012 - 12:55:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2664
 • แจ้งลบ
    หนังสือต่อสัญญา นักการ และครูธุรการมาแล้ว แต่พี่เลี้ยงเด็กพิการอย่างเราละ
    ครูพี่เลี้ยง [03/10/2012 - 09:49:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2663
 • แจ้งลบ
    ท่าน ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ครับ ตอนนี้ท่านอยู่ใหนครับช่วยเราด้วยครับช่วยลูกจ้างชั่วคราวด้วยครับ ทำไมพวกเขาทำร้ายลูกจ้างชั่วคราว
  อย่างนี้เรื่อยเลยล่ะครับ จะทำร้ายกันไปถึงใหน ช่วยเราด้วยครับ (T.T)
    ธุรการผู้ยากจน [02/10/2012 - 23:18:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2662
 • แจ้งลบ
    ข่าวเด่นวันนี้ สลด !!กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสพฐเกือบ70,000คน ถูกฆ่าตาย(ทั้งเป็น)ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สะใจ!!!กันมากสินะท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย T^T"
    หนึ่งในคนที่ตายทั้งเป็น [02/10/2012 - 22:29:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2661
 • แจ้งลบ
    คงหมดหวังแล้วจริงๆแสงไฟเคยสว่างไสวแต่ขณะนี้ใกล้ดับแล้วนี้หรือคำพูดของมนุษย์เชื่อไม่ได้เลยจริง
    พี่เลี้ยง [02/10/2012 - 22:20:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2660
 • แจ้งลบ
    นโยบายพรรคเพื่อไทย

  รัฐบาลยังจำได้ไหม (เอามาจาก web พรรคเพื่อไทย)
  วันนี้(21 ธ.ค.) ณ พรรคเพื่อไทย ได้มีการจัดงานสัมมนา เตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายของพรรค โดยคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ นำทีมโดย ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  “พรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน ดังนั้นนโยบายที่พรรคจะทำหากได้เป็นรัฐบาล คือ มุ่งยกระดับรายได้ให้ประชาชน ลดรายจ่ายของประชาชน และให้โอกาสประชาชนอย่างเสมอภาคกัน”

  จากงานสัมมนาฯ พรรคเพื่อไทยได้เสนอนโยบาย นโยบาย 3 หก (เดือน) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส

  “จากที่เคยเสนอนโยบายไปก่อนหน้านี้ คือ นโยบายยกระดับรายได้ให้พี่น้องชาวไทยทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีอะไรก็ตาม ทั้งนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ 300 บาท ,*เงินเดือนผู้จบปริญญาตรีสาขาทั่วไปขั้นเริ่มเข้าทำงาน 15,000 บาท* , ปรับราคาสินค้าเกษตรทุกตัว เช่น ข้าวเปลือกเจ้าจะใช้ระบบจำนำที่เกวียนละ 15,000 บาท นั้นเป็นเพียง 3 นโยบายจาก 20 นโยบายที่พรรคเพื่อไทยพร้อมจะทำหากได้เป็นรัฐบาล ซึ่งเป็นการบริหารประเทศอย่างมีระบบและตามขั้นตอน เน้นลำดับความสำคัญก่อนหลังในการฟื้นฟูและพัฒนาบ้านเมือง นั่นคือ

  1. นโยบายลดรายจ่าย ซึ่งจะดำเนินการเป็นนโยบายแรก ช่วง 6 เดือนแรกของการเป็นรัฐบาล ประกอบด้วย
  - หนี้ไม่เกิน 5 แสน พักหนี้ 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
  - หนี้ไม่เกิน 5 ล้าน ยืดเวลาชำระหนี้ 10 ปี ให้เกษตรกร ได้พักปัญหาหนี้สิน เพื่อฟื้นฟูอาชีพและสร้างรายได้
  - ธนาคารประชาชน เพื่อส่งเสริมการลงทุนและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน และข้าราชการ


  2. นโยบายเพิ่มรายได้ จะดำเนินการสำหรับ 6 เดือนถัดมา ได้แก่
  - เกษตรเศรษฐี
  - บินก่อนผ่อนทีหลัง
  - ลดดอกเบี้ยเพื่อประชาชน ”

  3. นโยบายขยายโอกาส สำหรับ 6 เดือนที่สาม ประกอบด้วย
  - โครงการ SML 5-7-9 แสนบาท
  - 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมเกษตร
  - ท่องถิ่นแดนไทยไปได้ทุกมุม
  - โครงการกองทุนตั้งตัวได้
  - แก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา (พลังครู)
  - ศูนย์ซ่อมสร้างโดยนักศึกษาอาชีวะ (โครงการ Fix It Center)
  - โครงการที่พักอาศัย
  - โครงการพุทธบูชาเยือนสังเวชนียสถานของพระภิกษุ

  พรรคเพื่อไทย มีกรอบคิดที่จะมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานะ มีเงินมีทองใช้ ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ลดหนี้และลดการกู้ยืมเงินของรัฐบาลลง” ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าว

  นอกจากนี้จากงานสัมมนายังเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนด้วย คือ

  1.สร้างเขื่อนและประตูกันน้ำทะเลหนุน และประตูเพื่อระบายน้ำลงทะเลรอบกรุงเทพฯ สมุทรปราการ พร้อมเพิ่มพื้นที่เขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยไม่ต้องกู้เงิน

  2.สร้างแก้มลิงตามแนวพระราชดำริตามแนวบริเวณที่ลุ่มของแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศรวมทั้งแม่น้ำโขงเพื่อกักน้ำไว้เวลาน้ำมาก เรียกว่าเบรกน้ำ และเก็บไว้ใช้ยามน้ำน้อย และไม่ต้องกู้เงิน

  3.ขุดเชื่อมแม่น้ำสายหลักที่ไม่ไกลกันมากเข้าหากันเหมือนที่เคยทำแล้วโดยเชื่อมแม่น้ำยมเข้ากับแม่น้ำน่าน ทำให้สามารถผันน้ำไปมา ตามปริมาณน้ำได้

  4.สร้างป่าชุมชนขึ้น 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เพื่อเกิดพื้นที่ชุ่มน้ำมากขึ้น

  5.พื้นป่าต้นน้ำ ปลูกหญ้าแฝกกันดิน (Soil Erosion) ตามแนวพระราชดำริ
    ธุรการผู้ยากจน [02/10/2012 - 19:55:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2659
 • แจ้งลบ
    ข่าวล่าสุดวันนี้ ออกมาแค่ 2 ตำแหน่ง ครูธุรการและนักการภารโรง อัตราจ้างได้อัตราเดิม แต่สงสัยตำแหน่งที่เหลือทำไมไม่ชี้ชัดออกมาให้มันพร้อมไปเลย ท่านเห็นความทุกข์คนอื่นเป็นเรื่องไร้สาระรึไง เฮ้ออออออออ..ดูรายละเอียดที่ ครูวันดีดอทคอม
    เหนื่อยใจมานาน [02/10/2012 - 19:10:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2658
 • แจ้งลบ
    เรานี้มันไพร่ชัดๆ เจ้านายสุขสบายเป็นอมาต เสนา กันยกใหญ่สุขสะบายทุกอย่าง รัฐบาลเห็นเราเป็นแค่แรงงานชั้นใหนเนี้ย
    ธุรการผู้ยากจน [02/10/2012 - 18:55:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2657
 • แจ้งลบ
    ทำไมครูอัตราจ้างถึงต้องถูกทอดทิ้งอย่างนี้ ความเป็นอยู่ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลหรือ เมื่อเปลี่ยนรํฐบาลชีวิต ความเป็นอยู่ก็ต้องเปลี่ยนตามสภาพที่ยำแย่มากตอนนี้ ต้องเป็นไปตามเกมของการเมือง 15000 เค้าได้กันแล้ว แต่ตัวเรายังไม่รู้ชตากรรมของตัวเอง ต่อสัญญาไหมค่ะ อย่าให้ล้าช้าแบบนี้ ทุกคนก็มีภาระของตัวเอง แล้วลูกจ้างจะมีความมั่นคงอะไรบ้างค่ะ
    ครู SP 2 วิทย์ -คณิต [02/10/2012 - 18:12:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2656
 • แจ้งลบ
    อยากให้มีตำแหต่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงไม่ต้องให้ครูผู้สอนเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุมันยุ่งมากไหนจะสอนไหนจะพัสดุ ยิ่งสอนป.2 ด้วย ไม่มีความชำนาญเรื่องพัสดุด้วย ปวดหัวเลย
    2655 [02/10/2012 - 17:50:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2655
 • แจ้งลบ
    ได้รับหนังสือจาก สพฐ ว่าธุรการกับนักการภารโรง งบ 2556 ได้รับเงินในอัตราเดิม
    ลูกจ้างชั่วคราว [02/10/2012 - 17:36:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2654
 • แจ้งลบ
    เพิ่งได้เป็นพนักงานราชการ ค่ะ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เริ่มเงินพร้อมค่าครองชีพ รวมกัน ได้ 9370 บาท ไม่ทราบว่าจะได้ตกเบิกกะเค้าหรือป่าว อ่ะค่ะ
    ธุรการ [02/10/2012 - 16:41:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2653
 • แจ้งลบ
    เป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการมา 4 ปี พอจะได้เงินเดือนเพิ่มก็มดสัญญาเสียแล้ว และตอนนี้ก็กำลังเรียนปริญญาตรีปี่ 3 แล้ว
    sun [02/10/2012 - 00:39:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2652
 • แจ้งลบ
    เป็นครูอยู่ในโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต มามากกว่า 4 ปีแล้วค่ะ อยากทราบว่า ทางรัฐจะบรรจุให้เป็นให้เป็นข้าราชการมั้ยคะ
    ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต [02/10/2012 - 00:02:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2651
 • แจ้งลบ
    ใครรู้บ้างโรงเรียนใดที่มีครูเกินเกณฑ์แล้วเขาเอาครูวิกฤตเหล่านี้นไปไหน เลิกจ้าง หรืออย่างไรใครรู้ช่วยหาคำตอบให้หน่อยครับ ผมไม่รู้จะไปถามใครดี
    ครูเดือดร้อน [01/10/2012 - 21:46:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2650
 • แจ้งลบ
    ถึง 2645 ครูSP2 ไม่มีสิทธิ์สอบเป็นเหตุผลของผูมีอำนาจ ไม่มีใครคิดช่วยเหลือ นอกจากท่าน ดร. รังสรรค์ ผมกลัวว่าท่านจะเดือดร้อนเพราะพวกเรา ชาวครูSP2 ครับ
    ครูSP2 เหมือนกัน [01/10/2012 - 20:17:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2649
 • แจ้งลบ
    จดหมาย 6/2555 ออกแล้วนะคะ
    ธุรการ [01/10/2012 - 16:45:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2648
 • แจ้งลบ
    ทั้งๆที่ยังไม่ได้ต่สัญญาไม่รู้อนาคตวันนี้พวกเราก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่พร้อมหน้า
    หัวใจธุรการ [01/10/2012 - 16:21:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2647
 • แจ้งลบ
    อยากจะให้ขึ้นให้บ้าง เพราะเวลาหักประกันสังคมแล้วเหลือนิดเดียวเอง
    ธุรการโรงเรียน [01/10/2012 - 16:09:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2646
 • แจ้งลบ
    เมื่อกี้เปิดเจอการยกเลิกคำสั่งต่อสัญญาทุกอัตราจริงเปล่าไม่รู้
    คนเก่า [01/10/2012 - 15:18:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2645
 • แจ้งลบ
    sp2ไม่ได้สอบภายในเพราะอะไรเหตุผลใดค่ะเป็นเพราะคนละรัฐบาลหรือเปล่ามีหลายคนพูดถึงว่าไม่มีสิทธิ์สอบ
    ข้องใจค่ะ [01/10/2012 - 15:02:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2644
 • แจ้งลบ
    ตอนเเรกเขตให้ส่งเเบบประเมิน+สัญญา เเต่วันที่ 1 ต.ค. โทรไปถามเขตบอกว่ายังไม่ต้องส่ง เดี๋ยวเเจ้งอีกที เขตก็ งงๆ กับหนังสือ
    ลูกจ้างชั่วคราว [01/10/2012 - 11:04:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2643
 • แจ้งลบ
    เงินเดือนออกตั้งแต่วันศุกร์ค่ะ ได้เท่าเดิม 5700 หักประกันสังคมเหลือ 5400 ตกเบิกไม่มีเลยค่ะ
    พี่เลี้ยงเด็กพิการ [01/10/2012 - 10:34:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2642
 • แจ้งลบ
    อ่านแค่นี้ก็เข้าใจแล้วครับ
  จนถึงขณะนี้ผมก็ยังมีความมั่นใจว่าน้องๆ อัตราจ้างที่ จ้างจากงบดำเนินงานทั้งหลายจะได้รับค่าจ้างตามอั ตราใหม่แน่นอน สิ่งที่ ทำให้ผมมั่นใจเช่นนี ้ก็เพราะ ประการแรก เรื่องการเพิ่มค่าครองชีพเป็นนโยบายรัฐบาล

  ประการที่ สอง งบประมาณปี 2556 ที่ สพฐ. ขอไปโดยกำหนดอัตราค่าจ้างเป็นสองอัตรา คือ 9,000 บาท และ 15,000 บาท

  แต่นี้สรุปได้ว่า เงินเดือน ของลูกจ้าง สพฐ. มีแค่ 2 อัตราเท่านั้น 1 9,000 และ 2. 15,000 เท่านี้ครับ เพราะฉะนั้น คิดว่ารอครับ รอฟังข่าวดีได้เลยครับ ส่วนตกเบิกนั้น ลุ้นครับ อาจได้หรือไม่ได้ ให้พวกผมเถอะครับ ไงๆๆ ผมก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับ ถึงจะจ้างก็เถอะ ก็ต้องต่อเหมือนกันขาดไม่ได้
    อ่านดีๆๆ ครับ จม.ฉ.6 [01/10/2012 - 10:08:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2641
 • แจ้งลบ
    ณ วันนี้เงินเดือนผมยังไม่ออกเลยครับ สังกัด สพป.นฐ.2 งบเงินอุดหนุนอื่นๆ และยังไม่มีการต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 56 ด้วยครับ...........
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [01/10/2012 - 09:59:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2640
 • แจ้งลบ
    ลูกจ้างเขต 7 นครราชสีมา ยังไม่ต่อสัญญาหรอกค่ะท่าน ขอบคุณที่ท่านยังเป็นห่วงและถามไถ่ พวกเราชินกับการรอคอยซะแล้วค่ะ ไม่เคยมีความรวดเร็วและคิดถึงพวกเราก่อนอยู่แล้ว ว่าจะทำใจให้ได้ซักทีก็ทำไม่ได้ น้อยใจค่ะท่าน เงินก็น้อยแถมทุกๆสิ้นปีงบประมาณไหนจะมาลุ้นอนาคตในการต่อสัญญา ยังต้องลุ้นกับเงินที่ไม่ออกแน่นอน 1 เดือน แล้วอย่างนี้พวกเราจะยิ้มออกเหรอค่ะ แถมงานช่วงนี้ก็หนักเหลือแสน กำลังใจและแรงกายที่มีให้ทำงานอยู่ตอนนี้ก็เหลือน้อยเต็มที บอกตรงๆเถอะค่ะ มันเหนื่อยแทบขาดใจ (แต่ถึงกระนั้นเราก็ยังภูมิใจในศักดิ์ศรีและงานของเรา หลายคนที่เข้ามาบอกว่าถ้าเหนื่อยหนัก เรื่องมากนัก ก็ลากันออกไป อันนี้ดูจะมีจิตใจที่ดูคับอคบเกินไปหน่อยน่ะค่ะ คนเรามันรักในหน้าที่การงานของตัวเองกันทุกคน ถ้าคุณไม่เดือกร้อนหรือไม่อยากยุ่ง ก็ไม่ต้องมาออกความคิดเห็น มันฟ้องวิสัยทัศน์ของตัวเอง พวกเราก็เรียกร้องในสิ่งที่ควรจะได้ มันก็แค่นั้น ถ้าเราไม่เรียกร้องจะมีใครมาช่วยเราล่ะ...)
    ธุรการ ผู้มีความหวัง.. [30/09/2012 - 21:34:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2639
 • แจ้งลบ
    ถึง 2634 ,2637 ครับ ผมไม่ได้ว่าอะไรเลย แค่ให้เผื่อใจไว้บ้าง เพราะเราไม่อาจสรุปได้ว่า จะได้หรือไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ให้เราอยู่นิ่งเฉย และคำตอบของ ดร.รังสรรค์ ก็เป็นส่ิงที่เราเชื่อถือมากกว่า คนอื่นๆ ที่มาโพสต์ คุณเครียดมากไปหรือเปล่า ทุกคนในที่นี้ก็คือลูกจ้างชั่วคราว ทุกคนเท่าเทียมกัน และทุกคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมจะไม่บอกหรอกนะ ว่าผมตำแหน่งธุรการหรือตำแหน่งอะไร เพราะมันไม่สำคัญ แต่ที่สำคัญคือพวกเราต่างก็เป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ใช่ว่าได้แล้วเอาความดีว่าตัวเองเป็นคนต่อสู้ ตำแหน่งอื่นไม่ได้ช่่วย (คำพูดแบบนี้ ขออย่าให้คุณพูดเลย... )
    ลูกจ้างชั้่วคราวก็มีชิวิตจิตใจนะครับ [30/09/2012 - 19:51:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2638
 • แจ้งลบ
    ลูกจ้าง งบดำเนินงาน ถ้าได้คือ ได้หมด ไม่ต้องทะเลาะกันครับ และ ถ้าได้ หน่วยงานต่างๆที่ใช้ งบดำเนินงาน ในการจ้าง (พวกจ้างเหมา) ก็ต้องขึ้นให้ นี่แหละคับคือเหตุผลที่ว่า ทำไมมันขึ้นยากขึ้นเย็น และทำไม กรมบัญชีกลางถึงไม่กล้าเบิกจ่ายให้ ต้องรอมติ ครม
    นี่แหละเหตุผล [30/09/2012 - 19:04:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2637
 • แจ้งลบ
    ถึง ความเห็น 2635.....
  ตราบใดที่คุณยังเป็นลูกจ้างภาครัฐ..คุณจะต้องเรียนรู้จัก คำว่า " ลักลั่น " นับต่อแต่นี้ไป...ทุกอย่างในโลกใบนี้เป็นไปได้ทุกอย่าง ไม่ว่าบวก หรือ ลบ...ทุกตำแหน่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะได้ และไม่ได้...อาจจะได้ทั้งหมด..หรือได้เฉพาะบางตำแหน่ง....เท่านั้น...ระวัง!!!!
    ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้อยู่เฉย...รอราชรถมาเกย!!!! [30/09/2012 - 18:36:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2636
 • แจ้งลบ
    ถึง 2629 ท่าไกร เกษทัน ตอบว่าไม่มีสิทธิ์สอบจ้า เขตพื้นที่ก็ไม่กล้ารับจ้า
    ครูSP2 เหมือนกันครับ [30/09/2012 - 17:03:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2635
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2634 คุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากครับ ผมไม่รู้ว่าคูรตำแหน่งอะไร แต่ฟังจากคำพูด คุณเป็นธุรการ เมื่อก่อน ตอนยังไม่มีข่าวว่าจะได้เงียบ บอกเรียกร้องเพื่อพวกพ้อง ยื่นหนังสือให้นายก รวมถึง ครูอัตราจ้างด้วย แต่พอตอนนี้เห็นหนังสือที่ถูกว่ายกเลิก ตีตราว่า มีแค่ธุรการกับภารโรง ทำเป็นแยกพรรคแยกพวก แยกตำแหน่ง เฮ้อเบื่อครับ ไม่ได้ชวนทะเลาะนะครับ แต่พูดตามคำพูดที่เห็น ผมเป้นครูจ้างครับ ก็อยากจะรู้มติ ครม. ไวๆเหมือนกันว่า จะออกมาอย่างไร จะให้ธุรการ กับ ภารโรง ส่วนครูจ้าง ไม่ให้หรือ ถ้าอย่างนั้นจะได้รู้ไว้ครับ ว่า ภารโรงกับ ธุรการสำคัญกว่าครูจริงๆ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ท่าน ดร.รังสรรค์กว่าไว้ ถ้าได้ต้องได้หมด ในจดหมายฉบับที่ 6 ผมชอบคำนี้มากครับ
    ครูจ้าง 6 ปีเศษกับ 4 โรงเรียน [30/09/2012 - 16:43:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2634
 • แจ้งลบ
    ถึง คห.2625 ...คนที่เขากระตือรือร้นในการช่วยกลุ่มเพื่อดิ้นรนในการต่อสู้ให้ได้มาอันสิทธิื์อันชอบธรรมในเงินเพิ่มค่าครองชีพ15000 บาท นั้น...เขามีวิธีในการที่ติดต่อ-สอบถาม ประสานงานได้หลายทาง โดยไม่ต้องมานั่งรอจดหมายเปิดผนึกของดร.รังสรรค์เพียงอย่างเดียว...โดยการโทรเรียนสอบถาม ปรึกษากับท่านดร.รังสรรค์ ท่านก็กรุณาตอบหายข้อข้องใจได้แล้ว ...แต่ถ้าพวกคุณลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอื่นๆ ถ้านั่งอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไรเลย วันๆ มัวแต่ถามได้ 15000 บาทหรือยังๆๆๆ.....มันจะเกิดประโยชน์อะไร...ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตำแหน่งของตนเองในสิทธิ์อันชอบธรรมที่พึงได้...เปิดหู เปิดตา ได้แล้ว เป็นบัวใต้ตม..ลุกขึ้นมาช่วยเพื่อนร่วมอุดมการณ์สู้ในทางที่ถูกต้อง..!!!!..ถามคนนั้นที ถามคนโน้นที...แล้วมาวิจารณ์กันเอง ไม่มีใครรู้จริง เท่ากับท่าน ดร.รังสรรค์อีกแล้ว....ไปคิดใหม่ ทำใหม่ได้แล้ว...
    คนที่ร่วมต่อสู้เพื่อตำแหน่งของตนเองมาตลอด [30/09/2012 - 13:09:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2633
 • แจ้งลบ
    ความเห็นที่ 2625 เห็นคำตอบของท่านรังสรรค์แล้วใน จม.เปิกผนึกฉบับที่ 6 แล้ว ว่าข้อมูล ที่ ซึ่ง อันได้มาของเงินเพิ่มค่าครองชีพตรงกับข้อมูล คห.2624...นั่นก็หมายความว่า ตำแหน่งที่จะได้เงินเพิ่มค่าครองชีพอาจจะไม่ได้ทุกตำแหน่ง......ตามหนังสือวันที่ 27 ก.ย.55 แล้วถูกยกเลิก...เพราะข้ามขั้นตอนไปในส่วนของ รอ มติ ครม.วันอังคารที่ 2... แต่มั่นใจว่า ธุรการ - นักการ 2 ตำแหน่งนี้ได้ปรับค่าครองชีพแน่นอน !!!!!....15000 และ 9000 บาท...
    ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้อยู่เฉย...รอราชรถมาเกย!!!! [30/09/2012 - 12:45:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2632
 • แจ้งลบ
    คอยถามผอ เหมือนกันท่านตอบว่าได้ถ้าไม่ได้ประท้วงเลย ทำงานมาครบ 3ปีพอดีเมื่อกันยาไม่นับจ้างเงินงบอื่น มันหลายกระแสว่าได้บ้างไม่ได้บ้าง งงมาก
    สบายใจหน่อย [30/09/2012 - 11:15:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2631
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2629 จากระเบียบของเก่า ผอ.ว่าสอบได้หมดครับ แต่ระเบียบใหม่ว่าไว้ว่า งบรายได้สถานศึกษา กับงบที่จ้างพนักงานราชการน่ะครับ แต่ผอ.ผมก็ยังยืนยันว่าได้นะ ทุกงบ ทั้ง SP2 และเงินอุดหนุนอื่นๆ ผอ.ผมอยู่กลุ่มแหลหมบัวครับ
    777777777 [30/09/2012 - 11:02:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2630
 • แจ้งลบ
    จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 6

  ถึงพี่น้องชาวแผนและผู้สนใจเรื่องแผนที่รักทุกท่านครับ
  ห่างหายกันไปเสียนาน ทั้งนี้ เนื่องจากผมรอความเคลื่อนไหวบางอย่าง ซึ่งยัง
  ไม่ค่อยแน่นอน คงทราบสิครับว่าเรื่องอะไร ก็เรื่องงบประมาณและเรื่องอัตราจ้างไง
  ซึ่งวันนี้ชัดเจนหลายเรื่องแล้ว จึงได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลาย วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2555 มีหลายๆ อารมณ์เกิดขึ้นในส่วนราชการทุกแหล่ง มีทั้งสบายใจ โล่งใจ เครียด ทุกข์ใจ ว้าวุ่น กังวล แล้วแต่ว่าคนๆ นั้น จะอยู่ในสถานะใด รับผิดชอบเรื่องอะไรอยู่ ฉบับนี้ขอพูดเรื่องเก่าสามเรื่อง คือ วิทยฐานะ อัตราจ้าง งบปี 55 และ
  เรื่องใหม่เรื่องหนึ่ง คือ ทิศทางปี 56 เริ่มเลยนะครับ
  วิทยะฐานะ
  มีผู้บริหารและคุณครูหลายท่านโทรศัพท์ไปหาผม เพื่อถามความเคลื่อนไหว
  เกี่ยวกับเงินตกเบิกวิทยฐานะ คำตอบยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับ ท่านที่
  ได้รับคำสั่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จะได้รับเงินตกเบิกในเดือน ตุลาคม 2555 นี้ ทำไมผมถึงตอบอย่างมั่นใจจัง ก็เพราะขณะนี้งบประมาณปี 2556 ผ่านสภาฯ เรียบร้อยแล้วนะสิครับ สำนักงบประมาณจะโอนเงินใน สพฐ. ในราวกลางเดือนตุลาคม จากนั้น สพฐ. จะแจ้งให้เขตพื้นที่เบิกเงินให้ผู้บริหารและคุณครูผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว สพฐ. เคยแจ้งในที่ประชุม ผู้อำนวยการเขตไปแล้ว ว่าให้เขตเตรียมการให้พร้อมว่า มีใครบ้าง
  ที่จะได้รับตกเบิกในงวดนี้ และได้รับคนละเท่าไร เพราะ สพฐ. โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารและนิติกร (สพร.) ต้องมีการให้เขตพื้นที่ยืนยันข้อมูลเพื่อความถูกต้อง จะเร็ว
  จะช้าก็ตรงนี้ละครับ ผมคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคม 2555 เงินตกเบิกดังกล่าวคงเข้าบัญชี
  พร้อมเงินเดือน ถึงแม้ว่าเงินดังกล่าวไม่จำเป้นต้องรับพร้อมเงินเดือนก็ตาม
  อัตราจ้าง
  ขณะนี้เข้าใจว่า น้องๆ อัตราจ้างที่ยังรักและมีความสุขในการทำงานกับ สพฐ.
  ก็คงต่อสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเป็นอัตราค่าจ้างเดิม เพราะอัตราค่าจ้างใหม่
  ยังรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอยู่ ผมเองก็เฝ้ารอมาหลายอังคารแล้วเหมือนกัน
  ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีคงพยายามหาข้อมูลให้ได้
  มากที่สุด ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพราะการตัดสินใจครั้งนี้
  มีผลกระทบในวงกว้างทั้งประเทศ กล่าวคือ อัตราจ้างของทุกส่วนราชการจะได้รับ
  อัตราจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 , 12,285 และ 15,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว มีน้องๆ ธุรการหลายคนโทรไปบอกผมว่า อัตราจ้าง อปท. ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพแล้ว ผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ ถ้าได้ต้องได้เหมือนกัน ขณะนี้ที่ได้เบิกจ่ายให้แล้วก็จะมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ใช้งบบุคลากรในการจ้าง จนถึงขณะนี้ผมก็ยังมีความมั่นใจว่าน้องๆ อัตราจ้าง
  ที่จ้างจากงบดำเนินงานทั้งหลายจะได้รับค่าจ้างตามอัตราใหม่แน่นอน สิ่งที่ทำให้ผม
  มั่นใจเช่นนี้ก็เพราะ ประการแรก เรื่องการเพิ่มค่าครองชีพเป็นนโยบายรัฐบาล
  ประการที่สอง งบประมาณปี 2556 ที่ สพฐ. ขอไปโดยกำหนดอัตราค่าจ้างเป็นสองอัตรา คือ 9,000 บาท และ 15,000 บาท ซึ่งขณะนี้งบประมาณดังกล่าวผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังสั่งจ่ายตามนี้ไม่ได้ เพราะคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้จ่ายตามอัตราใหม่หรือไม่ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีคงมี 3 ทางเลือก ทางเลือกหนึ่งไม่ให้เพิ่ม ให้ใช้อัตราเดิม (เศร้าสุดๆ) ทางเลือกที่สองให้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 (เยี่ยมที่สุด) ทางเลือกที่สามให้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 (ก็ยังดีนะ) รออีกนิดนึงนะครับน้องๆ
    ข่าว [30/09/2012 - 10:51:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2629
 • แจ้งลบ
    ขอถามหน่อยใครรู้บ้าน ครูโครงการ spสอบภายในได้หรือเปล่าค่ะเราอยู่ สพป นฐ2 ใครรู้ตอบที ข้องใจมากมาก
    sp2 [30/09/2012 - 10:47:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2628
 • แจ้งลบ
    จดหมายฉบับที่ 6 ทำเป็นไฟล์ .pdf เพื่อให้ดาวน์โหลดอ่านอย่างเดียว ไม่ต้องมีการต่อกระทู้ คอมเม้นท์กัน คือให้อ่าน และรอฟังครับ อ่านแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นครับ อย่างน้อยก็รู้จุดยืนของตัวเอง ส่วนที่ว่า ลูกจ้างอปท. รับ 15,000 หรือยัง ยกตัวอย่างจากเพื่อนผมนะครับ ขอเอ่ยชื่อ สังกัดเทศบาล ตำบลอ้อมใหญ่ เป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ สัญญาจ้าง 15,000 แล้วครับ แต่ยังไม่ได้รับตามที่ท่าน ดร.รังสรรค์ กล่าวไว้จริงครับจะได้รับ สิ้นเดือนจุลาคมนี้ครับ เป็นเดือนแรกครับ รับทราบ ด้วยความเคารพอย่างสูง
    ครูจ้าง 6 ปีเศษกับ 4 โรงเรียน [30/09/2012 - 01:41:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2627
 • แจ้งลบ
    อัตราจ้าง
  ขณะน้ีเข้าใจว่า น้องๆ อัตราจ้างทย่ีังรักและมีความสุขในการทา งานกับ สพฐ. ก็คงต่อสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
  แต่ยังเป็นอัตราค่าจ้างเดิม เพราะอัตราค่ าจ้างใหม่ยังรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอยู่ ผมเองก็เฝ้ ารอมาหลายอังคารแล้ว
  เหมือนกนั ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเข้าคณะรัฐมนตรีคงพยายามหาข้อมูลให้ได้มากทส่ีุด ทจ่ีะเป็นประโยชน์
  ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพราะการตัดสินใจครั้งนี้มีผลกระทบในวงกว้างทั้งประเทศ กล่าวคือ อัตราจ้างของทุกส่วน
  ราชการจะได้รับอัตราจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 , 12,285 และ 15,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
  เพิ่ มค่ าครองชีพชั่ วคราว มีน้องๆ ธุรการหลายคนโทรไปบอกผมว่ า อัตราจ้าง อปท. ได้รับเงินเพิ่ มค่าครองชีพแล้ว ผมคิดว่ า
  ไม่น่าเป็นไปได้ถ้าได้ต้องได้เหมือนกนั ขณะน้ีทไ่ีด้เบิกจ่ายให้แล้วกจ็ะมขี้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ทใ่ีช้
  งบบุคลากรในการจ้าง จนถึงขณะนี้ผมก็ยังมีความมั่นใจว่ าน้องๆ อัตราจ้างทจ้างจากงบด าเนินงาน ่ี ทั้งหลายจะได้รับค่ าจ้าง
  ตามอตัราใหมแ่ น่นอน สง่ิทท่ีา ให้ผมมน่ัใจเช่นน้กีเ็พราะ ประการแรก เรอ่ืงการเพ่ิมค่าครองชีพเป็นนโยบายรัฐบาล ประการทส่ีอง
  งบประมาณปี 2556 ท่ีสพฐ. ขอไปโดยก าหนดอัตราค่ าจ้างเป็นสองอัตรา คือ 9,000 บาท และ 1 5,0 0 0 บาท ซึ่ งขณะนี้
  งบประมาณดังกล่ าวผ่ านสภาเรียบร้อยแล้ว แต่ ยังสั่งจ่ ายตามนี้ ไม่ ได้ เพราะคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ตัดสินใจว่ าจะให้จ่ าย
  ตามอัตราใหม่หรือไม่ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีคงมี 3 ทางเลือก ทางเลือกหนึ่งไม่ให้เพิ่ ม ให้ใช้อัตราเดิม (เศร้าสุดๆ)
  ทางเลือกทสองให้ตั้งแต่ ่ี 1 มกราคม 2555 (เยย่ีมทส่ีดุ ) ทางเลือกทสามให้ตั้งแต่ ่ี 1 ตุลาคม 2555 (ก็ยังดีนะ) รออีกนิดนึง
  นะครับน้องๆ
  "เพราะการตัดสินใจครั้งนี้มีผลกระทบในวงกว้างทั้งประเทศ "
    คำตอบอยู่ตรงนี้แล้ว [30/09/2012 - 01:19:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2626
 • แจ้งลบ
    อยุ่ที่ ครม แล้วคับ ถ้า ครม เห็นด้วยกับกรมบัญชีกลาง ก็รับเท่าเดิมต่อไป
    แต่ถ้าไม่เห็นด้วย รอรับเงินใหม่ อิอิ [30/09/2012 - 00:41:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2625
 • แจ้งลบ
    ถึง 2624 อยากจะให้เผื่อใจไว้บ้างนะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้าได้จริง 100% ท่าน ดร.รังสรรค์ก็คงจะแถลงด้วยตัวท่านเองแล้วครับ ส่วนฉบับที่ 6 ไม่มีเนื้อความ อันเป็นเพราะว่าสิ่งที่จะแถลง ยังไม่ได้ข้อสุรปหรือเปล่าจึงเปลี่ยนใจไม่เขียนแถลง เลยทำให้มีแต่หัวข้อ (ยังไม่ได้ข้อสรุป) ถึงอย่างไรก็ตาม พวกเราก็ขอขอบคุณท่าน ดร.รังสรรค์ มากเลยครับ ถ้าหากครั้งนี้เราไม่ได้ 15000 พวกผมก็ขอขอบคุณที่เราได้ทำงานต่ออีก 1 ปี ครับ (ไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านทำเพื่อพวกเรา จะมีผลทำให้ท่านเดือดร้อนหรือเปล่า ก็ขอให้ท่านประสบแต่สิ่งดี ๆ อย่าให้ใครมาเบียดเบียนท่านเลย ขอบคุณครับ)
    ลูกจ้างชั้่วคราวก็มีชิวิตจิตใจนะครับ [30/09/2012 - 00:03:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2624
 • แจ้งลบ
    สพร.ของ สพฐ.รีบออกหนังสือเร็วไปหน่อย เพราะได้ยินสัญญาณจากกลุ่มงบประมาณ ของ สพฐ.ว่า งบประมาณของตำแหน่ง ธุรการ - นักการ มาแล้ว โดยเงินเดือนปรับมาที่ 15000 และ9000 ...สพร.ของ สพฐ.ก็มีหน้าที่แจ้งจัดสรรอัตราโดยด่วน คือกลุ่ม สพร.ก็ทำตามหน้าที่นั่นแหละ ...โดยลืม!!!!!ถามประสานงานกับ กลุ่มแผน (ดร.รังสรรค์) ว่าเรื่องปรับค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราวผ่าน มติ ครม.หรือยัง...สุดท้าย เรื่องปรับค่าครองชีพ ยังไม่ผ่าน ครม. ซึ่งท่าน ดร.รังสรรค์ บอกรอมา 5 อังคารแล้ว โดยที่ อังคารที่แล้ว ท่าน นายกฯ ไม่ได้เข้าสภา เพราะท่านอยู่ตปท. หวังว่า อังคาร ที่ 2 ต.ค. 55 ท่านนายก เข้าประชุมสภา...ค่อนข้างแน่ชัดว่า มติ ครม.ผ่านแน่นอน...แต่มี 2 กรณี ถ้าผ่าน....
  1. ตกเบิกตั้งแต่ ม.ค. - ต.ค 55 และเริ่มรับเงินเดือน 15000 ตั้งแต่เดือน ต.ค.55
  2. หรือ เริ่มที่ ต.ค. 15000บาท แต่ไม่ได้ตกเบิก
  ถ้าไม่ผ่าน...
  1. รับ 9140 เหมือนเดิม
  ....แต่ในเมื่อธุรการเห็นหนังสือที่แจ้งออกมา เกี่ยวกับการจัดสรรอัตราแล้ว เมื่อวันที่ 27 ก.ย.55 แล้ว พอวันที่ 28 ก.ย.55 หนังสือยกเลิกตามออกมาสำทับอีกที.....เป็นนัยบอกแล้วว่าธุรการ - นักการได้ปรับเงินเพิ่มฯ ชัวร์...เพราะงบประมาณที่จัดสรรมา มันเป็นยอดเงินที่ 15000 บาท แต่****..ทั้งนี้ ทั้งนั้น..รอมติ ครม.ไม่น่าเกิน 2 อาทิตย์ หนังสือฉบับที่ถูกยกเลิกจะส่งกลับมาที่ สำนักงานเขตฯ ทั่วประเทศอีกครั้งแน่นอน...มั่นใจ เชื่อมั่นในท่านดร.รังสรรค์ และกราบขอบพระคุณท่านแทนธุรการทั่ประเทศ...ท่านรักและห่วงพวกเราจริงๆค่ะ
    ธุรการ 14532 คน ทั่วประเทศ [29/09/2012 - 21:47:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2623
 • แจ้งลบ
    รอ คำตอบที่น่ายินดีค่ะ
    ครูอัตราจ้าง [29/09/2012 - 16:11:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2622
 • แจ้งลบ
    พี่เลี้ยงต่อก็โอ แต่เงินขึ้นไม่ขึ้นปล่อยมัน ตามกรรม เอาสิวะที่อื่นได้ ที่นี่สพฐ ไม่ไ้ ก็ลาออกแล้วบ้าเปล่าใครจะอยู่ก็อยู่ไป รอไปอย่างน้อยก็เลื่อนไปแต่ได้ก้อเยี่ยม ขอบคุนทุกคนที่ช่วยกัน เอาสิวะจะไม่ได้ก็ให้รู้กันไป ไหนไหนก็ลงเรือแล้วสู้ให้หน่อย
    เยี่่ยมแค่นี้ก็โอเค [29/09/2012 - 16:07:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2621
 • แจ้งลบ
    ขอให้ทุกคน ทุกอัตราจ้าง ทุกตำแหน่ง ใจเย็นๆ คับ ที่หนังสืออก 15000 แสดงว่ามีลางดี ว่าพวกเราจะได้ 15000 แต่ต้อง รอ ครม ก่อน มันต้องได้ซิ ในเมื่อหน่วยงานอื่้นได้กัน เราเป้นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดของประเทศน่ะ ถ้าไม่มีหน่วยงานนี้คงจะไม่มีอาชีพอื่นเพราะการศึกษาสำคัญที่สุด รอ รอ แล้วก่รอ แบบมีเหตุผล อย่าใช้อารมณ์ ...................รักกันไว้
    เห็นใจทุกคน [29/09/2012 - 13:48:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2620
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2602 ไม่เป็นไรครับ ผมต้องขอโทษเช่นกันอาจเป้นความเข้าใจผิดในคำพูด ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ ผม
    ครูจ้าง 6 ปีเศษกับ 4 โรงเรียน [29/09/2012 - 11:48:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2619
 • แจ้งลบ
    วันนี้ขอแสดงความรู้สึกที่มีต่อท่าน ดร.รังสรรค์...ดิฉันติดตามการดูแลช่วยเหลือ ต่อสู้ เพื่อครู และลุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง ท่านเป็นสุภาพบุรุษแห่งวงการศึกษาอย่างแท้จริง ชื่อของท่านจะถูกบันทึกอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป ไม่ว่าเรื่องเงินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หรือเงินเพิ่มค่าครองชีพของน้องๆอัตราจ้างทุกตำแหน่ง วงการศึกษามีท่านเป็นที่พึ่งพา และจะพึ่งพาตลอดไป ดังนั้น คุณครูที่รอเงินตกเบิกวิทยฐานะ หรือน้องๆที่รอเงินเพิ่มค่าครองชีพ 15000, 9000 คงอีกไม่นานทุกท่านคงสมหวัง ขอให้พวกเราใจเย็นๆนะคะ ดิฉันเชื่อในพลังการทำงานอย่างสร้างสรรค์ของพวกเรา อีกไม่นานพวกเราทุกคนคงยิ้มอย่างมีความสุข ้ท้ายนี้ขอให้ท่าน ดร.รังสรรค์ จงสุขกาย สบายใจ และขอให้คนที่รอคอยความหวังทุกอย่างจงประสบผลในเร็ววันค่ะ
    รักอาชีพครู [29/09/2012 - 11:09:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2618
 • แจ้งลบ
    ครู วิทย์ คณิต ได้รับงบประมาณต่อสัญญาจ้าง
  แต่ครูSP2 (โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ) ไม่ได้รับงบประมาณ แต่สพฐ.เจียดจ่ายงบประมาณของ สพฐ. เยียวยาจ้างอีกหนึ่งปีแล้วยกเลิก ไม่มีสิทธิ์นับเวลาการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่การสอบคัดเลือกภายใน ใดๆทั้งสิ้น
  ....ถามตนเองว่าเราเป็นครูหรือขอทาน...
  ผู้ใหญ่ต่อสู้เพื่อพวกเรามีเพียงที่ ดร.รังสรรค์ เท่านั้น ... ผมเกรงว่าท่านจะเดือดร้อน เพราะพวกเราครับ
    ครูSP2 ครับ [29/09/2012 - 10:20:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2617
 • แจ้งลบ
    เป็นไปได้หรือไม่ ที่ท่าน ดร.รังสรรค์ จะไม่เขียนจดหมายเปิดผนึกอีแล้ว แต่จะมอบให้
  คุณกนกภรณ์ กลุ่มบริหารทั่วไป เป็นผู้ตอบ
  (เดาเอาเองนะคะ) ถึงอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณท่าน ดร.รังสรรค์เป็นอย่างสูง ที่ให้ความเมตตาแก่ครูอัตราจ้างเสมอมา ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ท่านยังเป็นที่รักเคารพของพวกเราเสมอค่ะ
    ครูSP2 [29/09/2012 - 10:08:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2616
 • แจ้งลบ
    มีจดหมายเปิดผนึกฉบับที่6/2555 แล้ว
  แต่เปิดแล้วไม่พบข้อความ
    ครูSP2 [29/09/2012 - 09:42:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2615
 • แจ้งลบ
    เงินค่าวิทยฐานะต่างๆที่ให้คำมั่น ตุลาคม 2555 คลอดแน่นอน 28 ก.ย.2555ทำไมยังเงียบกริบเลย น่าจะมีข้อกำหนดกฏเกณฑ์ที่แมาตรฐานว่าอนุมัติเป็นเวลานานเท่าใดจึงได้รับ
    ครูว่าที่คศ.3 [28/09/2012 - 22:36:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2614
 • แจ้งลบ
    ถึง 2608 สัญญาใหม่ 9,140 บาท วันนี้ส่งหนังสือสัญญาจ้างเข้าเขตแล้ว
    ธุรการ [28/09/2012 - 21:56:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2613
 • แจ้งลบ
    งง ค่ะกเลิกหนังสือเดิมทำไม ศธ 04009/ว4663
    งง [28/09/2012 - 21:27:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2612
 • แจ้งลบ
    คำเดียวสั้นๆ "เอาอยู่ค่ะ" เดี๋ยวจะคอยดูจะทำได้ไหม
     แดนบูรพา [28/09/2012 - 21:00:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2611
 • แจ้งลบ
    มันจะมีอารายมาทำรา้ยลูกจ้างอย่างเราได้ดีพลิกไปพลิกมาเหมือนลิ้น หลอกไปหลอกมาเหมือนผี
  รอไปรอมาจนคอเคล็ด เลื่อนไปเลื่อนมาจนสิ้นปีงบประมาณ
  โยนไปโยนมาเหมือนเพราะของร้อน
  ทำไปทำมาใกล้อดตาย
    คนช้ำๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ [28/09/2012 - 20:06:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2610
 • แจ้งลบ
    ตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา ผมก็สอนนักเรียนเสมอว่า ให้เกลียดรัฐบาลชุดนี้ ผมไม่สนว่าใครจะว่าไง อยากทำกับผมก่อนทำไมล่ะ ผมสอนนักเรียนทุกชั้น ผมก็พูดเรื่องการเมือง รัฐบาล ว่าเป็นอย่างไร รัฐบาลตอแหล พูดทุกวัน ๆ จนเด็กซึมซับในสมอง
    ไม่บอก [28/09/2012 - 19:53:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2609
 • แจ้งลบ
    จะทำสัญญาจ้างก็ยังงงๆ อยู่
  เขตพื้นที่ก็คงจะงงๆ เหมือนกัน
  พนักงานก็ยังไม่ต่อ
    สัญญาจ้าง [28/09/2012 - 19:24:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2608
 • แจ้งลบ
    มีใครพอจะรู้บ้าง หรือเขตไหนบอกตัวเลขเงินแล้ว ผมสงสัยมากทำไมเขตไม่แจ้ง
  เรื่อง เงินเดิอนเป็นตัวเลข แล้ว 11,680.- หรือ 9,140.- หรือ 15,000.- ไม่ต้องพูดถึง
    สัญญาจ้าง [28/09/2012 - 19:08:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2607
 • แจ้งลบ
    ตกลงลูกจ้าง สพฐ.จะต้องนอนหลับทับสิทธิ์อีกต่อไปใช่มั้ยแล้วเวลาเลือกต้องนักการเมือง ส.ส. ทั้งหลายเรียกร้องนักหนาให้ไปใช้สิทธิ์ที่หลอกลวงพวกเรา
    ความฝัน [28/09/2012 - 19:02:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2606
 • แจ้งลบ
    
  จงจำไว้นะ...เมื่อยังไม่ถึงเวลา เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้

  ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน

  เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า..."
  หมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเจ้าเอง
  คำกล่าวของสมเด็จโต....อัญเชิญมาจ้า


    อัญเชิญมา... [28/09/2012 - 17:22:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2605
 • แจ้งลบ
    ไหนๆจะขึ้นแล้วเพื่อจบปัญหาต่างๆก็ขึ้นทุกตำแหน่งเลยตามสัจจะคำพูดถ้าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เป็นไงก็ไม่ว่าจะขอบคุณผู้ใหญ่ชุดนี้เสียอีก
    เหนื่อยกับผู้ใหญ่ [28/09/2012 - 17:21:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2604
 • แจ้งลบ
    ได้โปรดช่วยพวกเราเถอะค่ะ สงสารพวกเราเถอะนะค่ะ มันคือขวัญกำลังใจในการทำงาน และการดำเนินชีวิต
    ธุรการ ขอนแก่น [28/09/2012 - 17:12:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2603
 • แจ้งลบ
    มันก็เหมือน ว 12 บอกได้ ว 16 บอกไม่ได้นั้นแหละ ตลกสิ้นดี
    เอ [28/09/2012 - 17:05:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2602
 • แจ้งลบ
    คุณ ครูจ้าง 6 ปีกะ 4 โรงเรียน ผมต้องขอโทษด้วยที่พูดไปอย่างนั้น แต่ไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายหรอกนะ เพียงอยากจะบอกว่า
  ถ้าลูกจ้างชั้่วคราวตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้ ตำแหน่งอ่ื่นก็ต้องได้เช่นเดียวกันครับ เพราะพวกเราก็คือลูกจ้างชั่วคราวเหมือนกัน แต่หนังสืออาจจะมีหลายฉบับซึ่งก็เขาอาจเขียนเรียงลำดับกันไป แค่นั้นเอง ถ้าพูดผิดไปก็ขอโทษด้วย...
    ลูกจ้างชั้่วคราวก็มีชิวิตจิตใจนะครับ [28/09/2012 - 16:56:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2601
 • แจ้งลบ
    ท่าน ดร.รังสรร ครับพวกลูกๆของท่านใกล้จะถึงฝั่งกันแล้วนะครับแต่เรือกลับมาล้มอีกซะจนได้ ท่านช่วยหาคนมาฉุดเรือพวกลูกๆของท่านขึ้นฝั่งที่นะครับ อีกนิดเดียวจะถึงละครับ ด้วยเคารพและนับถือท่านมากครับขอบคุณครับ
    คนผ่านทาง [28/09/2012 - 15:45:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2600
 • แจ้งลบ
    พวกท่านทำไมถึงได้ใจร้ายกับพวกข้าเยี่ยงนี้ นี่แหละประเทศไทย คงจะมีที่เดียวในจักรวาลนี้ที่เป็นแบบนี้ คนรวยก็รวยสุดๆ จนก็จนสุดๆ ทุนนิยม มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ข้าจะมีทั้งเงินและทองคอยดู นายท่าน..............
    เคาะกะลา ให้....ดีใจเล่น [28/09/2012 - 15:29:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2599
 • แจ้งลบ
    ได้เท่าเทียมกันทุกตำแหน่งตามคุณวุฒิแต่ต้องรอ...เธอบอกให้รอ...ฉันก็รออย่างมีจุดหมาย....ปลายทางคือความเท่าเทียมในสังคม
    ธุรการโรงเรียนแห่งราชอาณาจักรไทย [28/09/2012 - 15:24:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2598
 • แจ้งลบ
    คุณ 2578 ครูประจำการ ว่าไงคะ
    คุณ 2578 [28/09/2012 - 15:22:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2597
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2594 คุณไม่เข้าใจหรือไงครับ ไม่ใช่จะต่อล้อต่อเถียงเหมือนเด็กๆๆ แต่ถามว่าทำไมไม่มาพร้อมกัน มาแบบนี้ใครก็น้อยใจครับ ลองหนังสือที่ยกเลิกไป ลงเป้นครูอัตราจ้าง ทุกโครงการ กับ ภารโรงล่ะ คุณที่เป็นธุรการ รู้สึกนึกคิดยังไงครับ (แล้วเอาตรูไปอยู่ตรงไหนล่ะ) ใช่ม่ะ เก็บคำว่าว่าไม่สร้างสรรค์ไปใช้กับคนอื่นเถอะครับ อย่าทะเลาะเลย คุณก้อต้องคิดแบบนี้ เอาเถอะครับ ยังไงขอพร้อมกันครับ ผมถือว่าเดินมาทางเดียวกัน ลูกจ้างชั่วคราว เหมือนกันครับ ต้องไปพร้อมๆๆกัน สำหรับผม เป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีโครงการอะไรทั้งนั้น โรงเรียนเขาจ้างเองโดยงบเงินอุดหนุนอื่นๆ หรือ รายได้สถานศึกษา บ้างปนๆกัน
  ด้วยความเคารพ เข้าใจความรู้สึกกันบ้างครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [28/09/2012 - 15:10:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2596
 • แจ้งลบ
    เราชาวอัตราจ้าง ทุกตำแหน่ง ทุกโครงการ ต้องรักกัน สามัคคีกัน เรียกร้อง สิทธิ ของพวกเรา เราต้องช่วยกัน อย่าปล่อยให้เขามาเอาเปรียบ
    ธุรการตัวน้อย [28/09/2012 - 15:10:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2595
 • แจ้งลบ
    วันนี้ที่เขตแจ้งมาทาง e-office

  ศธ04030/555-999 ลว. 28 ก.ย. 55

  วันที่ส่ง 28 ก.ย. 2555

  เรื่อง อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

  ระดับความสำคัญ หนังสือเวียน

  ส่งจาก บริหารงานบุคคล

  ส่งถึง โรงเรียนในสังกัด....มากกว่า 30ระเบียนไม่แสดงข้อมูล (เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน)

  ด้วย สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ดังนี้
  1. อัตราค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/คน/เดือนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
  2. อัตราค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน อัตราละ 9,000 บาท/คน/เดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5

    ธุรการจันทบุรี [28/09/2012 - 15:03:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2594
 • แจ้งลบ
    แค่หนังสือระบุธุรการ ภารโรงก่อน แค่นี้ก็มาทำเป็นประเด็น ถ้าได้จริง ก็ได้ทุกคน และได้พร้อมกันนั่นแหละครับ เพียงแต่เขาอยากจะเขียนหนังสือ แยกเป็นโครงการ หรือตำแหน่ง แค่นั้นเอง ทั้งนี้เพื่อง่ายในอ้างถึงตำแหน่งก็เป็นได้ เช่น ธุรการภารโรง ก็อ้างถึงหนังสือเลขที่นี้ ส่วนครูอัตราจ้างก็อีกเลขที่หนึ่ง อย่าทำให้มันเกิดประเด็นเลยครับ... (จากที่อ่านโพสต์แล้วมันไม่สร้างสรรค์เลย
    ลูกจ้างชั้่วคราวก็มีชิวิตจิตใจนะครับ [28/09/2012 - 14:59:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2593
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2591 ขอบพระคุณมากครับ ที่แจ้งข่าว เอาเป็นว่า พวกเราต้องรออีก 2 อาทิตย์ (จิงเหรอ) คงทราบในช่วงปิดเทอมน่ะครับ หนังสือออกมาขนาดนี้แล้ว ถ้าเงียบหรือยกเลิกไปเฉยๆ อ่ะเสียหายครับ นี่มันระดับชาตินะครับ ไม่ได้เด็กจับมืดขีดเขียนเล่น
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [28/09/2012 - 14:56:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2592
 • แจ้งลบ
    ร้สึกงง...กับหนังสือของ สพฐ. เป็นอย่างมาก ท่อย่ก็ประกาศ ว่าได้รับ 15000 ทิ้งห่างเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ประกาศยกเลิก...ท่านผ้ใหญ่ทั้งหลายกำลังเล่นอะไรกันอย่ อย่าเอาความร้สึกของเรามาเหยียบยำกันเล่น ๆ (บ่อย ๆ) นะ เราเป็นมนุษย์ มีหัวจิตหัวใจ มีความคิด มีความร้สึก ก่อนทำอะไรก็ขอให้ใช้ความคิดท่คุณคิดว่าฉลาด คิดให้แน่นอนก่อนท่จะทำ (เสียความร้สึกมากๆๆๆๆๆ)
    ธุรการ (มีหน้าท่รับผิดชอบ = ชำนาญการพิเศษ) [28/09/2012 - 14:50:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2591
 • แจ้งลบ
    ผมได้โทรไปสอบถามด้วยตนเองได้ความว่าอย่างนี้นะครับ
  ถามแล้วครับ ได้ความว่าทางกลุ่มงานแผนอัตรากำลัง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ แจ้งว่าขอยกเลิกหนังสือฉบับนั้นจริงครับ แต่เรื่องจ้างต่อจ้างต่อจริงครับ ที่กลุ่มทำหนังสือผิดพลาดเพราะทางกลุ่มได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่จัดทำงบประมาณอื่นๆแล้ว เค้าแจ้งว่ามีงบจัดสรรได้ ทางกลุ่มเลยทำหนังสือไป แต่ปรากฎว่าทราบที่หลังว่า เรื่องงบเงินที่จะจ่ายยังไม่ผ่านมติครม.จึงต้องขอยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าวก่อนครับ ตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนให้ครม.พิจารณาอนุมัติครับ ผมก็งงว่าทำไมงบจ่ายเงินเดือนเราไม่อยู่ในงบประมาณแผ่นดิน ถามแล้วแต่พี่เค้าบอกว่าต้องรอครม.ครับ ประมาณสองอาทิตย์จึงจะทราบผลครับ

  เพื่อนเราโทรไปถามมาด้วยตัวเองเลย ค่ะ
    ธุรการตัวน้อย [28/09/2012 - 14:47:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2590
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2586 ถ้าเงินค่าครองชีพ ไม่ได้นำมาคิด ค่าประกันสังคม ก็จะคิดเท่าเดิมครับ 9,140 5% คือ 457 บาท ถ้าคิดรวม เงินเดือน 15,000 5% คือ 750 ครับผม
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [28/09/2012 - 14:46:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2589
 • แจ้งลบ
    เขาไม่มีเงินให้ต่างหากล่ะ หรือไม่ก็หาช่องว่างที่จะไม่ให้
    กรรม [28/09/2012 - 14:45:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2588
 • แจ้งลบ
    เดือนหน้าเตรียมตัวเข้าโรงจำนำได้เลยครับ คิดว่าเงินเดือนจะไม่ออกเหมือนที่เคยประสบมาตลอด3ปีในช่วงต่อสัญญา ลูกจ้างประเทศไทย อีกคนหนึ่งอยากให้15000แต่ .......ที่รู้กันไม่อยากให้ พอเรื่องถึงหูเลยสั่งระงับไว้ก่อน เกมส์การเมืองชัดๆ ถ้าจะรอ ครม. เลิกหวังเลยครับรอมากี่เดือนแล้ว แค่พูดถึงพวกเราชาวอัตราจ้าง สพฐ.ยังไม่มีเลย แล้วที่นี้ก็จะว่าเอาเงินไปช่วยนำท่วมตามเคย มีคนเดียวที่สั่งได้คือ...... (วันสิ้นสุดงบประมาณอารมณ์ยิ้มด้วยความดีใจจนน้ำตาแทบไหล+อารมณ์เศร้าน้ำตาไหลในวันเดียวกัน)นี้หรือของขวัญหรือโบนัสที่ สพฐ.ให้ลูกจ้าง6หมื่นกว่าคน
    ต่อไปอย่าใช้ตราครุฑเลยครับใช้อิกาแทน [28/09/2012 - 14:45:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2587
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2584 ต้องขอขอบคุรที่เข้าใจนะครับ ใช่ครับผมถามว่าครูไปไหน ตกไปเยอะเลยล่ะ ไม่ใช่น้อยๆๆ เขาอ้างว่าที่ยกเลิกหนังสือเพราะ "ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณการจ้างมีความคลาดเคลื่อนครับ" <<<<นี่ครับเหตุผล และคิดว่า คงใช้เวลาในการแก้ไขหนังสือ อีกไม่นานครับ อาจจะประกาสให้ทราบกันอีกครั้ง เราเดินมาด้วยกัน ลูกจ้างชั่วคราวเหมือนกันครับ ต้องได้พร้อมๆๆกัน ไม่มีก่อนหลังครับ ยืนยัน
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [28/09/2012 - 14:41:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2586
 • แจ้งลบ
    ลองดู หนังสือที่ถูกยกเลิกนี่ ก็แปลก ๆ นะ เพราะเงินประกันสังคม 750 ไม่น่าจะเป็นไปได้ จะเอา 15000 มาคูณ เงินประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์เป็น 750ได้งัย ในเมื่อวันเป็น เงินเดือน 9140 ที่เหลือเป็นค่าครองชีพ ส่วนค่าครองไม่ได้นำมาหักประกันสังคม
  ตามหนังสือที่ยกเลิกบอกมีความเข้่าใจคลาดเคลื่อน อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ เราอาจจะได้ 15000 ก็ได้ แต่หนังสืออาจตีความผิดเป็นบางส่วน ไม่รู้นะ ลองช่วยกันวิเคราะห์ดู
    ลองช่วยกันดู [28/09/2012 - 14:39:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2585
 • แจ้งลบ
    ระดับหน่วยงานใหญ่ ผิดพลาดได้ยังงัย
    ธุรการ สพป.ชย1 [28/09/2012 - 14:34:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2584
 • แจ้งลบ
    ถึง ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน สบายใจได้เลยครับเขาสั่งยกเลิกแล้วครับไม่ต้องคิดน้อยใจ แต่ผมก็คิดว่ายังไงก็ได้15000/9000 แต่หนังสือฉบับที่ออกมายังบอกกรอบอัตราตกไปหลายอัตรา เพราะที่เห็นออกหนังสือมามีแค่ ธุรการ/ภารโรง แล้วครูพี่เลี้ยง lapboy ครูดูแลเด็กประจำพักนอน รวม 39496 ตำแหน่งแต่ที่แจ้งมามีแค่ ธุรการกับภารโรง ผมเลยคิดว่าน่าจะผิดในจุดนี้นะครับ (คิดเข้าข้างตัวเอง) ผมยังเชื่อว่ายังไงก็ได้ 15000/9000 ในโครงการคืนครูตามที่มีเพื่อนๆเคยหารเงินงบประมาณให้ดู
    คนผ่านทาง [28/09/2012 - 14:34:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2583
 • แจ้งลบ
    ถึงท่านผู้มีอำนาจทุกท่านดูเมือนว่านโยบายของท่านนั่นได้เดินมาถึ่งในระดับหนึ่งแล้วแต่อีกไม่กี่เก้าก็จะถึงน้องๆแล้วในกรณี15000บ.ช่วยผลักดันอีดนิดหนึ่งได้ไหมค่ะหากว่าท่านจะยื่นมือเข้ามาช่วยน้องๆเหล่าครูอัตตราจ้างจริงๆเรารู้ว่าท่านทำได้ ขอบคุณคะ
    ลูกจ้างชั่วคราว [28/09/2012 - 14:29:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2582
 • แจ้งลบ
    หนังสือแจ้งได้หมื่นห้า ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นหนังสือตราครุฑ มีการลงนามชัดเจน แต่การยกเลิก กลับเป็นเพียงหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ ไม่มีการลงนาม ซึ่งหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อก็รู้รู้กันว่า ใช้้ในเรื่องที่ไม่สำคัญ หรือเรื่องที่ต้องการแจ้งให้ทราบเท่านั้น ตราครุฑถูกลบล้างด้วยหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ เป็นความรู้ด้านงานสารบรรณที่พึ่งเคยประสบพบเจอจริง ๆ หรือสภาพชีวิตของคนหกหมื่นห้าพันกว่าคนพร้อมด้วยครอบครัวของเขา ไม่มีความสำคัญเอาซะเลย แต่ก็แปลก ไม่มีใครลงนาม ก็แปลว่าไม่ต้องมีใครรับผิดชอบใช่มั้ยคะ
    ธุรการรุ่นแรก [28/09/2012 - 14:28:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2581
 • แจ้งลบ
    มาให้ดีใจเล่น แลัวก็ยกเลิก ทำไมออกหนังสือกันง่ายๆอย่างนี้ เหมือนตอนที่มีรายชื่อได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเมื่อวันที่ 3 เมษา แล้วก็บอกว่าไม่เข้าข่าย เบื่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ธุรกรรมโดนซ้ำ [28/09/2012 - 14:27:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2580
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2579 ใช่ครับ ผมหมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว ทุกตำแหน่งที่ยังไม่ได้อนุมัติ เงิน 15,000 ขอมาพร้อมฉบับเดียวกันเลย ส่วนที่เรียงก่อนหลัง ไม่ใช่ได้ก่อนหรือหลัง หมายถึง ในหนงสือน่ะครับ ตามลำดับขั้น ต้องเป็นแบบนี้ครับ ไม่ใช่โผง่มา ธุรการ กับ ภารโรง แล้วถามว่าครูไปอยู่ตรงส่วนไหนครับ ครูคอมฯอย่างผมงงแทน
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [28/09/2012 - 14:27:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2579
 • แจ้งลบ
    ไม่คะ ถ้าจะให้แฟร์ มาทีเดียว ทุกอัตราเลย 6 หมื่น กว่าคน ไม่ต้องลำดับใครก่อนหลังทั้งนั้น ทุกคน มีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการเป็นอัตราจ้าง

    ธุรการตัวน้อย [28/09/2012 - 14:23:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2578
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2577 แทนครู ประจำการหรืออัตราจ้างครับ และส่งไรแข่งหรือครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [28/09/2012 - 14:21:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2577
 • แจ้งลบ
    ดีใจสุดๆ 2 เรื่อง 1. ธุรการพาเด็กไปเเข่งได้ที่ 1 วิชาการกลุ่ม (ครูไม่ค่อยสนใจ) 2. 15000 มาเเล้ว ทั้ง 2 เรื่องเมื่อวานนี้ + พอวันนี้เซงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มีหนังสือยกเลิก 15000 เเต่ยังภูมิใจตัวเอง ที่เราเป็นธุรการ ยังสามารถพาเด็กเเข่งได้ที่ 1 ไม่ใช่เเค่งานธุรการจริงๆ ภูมิใจที่ได้ดูแลเด็ก แต่พวกผุ้ใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ
    ธุรการ รักษาการเเทนครู [28/09/2012 - 14:15:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2576
 • แจ้งลบ
    ยกเลิกไปก่อนเถอะครับ ไม่แฟร์ๆๆๆ ตามลำดับขั้นสิครับ ถ้าจะให้ ครูอัตราจ้าง แล้วถึงมา ธุรการ แล้วมาภารโรง แต่รอประกาศพร้อมในหนังสือเรื่องเดียวกันเลย ไม่ใช่มาเหมือนเมื่อเช้าครับ ไหนบอกต่อสู้มาพร้อมกันด้วยกันไง หนังสือมีแต่ธุรการ กับ ภารโรง เอาครูจ้างไว้ไหน ถามหน่อยสิ...............กลับเอาไปแก้มาใหม่เลย ถ้าแบบนี้ ครูคอม สพป.นฐ.2 ไม่ยอม
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [28/09/2012 - 14:14:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2575
 • แจ้งลบ
    อะไรกัน ขึ้นมาให้ดีใจ พอปิดเห็นฉบับใหม่ รู้สึกใจหายเลย ตกลงว่า จะยังไงกันแน่ ชี้แจงด้วยค่ะ รอๆๆๆๆๆๆ
    ลุ้น [28/09/2012 - 14:05:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2574
 • แจ้งลบ
    ตอนsp2สมัยนายกอภิสิทธิ์เราดูมีความสำคัญมีการอบรมครูปฏิรูปยุคใหม่ใครได้อบรมบ้างดูดีแต่ตอนนี้เหมือนอะไรไม่รู็จ้างก็แค่อีกปีเดียวเงินเดือนก็จะไม่ให้15000 ใครอยู่นฐ.เขต2บ้างค่ะมีการรวมตัวหรือประชุมเมือ่ไรบอกด้วยนะ
    คนเก่า [28/09/2012 - 14:04:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2573
 • แจ้งลบ
    ขอเห็นผลในการยกเลิกได้ไหมค่ะ ว่าเป็นเพราะอะไร ที่เราทำงานผิดพลาดเรายังโดนเล่นงานแทบแย่ แล้วที่ออกหนังสือผิด ได้รับผลอย่างไรบ้าง ความรู้สึกนะค่ะไม่ใช่ของเล่น ก่อนที่หนังสือจะออกน่าจะพิจารณาให้ดีก่อน
    ธุรการสพป.นฐ.2 [28/09/2012 - 14:03:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2572
 • แจ้งลบ
    เข้าไปแล้วแต่ไม่มีข้อมูล เหมือนข้อมูลถูกลบ ยังไม่ได้เผยแพร่
    ตกลงคือหนังสืออะไร [28/09/2012 - 13:54:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2571
 • แจ้งลบ
    อะไรกันนักหนาวะ
  27 บอกให้
  28 ยกเลิก
  นี่มันอะไรกันไม่เข้าใจอย่างแรง
    ข้องใจ [28/09/2012 - 13:53:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2570
 • แจ้งลบ
    มีข่าวร้ายมาบอก
  http://www.kruwandee.com/news-id3990.html
    ข่าวร้าย [28/09/2012 - 13:47:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2569
 • แจ้งลบ
    พี่น้องลูกจ้างทุกท่านมีข่าวดี ดูได้ที่เวปครูบ้านนอก ได้ 15000 แล้ว ขอบคุณทุกท่าน
    ธุรการ ระยอง 1 [28/09/2012 - 13:45:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2568
 • แจ้งลบ
    http://www.kruwandee.com/news-id3990.html
  เค้ายกเลิกแล้วจ๊ะ
    เด็กแล็บ [28/09/2012 - 13:44:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2567
 • แจ้งลบ
    http://www.kroobannok.com/53282
    ยกเิลิก 15000 [28/09/2012 - 13:42:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2567
 • แจ้งลบ
    ทำไม หน่วยงานราชการทำงานฉุ้ยขนาดนี้ นี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆ ไม่ใช่หน่วยงานระดับเล็ก ๆ ก่อนจะดำเนินการใดๆ ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนสิ ก่อนจะเผยแพร่ออกไป ตราครุฑนะค่ะ ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาใช้กันเล่น ๆ ตราครุฑมีความศักดิ์สิทธิ์ งานราชการไม่ใช้สักแต่ทำ ทำ ทำ พอผิดพลาดก็แจ้งลบ แจ้งยกเลิกกันง่ายๆ ระบบราชการไทย ประชาชนเสื่อมความศรัทธา ก็เพราะเป็นแบบนี้

  ทำไมถึงได้ล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่น เป็นเป็นเรื่องตลก เสียใจจริงๆ
    ธุรการตัวน้อย [28/09/2012 - 13:42:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2566
 • แจ้งลบ
    คือผมพอเดาปัญหา ออกแล้วครับ บังไงก้คงได้ล่ะ 15,000 แต่เมื่อไหร่ หรือ นานไป บุคคลที่จะได้และไม่ได้เกิดเงียบ เขาก้คงจะตามน้ำไม่มีให้ คือตอนนี้ งบประมาณ หมดน่ะ ยังหาเงินไม่ได้ เลยไม่มีหนังสือแจ้งเป็นทางการ ขนาดมีแจ้งแล้ว ยังลบเลยเห็นๆ เวปครูบ้านนอก ที่รู้ๆกันอ่ะ เหตุผล ไม่มีงบประมาณน่ะ โดยให้หน่วยงานอื่นไปก่อนหมดแล้วครับ 55++++ ร้องเพลงรอต่อไปครับ ตกเบิกออกมา คงซื้อรถเก๋งป้ายแดง เงินสดได้เลยล่ะ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [28/09/2012 - 13:39:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2565
 • แจ้งลบ
    ธุรการได้เงินเดือน 15000 จ้า
  อ่านได้ที่ ครูวันดี จ้า
  http://www.kruwandee.com/news-id3987.html
    แจ้งข่าวดีจ้า [28/09/2012 - 13:36:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2564
 • แจ้งลบ
    แล้วหนังสือออกมาได้ยังไงเนี่ย เฮ่อ....
    เดี๋ยวได้ เดี๋ยวไม่ได้ งง [28/09/2012 - 13:35:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2563
 • แจ้งลบ
    เข้าไปดูของ ครูบ้านนอก เหอ เหอ โดนลบไปแล้ว หนังสือที่ว่าหนะครับ
    ลบไวจัง [28/09/2012 - 13:28:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2562
 • แจ้งลบ
    เสียใจที่สุดในสามโลกT_T
    ธุรการ [28/09/2012 - 13:28:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2561
 • แจ้งลบ
    ไม่รู้ล่ะ ได้หรือไม่ แต่เห็นหนังสือแล้วไม่ชอบใจ อ่ะ มีแค่ธุรการ กะ ภารโรง แล้วครูล่ะครับ เอาไปไว้ไหน.........?????
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [28/09/2012 - 13:19:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2560
 • แจ้งลบ
    ตอนนี้เข้ายกเลิกหนังสือ15000/9000 ของครูธุรการกับภารโรงไปแล้วครับ เพราะความเข้าใจผิดในการสื่อสาร และต่อไปต้องรอ ครม. อีกอย่างเดียวเหมือนเดิมครับและไม่รุ้ว่าตอนไหน ครม.อนุมัติเพราะไม่เคยเห็นพูดถึงเรื่องของอัตราจ้างอย่างพวกเราเลย
    ธุรการ [28/09/2012 - 13:09:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2559
 • แจ้งลบ
    ทำไมไม่เห็นมีหนังสือของครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติเลย ทั้งที่ทำงานมานานกว่า แล้วเป็นโครงการที่มีมาก่อนดครงการคืนครูให้นักเรียนอีก ทำไมรัฐบาลเลือกปฏิบัติอย่างนี้ไม่เข้าใจจริงๆ ตอนไหนเราจะไปเรียกร้องสิทธิ์ของเราที่พวกเราควรจะได้รับ ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติรายงานด้วย
    ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ8,180 [28/09/2012 - 13:06:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2558
 • แจ้งลบ
    เพิ่งจะดีใจไปหยกๆ ทำไมมันยากเย็นแท้น๊อ....
    ธุรการ [28/09/2012 - 12:34:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2557
 • แจ้งลบ
    555+ มีคนโทรถามแล้ว ว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณขอระงับหนังสือ15000 เป้นที่เรียบร้อยไปแล้วครับผม หนังสือราชการเดียวนี้อยากออกอยากยกเลิกก็ทำตามใจได้เลย สุดยอดประเทศไทย
    อกหักซ่ำเฒ่า [28/09/2012 - 12:16:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2556
 • แจ้งลบ
    ดีใจมากที่สุดในสามโลกเลย น้ำตาแทบไหล ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
    ธุรการ [28/09/2012 - 11:56:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2555
 • แจ้งลบ
    เข้าใจครับว่าทุกคน เราทั้งผมเอง รู้สึกอย่างไร ผมเชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคน รู้สึกไม่ได้แตกต่างกัน พวกเราต่างก็รูึสึกว่า "พวกเราถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับความเป็นธรรม สิทธิ ความเสมอภาค ที่เป็นลูกจ้าง สพฐ.นั้น ไม่ได้เท่าเทียมกับลูกจ้างหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันจากรัฐบาล แต่จะทำอย่างไรได้ละครับ จะพูดด่าทอ ว่าผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่รับผิดชอบ หรือผู้อยู่เหนือบังคับบัญชาเราหรือ ใช่ครับมันเป็นสิทธิของทุกคน ไม่สามารถจะบังคับไม่ให้ระบายได้ แต่พวกเราทราบหรือไม่ครับ ส่ิงที่เราพูดไปอันไหนเป็นประโยชน์ และอันไหนเป็นโทษ เราไม่ได้อยู่เพียงแค่วันนี้ และเราไม่ได้อยู่คนเดียว นะครับ (ดังนั้นถ้าเรายังไม่มีทางเลือกอื่น) จะทำอะไรก็ไตร่รองไว้ให้ดีครับ ยิ่งช่่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ ยิ่งไมควรอย่างยิ่งที่จะพูดอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ อยากให้พวกเราไตร่ตรองด้วยนะครับ ไม่อยากให้คิดเฉพาะว่า ทนไม่ได้แล้ว อดทนมานานแล้ว ขอระบายหน่อย.... ถ้าจะให้ดีนะครับผมอยากให้ทุกที่เข้ามา หยุดโพสต์สักระยะหนึ่งครับ รอให้มีข่าวสารที่ชัดเจน หรือรอท่าน ดร.รังสรรค์ ออกจดหมายฉบับที่ 6 ก่อนดีกว่ามั่ยแล้วพวกเราค่อยระบายความในใจ เพราะผมเชื่อนะครับ ฉบับที่ 6 คงจะเป็นฉบับสรุป ว่าเราจะได้หรือไม่ได้ ตอนนี้ผมคิดว่าเราตั้งใจกับการทำงานหรือส่ิงที่เราต้องรับผิดชอบกันดีกว่า ถ้าเกิดเราไม่ได้ถือว่าเป็นวาสนาของของพวกเขาเถอะครับ เพราะเราทำดีที่สุดแล้ว
    ลูกจ้างชั้่วคราวก็มีชิวิตจิตใจนะครับ [28/09/2012 - 11:52:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2554
 • แจ้งลบ
    http://www.kroobannok.com/53280
    ความจริงกระจ่าง [28/09/2012 - 11:52:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2553
 • แจ้งลบ
    วันนี้เป็นอะไรที่ดีใจที่สุด ได้เห็นหนังสือ ธุรการ15000 นักการ9000 เวปครูบ้านนอกเอาลงเองยังไงก็น่าเชื่อถือไปเกินครึ่งละครับ ขอบคุณมากครับผู้ที่เกี่ยวข้อง
    คนผ่านทาง [28/09/2012 - 11:48:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2552
 • แจ้งลบ
    อ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 27 ก.ย. นายกเกรงจะมีปัญหาเรื่อง รัฐมนตรี มท. จึงไมให้มีการพิจารณาเกียวกับงบประมาณ
    ธุรการ อต. [28/09/2012 - 11:42:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2551
 • แจ้งลบ
    การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2556
  +โพสต์เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2555
  http://www.kroobannok.com/53280
  อ่านได้เลยนะ ดีใจจริงๆ
    ดีใจมาก [28/09/2012 - 11:41:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2550
 • แจ้งลบ
    เขาทำไมได้ เราทำไมไม่ได้....ชีวิต
    รอ [28/09/2012 - 11:34:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2549
 • แจ้งลบ
    ต้องยื่นหนังสือให้พรรคฝ่ายค้านช่วย เพราะเมื่อครั้งที่แล้วเงินเดือนขึ้น เป็นรัฐบาลชุดที่แล้ว เดี๋ยวก็ไปถกกันในสภาเอง สนุกแหละที่นี้
    ธุรการแดนบูรพา [28/09/2012 - 11:16:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2548
 • แจ้งลบ
    มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา...แต่ละวันดูเธอไม่เหมือนเดิม..ไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอ...ไม่ใช่เลย...บางครั้งดูเหมือนเธอไม่ได้ฟัง...ว่าฉันพูดอะไร...ไม่บอกก็รู้ว่าเธอน่ะเปลี่ยนไป...เธอคิดถึงใครกันบ้าง...วันนี้อะไรก็ไม่แน่นอนสักอย่าง...แล้วฉันจะทำอย่างไร
    ธุรการโรงเรียนแห่งราชอาณาจักรไทย [28/09/2012 - 10:46:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2547
 • แจ้งลบ
    เบื่อค่ะ
    ธุรการคนหนึ่ง [28/09/2012 - 10:31:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2546
 • แจ้งลบ
    ทำไมตอนเพิ่มจาก 7940 เป็น 9140 เราเพิ่มตามพวกครู (รัฐบาลชุดเก่าใช่ไม่คะ) ที่ตอนนี้ทำไมไม่ได้
    ธุรการ [28/09/2012 - 10:25:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2545
 • แจ้งลบ
    ตอนนี้คงไม่มีใครมานั่งห่วงภาพพจน์ในการเป็นบัณฑิตที่จบปริญญาตรีกันแล้วล่ะค่ะท่าน เพราะคนที่ทำแบบนี้กับเราเขาก็คงจบมากกว่าปริญญาตรีแล้วล่ะเขายังทำกันได้ อดทนด้วยใจสงบมานานเกินพอแล้วมั้ง ไม่ให้เราก็คงทำอะไรท่านไม่ได้ ไม่จ้างต่อก็คงทำอะไรไม่ได้เช่นกัน สุดแล้วแต่ท่าน แต่เราก็คงจบแค่นี้ ไม่ให้ก็ไม่เอา หาเอาที่อื่นที่เขาให้ได้...สบายใจกว่า ...เพื่อความอยู่รอด
    เกินจะอดทน [28/09/2012 - 10:15:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2544
 • แจ้งลบ
    ไปกันเลยดีกว่าทนจนที่สุดแล้ว
    รวมพล [28/09/2012 - 09:58:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2543
 • แจ้งลบ
    คนที่ได้ 15,000 แล้วก็พูดได้สิครับ จะเป้นไงก็ได้ คุณได้แล้ว ส่วนคนที่ยังไม่ได้ล่ะ ถามว่าผมมาบ่น ผิดด้วยเหรอ แล้วที่เอามาพูดก็ความจริงทั้งนั้น คุณรับกันได้หรือไม่ หรือคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย จะเดือดร้อนไหมครับ สังเกตได้จาก คนที่ยังไม่ได้และตามข่าว ก็จ้องอยากได้สิทธิ์เท่าเทียมเพื่อนอาชีพเดียวกันทั้งนั้น เห็นใจคนเหนื่อยเหมือนๆ กันบ้างนะครับ ถ้าเรียกคืนไปหมด ไม่ต้องให้เท่ากันหมดผมรับได้ครับ ย้ำรับได้ ข้าราชการ ก็ขึ้นตามขั้น ปกติ ครูจ้างอยู่เท่าดิมหมด ผมจะไม่พูดไรซักครับ ถ้า ณ วันนี้มีนดยบายว่า เงิน 15,000 ขึ้นให้แต่ ลูกจ้างชั่วคราวบ้าง คุณ จะรู้สึกเช่นกัน เท่ากับว่า ลูกจ้าง เงินเดือนแซง ครูบรรจุใหม่ใช่ไหมครับ กว่าจะ 15,000 ติด คศ.1 กี่ปีคิดดู ถึงเวลานั้น คุรก็ต้องไม่ยอมไม่พอใจ ฉันใดก็ฉันนั้น สุดท้ายฝากไว้ 3 คนครับ "ขวัญกำลังใจ" กับ ใจเขาใจเรา และ "เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด"
    1111111111 [28/09/2012 - 09:19:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2542
 • แจ้งลบ
    อยู่ในดงโจรต้องเป็นโจรครับ ผมถามคนที่ดีใจกับที่ต่อสัญญานะ และไม่สนใจหรือ คิดจะเรียกร้องไรกับ 15,000 สะกดกันเป็นไหมครับ คำว่า "ขวัญกำลังใจ" วึ่งหน่วยงานอื่นได้รับกันน่ะครับ อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับ กรุณาอย่าเลียนแบบ ใครจะซื่อสัตย์ก็จงทำไป 9,140 แล้วไม่ต้องมาบ่น เรื่อง 15,000 ส่วนกระผม ไม่พอใจ ในทุกๆ ด้าน ทั้งนโบบายการกระทำ ความล่าช้า ความไม่ชัดเจน น่ะครับ ขอย้ำว่าถ้าคุณไม่ให้เรา แต่เพื่อนร่วมประเทศเราได้ ผมก้จะไม่ให้อะไร กับหน่วยงานทั้งนั้นครับ อย่างที่บอก เดินเดือนผมตอนนี้ เงินจ้างภารโรงครับ ม.6 ครับ เพราะฉะนั้น ผมทำงานตามเงินเดือน ถามว่าผมผิอดด้วยหรือ ใครได้ 9,140 จะทำ 15,000 ก็ทำไปนะ เป้นสิทธิืส่วนบุคคลครับ ของผมส่วนตัวย้ำ ส่วนตัวอ่ะครับ แล้วไม่ต้องมาบ่นว่าทำงานเยอะเงินน้อยนะครับ ตัวคุณเองเลือกกันเองได้ ด้วยความเคารพครับ
    คนเรียนน้อย [28/09/2012 - 09:11:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2541
 • แจ้งลบ
    มั่วแต่เถียงกันอยู่ได้ ทำใจดีสู้เสือเป็นรึป่าว ตอนนี้คนที่มีอำนาจ หรือบทบาทหน้าที่คงอ่านและคิดว่า คุณวุฒิ และวัยวุฒิ ของพวกคุณอยู่ที่เท่าไร จะบ่นก็ได้แต่สุภาพกันหน่อยให้สมกับเป็นบัณฑิตกันหน่อมนะครับด้วยความหวังดี ผู้ใหญ่เค้าจะได้ไม่เบื่อ หรือรำคราญ
    คนค่อยอ่าน [27/09/2012 - 22:28:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2540
 • แจ้งลบ
    มี สพฐ. นี่แหละท่าน ที่ใช้งานลูกจ้าง ได้เกินคุ้มค่าเงินเดือน จริงๆ เหอๆๆๆ นับถือ ๆ
    คนผ่านมา [27/09/2012 - 17:49:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2539
 • แจ้งลบ
    เรื่อง 15000 ยังไม่ผ่าน ครม. รึว่า สพฐ.ยังไม่ได้นำเรื่องเข้ากันแน่ค่ะ รอฟังคำตอบจาก ดร.รังสรรค์ อยู่ ออกจกหมายฉบับที่ 6 เร็วๆๆนะค่ะ เพราะมันคือความหวังสุดท้ายแล้ว ความจริงที่อื่นหน่วยงานอื่นเค้าก้อหาเงินมาจ้างให้คนจบ ป.ตรี ได้ 15000 กันแล้ว แล้วไหงลูกจ้าง สพฐ.อย่างเราถึงไม่ได้รับความเห็นใจบ้างนะ ที่อื่น 15000 ผ่าน ครม.มีลูกจ้าง สพฐ.นี่แหละ
    แนก [27/09/2012 - 17:40:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2538
 • แจ้งลบ
    "นี่หรือปัญญาชน" เมื่อทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง รัฐบาลทำไม่ได้อย่างที่พูด ครม.ยังไม่มีบทสรุปเรื่อง15000 ว่าจะได้หรือไม่ ลูกจ้าง สพฐ.กลายเป็นลูกจ้างเงินนอกงบฯที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพชั่วคราว ทุกคนก็เริ่มกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว ย้ำ เห็นแก่ตัว งานหนักไม่เอา....งานเบาไม่สู้ ใครได้เงินเดือน15000ก็ทำงานเต็มเวลาไป ใครได้9140 ก็ทำเท่ากับเงินเดือนที่ได้ คิดได้ยังไง... อย่าลืมซิทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับ มาจากภาษีของประชาชนทั้งนั้น คนที่เค้าเงินเดือนน้อยกว่าคุณเค้ายังต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาล เพื่อที่รัฐบาลจะนำมาเป็นค่าจ้างให้แก่พวกคุณๆๆทั้งหลาย เงิน15000ใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นรวมทั้งข้าพเจ้าด้วย แต่ในเมื่อมันไม่ได้ก็ต้องยอมรับ แต่ยังถือว่าโชคดีที่ยังได่ต่อสัญญาจ้างอีก1 ปี
    ....007 [27/09/2012 - 17:38:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2537
 • แจ้งลบ
    ข่าวดีสพฐ.แจ้งเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างสพฐ.เป็นกรรมกร สพฐ. ขอบคุณครับที่ให้เกียรติพวกเรา พวกเราจะไม่มีวันลืมสพฐ.จะจดจำไว้ไปตลอดชีวิต ฉันจะทำให้ระบบของสพฐ.วุ่นวายคอยดู
    อดทนมานานมันทรมานเหลือเกิน [27/09/2012 - 17:05:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2536
 • แจ้งลบ
    แค่สอนอย่างเดียวก็เหลือกินแล้วครับ คอม ป.1-6 6 ชั่วโมง วิทย์ ป4-6. 9 ชั่วโมง ดนตรี ป.4-6 3 ชั่วโมง ศิลปะ ป.4-6 3 ชั่วโมง ลูกเสือ - ชุมนุม จริยธรรม นี่ไงงานสอนอย่างเดียว ปล่อยเด็กเล่นเห็นๆๆ ด้วย กลัวที่ไหน ที่ไหนๆๆ เขาก็เข้าใจและสงสาร เผอิญ มีนายดีอ่ะครับ เขาบอกสงสารเงินเดือนน้อย อย่าทำไรเยอะเลย ก็จัดให้ตามนั้นครับ...........................ถ้าได้ เหมือนหน่วยงานอ่ะอ่ะ ค่อยคุยกันเรื่องงานนะ ขอขวัญกำลังใจก่อน ถ้าให้ พวกเราลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้ ผมก็ให้แรงกาย แรงใจเต็มๆ กับหน่วยงานไม่ได้ครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [27/09/2012 - 16:36:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2535
 • แจ้งลบ
    ไม่ได้แถ เพียงแต่พูดให้ฟังถึงความสามารถที่มี แบบนี้หน้าไหนจะกล้าไล่อ่ะ ก้ควายแล้ว โรงเรียนสุดท้ายที่ผมย้ายมา วางยาไว้ งามเลย ผอ. แม่งเข้าดรงบาล เครียกสมหน้า เสือกเล่นเส้นสายกันดีนัก แต่ปัจจุบันมาดูได้ครับ ปล่อยเด็กวิ่งเล่นครับ สบายๆๆตามเงินเดือน 9,140 ผอ. ไม่ว่าครับ เข้าใจ แต่ทำไรไม่ได้ได้แต่สงสาร สุดท้ายผมจะเป้นไงก็ชั่งครับ ผมพร้อมตอบโต้ ส่วนตัวผมเอง คุรจะวุ่นวายกับผมต่อก็ได้นะ เงินเดือนๆนี้ยังไม่ออก ผมไม่สนครับ มีรายได้เสริมครับ ต้องเอาอตัวรอดเองครับ เผอิญ มีะุระกิจส่วนตัว งานครูอัตราจ้างของ สพฐ. ตอนนี้ ให้ 9,140 ผมเลยให้ความสำคัญเป็นแค่เพียงอาชีพเสริมเท่านั้น ได้ 15,000 ผมจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมครับ ทุ่มเทถึง ตี 2 ตี 3 เหมือนก่อน ส่วนตอนนี้ 9,140 ก้ขอย้ำทำงานตามเงินเดือนครับ สาธุถ้าคุณมีลูกหลาน ขอให้เป็นลูกจ้างไปตลอดชาตินะครับ หัวอกพ่อแม่ได้ซึมซับ ความรู้สึกใจเขาใจเราบ้างครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [27/09/2012 - 16:25:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2534
 • แจ้งลบ
    เห็นใจกันบ้างเถิดครับท่านรัฐมนตรี
  ตอนนี้อะไรก็แพงไปหมดค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้นเงินเดือน15000ก็ไม่ได้ท่านจะฆ่ากันทางอ้อมหรือไงครับ
    อัตราจ้าง [27/09/2012 - 16:17:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2533
 • แจ้งลบ
    ก็เห็นบอก จะสอนอย่างเดียว ก็เลยบอก สอนอย่างเดียวอะได้ แต่จะได้ ประเมินไม่ผ่าน หรือไม่จริง ?
    แถไปอีก [27/09/2012 - 16:16:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2532
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2526 และ ความคิดเห็นที่ 2527 ไม่ต้องกลัวผมประเมินไม่ผ่านหรอกครับ ผมอยู่มากี่โรง ไม่มีดรงเดรียนไหนกล้าไล่ออกสักที มีแต่หนีย้ายมาครับ โดนด่าตามหลังว่า ทำงานไว้เยอะ พอไปก็ไม่มีคนทำแทน ผมเป็นครูคอมปีๆๆ เฉพาะ ความสามารถพิเศษ ซ่อมคอม ลงโปรแกรม แล้วก็ ต้องสอนพวกครูๆๆ ระสูงทั้งหลาย ช่วยพิมพืข้อสอบ หาไฟล์งาน หาแผน หาไฟล์เพลง คือครูอยากได้ไรก็สั่งๆๆ อ่ะผมหา ดาวน์โหลด ประสานงานเขต ให้หมดอ่ะ เฉพาะปีๆ ซ่อมคอมฯ โดยไม่ต้องเสียเงินงบประมาณมาใช้ช่างกิน หรือ หลอกกินในบางที ก็หลายหมื่นแล้วครับ ค่าโปรแกรม ค่าอะไรอีกสารพัด บอกให้ว่ามาอยู่ไหนจะสอน ซ่อม เป็นภารโรงด้วยอ่ะ แบบนี้หน้าไหนจะกล้าไล่ออกครับ รอไล่อยู่เนี่ย ผมเอกคอมฯ ย้ำ ว่าเอกนี้สำคัญมา เพราะปัจจุบัน ที่ไหนๆ ก็ต้องใช้เทคดนดลยี โดยเฉพาะเรื่องว่อมอ่ะ สำคัญ ที่ไหนก็อยากได้จำเอาไว้
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [27/09/2012 - 16:10:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2531
 • แจ้งลบ
    ลูกจ้างชั่วคราวทั้งหลาย ของ สพฐ ได้แค่ 9140 เท่ากับกรรมกรเลย เปลี่ยนจากลูกจ้างชั่วคราว สพฐ เป็น กรรมกร สพฐ ดีกว่าไหม ท่านผู้ใหญ่ทำไม่นิ่งเฉยอยู่ได้ครับเจ้านาย
    กรรมกร [27/09/2012 - 16:10:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2530
 • แจ้งลบ
    ไม่ใช่ 9140 พวกเราจะอยู่ไม่ได้ ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบาย 15000 บาทขึ้นมา แค่ออกมาพูดนโยบาย ของก็ขึ้นตามนโยบายไปแล้วทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่านโยบายจะทำได้หรือเปล่า พวกเราสิต้องมารับกรรมทั้งที่ไม่ได้เป็นคนก่อ
    ธุรการ [27/09/2012 - 15:52:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2529
 • แจ้งลบ
    ครูพี่เลี้ยงเด็กนะน่าสงสารเงินน้อยมากแต่งานทำทุกอย่างสอนเต็มเกือบทุกวัน ดีที่ผอ.ร.ร.เห็นใจเพิ่มเงินเดือนให้อีกเพราะเงินเดือนที่ได้คงไม่พอใช้แน่ ธุรการก็เหมือนกันผอ.จ่ายค่าประกันสังคมให้ทุกเดือนยังมีพิเศษให้อีกเกือบทุกเดือน โชคดีมากที่ได้ทำที่โรงเรียนนี้ ขอบคุณจริงๆ
    ธุรการ [27/09/2012 - 15:46:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2528
 • แจ้งลบ
    นิติกรของกรมบัญชีกลางมันบอกว่า ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. เป็นเพียงบุคลากรภายนอกที่มาช่วยงานราชการ เฮ็อ... มันพูดยังกะมันสูงส่งเป็นเทวดา อย่างงันแหละ .. แล้วลูกจ้าง อปท. หน่วยงานอื่นๆ มันต่างกันตรงไหน หน้าด้านฉิบหาย ไม่มีเหตุผลที่ถูกต้งอมาอ้างมากกว่า..
    ลูกจ้าง สพฐ.ก็คือคนธรรมดา [27/09/2012 - 15:46:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2527
 • แจ้งลบ
    2525 คุณก็จะได้คำว่า "ประเมินไม่ผ่าน" เป็นของรางวัลครับ ทำงานเป็น "ลุกจ้างชั่วคราว" ไม่ว่ายังไง ก็ต้อง "ทำใจ" ถ้าทำใจไม่ได้ก็ ลาออกไปหางานใหม่
    ได้แค่นั้นจริงๆ [27/09/2012 - 15:44:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2526
 • แจ้งลบ
    2525 คุณก็จะได้คำว่า "ประเมินไม่ผ่าน" เป็นของรางวัลครับ ทำงานเป็น "ลุกจ้างชั่วคราว" ไม่ว่ายังไง ก็ต้อง "ทำใจ" ถ้าทำใจไม่ได้ก็ ลาออกไปหางานใหม่
    ได้แค่นั้นจริงๆ [27/09/2012 - 15:44:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2525
 • แจ้งลบ
    ในเมื่อ ผมเป็นคนนอก ผมก็อจะ บ่ายเบี่ยง ไม่ทำงานเกี่ยวกับราชการครับ วันๆ ผมขอสอนอย่างเดียว อย่ามายุ่งกะผม โดยใช้เงิน จ้างภารดรง มาจิกหัวใช้ผมครับ ให้ 15,000 เมื่อไหร่ ถึงจะทำงานเท่ากับคนที่ได้ 15,000 แล้วเท่านั้น ขอบคุณครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [27/09/2012 - 15:19:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2524
 • แจ้งลบ
    เพราะรัฐบาลไม่อยากให้หมื่นห้า เลยเอาช่องว่างอย่าง ว 16 มาใช้ ซึ่งอ่านแล้วมันก็ขัดกันอยู่ดี พอแก้ตัวอะไรไม่ได้ก็เงียบอย่างเดียว พวกที่ไม่ได้ความเท่าเทียมกันจำไว้เลยนะเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่าเลือก เพราะเลือกมาทำให้คนตกงานกันมากทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคม หน่วยงานอื่นเค้าช่วยเหลือลูกน้องดูแลดี แต่กระทรวงศึกษาซึ่งได้งบมาก เอางบมาละลายแม่น้ำรึไง ทำไมลูกน้องตัวเองไม่ออกมาดูแลบ้างมัวแต่สร้างภาพนโยบายเลิศหรูแต่ความเป็นจริงมันตรงกันข้ามบริหารงานไม่เป็น เห็นอัตราจ้างเป็นคนนอกแล้วแบบนี้ก็รู้เลยว่าหัวหน้ามันเป็นแค่คนที่หาผลประโยชน์ตัวเองฝ่ายเดียวแค่นั้นแหละ......
    ครูอัตราจ้าง [27/09/2012 - 14:38:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2523
 • แจ้งลบ
     เรียนประธานธุรการภาคอีสาน
  เรื่องเข้า ครม ตั้งชาตินึงแล้ว ก็ไม่มีความคืบหน้า บอกว่าท่านผู้ใหญ๋กำลังดำเนินการให้ สพฐ ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ความคิบหน้าไม่มี เรื่องนี้มันก็นานมากแล้ว สัญญาใหม่ระบุ 9140
    ลูกจ้างชั่วคราว [27/09/2012 - 14:03:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2522
 • แจ้งลบ
    1.ว่า ด่า ครู รัฐบาล ทั้งหลายที่ทำให้ตัวเองไม่สมหวัง
  2.บ่น เรื่องของตัวเอง/เรื่องทั้งหลายบนโลกนี้
  3.ถามคำถามซ้ำๆ ซากๆ
  4.เรียกร้องความเห็นใจ วิงวอน
    ธุรการ [27/09/2012 - 13:50:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2521
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2520 ครับ ภรรยาเพื่อนก็ทำงานอยู่ครับ อบต. ไทยยาวาส มีปัญหาเรื่องโกงกินครับ คนในรู้ดีครับ ไทยาวาส ใกล้บ้านผมครับ ผมอยู่ตลาดท่านานครชัยศรี ห่างจาก สพป.นฐ.2 300 กว่าเมตรครับ ผมเคยทำงาน 2 สังกัด ทั้ง อปท. ขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทย ครับ 3 ปี แล้วก็ สพป นฐ.2 ขึ้นต่อ ศธ. ครับ 3 ปี ครับ รู้ดีครับ ว่า มันเป็น ก้อบอกแล้ว เพื่อนผมอยู่ เทศบาล เป้น ครูจ้างโครงการ ต่อสัญญารอบใหม่นี้ ได้ 15,000 แล้วครับกับ ภารโรง ได้ 9,000 แล้ว ตกเบิกมา 20,000 กว่า ด้วยความสัตย์จริงครับ ตรวจสอบได้ครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [27/09/2012 - 13:28:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2520
 • แจ้งลบ
    คลิปนายก อบต. ตบเจ้าหน้าที่
  http://www.youtube.com/watch?v=iO5w37RuspU&feature=player_embedded
  คือว่า
  เงินเดือนครูอัตราจ้าง 9140 โบนัส 0 บาท ถ้าไม่ได้ 15000 บาท
  เงินเดือน อปท ใหม่
  เงินเดือนลูกจ้างภารโรง 9000 โบนัส 13000 บาท
  เงินเดือนพนักงาน 15000 โบนัส 20000 บาท
  เวลาการทำงานครู 8 โมงเช้าตรง
  เวลาการทำงาน อปท 8 โมงครึ่ง
  ลูกจ้าง สพฐ 6 หมื่นคน รวมทั้งญาติพี่น้องไม่รู้เท่าใด ไม่ได้รัฐบาลชุดนี้ ขอรัฐบาลชุดหน้าก็ได้ นโยบายหมื่นห้าโกหกกันไม่ได้หรอก
    ความจริงวันนี้ [27/09/2012 - 12:45:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2519
 • แจ้งลบ
    จริงๆ อยู่ที่ดุลยพินิจ ของผุ้บริหาร กับ ลูกจ้างนะครับ ให้ธุรการ มาสอน ไม่เกี่ยวกันเลย ไม่มีสิทธิ์สอนด้วย ใช้ส่งเดช งานฝึกเด็กแข่งก็ไม่ใช่หน้าที่ครับ งานธุรการ ไง เป็นผู้บริหารควรไปดูระเบียบนะว่าขอบข่ายงานมีแค่ไหน ไม่ใช่อะไรๆก็แทนก่อน ผมว่ามั่วครับ เป็นการบริหารที่มั่วและล้มเหลว ซึ่งทางเบื้องบนไม่เคยทราบปัญหา และไม่เคยลงมาดู ลงมาดูก็โดนจัดฉาก แล้วปัญหาไม่ถูกจุดครับ พูดไปก็เหนื่อย ผมพูดได้แค่ว่า คนไหนบอกว่า ทำไม่ได้หรือรับไม่ได้ก็ลาออกไป มีคนอยากเข้าแทนเยอะครับ อยากจะบอกว่า คนพวกนี้ไม่เข้าใจความรู้สึก 1. ทำงานหน่วยงานสาขาอื่น 2. ได้บรรจุแล้ว เลยซ้ำเติมเหยียบย่ำ ผมให้ 90% อัพครับสำหรับคนที่เป้นลูกจ้างชั่วคราวของ สพฐ หรือ อปท. หรือหน่วยงานอื่นครับ ผมเองทำงานมาแล้ว 2 สังกัดครับ ทั้งมหาดไทย และ ศธ. ครับ ต่างหน่วยงานนั้นๆ ก็ต้องการคนที่ทำงานได้อย่งหลากหลายครับ ซึ่งไม่ได้คำนึงถึง ตำแหน่ง เงินเดือน ครับ สัตย์แต่ว่าใช้ มั่ว ใครบังคับได้ใช้ ใครบังคับไม่าได้ก็ไม่ใช้ครับ
    1111111111 [27/09/2012 - 12:35:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2518
 • แจ้งลบ
    พวกที่ชอบว่าธุรการ เราทำ 4 โรง งานเอกสาร สอนคอม ฝึกเด็ก พาเด้กเเข่งคอมฯ ถ่ายรูป ดูเครื่องเสียงบ้าง สมศ. ค้าง ร.ร. เรามีความสุข เเต่บางคนชอบว่าธุรการ รัฐบาลเเบ่งเเยก ค่าครองชีพไม่มีมั้ง แย่ๆๆทำไง
    999 [27/09/2012 - 12:24:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2517
 • แจ้งลบ
    ข่าวจากสมาพันธ์ธุรการอิสาน
  www.facebook.com/toorakarn.ne

  ประชาสัมพันธ์
  แถลงการณ์สมาพันธ์อีสาน เดือนกันยายน
  ก่อนอื่นต้องขอกราบขออภัยพี่ น้อง สมาชิกธุรการสมาพันธ์อีสานทุกท่านนะครับที่ มาแจ้งข่าวสารกันช้านิดนึง สืบเนื่องจากช่วงนี้งานศิลปหัตถกรรม และ ช่วงฤดูอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการหลายๆเขต เชิญไปร่วมกิจกรรม และที่สำคัญถึงฤดูประเมินผลการทำงานและต่อสัญญาจ้าง เลยขออยู่โรงเรียนสักหน่อยเดียวเค้าจะเลิกจ้างก่อนนะครับ ชดเชยช่วงที่กระผมเดินสายเรียกร้องแต่ก่อนหลายวัน ก็
  เห็นใจโรงเรียนนะครับ
  หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการภาคอีสานวันที่ 15 กันยายน 2555 ที่จังหวัดขอนแก่น และแต่ละจังหวัดเริ่มเคลื่อนไหวและจัดประชุมหารือการทำงาน ร่วมถึงประสานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกดดันการทำงานรัฐบาลให้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ อย่างไม่ท้อถอยก็ขอขอบพระคุณที่ท่านเสียสละการทำงานอย่างมากครับ ส่วนจังหวัดอื่นที่ยังไม่เคลื่อนไหว ก็ขอให้รีบดำเนินการนะครับจะได้เป็นการทำงานในทิศทางเดียวกัน ทางสมาพันธ์ฯขอเรียนว่าเราทำงานแบ่งเป็นสองเรื่อง นะครับ ดังต่อไปนี้
  1.เรื่องความมั่นคงในอาชีพ การกำหนดกรอบอัตรากำลัง เกณฑ์การคัดเลือก/ในตำแหน่งเพื่อเสนอ กคศ.นั้นผ่านวาระที่ 1 คงเหลือความเห็นชอบเรื่องกรอบงบประมาณ และต่อมาเรื่องขอ คปร. ว่าจะขออัตราได้เท่าไหร รวมทั้งการพัฒนาเรื่องชื่อตำแหน่ง แล้วนะครับ
  2. เรื่องเงินเพิ่มค่าครองชีพ 15000 บาท ที่ทุกท่านสนใจกันอย่างมากมาย ขอเรียนอีกครั้งนะครับว่าเรื่องเงินเพิ่มของเรา ยังอยู่ที่ ครม อนุมัติตามที่ท่าน ดร.รังสรรค์ได้ชี้แจงและทางสมาพันธ์ได้ประสานนัดล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ซึ่งทาง สพฐ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนกันครับ โดยมีหนังสือถึง สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทวงถามให้เราเรื่องนี้ รวมถึงท่าน ดร.รังสรรค์ ก็ได้ประสานหน้าห้อง รมต.โดยตลอด พร้อมทั้งนำเอกสารเปรียบเทียบการจ่ายเงินเพิ่มลูกจ้างชั่วคราว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาเปรียบเทียบ กับ ลูกจ้าง สพฐ . ว่าเพราะอะไรจึงไม่ได้สักที หากผ่านมติและรัฐบาลหาเงินมาได้เร็วเงินตกเบิกตั้งแต่เดือนมกราคม 55สามารถ ย้อนหลังได้ โดยพี่น้องไม่ต้องกังวลกันนะครับและตามที่สำรวจในเฟซบุ้ค หลายๆคนอยากให้สมาพันธ์ฯ พาไปเดินขบวนประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาล ก็ เป็นสิทธิครับที่พวกเราสามารถกระทำได้ ครับแต่เมื่อวิเคราะห์แล้วช่วงนี้ เน้นคำว่าช่วงนี้ นะครับ ทางคณะกรรมการหลายจังหวัด ได้ประสาน ส.ส. ในพื้นที่มากมายพร้อมทั้งขอให้ ส.ส. ดำเนินเรื่องให้พวกเราอย่างชัดเจนเรื่องเงินเพิ่มค่าครองชีพ เช่น ท่าน ส ส ที่จังหวัดสกลนคร ที่กล่าวในสภาผู้แทนราษฎร และ ส ส ที่นครราชสีมา เขต 5 , ส ส ที่จังหวัดหนองบัวลำภู/ สส.จังหวัดอุบลราชธานี / สส จังหวัด นครราชสีมา เขต 1/ ส ส จังหวัดสาราคาม เขต 1-3 / สส จังหวัดสุรินทร์ / สส จังหวัดขอนแก่น เขต 5 / สส จังหวัดมุกดาหาร /สส อุดรธานี /สส ร้อยเอ็ด และอีกจังหวัดหลายเขตในภาคอีสานที่มิได้กล่าวมา และประเด็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการต่อสัญญาจ้าง หากเราไปเดินขบวนช่วงนี้จะมีผลทางลบ และ บวก อะไรบ้าง ใช้หลักการและเหตุผล เข้ามาจับมากๆนะครับ
  3. เรื่องกระบวนการเรียกร้องทางศาลปกครอง กรณี15000 ผมได้ให้ทางทีมงานฝ่ายกฎหมายสมาพันธ์ฯทั้งทางมุกดาหารและสารคาม หาช่องว่าจะดำเนินการอย่างไรที่รวดเร็ว เพราะเมื่อใดที่ขึ้นกระบวนการศาลนั้นในทางพิจารณาคดีอาจจะต่อสู้กันหลายปี เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
  4.ผมเห็นใจและเข้าใจพี่ น้อง ทุกท่านรวมทั้งตัวกระผมด้วยนะครับ เรื่องเงิน 15000 เมื่อไหร่จะได้สักที ผมอยากจะตำหนิรัฐบาลชุดนี้มากครับ ว่าไม่น่ามีนโยบายนี้ออกมา เพราะเมื่อก่อนธุรการพวกผม 4800 บาทก็อยู่กันได้ 7800 บาทก็อยู่กันได้ ต่อมา 9,140 บาท ก็อยู่กันได้โดยสงบ แต่มาเจอนโยบาย 15000 บาททำให้ธุรการอย่างพวกผมอยู่กันไม่ได้ เพราะคาดหวังกันต่างๆมากมาย และทำให้กระบวนการเดินเรื่องความมั่นคงในอาชีพธุรการการต่อสู่เรื่องอัตรากำลังการบรรจุต่างๆที่สมาพันธ์อีสานกำลังเดินเครื่อง ต้องมาหยุดชะงักลง อย่างสิ้นเชิง จนทำให้ต้องประชุมการทำงานกันตลอดแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นสัดส่วน ว่าจังหวัดไหนจะเดินเรื่องไงจะเอาไงดี สมาพันธ์มีความพร้อมเรื่อง เงินค่าสมาชิกมีไหม (ต้องบอกว่าสมาชิกน้อยมากครับ แต่คนกดไลท์ ชอบใจการทำงานของสมาพันธ์อีสาน มีเป็นพันคน) ก็ทำให้เกิดความท้อแท้ใจว่า เราจะเอาไงกันดีกับการทำงานในลักษณะอย่างนี้ แต่การทำงานสมาพันธ์อีสาน ทุกครั้งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของผู้ใหญ่ที่ปรึกษาสมาพันธ์ที่เป็นฝ่ายข้าราชการพลเรือนระดับสูง และ ส่วนนึงก็ฝ่าย ส.ส. ที่มีความเห็นอกเห็นใจสมาพันธ์ฯมาโดยตลอด
  5.เรื่องต่อสัญญาจ้าง ขอชี้แจงว่าต่อสัญญาทุกเขตพื้นที่นะครับ เพียงแต่ว่าเขตพื้นที่ไหนจะสนองงาน สพฐ รวดเร็วกว่ากัน แต่ผมสังเกตนะครับว่า เขตไหนที่มีชมรมธุรการ มักจะได้ต่อเร็วกว่าที่อื่นเพราะมีการประสานงานเขตพื้นที่โดยตลอด ประธานชมรมและคณะกรรมการต้องประสานนะครับ
  สุดท้ายนี้หากการทำงานของสมาพันธ์ภาคอีสาน กระทำงานล่าช้า รึ ว่าไม่ถูกใจสมาชิก บ้างก็ขออภัยอย่างสูงนะครับ เพราะการทำงานเราจะนำมติที่ประชุมมาเป็นเกณฑ์การทำงาน ถ้าไม่อย่างนั้น ก็ จะเป็นการทำงานมั่วไปหมดไม่เป็นทิศทางเดียวกัน ขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับ และหวัง การประเมินและต่อสัญญาปีนี้จะผ่านครบทุกคน นะครับ (ยังไงรับชมข่าวสารทางห้องสมาชิกสมาพันธ์อีสานได้ตลอดเลยนะครับ)
  ปธ/อิสาน
    คนกันเอง [27/09/2012 - 10:18:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2516
 • แจ้งลบ
    นี่ไง http://www.kroobannok.com/53245 ขนาดมหาลัย ที่เป้นลูกจ้างนอกงบ ที่มหาลัยจ้างเอง เขายังต้องหาเงินมาจ้างเองด้วยเงิน 15,000 เลย บอกแล้วจะในงบนอกงบ หน่วยงานอื่น เขาปรับกันหมดแล้ว ไม่ล้าหลังหรอก
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [27/09/2012 - 09:58:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2515
 • แจ้งลบ
    จัดดอกไม้+สถานที่ให้งานเกษียณ กลับถึงบ้าน3ทุ่มกว่า คนหน้าเดิมๆทั้งนั้น(ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานค้างคืน) พวกมีบั้งสบัดตรูดกลับบ้านตั้งกะบ่ายสอง 555
    999666 [27/09/2012 - 09:08:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2514
 • แจ้งลบ
    ถึงลาออก ก็มีคนมาสมัครอีกเยอะคับ ไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นหรอก เรื่องลาออกหนะ
    คนในอยากออก็ออกไปเหอะ คนนอกอยากเข้าเยอะ [26/09/2012 - 22:50:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2513
 • แจ้งลบ
    เข้าไปเว็บครูพี่เลียงฯ โอ้โห ยอดคนขอลาออกเยอะมาก http://www.kroold.com/ เงินเดือนเขาไม่ขึ้นให้หรอก เขากดดัน กดถีบ ให้เราพิจารณาเอง ใครอยู่ได้ก็อยู่ ทุเรศที่สุด อุบาทว์ ไม่ขึ้นตามเกณฑ์ก็น่าจะเพิ่มให้บ้าง นี่อะไร เงินเดือน 5,700 ซื้อขี้ให้หมากินยังไม่พอเลยอ่ะ ปีหน้าใช้หนี้กยศ.อีก โอย กูลาออกไปหางานใหม่เหมือนกันล่ะ กูยอม ยอมแพ้มึงแล้ว อีผู้มีอำนาจทั้งหลาย เชิญมึงสุขสบาย บนเก้าอี้ผีบ้าผีบอมึงต่อไปหอะ ระบบผีบ้าผีบอของมึงกูยอม แล้ว
    อดทนมานานมันทรมานเหลือเกิน [26/09/2012 - 22:07:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2512
 • แจ้งลบ
    การต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้างค่ะ
  http://www.kroobannok.com/52952
    ธุรการ นนท์ [26/09/2012 - 17:55:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2511
 • แจ้งลบ
    การต่อสัญญาจ้างค่ะ
  http://www.kroobannok.com/52952
    ธุรการ นนท์ [26/09/2012 - 17:52:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2510
 • แจ้งลบ
    ทำเรื่องเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการอยู่ครับยังไม่ได้กลับบ้าน ส่วนท่าน คศ.2/คศ.3 เงินเดือน ครึ่งแสน กลับบ้านตั้งแต่บ่าย 3 แล้วครับ โครตเซ็งเลยกับตำแหน่งคนนอกรับจ้างรัฐ
    ห่วย [26/09/2012 - 17:44:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2509
 • แจ้งลบ
    จะไปดาวน์มอไซค์ทั้งที ขี่บนดอย รอ......นะเจ้า
    ครูจ้างบนดอย [26/09/2012 - 17:37:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2508
 • แจ้งลบ
    ตอนนี้พนักงานราชการ ชุมพรเขต 2 ได้ตกเบิกค่าครองชีพ 15000 แล้วจ้า ดีใจด้วย เหลือแต่ลูกจ้างอย่างเราๆนี่แหละ
    ชุมพร 2 [26/09/2012 - 16:52:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2507
 • แจ้งลบ
    ไปล่ะ กลับบ้าน อย่าไปสนใจใครเงินเดือน 15,000 ทำกันไปนะ ผมไม่สนใจแล้ว ไม่มีความยุติธรรม ผมก็ หมดจรรยาบรร เหมือนกันอ่ะ เป็นการโต้ตอบของผมส่วนตัวครับ เรามันตัวเล็กทำไรไม่ได้อ่ะ นอกจากวิธีนี้เท่านั้น
    ไม่ได้ก้ทำตามเงินเดือน [26/09/2012 - 16:36:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2506
 • แจ้งลบ
    ไหนว่ามีต่อสัญญาอัตราจ้างทุกตำแหน่ง จะสิ้นเดือนแล้วไม่เห็นเขตว่ายังไงเลย
  ท้อแท้แล้วนะค่ะ
    ครูพี่เลี้ยง [26/09/2012 - 16:24:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2505
 • แจ้งลบ
    ความยุติธรรมมันอยู่ที่ำไหน โทรไปแจ้งที่ช่อง 3 ช่อง 7 ก็ไม่เห็นนำเสนอข่าวสักที หดหู่กับชีวิตจังเลย
    เกลียดแล้วจะไม่เลือกอีกแล้ว [26/09/2012 - 16:21:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2504
 • แจ้งลบ
    ซวยไป ไม่มีทางได้หรอก 15,000 อ่ะ เขาแค่หรอกให้ฝันกัน ถ้าได้ได้หมดแล้วครับ เอกชนได้แล้ว ท้องถิ่น ใช้จนเป้นปุ่ยแล้ว ภารโรงท้องถิ่น ตกเบิกมา 20,000 เงินเดือน 9000 เท่าลูกจ้าง สพฐ.เลย วุฒิ ม.6 ด้วย ถามจิงๆๆ เถอะ วันๆ ทำงานได้ทำอะไรกันบ้างป่าว ทำไม่ทำ ออกมาให้ข่าวบ้างก็ดีนะ ไม่ใช้เงียบๆๆๆๆ แล้วก็เงียบครับ
    นึกว่าเป็นกรำของ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ แล้วกันนะ [26/09/2012 - 16:20:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2503
 • แจ้งลบ
    กินงบกันจนหมด ไม่มีเงินจ่าย
    เกลียดแล้วจะไม่เลือกอีกแล้ว [26/09/2012 - 16:19:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2502
 • แจ้งลบ
    งบที่ว่า สอบภายใน งั้นก็มีแต่ ลูกจ้างประจำ คือ ภารโรง กะ พนักงานราชการครับ ส่วนงบอื่น ก็เห็นจะมีแต่ SP 2 งบอุดหนุนรายหัว หรืออุดหนุนอื่นๆ และ งบรายได้สถานศึกษาครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [26/09/2012 - 16:16:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2501
 • แจ้งลบ
    2499 จริงเหรอ เออ! คนที่เข้ามีเงินเดือนเยอะก็ได้พิเศษโน่น นี่ ไอ้พวกเราเงินเดือนไม่พอกินพอใช้ พยายามหาช่องทางมาเป็นข้ออ้างว่าไม่เข้าข่าย ขอให้ท่านจงเจริญๆ
    ลูกจ้างชั่วคราว [26/09/2012 - 16:09:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2500
 • แจ้งลบ
    ถ้าไม่ได้ 15000 จริงอย่างเป็นทางการแล้ว
  รวมตัวกันทั้ง 65000 สักที
    ลูกจ้างชั่วคราว [26/09/2012 - 16:05:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2499
 • แจ้งลบ
    ข้าราชการ 1.2 ล้านคน เฮ ก.พ.ร.ลุยไฟชง ครม.ของบ 6,700 ล้านจ่ายโบนัส

  นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ก.พ.ร.ได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติงบกลาง ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 3,563 ล้านบาท เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีให้ส่วนราชการจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ตามผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 286 หน่วยงาน ครอบคลุมข้าราชการ 1.2 ล้านคน

  เงินรางวัลให้ข้าราชการ หรือเงินโบนัสข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 นั้น ส่วนหนึ่งจะมาจากงบประมาณกลาง ส่วนที่เหลือเป็นเงินเหลือจ่ายจากส่วนราชการ ส่วนวิธีการและสูตรการจัดสรรงบ ประมาณจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อ ครม.อนุมัติงบงบประมาณกลางให้เพิ่มเติมแล้ว

  นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ระบุว่า การจัดสรรเงินโบนัสข้าราชการจะใช้เงินเหลือจ่ายของส่วนราชการ 76 หน่วยงาน เป็นเงิน 3,200 ล้านบาท และงบประมาณกลางปี 2555 อีก 3,563 ล้านบาท
  http://www.posttoday.com/
    แจ้งข่าว [26/09/2012 - 15:59:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2498
 • แจ้งลบ
    อยากถามที่ไกร เกษทัน จากที่ได้ดูรายการสถานีประชาชน...มีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่ง
  "ครูSP2 คือบุคคลภายนอกมาทำงานให้แล้วรัฐจ่ายค่าตอบแทน" อย่างนี้จะเข้านิยามคำว่า
  "พนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำหน้าที่สอนหนังสือ" ใช่หรือไม .ในเมื่อครูSP2 ได้รับค่าตอบแทนจากงบดำเนินงาน เช่นเดียวกับพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน
  เพียงเรียกชื่อต่างกัน แต่ลักษณะงานเหมือนกัน พนักงานจ้างเหมาบริการมิได้รับเเงินเดือนจากงบบุคลากร แต่รับงินค่าเงินเดือน
  จากค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
    ครูอัตราจ้างSP2 [26/09/2012 - 15:50:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2497
 • แจ้งลบ
    แม่บ้านที่โรงเรียนได้เงินเดือนเท่าเราเลย แม่บ้านอายุ 63 วุฒิ ป.4 เงินเดือน 8,400 บาท
    ธุรการ [26/09/2012 - 15:48:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2496
 • แจ้งลบ
    White lie ทั้งชุด คุณยงยุทธลูกหม้อมหาดไทย รองนายก ผู้เชิด ยิ่งลักษณ์ นายก(ปลอม) ตามคำสั่ง นายกจริงที่อยู่ต่างแดน จึงเป็นเรือ่งธรรมดาที่เขาจะปรับให้ อปท.ก่อนเพราะเป็นฐานเสียงกลุ่มใหญ่ เมื่อวานนายกไม่เข้าประชุมครม.ตามเคยและพิจารณาแต่เรื่องหยุมหยิม บาปกรรมของประเทศไทย ครู 5 ปี ทำงาน 6 ปี ได้เงินเดือนเท่าแรงงานต่างด้าว สร้างช่องว่างให้ สังคม วางกับระเบิดเวลา รอวันจุดชนวน ที่มีก็มีเข้าไป ที่ดิ้นรน อดทน รอคอย ขยันหมั่นเพียร กลับไม่ดูแลให้ทั่วถึง
    กระจกรอบด้าน [26/09/2012 - 15:43:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2495
 • แจ้งลบ
    การสอบคัดเลือภายในครั้งที่แล้วใช้หลัเกณฑ์ ตาม 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553
  ซึ่งได้ถูกยกเลิก ปัจจุบันที่กำลังจะสอบคัดเลือกนี้ ใช้หลักเกณฑ์ ตามว12 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 ในว12 เพิ่มกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อีก 2 กลุ่มคือ ลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่สอน และพนักงานจ้างเหมาบริการทำหน้าที่สอน (ว12 ข้อ6)
    ครูอัตราจ้างSP2 [26/09/2012 - 15:27:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2494
 • แจ้งลบ
    ชีวิตมีแต่ความมืดมน เมื่อไหร่จะกระจ่างชัดสักที กับคำที่ว่าจะดูแล อดทน ท้อ เหนื่อย เบื่อ ล้า
    ธุรการ [26/09/2012 - 15:18:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2493
 • แจ้งลบ
    ตอบคุณ 2492 งบรายหัวไม่สามารถสอบคัดเลือกหรือสอบภายในได้ เนื่องจากเป็นเงินนอกงบประมาณ ส่วนเงินรายได้สถานศึกษา
  เป็นเงินนอกงบประมาณที่สถานศึกษาหามาได้ และใน ว12 ได้กำหนดคุณสมบัติว่าครูอัตราจ้าง ที่จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
  คือผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก ขอให้ไปศึกษาหลักเกณฑ์ ว12 ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.
    ครูอัตราจ้างSP2 [26/09/2012 - 15:11:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2492
 • แจ้งลบ
    ตามสัญญาจ้าง ข้อที่ 6 ผู้รับจ้างอาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด เคยอ่านข้อนี้กันบ้างใหม่ ผู้ใหญ่ทั้งหลาย
    ธุรการ [26/09/2012 - 15:09:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2491
 • แจ้งลบ
    เรื่องต่อสัญญาจ้างนั้น ทุกโครงการได้ต่อสัญญาไม่ต้องกังวล เรื่องมาถึงเขตพื้นที่แล้ว
  ยกเว้นครูSP2 ได้ต่ออีกเพียง 1.ปีแล้วยกเลิก
  ได้เห็นหนังสือที่เขตพื้นที่แล้ว ดังนั้นครูSP2 จึงไม่มีสิทธิ์นำระยะเวลาการทำงานมานับเพื่อสอบคัดเลือก เป็นครูผู้ช่วยตาม ว.12 นี่คือคำตอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง ไม่เชื่อให้ไปถาม ท่านไกร เกษทัน
    ครูSP2 [26/09/2012 - 15:03:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2490
 • แจ้งลบ
    ต่อ ในเมื่อ งบเงินอุดหนุนรายหัว หรือ รายได้สถานศึกษาเป็นเงินนอกงบแล้ว จึงถามอีกว่า ทำไม ถึงมีสิทธิ์สอบภายในล่ะ แล้วทำไม ผอ.ผมบอกว่า งบ SP2 ก็มีสิทธิ์สอบเช่นเดียวกัน แต่บางเขตพื้นที่ ไม่รับอ่ะ แต่ SP2 เป็นเงินในงบใช่ไหม แล้วเห้นเขาว่า จ้างต่อแค่ถึงปีหน้าเท่านั้น จริงไหม แล้วหลังจากนั้นก็ตกงานเหรอ งี้ก็ทำงานฟรีๆ สิ สาธุๆๆ ปีนี้ น่าจะรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบภายใน เอาหมดเลยเนอะ ผมจะรอสอบอ่ะ ครบ 3 ปีแล้วครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [26/09/2012 - 14:57:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2489
 • แจ้งลบ
    ตอบคุณ2485 ดิฉันเคยช่วยเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนทำรายงานเงินนอกงบประมาณ...เท่าที่รู้ เงินอุดหนุนรายหัวเป็นเงินงบประงานที่ สพฐ.โอนให้โรงเรียน เมื่อมาอยู่ในบัญชีของโรงเรียนจะกลายเป็นเงินนอกงบประมาณ
  สามารถนำมาใช้ในการบริหารงานบุคลากรได้
  แต่ครูที่จ้างด้วยเงินอุดหนุนรายหัวไม่ถือว่าจ้างด้วยเงินงบประมาณ
    ครูอัตราจ้างSP2 [26/09/2012 - 14:50:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2488
 • แจ้งลบ
    คนอื่นก็เพิ่มเอาๆๆ แล้วเราเป็นตัวอะไรวะ ไม่มีอะไรดีเลย ทำงานเงินเดือนก็ไม่เพิ่ม ทำงานให้รัฐ แต่เป็ฯบุคลภายนอก เหนื่อยใจ อนาคตของชาติจะเจริญได้ไง เซง...
    เซง... [26/09/2012 - 14:45:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2487
 • แจ้งลบ
    ส่งสัยจะเป็นการโกหกสีขาว..........อีกแน่เลยพวกเรา
    งง [26/09/2012 - 14:38:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2486
 • แจ้งลบ
    จริงๆ ตามที่ได้ติดตามข่าวมา พวกเราก็น่าจะได้รับ 15000 โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะค่ะ เพราะยังไงเราก็เงินงบประมาณ ทำงานให้รัฐบาล แล้วทามไหมถึงว่าพวกเราไม่ได้หละค่ะ ทั้งๆที่ลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงอื่น อบต. เทศบาล กระทรวงอื่นเขาก็ได้กันแต่ลูกจ้างกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ อีกอย่างทั้งๆที่ลูกจ้างกระทรวงเดียวกันแต่ทำงานที่กระทรวงยังได้แล้วเลย ท่านผู้ใหญ่น่าจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเรานะค่ะ ไม่น่าจะมี 2 มาตรฐานเลยค่ะ ขอบคุณท่าน ดร. รังสรรค์ ที่อยู่ข้างๆพวกเราเสมอมาค่ะ
    ครูอัตราจ้าง [26/09/2012 - 14:36:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2485
 • แจ้งลบ
    แล้วอยากถามว่า ลูกจ้างชั่วคราว ของสพฐ. เนี่ย ทุกงบประมาณ ถามว่าเป็นส่วนหนึ่ง ที่เขาเรียกว่า บุคลากรทางการศึกษาไหม ในเมื่อเราสอนหนังสือ ทำงานโดยตรงเหมือนครูประจำการทุกอย่าง............แล้วถามว่างบเงินอุดหนุนรายหัว เป้นงบในหรืองบนอก ในเมื่อเป้นเงินโดยตรงจาก รัฐ ที่ส่งมาให้โรงเรียน จ่ายค่าต่งๆ ของเด็กหรือโรงเรียน
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [26/09/2012 - 14:25:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2484
 • แจ้งลบ
    ตอบ 2480 ไม่ได้หมายถึงลูกจ้างชั่วคราวอย่างพวกเราค่ะ อ่านระเบียบ ก.ค.ศ. มาแล้วค่ะ
    ลูกจ้างตัวจริง [26/09/2012 - 13:58:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2483
 • แจ้งลบ
    เรียน ท่าน ดร.รังสรรค์ ที่นับถือ

  มีท่านคนเดียวเท่านั้นที่จะให้ความกระจ่างแก่ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน จากการได้ชมคลิปวีดีโอ ที่กลุ่มสมาพันธ์ฯ ได้เข้าพบท่าน ท่านบอกว่ารอคำตอบ แล้วจะตอบจดหมายฉบับที่ 6 แต่ได้ต่อสัญญาก็ยังช่วยให้ไม่ตกงานอีก 1 ปี ขอขอบพระคุณท่านมาก

  ด้วยความนับถือ
    ธุรการ [26/09/2012 - 13:43:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2482
 • แจ้งลบ
    อ๊ากกกกก !!! อยากได้ จดหมาย ฉบับที่ 6 แล้ว
  ฟันธงมาเลย ไม่อยากรอแล้ว ได้ ก็ คือได้
  ไม่ได้ ก็ไม่ได้ ดีกว่ารอกันอยู่แบบนี้
    ธุรการตัวน้อย [26/09/2012 - 13:25:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2481
 • แจ้งลบ
    อยากทราบว่า การที่รัฐบาลประกาศจะขึ้นเงินให้กับคนที่ปฏิบัติตรีได้รับเงิน 15000 ก็ไม่เห็นปรับเงินให้มีแต่คำสั่งว่าได้ปรับเงินเดือนเป็น 15000 แต่รับเงินเดือนเท่าเดิม พอสิ้นงบประมาณได้ยินข่าวมาเงินตกเบิกจาก15000ก็ไม่ได้ มันหมายความว่าอย่างไร ทำไหมก่อนออกคำสั่งมาทำไหมไม่ตรวจสอบให้แน่ใจก่อน ฝันของลูกจ้างชั่วคราวฝันสลายทุกคนหวังได้รับเงินตกเบิก และปรับเงินเดือน15000 กำลังใจของคนทำงานที่ทุ่มเทให้กับงาน สงสารคนทำงานหน่อยคะเหนื่อยกายยังไม่พอยังเหนื่อยใจกับสิ่งที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอขอบคุณล่วงหน้า รู้อยู่ความฝันมันเป็นจริงแล้ว ผู้ใหญ่บ้างท่านน่าใจดีนำคะ
    ลูกจ้างชั่วคราว [26/09/2012 - 13:02:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2480
 • แจ้งลบ
    อันนี้คืออะไรเหรอครับ เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวไหมครับ ตรวจสอบการรายงานข้อมูลมีตัว 38 ค.(2) เพื่อจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2555) http://www.kroobannok.com/53231 แต่ ผอ. ผมมีประชุม วันที่ 28 นี้ ตั้งแต่ 9 โมง ผอ. ทุกโรงเรียนครับ สพป.นฐ.2 ไม่รู้เรื่องเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเปล่า แต่สัญญาผมยังไม่ได้ต่อครับ งบรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุน
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [26/09/2012 - 12:23:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2479
 • แจ้งลบ
    ครูธุรการ-เจ้าหน้าที่ธุรการ-อัตราาจ้าง-บุคลภายนอกจ้างมาช่วยราชการ มันดีขึ้นตรงไหนเน๊ียะ
    ครูธุรการ [26/09/2012 - 12:16:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2478
 • แจ้งลบ
    การรอคอยเป็นอะไรที่ทรมานที่สุด แต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือ คำตอบที่เราไม่อยากได้ยิน
    ธุรการ [26/09/2012 - 12:10:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2477
 • แจ้งลบ
    กำลังใจมาเป็นระยะ ระยะ บอกว่าจะให้ บอกว่าจะได้ บอกว่าจะเป็นตำแหน่งถาวร ทำให้อดทนรอมา แต่ความท้อแท้สิ้นหวังมีมาตลอด เกือบ 3 ปี เต็ม สุดๆ จริงๆ
    ธุรการ [26/09/2012 - 12:07:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2476
 • แจ้งลบ
    3 ปีที่ผ่านมามีอะไรดีขึ้นบ้างไหม ตอบได้เลยว่าเหมือนเดิมทุกอย่าง ไหนบอกว่าจะดูแลพวกเราอย่างดีที่สุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแม้แต่น้อย มีข่าวทำร้ายจิตใจเราเรื้อยมา แทบหมดกำลังใจในการทำงาน ท้อแท้ สิ้นหวัง
    ครูธุรการ [26/09/2012 - 12:03:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2475
 • แจ้งลบ
    สพป.หนองคาย เขต 2 ยังไม่ได้ต่อสัญญาเลย หนังสือก็ไม่มีแจ้ง
    ลูกจ้างชั่วครา [26/09/2012 - 11:43:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2474
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับ2470 ครับ ที่ได้รู้เรื่องไปเลย
  ที่ท่านไกร เกษทัน แจ้งว่า ครูSP2 ไม่มีสิทธิ์
  เข้าสู่ระบบการสอบคัดเลือก25% นั้นท่านอ้างระเบียบข้อใด ถ้าไม่ได้จริงๆ จะได้ไม่ต้องทำสัญญา จะได้หาทางออกในเรื่องอาชีพ
    ครูSP2 [26/09/2012 - 11:24:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2473
 • แจ้งลบ
    อีก 4 วันสิ้นปีงบ ไม่ใช่ระบบ GFMIS จะปิดวันที่ 28 ก.ย.เหรอ เหอะๆๆ ถึงได้จริงก็ทำไม่ทันงบป็ตกไปอยู่ดี แต่ที่แน่ๆ คงไม่ได้ อย่าหวังอีกเลย
    ง เงิน [26/09/2012 - 11:18:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2472
 • แจ้งลบ
    ถึงคุณความเห็นที่2464 ถ้าหมายถึง ว25
  ลงวันที่ 24 ก.ย.55 นั้นไม่เกี่ยวกับลูกจ้างนะครับ แต่เกี่ยวกับข้าข้าราชการบนสำนักงานเขต ครับ
    ผู้ตามข่าว [26/09/2012 - 11:15:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2471
 • แจ้งลบ
    แก้ความคิดเห็นที่ 2468
  หนังสือแจ้งต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ สพฐ โครงการ SP2 สพป.ชย.3 ปริญญาตรี
  ให้ติดอากรแสตมป์ 110 บาท ในสัญญาจ้าง (ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวงรัษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑ )

  จะ ต้องติดอากรแสตมป์ ๑ บาท ของทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือที่เราพูดกันติดปากว่า "ติดอากร พันละ ๑ บาท" หากมีเศษก็ติดเพิ่มเข้าไป ๑ บาท

  จากการคำนวณ 9140 x 12 = 109,680/1000=109.68(มีเศษปัดแล้วเพิ่ม 1 บาท) จ้าง 12 เดือน ติดอากรแสตมป์ = 110 บาท ตามที่เขตแจ้ง

    ธุรการ สพป.ชย3 [26/09/2012 - 10:57:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2470
 • แจ้งลบ
    ขอออกรายการเจาะประด็นเลยดีมั้ย เพื่อความชัดเจนต่อสังคม
    ธุรการ [26/09/2012 - 10:51:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2469
 • แจ้งลบ
    ใครก็อยากเอาตัวรอดทั้งนั้นแหละเรื่องเงินเดือนขั้นต่ำเงินเพิ่มค่าครองชีพของเราเงียบหายแต่ประเด็นอยู่ที่รัฐมนตรีทำผิดแล้วไม่ยอมรับโทษจะเอาพวกมากใช้ พรบ.ล้างมลทินเฉยเลย เบื่อจริงพวกนักการเมืองหัวหมอเนี่ย
    ธุรการ ร.ร.บ้านหนองใหญ่ [26/09/2012 - 10:45:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2468
 • แจ้งลบ
    ส่วนธุรการของ สพป ให้ติดอากรสแตมป์มาติดสัญญา
  110(9140x12=1096809) ระเบียบจะต้องติดอากรแสตมป์ ๑ บาท ของทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือที่เราพูดกันติดปากว่า "ติดอากร พันละ ๑ บาท"
    ธุรการ สพป.ชย3 [26/09/2012 - 10:30:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2467
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับ คห2466 มีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำ ถือซะว่าช่วงที่ทำงานธุรการก็เก็บประสบการณ์และตั้งใจอ่านหนังสือรอรอสอบราชการเผื่อวันข้างหน้าจะเป็นของเราบ้าง
    กำลังใจ [26/09/2012 - 10:24:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2466
 • แจ้งลบ
    ก็หวังอยู่เหมือนกัน 15000 ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็ขอให้ต่อสัญญาทุกปี ตลอดไปก็พอ ขึ้นเงินเดือนให้บ้าง 2-3 % ของเงินเดือนก็ยังดี เพื่อเป็นกำลังใจ
    ลูกจ้างชั่วคราว [26/09/2012 - 10:07:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2465
 • แจ้งลบ
    งบประมาณ 2556 มีการส่งหนังสือมาให้โรงเรียนเตรียมทำสัญญาต่อให้กับธุรการและครูโครงการ SP2 แต่อ่านในเนื้อความหนังสือจาก สพฐ และดิฉันก็เข้าใจว่าจะได้ทำสัญญา 1 ปี ในรายเดิม คือตั้งแต่ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2555 แต่โรงเรียนมาบอกกับดิฉันว่าให้ซื้ออากรสแตมป์มาติดสัญญาโดยให้คำณวนแค่ 6 เดือน ซึ่งทำให้ดิฉันงง ไม่เข้าใจว่าทำไมโรงเรียนนี้ถึงไม่เหมือนโรงเรียนอื่นที่เค้าต่อสัญญาให้เด็ก 1 ปี งงมากเลยค่ะ
    สพม.25 [26/09/2012 - 10:03:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2464
 • แจ้งลบ
    ว 25 มันเกี่ยวอะไรกับ ลูกจ้างชั่วคราวบ้างไหมเนี่ย ??? เพิ่มเงินเดือน http://www.kroobannok.com/53219
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [26/09/2012 - 09:45:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2463
 • แจ้งลบ
    ดร.รังสรร ค่ะ หนูขอจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 6 ด่วน !!!! ค่ะ
  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเปลี่ยนงานเข้าสู่หน่วยงานอื่นที่ มีศักดิ์และสิทธิ์มากกว่าโครงการ SP2 (ลูกจ้าง สพฐ)
    ธุรการ สพป.ชย1 [26/09/2012 - 09:45:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2462
 • แจ้งลบ
    ทำไมเมื่อวานนี้ ยังไม่มีเฮ...15,000 บาท โคตรงง..เลย
    เซ็งไก่ [26/09/2012 - 06:46:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2461
 • แจ้งลบ
    ไม่มีกำลังใจจะทำงานต่อไป ยิ่งคิด ยิ่งเครียด พี่น้องเอาไงดีนัดกันไปถามเลยดีมั้ย จะได้หายเครียด งานหนักแล้วยังต้องมาเครียดอีก คุยกันแต่ในเนตไม่อึดอัดกันบ้างหรือไงจะไปวันไหนบอกมาเลย เลือกเอา 26 - 30 ก.ย. 55 โหวตด้วย ไปรอฟังที่นั่นเลย รอในเนี้ย รอทำไม ไปนั่งรับแดด รับลมบ้าง จะได้รู้ว่าการต่อสู้นอกเนตมันเป็นยังไง ถ้าไม่ได้ก็เป็นไรเราก็จะได้ รู้ว่า3 ปีที่ผ่านมา เราทำเพื่อโรงเรียน เยาวชน ประเทศชาติ ในหลวง ไม่มีความหมาย จะบอกว่าเป็นธุรการเนี่ยไม่มีใครไม่เหนื่อย ไม่ท้อ แต่ก็ทนทำไป ก็หวังว่าอนาคตสักวันต้องดีแน่นอน จนมาถึงวันนี้ไม่ต้องทำนายเลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
    ธุรการต๊อแต๊ [26/09/2012 - 01:06:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2460
 • แจ้งลบ
    ทำไมเราไม่ได็เงินเดือน11680 ตามประกาศ
    ครูรับจ้าง [26/09/2012 - 01:06:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2459
 • แจ้งลบ
    จะมีการสมัครสอบคัดเลือกเร็วๆนี้ จะคอยติดตามว่า SP2 จะมีสิทธิ์หรือไม่ ถ้าใครมีข้อมูลอย่างไร แจ้งข่าวด้วยนะคะ
    SP2 [26/09/2012 - 00:07:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2458
 • แจ้งลบ
    คุณ2457 ครับ ผมไม่เห็นด้วยนะครับ
  สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ออกหลักเกณฑ์นี้
  น่าจะถาม ก.ค.ศ. นะครับ
    ผู้ติดตาม [26/09/2012 - 00:00:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2457
 • แจ้งลบ
    น่าจะเอา ว12 ไปให้สำนักงานทนายความช่วยตีความให้นะ
    ครSP2 รุ่นแรก [25/09/2012 - 23:53:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2456
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณ ความคิดเห้น ที่2454 ค่ะ ที่ให้ความกระจ่าง
    sp2 เหมือนกัน [25/09/2012 - 23:52:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2455
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับความคิดเห็น 2452 ค่ะ ใครทราบช่วยตอบที
    sp2 เหมือนกัน [25/09/2012 - 23:44:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2454
 • แจ้งลบ
    ไปอ่านมาแล้วจ้า..ว 12 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ข้อ6 ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าครูSP2 ไม่มีสิทธิ์
    ผู้ติดตาม [25/09/2012 - 23:38:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2453
 • แจ้งลบ
    ดร.รังสรร ค่ะ หนูขอจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 6 ด่วน !!!! ค่ะ
  จะได้ตัดตัด ใจไปซะที ว่าไม่ได้แน่แล้ว บอกตามตรง ทุกวันนี้ มันบั่นทอนจิตใจเหลือเกิน
    ธุรการตัวน้อย [25/09/2012 - 23:13:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2452
 • แจ้งลบ
    ผมไปถามฝ่ายแผนแล้วกรอบอัตราจ้างทุกโครงการเป็นงบดำเนินงานจ้างปีต่อปี
  ทั้งโครงการขาดแคลนครูวิกฤติ ครูวิทย์-คณิต โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ครูสาขาขาดแคลน(SP2 เดิม) ครููสอนศาสนาอิสลาม
  แต่ครูพัฒนาทั้งระบบ(SP2)ไม่มีสิทธิ์นำระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมานับรวมเพื่อเข้าสู่ระบบการสอบคัดเลือก อยากรู้ว่าใครเป็นผู้ตีความ
  ตาม ว.12 ว่าหมดสิทธิ์ ใช้อะไรเป็นบรรทัดฐานในการตีความ ใช้กฎหมายตัวไหน ใครรู้น่าจะออกมาชี้แจง
    SP2 [25/09/2012 - 23:10:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2451
 • แจ้งลบ
    เราsp2ไม่ค่อยจะได้อะไรเลยต่อให้ก็ปีเดียวเราเลือกพวกท่านมาก็เพื่อแก้ปัญหาปากท้องเพื่อความอยู่รอดเงินจะได้มาจุ้นเจือครอบครัวบ้างแต่ท่านทำกับเราคือเพิ่มราคาสินค้า น้ำมัน แก๊ส และอื่นๆอีกมากมายทำให้คนในสังคมต้องชิงกันในที่อยู่ที่กิน เกิดการขโมย ปล้นต่างๆนา พ่อแม่หาเงินให้เรียนสูงๆด้วยความยากเย็นจบมาจะได้รับราชการแต่ทุกวันนี้ไม่มีคำว่าจบแล้วได้รับราชการต้องแข่งขันกันสอบใช้ความเก่งจำเก่งเพื่อให้ได้คะแนนสูงแต่คนที่สามารถสอนได้เข้าใจเด็กดีประยุกต์การเรียนการสอนได้กับไม่สามารถเป็นราชการได้คนเก่งแต่สอนไม่เป็นคงชอบใช่ม่ะขอระบายนะเครียดตอนนี้เบื่อมาก
    sp2 [25/09/2012 - 22:53:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2450
 • แจ้งลบ
    ถ้าไม่ได้ 15000/9000 เราต้องรวมตัวกันชุมนุม ปิดถนน ปิดทำเนียบ ปิดกรมบัญชีกลาง อันสุดท้ายนี้สำคัญมั่นไส้มานานแล้ว
    รอลุ้น [25/09/2012 - 22:29:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2449
 • แจ้งลบ
    เพื่อนสู้ๆ อดทนนะค่ะ คงต้องมีวันนั้นสำหรับเรา ได้ยินข่าวมาว่าปีหน้าเค้าจะให้ไม่รู้จะจริงหรือเปล่า
    ธุรการ ตาก [25/09/2012 - 22:22:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2448
 • แจ้งลบ
    SP2 ด้อยค่าขน๊าดนั้นเลยเหรอ
    แสดงความคิดเห็น [25/09/2012 - 20:55:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2447
 • แจ้งลบ
    ถึงความเห็นที่ 2445 ผมเป็นครูSP2 มา 2 ปีกว่าแล้ว ตอนนี้เขตพื้นที่แจ้งมาแล้วว่า
  จะจ้างครูพัฒนาทั้งระบบ อีกแค่ 1 ปี แล้วยกเลิก ผมคิดว่าถ้าครบสามปีจะได้สิทธิ์สอบภายในบ้าง ตกลงมีไม่มสิทธิ์ใช่ไหมครับ
  สองมาตรฐาน นะนี่
    ครูSP2 [25/09/2012 - 20:40:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2446
 • แจ้งลบ
    วันนีอ่านข่าวมันบอกว่า การประชุมครั้งนี้ มี......... เป็นประธานในการประชุม ไม่มีนายก และขาดรัฐมนตรีหลายท่านเนื่องจากติดภาระกิจ (หรือเตี๋ยมกันไม่อย่ากพิจารณาเรื่องที่พวกเราเรียกร้องก็ไม่ทราบ) และ.....ก็ได้บอกว่าประชุมวันนี้ใช้เวลาไม่นาน เพียงแค่ หนึ่งชั่วโมง (10.00-11.00) เนื่องจากรํฐมนตรีไม่ครบองค์ประชุม ประกอบกับไม่มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา) เออ.. ตกลงเรื่องของเรามันไม่สำคัญสำหรับ... หรือว่าเราของเราไม่ได้เป็นวาระประชุมกันแน่... คิดว่าบนโลกนี้สำคัญแต่...และเรื่องของ... คนเดียวหรือไง อยากด่าเป็นภาษา... จริงๆ เลย...
    เกลียดนักกินเมือง [25/09/2012 - 19:47:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2445
 • แจ้งลบ
    เห็นใจและเข้าใจเพื่อนทุกคนค่ะลูกจ้างทุกคนค่ะ แต่ตอนนี้สงสารตัวเอง ปัจจุบันดิฉันเป็นครูอัตราจ้างSP2ค่ะ แต่โชคดีมี ผอ.โรงเรียนดีมาก ผู้ร่วมงานก็ดี ตอนเที่ยงกินอาหารกับนักเรียนช่วยบำรุงโครงการอาหารกลางวัน เดือนละ100.-บาท (ผอ.เก่งค่ะมีคนมาบริจาคเงินบำรุงอาหารกลางวัน) ผอ.บอกเสมอให้ครูรักและช่วยเหลือกัน ครูอัตราจ้าง
  ให้เคารพครูข้าราชการ ครูข้าราชการก็ให้เมตตาเอ็นดูครูอัตราจ้าง ดิฉันเป็นครูอัตราจ้างงบรายได้สถานศึกษา มา 1 ปี 8 เดือน
  ต่อมาเป็นครูอัตราจ้างSP2 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งจะครบ 1 ปี 6 เดือน ในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้ ....ดิฉันน่าจะโชคดีที่ได้เข้าสู่กระบวนการlสอบคัดเลือกตามว.12
  แต่ปรากฏว่า ครูSP2 ไม่มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกคือครูจ้างงบขาดแคลนขั้นวิกฤติ และงบรายได้ของสถานศึกษาเท่านั้น ทั้งที่โครงการพัฒนาครูทั้งระบบนั้นเป็นงบประมาณของสพฐ.
  ผอ.โรงเรียนท่านดีมากค่ะ ท่านพยายามค้นหาระเบียบว่าด้วยพนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งท่านบอกว่าเมื่อศึกษาระเบียบแล้วครูจ้างโครงการพัฒนาครูทั้งระบบน่าจะเข้าข่ายพนักงานจ้างเหมาบริการ ก็น่าจะได้สิทธิ์
  แต่ฝ่ายบุคลากรยืนยันว่าไม่ได้ นอกจากนี้
  ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร ยืนยันว่าไม่มีสิทธิ์ โดยไม่มีเหตุ
  บอกเพียงว่าผู้มีสิทธิ์คือครูขาดแคลนขั้นวิกฤติและครูจ้างงบรายได้สถานศึกาาเท่านั้น
  แล้ว สพฐ.มีพนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำหน้าที่สอนหรือไม่ ใครรู้ตอบด้วย
    ครูโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ(SP2) [25/09/2012 - 19:34:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2444
 • แจ้งลบ
    พวกเราต้องทำงานเชิงรุกบ้างแล้ว
  ทำไงดีล่ะ
    ลูกจ้างชั่ว(คราว) [25/09/2012 - 17:57:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2443
 • แจ้งลบ
    ใจเย็นๆ กันครับ ผมเช็คข่าวดูก็ยังไม่เห็นข่าวที่ไม่ดีอย่างเป็นทางการเลย รอดูข่าวอย่างเป็นทางการก่อน ให้เห็นเอกสาร หรือมติที่ชัดเจน เพราะตอนนี้มีแต่การคิดไปเอง ยังไม่มีใครสามารถเอาข้อมูลที่ว่าไม่ได้มาโชว์ให้เห็นสักคนเลย
    รอฟังสรุปอย่างเป็นทางการ [25/09/2012 - 17:46:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2442
 • แจ้งลบ
    สำหรับผม คิดว่า เรื่องนี้ยิ่งยืดเยื้อยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งได้ยากครับ อยากถาม ทำไมไม่แจกกันพร้อมทั้งประเทศ ผมคิดว่ามันคงไม่ยากกันเกินไป จะได้ไม่เกิดปัญหา
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [25/09/2012 - 17:09:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2441
 • แจ้งลบ
    ได้รับคำสั่งแล้วนะครับ เป็นคำสั่งของโรงเรียนใช่ไหมครับ จริงๆ หนังสือสำคัญแบบนี้ ต้องเป็นคำสั่งจากกระทรวง หรือ สพฐ. ลงมากระจายอำนาจให้ ผอ.เขตพื้นที่ แล้วกระจายอำนาจสู้ ผอ.โรงเรียนอีกทีครับ คือจุดประสงคืโรงเรียนต้องการขวัญกำลังใจให้ลูกน้องตัวเอง ก็เลยทำหนังสือภายในขึ้นมาก่อน สุดท้าย พอนานเข้า ข้างบนไม่มีหนังสือเกษียณมาให้รับทราบ จึงต้องขอคืนก่อนอ่ะครับ ไว้แน่ชัด คงจ่ายทดแทนเหมือนเดิมครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [25/09/2012 - 17:06:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2440
 • แจ้งลบ
    เราว่าเป็นวิธีบีบให้คนออกทางอ้อมแน่ๆเลย
  อยู่ได้ก้ออยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกไป
    ปลงแต่อดคิดไม่ได้ [25/09/2012 - 17:06:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2439
 • แจ้งลบ
    อ้างหลักกฎหมาย
  ว.12 ออกก่อน ว.16 ตามหลักกฎหมายเรื่องที่ออกมาภายหลังไม่เป็นคุณหนังสือเรื่องหลังตกไป ต้องถือเอาเจตนาของหนังสือเรื่องแรก คือวุฒิปริญญาตรีต้องได้ 15,000 บาท และตำกว่าก็ได้ตามเกณฑ์ที่ประกาศ
    ธุรการชายขอบไทย-กัมพูชา ด้านบูรพา [25/09/2012 - 17:02:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2438
 • แจ้งลบ
    ทำงานโรงเรียนในตัวจังหวัดบ้านเกิดได้ 9140 ถ้าต้องไปทำงานกรุงเทพฯ ถึงได้ 15000 จะไทำดีมั้ย
    เฮ้อ [25/09/2012 - 17:01:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2437
 • แจ้งลบ
    ถึง 2435 เราว่าไปออกเลยดีกว่า ยิ่งช้า มันก็ยิ่งยืดยาว ทั้งที่ที่อื่นเค้าได้กันหมดแล้ว ก็มีเรานี้แหล่ะที่ทำงานไปวันๆ ในอัตราเท่าเดิม ไปออกอีกสักรอบ ประท้วงอีกสักหน ถ้าเค้ายังไม่เห็ฯหัวเราอีก อัตราจ้าง โณงเรียนเรา 9 คน พร้อมใจกันลาออกทั้งโรงเรียน
    ครูอัตราจ้าง [25/09/2012 - 16:58:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2436
 • แจ้งลบ
    ลาออกจากอัตราจ้าง กลับบ้านไปนั่งๆ นอนๆ อ่านหนังสือ ฟิตให้เต็มที่เพื่อการสอบปีหน้ากันดีกว่า

  ทำงานเงินเดือนเท่านี้ นอนอยู่บ้านยังจะสบายซะกว่า! ถึงไม่มีเงินเดือน แต่ก็ไม่ต้องดิ้นรน แถมยังมีเวลาอ่านหนังสือ เพื่อสอบบรรจุปีหน้าอีก
    ลูกจ้างแรงงานทาส [25/09/2012 - 16:54:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2435
 • แจ้งลบ
    ขอเสนอข้อคิด
  ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.ควรได้ 15,000 บาท จะอ้างว่าเราเป็นคนนอกเพื่อไม่ให้เรา แต่ประกาศให้ครูเอกชน 15,000 บาท เอกชนเป็นคนในใช่มั้ย เพราะมีรัฐมนตรีเป็นเจ้าของหรืองัย ที่บอกว่า เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.ไม่ได้ เพราะไม่ใช่เงินเดือน ไม่ถูกต้องเพราะรัฐบาลยังจ่ายเป็นเงินเดือนไม่ได้ สรุปลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ของสพฐ.สมควรได้ เพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่ได้เลือก ลูกจ้างชั่วคราว ว่าต้องซื้อของถูกลง เราเสียภาษีนำปลา น้ำตาล สบู่ยาสีฟันถูกบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ทุกอย่างเสียภาษีเหมือนคนอื่นเราจะแบกภาระให้รัฐบาลฝ่ายเดียวไม่ได้ กรมบัญชีกลางทำเพื่อเจ้านาย แต่ สพฐ.ทำเพื่อทุกคนในองค์กรทุกชนชั้น ขอขอบคุณ ท่าน ดร.รังสรรค์ ท่าน ผอ.ไกร ที่ช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว ถ้าเราไม่ได้เงินคราวนี้ต้องไปออก Thai PBS รายการเสียงประชาชนใหม่อีกครั้ง
    ธุรการชายขอบไทย-กัมพูชา ด้านบูรพา [25/09/2012 - 16:54:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2434
 • แจ้งลบ
    ว 16 คือช่องว่างของกฏหมายที่เอามาใช้กับลูกจ้างชั่วคราวของสพฐ ถ้าลองเอากฏหมายที่เป็นช่องว่างอย่าง ว 16 ไปใช้กับหน่วยงานอื่นเค้าก็ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าไม่ให้ก็บอกตรงๆว่าไม่ให้เพราะกินกันไปหมดแล้ว ไม่ต้องเอา ว 16 มาใช้เฉพาะกับลูกจ้างชั่วคราวของสพฐหรอก รัฐบาลชุดนี้ทำได้หมดโดยเฉพาะหาช่องว่างของกฏหมายมาใช้........
    เกลียดแล้วจะไม่เลือกอีกแล้ว [25/09/2012 - 16:50:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2433
 • แจ้งลบ
    จริงๆ น่าจะมีผู้เกี่ยวข้อง ในส่วนนี้ หรือผู้ที่รับผิดชอบ ออกมาแสดงความคิดเห้น หรือ ประกาศ ให้สัมภาษณื ลงข่าว อะไรก็ได้ที่ให้ทุกคนรับทราบ ไม่ใช่เงียบแบบนี้ จะปีนึงแล้วนะครับ วันๆนั่งทำไรกันครับ ถ้าออกมาพูดว่า ได้แน่ๆ ทุกหน่วยงาน ไม่ต้องตกใจ แค่ใจเย็นๆ จะได้ไม่ต้องออกมาบ่นหรือระบายอะไรแบบนี้ครับ จดหมายฉบับที่ 5 ก็จะครบ 3 เดือนเต็มแล้วนะครับสำหรับคนรอฉบับที่ 6 ขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือมาในทุกๆด้าน ทั้งที่ทราบและไม่ทราบครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [25/09/2012 - 16:43:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2432
 • แจ้งลบ
    มีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเอาไว้เป็นหัวโขน ไม่เคยดูแลลูกจ้างชั่วคราวดีเหมือนหน่วยงานอื่นเค้าเลย
    เกลียดแล้ว [25/09/2012 - 16:42:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2431
 • แจ้งลบ
    http://plan.obec.go.th/download/a_pr2555/b55/v16.pdf <<< นีี่ไงคับ ว 16 ที่ทำให้ต้องคืนเงิน ทั้งๆที่จ่ายไปแล้ว แต่ก็ยังแอบสงสัยว่า บาง รร ใช้เงินนอกงบประมาณ เพิ่มให้อัตราจ้างเขตได้ 15000 ซึ่งเค้าทำได้ยังไง ?
    ว 16 ที่ทำให้ไม่ได้หมื่นห้าแต่บางที่ใช้เงินนอกงบเพิ่มให้ [25/09/2012 - 16:41:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2430
 • แจ้งลบ
    IBABALL.b@chaiyo.com ครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [25/09/2012 - 16:38:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2429
 • แจ้งลบ
    จะไม่ให้เกิดความรู้สึกอะไรเลยใช่มั้ยกับความไม่ยุติธรรมในสังคม ครูเหมือนกันได้ไม่เหมือนกัน ครูเอกชนก็เป็นลูกจ้างของโรงเรียนเอกชน ครูเทศบาล อบต อบจ ที่เป็นลูกจ้างก็ได้หมื่นห้า แล้วเราเป็นลูกจ้างของสพฐกลับไม่ดูแลเราเลยไปเรียกร้อง ส่งหนังสือแล้วโทรร้องทุกข์ ทำทุกข์อย่างแล้ว ร้องไห้เพราะความน้อยใจในโชคชะตาตัวเองด้วยซ้ำแต่ไม่เห็นใจกันบ้างเลย ต่อไปก็คงเป็นคนหนึ่งที่จะไม่เลือกพวกที่ทำให้เิกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแล้ว ห่วยที่สุดไม่ดูแลลูกจ้างอย่างเราเลย
    สองมาตราฐาน [25/09/2012 - 16:38:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2428
 • แจ้งลบ
    ที่เรียกคืนเพราะ ว 16 (หน้าเวป) เข้าไงคับ
    ตามนั้น [25/09/2012 - 16:37:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2427
 • แจ้งลบ
    2426 เอ่อ....คำสั่งเหรอค่ะ
  มีเมล์มั๊ยคะจะส่งให้ดู
    ธุรการ [25/09/2012 - 16:36:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2426
 • แจ้งลบ
    ที่เรียกคืน เพราะแจกเงินไปก่อน คำสั่งจะมาหรือเปล่าครับ ต้องแยกเป็น ข้าราชการ กับ ลูกจ้างนะ เพราะได้ไม่พร้อมกันน่ะ ณ ขณะนี้ ลูกจ้างชั่วคราว ยังไม่มีตกเบิก ยังไม่มีวี่แววจะได้ 15,000 ครับ เพื่อนผมอยู่โรงเรียนสัดกัดเทศบาลตำบล อญ. ทั้งข้าราชการ ตกเบิกมาแล้วครับ ได้มาคนล่ะหลายหมื่น ที่เป็นลูกจ้างกะภารโรง ก็ได้ตกเบิกมาเช่นเดียวกันครับ หลักหมื่นเช่นกัน แล้วคงไม่มีเรียกคืนด้วยครับ เพราะตกเบิกให้ตามคำสั่ง 1 มกรา 55 ครับ
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [25/09/2012 - 16:25:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2425
 • แจ้งลบ
    2423 เราขอยืนยันว่าจริงค่ะเพราะเราถูกเรียกคืนมาแล้ว
  ไม่ใช่สิเค้าหักเงินเดือนเรามาเดือนนี้เป็นเดือนที่ 2 แล้วค่ะหลังจากที่ให้ตกเบิกหมื่นห้ามา3เดือน
  ตอนนี้พวกเราชาวลูกจ้างชั่วคราวของ สพป.ชบ.1เหลือเงินเดือนกันคนละ350มาจะสองเดือนแล้วค่ะ
  ยังดีที่อยู่โรงเรียนใหญ่พอมีเงินให้หยิบยืมได้แต่เพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนเล็กๆสิค่ะไม่รู้เป็นยังไงกันบ้าง
    ธุรการ [25/09/2012 - 16:24:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2424
 • แจ้งลบ
    ทำไม่ครูจ้างไม่มีอย่างนี้บ้าง........................
  นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงนามในหนังสือเวียน เพื่อแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เรื่องการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อการเบิกจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลที่ให้กับผู้จบปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักง
  บประมาณได้เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นงบกลาง เพื่อใช้จ่ายเงินเดือน 15,000 บาท ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 79 แห่ง จำนวน 13,709 คน ในวงเงิน 305,150,678 บาท
  นายอภิชาติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบฯ ดังกล่าว ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง วงเงิน 119,050,165 บาท จำนวน 4,584 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง วงเงิน 32,694,640 บาท จำนวน 1,466 คน มหาวิทยาลัยส่วนราชการ 16 แห่ง วงเงิน 92,187,099 บาท จำนวน 4,889 คน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 14 แห่ง วงเงิน 61,218,774 บาท จำนวน 2,770 คน ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้เงินย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 55 ซึ่งเงินที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นเงินของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดินจ้างเท่านั้น ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ้างนั้น ทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คงปรับเงินเดือนให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป.

  ที่มา เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 ก.ย. 2555 (กรอบบ่าย)
    ครูอัตราจ้าง [25/09/2012 - 16:20:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2423
 • แจ้งลบ
    คนผ่านทางไม่ใช่ธุรการ
    ไม่เชื่อ [25/09/2012 - 16:18:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2422
 • แจ้งลบ
    บ้างเขตเงินมาในมือ ยังถูกเรียกคืนเลยครับ 555
    คนผ่านทาง [25/09/2012 - 16:06:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2421
 • แจ้งลบ
    ไม่เชื่อใคร หรือหนังสืออะไรทั้งนั้น เงินมาอยู่ในมือผมเมื่อไหร่ ถึงจะเชื่อและยอมรับว่าได้จริงๆครับ ด้วยความเคารพทุกท่าน
    ครูจ้าง 6 ปี เศษ กะ 4 โรงเรียน [25/09/2012 - 16:03:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2420
 • แจ้งลบ
    ถึงตอนนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าต่อสัญญาใหม่จะได้15000 แต่เขตผมก็มีหนังสือต่อสัญญาออกมาแล้วว่า9140แล้วก็ไม่+อะไรเพิ่มทั้งสิ้น ถ้าทำ9140ไปแล้วเราจะได้15000ไหมเพราะผมเชื่อว่างบประมาณปี2556 ที่เพื่อนๆธุรการเอามาหารกับจำนวนคนแล้วลงตัวได้ ป.ตรี15000กับ ไม่ป.ตรี9000 ทำให้ผมเชื่อว่าต้องได้15000 แต่ตกเบิกไม่ได้แน่นอน ฟันธง ได้โปรดเถอะครับ15000เถอะ ตังซื้อเหล้าไม่พอตั้งแต่ค่าเหล้าขึ้น
    เกิดเป็นคนอย่าหมดหวัง สู้ต่อไปตราบใดที่ยังหายใจ [25/09/2012 - 16:01:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2419
 • แจ้งลบ
    ถึงตอนนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าต่อสัญญาใหม่จะได้15000 แต่เขตผมก็มีหนังสือต่อสัญญาออกมาแล้วว่า9140แล้วก็ไม่+อะไรเพิ่มทั้งสิ้น ถ้าทำ9140ไปแล้วเราจะได้15000ไหมเพราะผมเชื่อว่างบประมาณปี2556 ที่เพื่อนๆธุรการเอามาหารกับจำนวนคนแล้วลงตัวได้ ป.ตรี15000กับ ไม่ป.ตรี9000 ทำให้ผมเชื่อว่าต้องได้15000 แต่ตกเบิกไม่ได้แน่นอน ฟันธง ได้โปรดเถอะครับ15000เถอะ ตังซื้อเหล้าไม่พอตั้งแต่ค่าเหล้าขึ้น
    เกิดเป็นคนอย่าหมดหวัง สู้ต่อไปตราบใดที่ยังหายใจ [25/09/2012 - 16:01:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2418
 • แจ้งลบ
    ถึงตอนนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าต่อสัญญาใหม่จะได้15000 แต่เขตผมก็มีหนังสือต่อสัญญาออกมาแล้วว่า9140แล้วก็ไม่+อะไรเพิ่มทั้งสิ้น ถ้าทำ9140ไปแล้วเราจะได้15000ไหมเพราะผมเชื่อว่างบประมาณปี2556 ที่เพื่อนๆธุรการเอามาหารกับจำนวนคนแล้วลงตัวได้ ป.ตรี15000กับ ไม่ป.ตรี9000 ทำให้ผมเชื่อว่าต้องได้15000 แต่ตกเบิกไม่ได้แน่นอน ฟันธง ได้โปรดเถอะครับ15000เถอะ ตังซื้อเหล้าไม่พอตั้งแต่ค่าเหล้าขึ้น
    เกิดเป็นคนอย่าหมดหวัง สู้ต่อไปตราบใดที่ยังหายใจ [25/09/2012 - 16:01:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2417
 • แจ้งลบ
    คนที่ออกมาพูดว่าไม่ได้ 15,000 ไปเอาข่าวมาจากไหนครับ ผมเปิดดูในเน็ตยังไม่เจอซักข่าว หรือว่าคุณมีญาติเป็น รมต. ครับ (ทำชาวบ้านเค้าสับสน)
    ธุรการภาคตะวันออก [25/09/2012 - 15:56:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2416
 • แจ้งลบ
    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนเขตของเราไปธุระที่ สพฐ.มาเมื่อวันศุกร์ สอบถามเรื่อง 15000 ให้น้องๆธุรการ
  เจ้าหน้าที่สพฐ.บอกว่า "ได้" เพราะฉะนั้นรอฟังข่าวจากผู้เกี่ยวข้องกันดีกว่าค่ะ
    รอฟังข่าวดี [25/09/2012 - 15:49:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2415
 • แจ้งลบ
    ยังไม่มีข่าวอะไรเลยคร๊าบบ ใจเย็น ๆ อย่าหลงเชื่อข่าวร่องรอยในอากาศครับ จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 6 ก็ยังไม่เห็น ผลประชุม ครม. ก็ยังออก
    ธุรการโรงเรียนแห่งราชอาณาจักรไทย [25/09/2012 - 15:43:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2414
 • แจ้งลบ
    รอเหมือนกันพอได้ยินว่าไม่ได้15000เหนื่่อยกว่าเดิมหลายเท่า..ในคำสั่งจากบอกเงินงบประมาณทำไมเราถึงไม่ได้ละเศร้าใจ
    ครูวิกฤต [25/09/2012 - 15:36:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2413
 • แจ้งลบ
    ผมว่าต้องออกรายการของคุณสรยุทธ ให้ถามผู้ที่เกี่ยวข้องความชัดเจนจะได้มีได้ก็บอกว่าได้ ไม่ได้ก็เอาให้ชัด ไม่ใช่ต้องรอนูนรอนี้ครับควรจะออกมาให้ความชัดเจน
    ธุรการ [25/09/2012 - 15:32:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2412
 • แจ้งลบ
    จดหมายที่ 6 ออกแลวเเหรอคะ
    Turagum [25/09/2012 - 15:32:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2411
 • แจ้งลบ
    รู้สึกใจหาย แอบหวังมานาน ในที่สุดก็สิ้นหวัง ถ้าเป็นแบบนั้นตัดงบเลยดีไหม จะได้ไม่หวังอีก เสียความรู้สึกอย่างแรง หมดกำลังใจทำงานจังเลย แย่มาก ทำงานมา3 ปีกว่า ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ได้9140 ทำงานครึ่งวันได้ไหม ส่วนที่ได้ 15000 ก้อทำเต็มวัน
    ธุรการ สพป.นฐ2 [25/09/2012 - 15:17:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2410
 • แจ้งลบ
    นี่เหรอคนเรา ปากบอกจะให้สุดท้ายก็ เอาตัวรอดไปวันๆ เฮงซวยจริงๆ รัฐบาลชุดนี้ จังไรโครต เห็นแก่ตัว ไม่มีความเห็นอกเห็นใจ พูดมาอย่างดี เลือกแล้วเสือกไม่ทำตาม เฮี่ย
    JJ [25/09/2012 - 15:15:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2409
 • แจ้งลบ
    หมดแล้วซึ่งทุกอย่าง ไม่อยากหายใจเลย อยากตาย ตลอดชีวิตการทำงานมานี่ไม่เคยคาดคิดว่าร่วมงานกับภาครัฐบาลแล้วจะเป็นเเบบนี้เลย น้ำตามีไว้ล้างตาตัวเอง ไม่มีใครมองเห็น ยิ่งกว่าคำว่าไร้ตัวตนเสียอีก โคตร ๆ เสียใจ ไม่เคยเลยชีวิตจะเป็นแบบนี้ ทั้งชีวิตก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้าย ทำลาย ใส่ร้ายป้ายสี หรือปองร้าย หรือคิดไม่ดีกับผู้ใด (ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอวยพรให้ทุกสิ่งอย่างที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้ง 3 โลก จงมีแต่ความสุข ความเจริญ หลุดพ้นจากบาป เวร บ่วงกรรมทั้งหลาย ทั้งสิ้น ทั้งปวงด้วยเถิด
    หมดหวังเหลือเกิน [25/09/2012 - 15:11:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2408
 • แจ้งลบ
    ตกลงลูกจ้าง ป.ตรี สพฐ.ไม่ได้15000 จริงๆเหรอ ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีก ขอเวลาทำใจสักพักอีกไม่นานคงหลับมาเหมือนเดิม
  แต่สำหรับเราคงจะทำงานธุรการไปก่อนถ้ามีโอกาสสอบราชการหรือหางานใหม่ก็จะทำแต่สำหรับงานเดิมก็คงไม่ไห้เสีย ยอมรับชะตากรรมแล้ว
    นี่หรือบทสรุป [25/09/2012 - 14:36:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2407
 • แจ้งลบ
    ไม่ต้องรอแล้วครับ จดหมายฉบับที่ 6 บอกแล้วไม่ได้ เขาไม่ให้ ก็ยังจะเสือกหวัง ยังเสือกหน้าด้านรอๆๆ จนวันสุดท้าย บอกไม่ได้คำเดียวง่ายกว่าไหม อดตายครับ น้ำมันขึ้น ข้าวสาร ของขึ้นอีกแล้ว แม่งจะฆ่าประชาชนตายมั้งเป้น กูไม่สอนแล้ว ปล่อยเด็ก นั่งเล่นไป ไม่สอนๆๆ คะแนนอยู่ที่ปลายปากกา รัฐบาล ทำงี้ใช่ไหม งั้นอย่าหวังเลย กะเงิน 9140 โรงเรียนจ้าง ผมนั่งเฝ้า แค่นี้ล่ะ ทำงานตามเงืนเดือนครับ คุณทำเราก่อนนะ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจรรณยาบรรณและไง พวกคนอื่นมีสิทธิ์ 15,000
  นั่งแดก จรรยาบรรณเหรอ มานั่งแดกด้วยกันไหมล่ะ ....................ไม่ให้ก็ไม่เอาโว้ย แต่ไม่ทำงานประกาสไว้เลย มาสายกลับไว ไม่สอน รอให้คะแนนเลย ปล่อยเล่นกัน
    55555+++ สุดท้ายก็ควายแรงงาน [25/09/2012 - 14:04:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2406
 • แจ้งลบ
    สุดท้ายลูกจ้างชั่วคราวป.ตรี สพฐ ก็ไม่ได้หมื่นห้า น่าผิดหวังจริงๆ กับรัฐบาล รับปากแล้วก็ไม่ได้อย่างที่คิด และขอบพระคุณ ท่าน ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ผลักดันช่วยพวกเราชาวลูกจ้างชั่วคราวทุกอย่างมาโดยตลอด
    ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ ไม่ใช่คนเหรอ? [25/09/2012 - 13:54:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2405
 • แจ้งลบ
    อยากรวมตัวกันประท้วงจัง
  มีท่านใดสนใจเป็นแกนนำไหมคราบผม
    ลูกจ้างชั่ว(คราว) [25/09/2012 - 13:48:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2404
 • แจ้งลบ
    ครม.สรุปว่าอัตราจ้างสพฐ.ไม่ได้จริงๆๆใช่มัย โดนกินตับตามเคย (พี่น้องชาวสพฐ.เรา)
    รอความจริง [25/09/2012 - 13:46:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2403
 • แจ้งลบ
    จบแล้วนะครับประชุม ครม.วันนี้ สรุปแห้วตามเคย จนชินไปแล้ว และประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแล้วในงบประมาณ2555 เลิกหวังได้เลยครับ และขอความอนุเคราะห์ท่าน ดร.รังสรร ออกจดหมายฉบับที่ 6 ได้แล้วนะครับ เอาความจริงเลยครับ ทั้งๆที่รู้ว่าความตริงเป็นเช่นไรก็อยากฟังจากท่านนะครับ ออกมาพูดเถอะครับยังไงก็หมดงบประมาณไปแล้วถึงไม่ได้15000ผมก็นับถือท่านมากครับตั้งแต่ืทำงานมาคงมีแต่ท่านคนเดียวที่ดูแล ลูกจ้าง คนมีไว้ศรัทธาครับท่าน ดร.ขอบคุณท่านมากทำดีที่สุดแล้วครับ
    คนผ่านทาง [25/09/2012 - 13:27:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2402
 • แจ้งลบ
    เมื่อไหร่จะปรับเงินเดือนให้ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการบ้าง เห็นใจพวกเราหน่อยนะ สอน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่เงินเดือน 5700 ทั้งที่จบป.ตรีมาเหมือนกัน ช่วยเหลือตำแหน่งนี้ด้วย
  ไม่ไหวแล้วกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นๆๆๆ
    ครูld [25/09/2012 - 13:13:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2401
 • แจ้งลบ
    ลูกจ้าง สพฐ.จะได้กินเค้กกับเขาไหมหนอ หรือกัดก้อนเกลือกิน เหมือนเดิม ขอให้ได้นะครับ ถ้าไม่ได้ เราจะต้องพลีชีพเพื่อคนส่วนรวม เพื่อมวลมนุษย์ ของเราชาวสยามประเทศ เลือดไม่รถแผ่นดิน ท่านคงไม่ยอม ไม่มีคนเสียเลือด แล้วสยามจะอยู่หรือ ต้องมีลูกจ้าง สพฐ. ทั้งประเทศ กระโดดกัด ท่านถึงรู้ว่า เราไม่ใช่วัวใช่ความยที่จะมาทำกันอย่างนี้ เรามีสองมือ ท่านก็มีสองมือ แล้วเจอกัน
    หมาจนตรอก [25/09/2012 - 12:53:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2400
 • แจ้งลบ
    ลูกจ้าง สพฐ.จะได้กินเค้กกับเขาไหมหนอ หรือกัดก้อนเกลือกิน เหมือนเดิม ขอให้ได้นะครับ ถ้าไม่ได้ เราจะต้องพลีชีพเพื่อคนส่วนรวม เพื่อมวลมนุษย์ ของเราชาวสยามประเทศ เลือดไม่รถแผ่นดิน ท่านคงไม่ยอม ไม่มีคนเสียเลือด แล้วสยามจะอยู่หรือ ต้องมีลูกจ้าง สพฐ. ทั้งประเทศ กระโดดกัด ท่านถึงรู้ว่า เราไม่ใช่วัวใช่ความยที่จะมาทำกันอย่างนี้ เรามีสองมือ ท่านก็มีสองมือ แล้วเจอกัน
    หมาจนตรอก [25/09/2012 - 12:52:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2399
 • แจ้งลบ
    ว่าไงคะมติครมมีเรื่องพวกเราเปล่าคะ
    คนที่รอคอย [25/09/2012 - 12:52:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2398
 • แจ้งลบ
    ลูกจ้าง สพฐ.จะได้กินเค้กกับเขาไหมหนอ หรือกัดก้อนเกลือกิน เหมือนเดิม ขอให้ได้นะครับ ถ้าไม่ได้ เราจะต้องพลีชีพเพื่อคนส่วนรวม เพื่อมวลมนุษย์ ของเราชาวสยามประเทศ เลือดไม่รถแผ่นดิน ท่านคงไม่ยอม ไม่มีคนเสียเลือด แล้วสยามจะอยู่หรือ ต้องมีลูกจ้าง สพฐ. ทั้งประเทศ กระโดดกัด ท่านถึงรู้ว่า เราไม่ใช่วัวใช่ความยที่จะมาทำกันอย่างนี้ เรามีสองมือ ท่านก็มีสองมือ แล้วเจอกัน
    หมาจนตรอก [25/09/2012 - 12:52:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2397
 • แจ้งลบ
    ฟัง ครม. มาแล้ว จาก วิทยุรัฐสภา
    ธุรการ [25/09/2012 - 12:30:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2396
 • แจ้งลบ
    ถ้าวันนี้ไม่มีมติออกมาเรื่องเงิน 15000 หรือ ออกมาว่าไม่ได้ แล้วสังคมจะมีที่ให้ผมยืนไหมครับ เพื่อนผม อยู่ อปท. ท้องถิ่น ต่อสัญญาจ้าง เป็นครูโครงการขาดแคลน เพิ่งสัมภาษณ์เมื่อวาน ได้ต่อสัญญา จาก 8340 เป็น 15,000 แล้วครับ แล้วจะทำไงล่ะ ถ้าไม่ได้ หรือรัฐบีบให้ออกอ่ะ ใครอยู่ได้อยู่ อยู่ไม่ได้ออกไป
    นั่งคิดๆๆ รอลุ้นๆๆๆ [25/09/2012 - 12:00:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2395
 • แจ้งลบ
    จากความคิดเห็น 2394 ผมว่า ที่เขาต่อสัญญาจ้าง 9140 บาท ถูกแล้วนะครับ ส่วนเงิน 15000 บาทที่ธุรการจะได้ มาจากเงินค่าครองชีพที่รัฐเพิ่มเข้า 5860บาท
    น่าจะใช่ [25/09/2012 - 11:52:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2394
 • แจ้งลบ
    ทุกเขตเริ่มทะย้อนแจ้งเรื่องการต่อสัญญาจ้างแล้ว ยังคงจ้าง 9140 ไร้วี่แวว 15000
    ธุรการ สพป.ชย1 [25/09/2012 - 11:20:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2393
 • แจ้งลบ
    กฏหมายมีไว้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ไม่ได้มีไว้ให้นักการเมืองใช้ช่องว่างในการหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชน
    เกลียดความอยุติธรรม [25/09/2012 - 11:09:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2392
 • แจ้งลบ
    วันนี้มีการประชุม ครม. จิงครับ แต่ นายก ปู ไม่มีอยู่เป็นประะาน ติดภาระกิจ บินไปต่างประเทศครับ ลองดูนะครับว่า วันนี้จะมีข่าวไหม อย่างช้า ไม่เกินพรุ่งนี้ต้องทราบผลแล้วครับ
    ข่าวว่า....... [25/09/2012 - 10:55:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2391
 • แจ้งลบ
    สาธุ สาธุ ความเป็นธรรมจงกลับมาสู่พวกเราที
    ครูวิก [25/09/2012 - 10:38:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2390
 • แจ้งลบ
    ขอให้ความกระจ่างเรื่อง15000บาท ก่อนสิ้นงบปี55 ได้ไหมครับ เพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าจะทำงานต่อหรือหางานใหม่
    ..... [25/09/2012 - 10:21:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2389
 • แจ้งลบ
    ถูกต้องที่สุดครับ2387 ดูจากเจตนาแล้วรับรู้ได้เลย100%มีล้าน%ผมให้ล้าน%ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาช่วยเลย ถ้าจะช่วยแค่นี้ไม่ต้องบอกหรอกว่าติดกฎหมาย พวกนักการเมืองยิ่งตัวดีหาช่องทางกันเก่งจะตายอะไรกับเรื่องแค่นี้
    คนผ่านทาง [25/09/2012 - 10:01:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2388
 • แจ้งลบ
    พนง.มหา'ลัยเฮได้ 15,000 เจาะกลุ่มเฉพาะงบรัฐจ้าง
  วันนี้ (25 ก.ย.55) น่าจะมีข่าวว่า ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.เฮ รับ 15,000 ตกเบิกย้อนหลัง 1 ม.ค.55
    เตรียมเฮ [25/09/2012 - 08:17:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2387
 • แจ้งลบ
    คนเราถ้าจะช่วยต่อ ให้มีเงื่อนไขเยอะแค่ไหนก็จะช่วย ถ้าไม่ช่วยต่อให้มีกฎหมายเป็น100 ข้อ สนับสนุน ก็แก้ได้ จะเอาอะไรกับตัวหนังสือ มันอยู่ที่สามัญสำนึก
    คน [25/09/2012 - 01:25:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2386
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับ 2382
    999 [25/09/2012 - 00:02:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2385
 • แจ้งลบ
    ถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกท่านครับ พรุ่งนี้เราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้ โดยหลักความเป็นจริงและความถูกต้องแล้ว รัฐจะปฏิบัติกับประชาชนโดยสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนหรือสร้างความไม่เสมอภาคให้เกิดกับประชาชนไม่เพราะรัฐธรรมนุญได้กำหนดไว้แล้วว่า คนไทยทุกคนย่อมมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคอย่างเท่าเที่ยมกัน ดังนั้นรัฐจะบอกว่าลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. ไม่เข้าข่ายไม่ได้ ในเมื่อลูกจ้างชั่วคราหน่วยงานอื่นได้ รัฐบาลจะมาอ้างรายละเอียดปลีกย่อย หรือช่องว่างกฏหมายเพื่อสร้างความไม่ช่อบธรรมให้ิเกิดขึ้นกับระบบองค์กรหน่วยงานของรํฐไม่ได้ ถ้าหากครั้งนี้พวกเราไม่ได้รับ 15000 (ตามหลักความถูกต้อง) ขอให้ทุกคน ทั้ง 65000 คน รวมพลังกันเรียกร้องไปยังทำเนียบรัฐบาลให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบถึงความไม่ชอบธรรม ความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง การสร้างบรรทัดฐานการเอารัดเอาเปรียบในระบบองค์กรหน่วยงานราชการ การเลือกปฏิบัติ และสองมาตรฐานอย่างน่าละอายในครั้งนี้ พวกเราทุกคนอย่างยอมแพ้ อย่ายอมความอยุธรรมในครั้งนี้ พวกเราต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาสิทธิที่เราพึงต้องได้เฉกเช่นเดียวลูกจ้างหน่วยงานอื่น ขอให้ทุกคนรวมพลังกันนะครับ นัดกันวันไหนก็ขอให้ทางสมาพันธุ์ธุรการช่่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วย....
    ลูกจ้างก็คือคนไทย [24/09/2012 - 22:34:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2384
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยค่ะ ความคิดเห็นที่ 2383
    แสดงความคิดเห็น [24/09/2012 - 22:18:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2383
 • แจ้งลบ
    เพราะรัฐบาลหาช่องว่างของกฏหมายที่จะไม่ให้หมื่นห้ากับลูกจ้าง ของ สพฐ ถ้าเอากฏหมายไปใช้กับลูกจ้างของหน่วยงานอื่นบ้างก็คงไม่ได้เหมือนกัน เท่าที่ทราบมากระทรวงศึกษาธิการได้งบประมาณมากกว่าบางกระทรวงซะอีก แต่เอามาใช้บริหารจัดการบางเรื่อง และสร้างความไม่เท่าเทียมกัน ที่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเค้าได้เลยเพราะเค้าสามารถเป็นฐานเสียงของรัฐบาลได้ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เค้าให้อัตราจ้างเพราะเห็นความสำคัญ คนที่รู้เรื่องงบประมาณนี้คือคุณสุชาติ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนั่นแหละที่น่าจะช่วยพลักดัน และให้ความสำคัญกับลูกน้อง ไม่ว่าจะมาตำแหน่งไหนก็มาทำงานให้ประเทศกันทั้งนั้นน่าจะเห็นความสำคัญของอัตราจ้างบ้าง
    ครูคนหนึ่งที่เคยเป็นอัตราจ้างมาก่อน [24/09/2012 - 21:36:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2382
 • แจ้งลบ
    ผมไม่คิดว่าจะออกหัวออกก้อย แต่ผมว่าน่าจะเลื่อนไปอีก
    คิดว่านะ คงเหมือนเดิม [24/09/2012 - 20:30:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2381
 • แจ้งลบ
    ถ่ายทอด การประชุม ครม พิจารณาเรื่องเงิน 15000/9000 ของลูกจ้าง สพฐ หรือเปล่าและเวลาเท่าไหร่ คงจะไม่เลื่อนอีกเเล้วนะทีนี้ ช่วยตอบที คุณตามข่าว /แจ้งข่าว
    รอลุ้น [24/09/2012 - 20:27:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2380
 • แจ้งลบ
    พรุ่งนี้แล้ว จะได้รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อย ใจจดใจจ่อ ภาวนาให้ออกมาเป็นหัวด้วยเถอะ จะได้สมหวังและมีกำลังใจในการทำงาน คืนนี้คงนอนไม่หลับแน่ๆ เพราะคิดมากว่า จะได้หรือไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ เครียดมานานแล้วค่ะ
    ธุรการตัวจริง [24/09/2012 - 19:41:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2379
 • แจ้งลบ
    ครูอัตราจัางสังกัดมัธยม เซ็นสัญญาจ้าง ปตรี 15000 นะ ช่วยหาข่าวเพิ่มหน่อยคะ
    แจ้งข่าว [24/09/2012 - 19:13:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2378
 • แจ้งลบ
    ถ้าต่อสัญญาใหม่แล้ว ยังคงเป็น 9,140 บาท เหมือนเดิม คงไปหางานบริษัทแล้วหล่ะ ที่โรงเรียนไม่อยากให้เราออกเพราะครูที่นี่ลาออกกันบ่อย ก็แน่ล่ะ ดูค่าครองชีพ กับเงินเดือนสิ จะอยู่ได้ไหม ระบบราชการสมองไหล สงสารก็แต่เด็ก ครูลาออกเรื่อย เด็กไม่ค่อยได้เรียน นี่แหละอนาคตของชาติ
    ครูอัตราจ้าง กทม [24/09/2012 - 17:46:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2377
 • แจ้งลบ
    ครูที่โรงเรียนจบป.ตรี แต่อยากอยู่ใกล้ๆบ้านเลยต้องอดทนทำงานในตำแหน่งครูพี่เลี้ยง เด็กพิเศษ เงินเดือน 5700 บาท ต่อเดือน แถมมีลูกเล็กๆอีก 2 คน ครูที่โรงเรียนก็ใช้พี่เขาทุกอย่าง สอนแทน ทำงานธูรการ งานอื่นๆที่สามารถเรียกใช้ได้ สงสารพี่เขามาก จะไปช่วยงานพี่เขา งานตัวเองก็ยังไม่เสร็จ เป็นครูอัตราจ้างเหมือนกัน เรายังดีหน่อยเงินเดือน 9140 บาท พออยู่ได้ แต่พี่เขา เงินเดือน 5700 จะเอาอะไรกิน ลูกอีก 2 คน อนุมัติเงินเดือนใหม่มาเร็วๆเถอะค่ะ ผ่านมัติ ครม.เร็วๆ
  ลูกจ้างกระทรวงอื่นยังได้แล้วเลย พนักงานมหาลัยเขาก็จะให้แล้ว ทำไม ทำไม ลูกจ้าง สพฐ.ถึงยังไม่ได้ค่ะ เป็นหน่วยงานที่สร้างอนาคตของชาตินะค่ะ ไม่เข้าใจจริงๆ
    ครู...ที่กำลังใจมาจากเด็กล้วนๆ [24/09/2012 - 17:44:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2376
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 2375 ทำเงินเดือนเก่าไปก่อนหมายความว่า ? จะให้ตกเบิกย้อนหลัง หรือ ว่าเป็นคำปลอบใจ เอาเท่าเดิมอ่ะพอแล้ว หรือ ยังไงครับผม ไม่เข้าใจ
    หมายความว่าไงครับ???? [24/09/2012 - 16:01:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2375
 • แจ้งลบ
    ถามการเงินที่เขตให้ทำเงินเดือนเก่าไปก่อน
    888 [24/09/2012 - 15:50:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2374
 • แจ้งลบ
    กดไลค์ให้ ความคิดเห็นที่ 2370 ครับ!!!
  พูดซะเห็นภาพเลย.....
    tip [24/09/2012 - 15:40:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2373
 • แจ้งลบ
    วันนี้ 24 ก.ย. 2555 สพป.บร.2 แจ้งแบบประเมินนักการภารโรง ครูอัตราจ้าง พร้อมให้จัดทำสัญญา ส่วนพี่เลี้ยงเด็กพิการกับธุรการยังไม่เห็นหนังสือ ที่สำคัญ นักการภารโรง ต่อสัญญา 5700 ครูอัตราจ้าง ต่อ 9140 ตามเดิม
    ธุรการ [24/09/2012 - 14:43:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2372
 • แจ้งลบ
    2370 จริงอย่างคุณว่า
    888 [24/09/2012 - 14:16:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2371
 • แจ้งลบ
    เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
  มติครม. 25 ก.ย.55 ขอให้พวกเราได้รับค่าครองชีพรวมเงินเดือน เป็น 15000 ด้วยนะคะ ภาระเยอะค่ะ สัญญาว่าจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ
    ธุรการพัทลุง [24/09/2012 - 14:14:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2370
 • แจ้งลบ
    จะซื้อโทรศัพท์ใหม่แทนเครื่องที่มันติดๆดับๆยังไม่กล้า(โดนครูสว.ด่าว่าโทรมาบอกจะฝากช.ม จะไปสหกรณ์เ_อกไม่รับอีก) แต่ครูใหม่ที่เพิ่งสอบติดมาเงินเดือนรับหมื่นห้าไปแล้วมานั่งเมาท์กันเรื่องจะซื้อ I Phone 5 กู้สหกรณ์ดีมั้ยเทอ? 5555 โลกเรานี้หนอ
    999666 [24/09/2012 - 11:12:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2369
 • แจ้งลบ
    พนง.มหาลัยเฮได้ 15,000 เจาะกลุ่มเฉพาะงบรัฐจ้าง สพฐ. คงเหมือนกันป่าว ป.ตรี รัฐจ้างได้ 15000 ส่วนถ้างบอื่น หรือรายได้สถานศึกษา คงให้ผุ้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาเองว่าจะให้เงินเพิ่มหรือไม่ ....... ก็ตามที่เข้าใจ แบ่งเป็น ป.ตรี ในงบ กับ นอกงบ
    ยังไงกัน............. [24/09/2012 - 10:59:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2368
 • แจ้งลบ
    เป็นครูธุรการทำงานทุกอย่าง ทั้งงานสอน งานธุรการ งานวิชาการ อบรม แต่งห้อง เสา อาทิตย์ สัมนาต่างๆ ค่าเดินทางออกเอง นี่คือครูธุรการ...โปรดเห็นใจเราด้วย
  เรามีปริญญาตรี ตามนโยบายทุกอย่าง
    ครูธุรการ [24/09/2012 - 10:42:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2367
 • แจ้งลบ
    สงสัยเอา งบ ไปซื้อแท็บเล็ต หมดแล้ว เฮ้อ....!!!
    ธุรเกิน [24/09/2012 - 10:12:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2366
 • แจ้งลบ
     (จำนวนคนอ่าน84009คน) แล้ว
    ลุ้นความเสมอภาค [24/09/2012 - 10:11:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2365
 • แจ้งลบ
    ลุ้นอีกคนนะค่ะ
    รออยู่ [24/09/2012 - 08:19:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2364
 • แจ้งลบ
    ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน (ไม่มี ถามไปงั้นแหละ) อยากจะปลอบพี่น้องเราชาวธุรการเหมือนกันนะ แต่เราก็ยังทำใจไม่ได้ ไม่มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป มันเบื่อ มันเซ็ง สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ งานหนักก็ยังหนักเหมือนเดิม แต่ก็ยังดีที่ชิน(ชา)แล้ว ก็ไม่ต้องไปหวังอะไร ลมๆแล้งๆ
    ธ ธุรการ อดทน [24/09/2012 - 02:20:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2363
 • แจ้งลบ
    ถึงคุุณ2358 คุณคงไม่ได้เป็นบุคลากรในสถานศึกษาใช่ไหม๊ ถ้าเป็นบุคลากรในสถานศึกษาคงไม่ใช้วาจาเช่นนี้ คุณว่าใครดี
  หรือไม่ดี ไม่มีใครสนใจหรอกเพราะ ทุกคนต้องดูแลตัวเอง เห็นใครไม่ดีก็ไม่ควรเอาอย่าง แต่ควรมองเป็นบทเรียนและเลือกทำแต่สิ่งที่ดี ถ้าเห็นว่ามีการทุจริตก็แจ้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจ ไม่ต้องมาโฆษณาในกระทู้นี้ ถ้าตรวจแล้วผิดจริงผู้กระทำผิดก็สมควรได้รับโทษ แต่ถ้าตรวจแล้วไม่ผิดผู้ร้องเรียนก็ต้องพิจารณาตัวเอง บ่อยครั้งที่คนไม่ได้ทำการเงินพัสดุแต่มักรู้ดี บางครั้งรู้ถูกๆผิดๆ รู้จริงบ้างไม่จริงบ้าง คนที่ทำการเงินเองยังต้องศึกษาระเบียบอยู่ตลอดเวลา ระเบียบบางอย่างก็ยังรู้ไม่หมด เรียกว่าทำไปศึกษาไป
  แต่ถ้าแน่ใจว่าผิดจริงก็ควรส่งเรื่องร้องเรียนไปเลย จะได้รู้ว่าผิดจริงหรือไม่ คุณจะได้เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง...
    ครูบ้านนอก [23/09/2012 - 23:05:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2362
 • แจ้งลบ
    ถึง2351
  ขอให้เรื่องผ่านครม.ทีเถอะ
  รอมานานแสนนานแล้ว
    ครูld [23/09/2012 - 18:50:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2361
 • แจ้งลบ
    ไม่ทราบว่า สำนัก กคศ.ได้ยื่นคำร้องให้ท่านเกี่ยวกับเงินวิทยฐานะต้นเดือน ตุลาคม 2555 นี้จริงหรือเปล่าข้าราชการครูที่ตั้งหน้าตั้งตาทำวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ยังรอความหวังว่าจะให้ ที่จะให้มันจริงแค่ไหน ขอถามท่านตอบให้ด้วยว่าเงินวิทยฐานะรุ่น 5 ต้น ตุลาคมนี้จริงหรือไม่จริงอย่างไร
    ประมวล [23/09/2012 - 14:44:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2360
 • แจ้งลบ
    ให้ได้ขึ้นตกเบิกและได้ย้อนหลัง ตั้งแต่ 1ม.ค. 55 ด้วยเถอ สาธุ
    ลุ้นค่ะ ลุ้น [23/09/2012 - 14:40:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2359
 • แจ้งลบ
    เงิน 15000 บาทของครูน้อยออกแล้วแต่เงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษไม่เห็นเขียนถึงเลย จะได้หรือไม่ได้เอาให้ให้แน่นอน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 5 จะสามปีเข้าไปแล้วอีกสักหน่อยก็คงจะเอาไปช่วยน้ำท่วมหมดอีก ดูแลให้หน่อยท่าน
    ประมวล [23/09/2012 - 14:39:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2358
 • แจ้งลบ
    ช้างตายทั้งตัว...เอาใบบัวปิดไม่มิด
  คุณเข้าใจว่าการเป็นข้าราชการครูที่สง่างาม ต้องวางตัวอย่างไร...เคยเห็นสภาพที่ด่านักเรียนหน้าเสาธงใช้คำหยาบๆ คาย ไม่ต่างอะไรกับแม่ค้าในตลาด...จะหมายรวมทุกคนก็หาเป็นเช่นนั้นไม่...เพียงแต่ต้องการสื่อให้เห็นในบางอำเภอ บางจังหวัด ที่ทีพฤติกรรมแบบนี้...หรือว่าคุณอยู่ในอำเภอที่กล่าวถึง!!!!!ถ้าเช่นนั้น ได้ยินแบบนี้แล้วคงไม่ได้สอนภาษาไทย น่าจะสอนคอมพวเตอร์มากกว่า....ไปต่อกลอนกันที่ สพฐ.จะดีกว่าไหม หรือจะให้ แจ้ง สตง. เข้าตรวจสอบพัสดุ-การเงินในโรงเรียน...เลือกเอา!!!!
    ผู้สังเกตุการณ์ [23/09/2012 - 07:53:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2357
 • แจ้งลบ
    สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุุล
  ทุกตำแหน่งในโรงเรียน ถือว่าเป็นบุคคลในวงการการศึกษา ควรศึกษาและทำความเข้าใจ
  ในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครู วันหนึ่งอาจจะได้เป็นข้าราชการครูที่สง่างาม
    ครูภาษาไทย [23/09/2012 - 02:09:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2356
 • แจ้งลบ
    เรียนดร.รังสรรค์ ที่เคารพ...
  เรียนถามท่านว่า ถ้าโรงเรียนใดมีครูที่เป็นโรคร้ายและไม่อยู่ในสภาพที่จะสอนหนังสือเด็กได้ มา 2 ปี กว่าแล้วโดยต้องนั่งรถเข็น ร่างกายผอมมาก พูดยังไม่ค่อยไหว..แต่ผอ.โรงเรียนยังให้การช่วยเหลือโดยมีผลประโยชน์แฝงอยู่ และให้มีชื่ออยู่ในโรงเรียน โดยที่ สำนักงานเขตฯ ไม่รู้เรื่องเลย มา 2 ปีกว่าแล้ว ...ครูท่านนี้ก็รับเงินเดือนเต็มมาตลอดประมาณ 3-4หมื่นบาท แต่ผอ.โรงเรียนเรียกเงินจากครูท่านนี้หลักหมื่นทุกเดือนเข้ากระเป๋าตนเองมา2ปีกว่าแล้ว...จริงๆ ครูท่านนี้ไม่อยู่ในสภาพที่จะสอนหนังสือได้แล้ว ทำไมไม่ลาออกไป เพื่อที่ให้คนที่สอบบรรจุใหม่เข้ามาแทนที่...ดูแล้วเหมือนมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝ่าย...เรียนถามว่าการกระทำของผอ.ท่านนี้ผิดหรือไม่...และครูที่เป็นโรคร้ายผิดมั๊ยที่จ่ายเงินให้ผอ.ทุกเดือนๆละเป็นหมื่นๆ....สพฐ.มีวิธีจัดการเช่นไร หรือปล่อยไปตามยถากรรม...โดยที่คนที่รอบรรจุครูเสียโอกาสไปทั้งๆ ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆทั้งนั้น เพียงเพราะผอ.โรงเรียนเห็นแก่เงินอย่างน่าสมเพชจริงๆ?????/...จะส่งเอกสารหลักฐานทุกอย่างไปยัง สพร.ของสพฐ.ให้ดำเนินการ และจะแจ้งชื่อผอ.โรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด และสพป.....ที่สังกัดให้ทราบอีกครั้ง
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
    โจทย์ที่เตรียมฟ้องร้อง....กาญจนบุรี [22/09/2012 - 22:21:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2355
 • แจ้งลบ
    เรื่องตำแหน่งถาวร ไปถึงไหนแล้ว เห็นบอกว่าจะผลักดัน
    ครูธุรการ [22/09/2012 - 22:10:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2354
 • แจ้งลบ
    ตอบความเห็น2347...
  ดังนั้นพี่ๆ...ก็น่าจะพึงสังวรณืไว้ว่าเงินเดือนมาจากภาษีของประชาชนนะคิดว่าคงจะทำงานสอนนักเรียนให้เต็มที่เต็มวันด้วย...เพราะเด็กในอำเภอบ่........อ่านหนังสือไม่ออกแล้ว.... เผื่อบุญกุศลจะได้ตอบแทนในวันข้างหน้า...ถ้ามีการเปลี่ยนแบบการประเมินที่ประเมินไปแล้วโดยใช้ความไม่ชอบส่วนตัวเองมากลั่นแกล้ง...เรื่องนี้ถึงศาลแน่นอน...เพราะต้นฉบับลายมือเดิมยังอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาล....ตัวเองก็เป็นโรคร้ายอยู่ยังจะทำเวรทำกรรมอีกเหรอ...คิดดี ทำดีไว้ จะได้หายจากโรคร้าย!!!!...และจะบอกเอาไว้เรื่องทุจริตทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีหลักฐานทุกอย่าง ซึ่งสามารถแสดงต่อต้นสังกัดได้เลย โดยเฉพาะการปลอมแปลงเอกสารราชการ...คงรู้นะว่าเรื่องใด...หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ และการเงิน โดนเต็มๆ..
  แจ้งเพื่อทราบ...
    พยานในที่เกิดเหตุ..... [22/09/2012 - 22:01:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2353
 • แจ้งลบ
    ถึงความเห็น 2347-49-50.....ที่เคารพ
  หากผลการประเมินไม่ผ่าน โรงเรียนก็ต้องทบทวนบทบาทตัวเองเช่นกัน ว่าที่ผ่านทำอะไรกับลูกจ้างบ้าง ได้ให้ความเป็นมนุษยธรรม คุณธรรมแล้วหรือยัง หรือว่า...ใช้เยี่ยงทาส...ขอเรียน ณ ตรงนี้เลยว่า ถ้ามีการประเมินไม่ผ่าน เรื่องถึง สพฐ.แน่นอน และต้องสู้ถึงศาลปกครอง...พวกคุณเป็นข้าราชการจะแลกกับลูกจ้าง..???.เอารัดเอาเปรียบมาตลอดเวลา เงินเดือนพวกคุณ 4-5 หมื่นบาท ยังไม่มีปัญญาสอนเด็กให้ได้ดี...ถามตนเองก่อนว่าเงินภาษาีประชาชนที่จ่ายมามันคุ้มกับเงินเดือนที่จ่ายพวกคุณหรือไม่....อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้ว...ระวัง!!!!หางจะโผล่ออกมาให้เห็น ทุจริตอะไรไว้ในโรงเรียน ...เงินเรียนฟรี 15ปี ก็โกงเด็ก...งบรายหัวเด็กก็โกงเด็ก....ค่าอาหารก็โกงเด็ก....ปลอมลายเซ็นเบิกเงินบัญชีโรงเรียน...ติดคุกแน่นอนขอบอก....จะให้เรียนผู้ใหญ่ในกระทรวงหรือไม่ ว่าเป็นโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี...อำเภอ.....ใครควรจะพึงสังวรณ์กันแน่...ว่าถ้าเรื่องนี้ปูดออกมา ออกจากราชการแน่นอน...เจียมตัวไว้บ้างเน้อ!!!!!!...จะแลกก็เอา
    ลูกจ้างชั่วคราว [22/09/2012 - 20:25:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2352
 • แจ้งลบ
    เรียนดร.รังสรรค์ที่เคารพ...
  ถ้าผู้อำนวยการโรงเรียนปลอมลายเซ็นครูในโรงเรียน (การเงิน) เพื่อทำการเบิกเงินจากธนาคาร โดยที่ครูผู้นี้ไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำของผอ.ท่านนี้เลย และผอ.ทำเช่นนี้หลายครั้งแล้ว....เรียนถามท่านว่า ความผิดลักษณะนี้ถึงขั้นออกจากราชการหรือไม่ อย่างไร....ครูในโรงเรียนไม่ชอบในพฤติกรรมของผอ.ท่านนี้อย่างมาก...จึงใคร่ขอเรียนถามมายังท่าน..ยังมีพฤติกรรมอีกหลายอย่างในการทุจริตเงินในโรงเรียนอย่างร้ายกาจ
    ครูเก่า [22/09/2012 - 20:15:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2351
 • แจ้งลบ
    ข่าววงในอีกข่าวครับ 25 ก.ย. เวลา 111.07 น. ค.ร.ม.จะพิจารณาจ่ายค่าครองชีพ 15,000 บาทย้อนหลังให้กับลูกจ้างชั่วคราวที่มีวุฒิปริญญาตรี 65,000 กว่าตำแหน่ง และ ลูกจ้างชั่วคราวเช่นนักการภารโรง ฯลฯ ที่มีวุฒิต่ำกว่า ปริญญาตรี เป็น 9,000 บาท ของ สพฐ.ครับ มีผล 1 ม.ค.55 เอ้า...เอาไปคูณกันเอาว่า จาก 9,140 เพิ่มอีกกี่บาทต่อเดือน ครับ.....ขอขอบคุณ ดร.รังสรรค์ที่ผลักดันในเรื่องนี้ ไม่ทิ้งลูกจ้างชั้นผู้น้อยอย่างพวกเราจริง ๆ ...
    ตามข่าว [22/09/2012 - 19:46:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2350
 • แจ้งลบ
    ต่องบประมาณไม่ได้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างรายเดิมหากผลประเมินลูกจ้างรายเดิมไม่ผ่าน ก็คงต่อสัญญากับลูกจ้างรายใหม่ตามงบประมาณที่ต่อให้
    ลูกจ้างเก่าหรือใหม่แต่งบเดิม [22/09/2012 - 19:07:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2349
 • แจ้งลบ
    สิ้นปีงบประมาณ 2555 แล้วผลการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่จะผ่านหรือไม่ผ่าน ต้องทบทวนนะว่า.... ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ใช่โทษคณะกรรมการเพียงอย่างเดียว........ถึงแม้ว่าจะต่องบประมาณก็ตาม .....โรงเรียนก็ต้งประเมินผลลูกจ้างชั่วคราว
    ผลการประเมิน [22/09/2012 - 18:57:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2348
 • แจ้งลบ
    ขอขอบคุณธุรการทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น โดยคำสุภาพ ขอให้ไว้วางใจในท่านดร รังสรรค์ เหมือนกับที่ท่านเชื่อใจพวกเรา และเพื่อให้สมาพันธ์ธุรการภูมิใจในพวกเรา พวกเขามีความมั่นใจว่าพวกเราจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของธุรการเสีย ขอขอบคุณท่าน ดร รังสรรค์ และสมาพันธ์ธุรการภาคอีสาน และธุรการทุกๆคนค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้รวมทั้งอัตราจ้างทุกคนค่ะ
    ธุรการตัวจริง [22/09/2012 - 18:21:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2347
 • แจ้งลบ
    หนังสือสั่งการจากสพฐ. มายังสพป.แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ 2556 รายการค่าจ้างบุคลากร ในสถานศึกษา ให้ตั้งงบประมาณต่อเนื่องตามโครงการต่างๆได้ ...ดังนั้นน้องๆที่ได้รับจัดสรรจ้างต่อก็น่าจะพึงสังวรณืไว้ว่าค่าจ้างมาจากภาษีของประชาชนนะคิดว่าคงจะทำงานให้เต็มที่ เผื่อบุญกุศลจะได้ตอบแทนในวันข้างหน้า
    ครูเก่า [22/09/2012 - 18:01:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2346
 • แจ้งลบ
    โอเค ครับ จะเข้า ครม. อังคารหน้า งั้นรอครับ พุธ คงทราบแล้ว ได้ไม่ได้ ชัวร์ คงไม่ม