FONTSIZE
ที่นี่มีคำตอบ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 1/2555

วันที่ 18 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน66493คน)
 

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1/2555

ถึงพี่น้องชาวแผน และผู้สนใจทุกท่านครับ

          สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้อง หวังว่าคงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กันอย่างมีความสุขตามอัตภาพของตน   ทุกท่านนะครับ  จดหมายฉบับที่ 12/2554 พี่น้อง ลูกๆ หลานๆ โต้คารมกันไปมาพอสมควร เหตุเกิดเพราะนำเหตุการณ์ที่หนึ่งโยงไปอีกที่หนึ่ง จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง เหตุการณ์ที่หนึ่งคนหนึ่งไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปได้ทั้งประเทศนะครับ  ดังนั้น หากเราอ่านเจอข้อความที่ส่งเข้ามาในเวทีนี้ ก็โปรดเข้าใจว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะที่ ไม่เกี่ยวกับคนอื่น  ประเด็นที่หยิบยกมากล่าวถึงกันมากก็คือ เงินค่าครองชีพ เงินวิทยฐานะตำแหน่งถาวร ความล่าช้าของการจ่ายเงินเดือน ภาระงานที่นอกเหนือหน้าที่ การทำสัญญาจ้าง ฯลฯ เนื่องจากปีงบประมาณ 2555 นี้ งบประมาณล่าช้ากว่ากำหนด 5 เดือน สำนักงบประมาณจึงค่อยๆ จัดสรรงบประมาณมาให้ สพฐ. ซึ่งรอบแรกประมาณร้อยละ 33 ของงบประมาณทั้งหมด ดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์การทำสัญญาอัตราจ้างเป็นช่วงๆ ขอเรียนให้ทราบว่า มีงบประมาณถึง 30 กันยายน ทุกอัตราครับ และขณะนี้กำลังตั้งงบประมาณปี 2556 ก็จะตั้งให้ทุกอัตราเช่นกัน และพยายามจะเพิ่มธุรการอีกประมาณ 5,000 อัตรา เพื่อแบ่งเบาภาระที่ไม่ใช่งานสอนของคุณครูให้มากขึ้น แต่จะได้ครบทุกอัตราตามที่ต้องการหรือไม่ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับ ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของ สพฐ.

          ในเรื่องของตำแหน่งถาวรนั้น สพฐ. โดย สพร. กำลังดำเนินการอยู่ครับ ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะกระแสโลกทั้งภาครัฐ และเอกชน จะเน้นการจ้างมากกว่าตำแหน่งประจำ  เพราะคล่องตัวและยืดหยุ่นหากมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  ในหลายๆ ประเทศ ผู้บริหารโรงเรียนยังเป็นอัตราจ้างเลยครับ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้จ้าง สิ้นปีก็ประเมินกันครั้งหนึ่ง ถ้าผลงานไม่เข้าเป้าก็โละกันทั้งชุด  อย่างไรก็ตาม สพฐ. ก็พยายามต่อสู้ให้อย่างเต็มที่เพื่อให้อัตราจ้างทั้งหลายมีความมั่นคงถาวร หลายคนกระแนะกระแหนว่าดูแลแต่น้องๆ ธุรการ ไม่ใช่หรอกครับ สังเกตสิใครถามผมก็ตอบทั้งนั้น คงเป็นเพราะธุรการเข้ามาถามเป็นจำนวนมาก ผมจึงตอบคำถามเยอะไปหน่อย กระมัง  จึงทำให้นึกไปว่าผมดูแลแต่ธุรการ   เรื่องของเงินเดือนใหม่รวมเพิ่มค่าครองชีพเป็น 15,000 / 12,285 / 9,000 บาทนั้น ต้องรอประกาศจากรัฐบาลหน่อยครับ แต่ขณะนี้ สพฐ. ได้เตรียมการทุกอย่างไว้แล้ว โดยขอตั้งงบกลางตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 และตั้งงบปกติ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2556 ขั้นตอนก็คือ รัฐบาลต้องประกาศการขึ้นค่าครองชีพอย่างเป็นทางการอีกครั้ง จากนั้นคณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติงบกลาง สำนักงบประมาณจัดสรรให้ส่วนราชการ ส่วนราชการจัดสรร/โอนเงินให้บุคลากรในสังกัด โปรดติดตามข่าวอย่ากระพริบตาเป็นอันขาด

          สำหรับเรื่องวิทยฐานะของคุณครูที่ได้รับคำสั่ง 1 ตุลาคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554 คงได้รับตกเบิก ตุลาคม 2555 นี้ครับ พยายามจะให้เงินเพิ่มส่วนต่างของวิทยฐานะเป็นปัจจุบัน แล้วรับตกเบิกทีหลัง เหมือนที่เคยทำรุ่นคำสั่ง 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553 แต่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะสำเร็จครับ

          ฉบับนี้ขอคุยเรื่อง ทิศทางประเทศไทย ช่วงปี 2555-2559 (เน้นด้านสังคม)  ทิศทาง สพฐ.ปี 2555 และปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ  เริ่มเลยนะครับ

 

ทิศทางประเทศไทย ช่วงปี 2555-2559

         ขณะนี้ได้มีการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แล้ว เมื่อ 26 ตุลาคม 2554 แผนดังกล่าวให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในทุกระดับ  พยายามตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   สพฐ. จะเกี่ยวข้องในด้านของสังคมมากที่สุด   ดังนั้นจะขอหยิบยกการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมมานำเสนอ ดังนี้

         ในช่วง 5 ปี จากนี้ไป ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างประชากรวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เด็กและวัยแรงงานลดลง มีปัญหาเรื่องคุณภาพทางการศึกษา ระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ผลิตภาพแรงงานต่ำ มีสวัสดิการทางสังคมเพิ่มมากขึ้น แต่ผู้ด้อยโอกาส ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง มีความเหลื่อมล้ำกันในด้านรายได้และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร มีความเสื่อมถอยทางคุณธรรมและจริยธรรม มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการพนันในหมู่เด็กและเยาวชนมากขึ้น แต่คนไทยก็มีความตื่นตัวทางการเมือง และให้ความสำคัญ กับความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาลมากขึ้น

         วิสัยทัศน์ของแผนฯ 11 กำหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้กำหนดไว้ ดังนี้

1.    ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

3.    ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

4.    ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

5.    ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

6.    ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

         สพฐ. จะเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 มากที่สุด ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับ

1)    การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม

2)    การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

3)    การส่งเสริม การลดปัจจัยการเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

4)    การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5)    การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคม

 
ทิศทาง สพฐ. ปี 2555

          งบประมาณปี 2555 ยังเหลืออีกสองขั้นตอนจึงจะจบสิ้นกระบวนการอนุมัติงบประมาณ วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ และการทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 27 มกราคม 2555 นี้  จากนั้นงบประมาณก็คงจะจัดสรรได้ในราวกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2555 สพฐ.ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการดังนี้

          วิสัยทัศน์

          “ สพฐ. เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก เข้าสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2563 ” (ปรับ คำว่า สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ออก และใช้คำว่า   เข้าสู่มาตรฐานสากล แทน)

          พันธกิจ

“พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล”

          จากการประมวลปัญหาในรอบปี 2554 ที่ผ่านมาก็พบว่าเป็นปัญหาเดิมๆ ที่ยังแก้ไม่ตก แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ปัญหาดังกล่าวคือ ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ไม่เรียนต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักยังไม่น่าพอใจ ขาดครูสาขาเฉพาะทางการบริหารจัดการยังขาดประสิทธิภาพ และจำนวน โรงเรียนมีมากเกินความจำเป็น

กลยุทธ์

1.    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

2.    ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.    ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

4.    พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

5.    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล

6.    พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลำบาก

          แผนงาน

1.    แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.    แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

3.    แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.    แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

          ผลผลิต

ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ

ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

           โครงการ

1.    โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.    โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

3.    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.    โครงการคืนครูให้นักเรียน

5.    โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

6.    โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

7.    โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ

8.    โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก   

         ขอเรียนให้ทราบว่าเราเหลือเวลาทำงานกันอย่างเต็มที่ประมาณ 7 เดือน อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่า 5 เดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำงาน ทำไม่เต็มที่ต่างหากและถึงแม้ว่า งบประมาณจะถูกตัดไปช่วยน้ำท่วม และภัยหนาวเสียส่วนหนึ่ง สพฐ. ก็พยายามจัดสรรให้ สพป./สพม. ให้มากที่สุด และขณะนี้ขอตรึงยอดงบประมาณพื้นฐานไว้ที่ 8 ล้าน และ 6 ล้าน ตามลำดับ ส่วนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับจัดทำโครงการต่างๆ นั้น คงต้องรอฟังนโยบาย ของรัฐมนตรีท่านใหม่สักนิดนึงครับ ว่าท่านจะเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษ คงไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์ สพป./สพม. คงทราบยอดเงินงบประมาณทั้งหมดครับ

 

ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ

          ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program me for International Student Assessment : PISA) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) โดยประเมินนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ หรือกลุ่มอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเมินทุกๆ 3 ปี ประเมินครั้งแรก คือ PISA 2000 จะเน้นการอ่าน PISA 2003 เน้นคณิตศาสตร์ PISA 2006 เน้นวิทยาศาสตร์ PISA 2009 เน้นการอ่าน ประเมินครั้งต่อไป คือ ปีนี้ ก้จะเน้นคณิตศาสตร์  วิชาที่เน้นจะให้น้ำหนักร้อยละ 60 ที่เหลืออีกสองวิชา จะให้นำหนักวิชาร้อยละ 20 ผลการประเมิน PISA 2009 สำหรับประเทศไทย มีดังนี้

                    การอ่าน         ได้ 421 คะแนน ลำดับที่ 50 (ค่าเฉลี่ย 492)

                    คณิตศาสตร์     ได้ 419 คะแนน ลำดับที่ 52 (ค่าเฉลี่ย 496)

                   วิทยาศาสตร์     ได้ 425 คะแนน ลำดับที่ 49 (ค่าเฉลี่ย 501)

          ผลการประเมิน พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนต่ำทุกวิชา และมีแนวโน้มลดลง จากการนำข้อมูลผลการประเมิน 65 ประเทศ (OECD 34 ประเทศ ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก OECD 31 ประเทศ) มาวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ มีดังนี้

1.    โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ จะต้องจัดให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนเท่าเทียมกัน ไม่ว่านักเรียนจะมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจ – สังคม ต่างกันมากน้อยเพียงไร

2.    โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ จะมีความเป็นอิสระสูงในการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล ไม่แข่งขันการรับนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกหลากหลาย

3.    โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมดี

4.    โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองมักเลือกเพราะคุณภาพทางวิชาการมากกว่าความต้องการที่จะให้โรงเรียนช่วยเหลือด้านการเงิน

5.    โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ จะมีการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับคุณภาพครู มากกว่าทำชั้นเรียนมีขนาดเล็ก เพื่อให้ครูสอนได้ทั่วถึง

6.    นักเรียนและครูในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีระเบียบวินัย และมีพฤติกรรมทางบวก

ข้อค้นพบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

มีมากมายทั้งวิจัยเดี่ยวและงานวิจัยเชิงอภิมาน(Meta-analysis) ก็ยืนยันผลวิจัยทำนองนี้ แต่ไฉนเรายังแก้ปัญหาซ้ำซากไม่ตกสักที ฉงนฉงายจริงๆ
           คงแค่นี้ก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความพึงพอใจ มีความสุข มุ่งมั่นกับงานในความรับผิดชอบของเราให้เกิดผลที่เป็นเลิศครับ

 • ความคิดเห็นที่ 1577
 • แจ้งลบ
    แล้วครูพี่เลี้ยงที่ถูกลอยแพตั้งแต่ปี2554 จะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ รอมาตั้ง3ปีแล้ว
    ครูจิ [11/04/2014 - 16:41:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1576
 • แจ้งลบ
    ธูรการดีๆ มีเยอะแยะ แต่ที่ แย่ๆ ก็มีมากมาย ใครดี ทำดีต่อ ใครแย่ก็ปรับตัว แล้วคนนี้ดีหรือแย่ พิจารณาเอง " มาโรงเรียน 8.30 น. มาถึง แม่บ้านหาข้าวให้กิน แต่งหน้า ทาปาก รีดผม เริ่มงาน 4 โมง เช้า พักเที่ยง 11.00 ข้างนอก กลับมาเริ่มงาน บ่ายโมงครึ่ง ห้องทำงานธุรการเป็นห้องแอร์ อุปกรณ์เทคโนพร้อม ครูทวงงาน หน้างอ ผอ.ช่วยออกรับ บ่นว่าโรงเรียนนี้ครูขยันเกินไป งานครูรับผิดชอบดำเนินการเอง หน้าที่คือ ตอบรับ ติดตามข่าว เกษียณหนังสือ ยังช้า แบบนี้ธุรการ ก็พิจารณาเอง นะจ้ะ
    วาวา [06/01/2014 - 05:27:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1575
 • แจ้งลบ
    ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของนักเรียน ld และครูldเพราะนักเรียน ld มีเยอะน่ะค่ะอยากให้จ้างต่อค่ะทุกปีและอยากให้เพิ่มเงินเดือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะเพราะค่าครองชีพสูงมากค่ะอยากให้บรรจุครูldเป็นพนักงานโรงเรียนค่ะอายุก้อเยอะค่ะไม่อยากสมัครงานใหม่แล้วค่ัะ
    ครูพี่เลี้ยงพิการสุราษฎร์ธานี [31/08/2012 - 17:09:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1574
 • แจ้งลบ
    ไม่เข้าใจเลยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วมาก จากตอนแรกจะให้เงินเดือน 15000 ซึ่งยังไม่ได้ บอกรอตกเบิก จนมาถึง 6 เดือน ยังไม่ได้ เดือนที่ 6 บอกจะเลิกจ้างครู sp2 สิ้นกันยานี้ แปลกดีนะ สรุปแปลว่า..............ช่วยอธิบาย ไม่อยากเข้าใจอย่างแรง.
    kvisi.o [18/06/2012 - 17:10:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1573
 • แจ้งลบ
    ท่าน ดร.รังสรรค์หายไปไหนค่ะ.....ไม่เห็นมีจดหมายฉบับที่4/55 เรย....ท่านไม่สบายหรือป่าวค่ะ..หรือมีอะไรที่พวกเราทำให้ไม่สบายใจหรือปล่าว....ท่านหายไปทำเอาเราใจคอไม่ค่อยดีน่ะค่ะ.....
    vvp ธุรการสพป.ลบ.๑ [22/05/2012 - 16:14:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1572
 • แจ้งลบ
    สรุปเลยนะครูธุรการจะได้ทำงานเหมือนเดิมมั้ย และเงินจะได้มั้ย
    ธุรการ 2 [21/05/2012 - 20:54:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1571
 • แจ้งลบ
    เมื่อไหร่จะได้ค่าครองชีพค่ะของ สพม.27
    ครูวิกฤติ [17/05/2012 - 16:48:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1570
 • แจ้งลบ
    ท่าน ดร รังสรรค์ อยากให้ท่านเสนอบรรจุครูพี่เลี้ยงเป็นพนักงานราชการด้วย
    ครู พี่เลี้ยง [15/05/2012 - 14:38:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1569
 • แจ้งลบ
    ขอขอบพระคุณท่าน ดร.รังสรรค์ มากๆค่ะ เรื่องเงินเดือน 15000 บาทค่ะ โทรถามท่านมาแล้วค่ะ สำหรับคนที่สงสัย ท่าน ดร.รังสรรค์ ตอบว่าปรับ 15000 ตั้งแต่ มกราคม ปี 2555 ที่ผ่านมานะคะ จะย้อนหลังให้ค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ สาธุๆๆ
    ครูอัตราจ้าง จ.เพชรบูรณ์ [11/04/2012 - 15:03:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1568
 • แจ้งลบ
    ส่งผลงาน31มีนาคม 2552 เออรี่ 1ตุลาคม 52 คำสั่งผลงานออก28มีนาคม54 มีสิทธิ์นำเงินเดือนใหม่ไปคำนวณเงินช่วยเหลือ 8+อายุราชการที่เหลือ ในการเออรีได้ไหมคะ กรุณาตอบด้วย ถ้าได้จะไปแจ้งดำเนินการที่ไหน ตอนเออรี่สังกัดสพทชย1 แต่ตอนนี้ผลงานไปอยู่สพมชย1เพราะอยู่โรงเรียนมัธยม
    ครูเออรี [25/03/2012 - 17:42:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1567
 • แจ้งลบ
    การรอคอยที่ มีความหวัง
    การรอคอยที่ มีความหวัง [20/03/2012 - 22:37:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1566
 • แจ้งลบ
    การแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องอยู่ในขอบเขต ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ตาม ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน การแสดงความคิดเห็นซึ่งทำให้บุคคลที่สอง ที่สาม เสียหาย ไม่เป็นผลดี เพราะในองค์กรหน่วยงานก็ยังมีคนดีๆอยู่มาก คนที่ไม่ดีก็มีทุกที่ เป็นเรื่องธรรมดา แต่การเหมารวมคงไม่ถูกต้อง ดังนั้นหากทุกคนมองคนอื่นในแงดีบ้างโลกคงน่าอยู่ขึ้นเยอะ เพราะถ้าเรามีลูกคงจะสอนลูกแบบนี้ ลูกจะสามารถอยู่ในสังคมได้ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ คนที่ลำบากกว่าเรายังมีอีกเยอะครับ คงไม่มีใครอยู่ถึง100กว่าปีหรอก อยู่ด้วยกันก็รักกันไว้
    ธุรการโรงเรียน1 [05/03/2012 - 15:23:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1565
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณท่าน ดร.รังสรรค์ ที่ติดตามว่าเงินเดือนของพนักงานจะเข้าเมื่อไรตอนนี้ไม่มีอะไรจ่ายแล้วครับ
    ครูพนักงาน [04/03/2012 - 21:14:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1564
 • แจ้งลบ
    บรรจุพนักงานราชการ ครู 5 ปี ให้ ด้วย ครับ
    พนักงานราชการ [02/03/2012 - 23:32:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1563
 • แจ้งลบ
    การทำงานธุรการหลายโรงเรียนอาจจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไร แต่ทุกคนก็ทำงานด้วยหัวใจรักงานด้านนี้ ขอให้ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายกรุณา คิด วิเคราะห์ ให้รอบคอบสักนิดก่อนที่จะตัดสินใจเลิกจ้าง เพราะมันไม่ได้กระทบแต่ตัวธุรการเองคนเดียว แต่บางคนมันกระทบถึงครอบครัวและคนอีกหลายคน ที่ต้องรับผิดชอบ...
  ขอบคุณที่จะจ้างให้พวกเราทำงานตลอดไปจนครบเกษียณอายุราชการเหมือนกับข้าราชการ ที่บางคนอยู่จนเกษียณแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเงินหลวงที่ได้รับเลย
    คนหัวใจธุรการ [01/03/2012 - 20:59:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1562
 • แจ้งลบ
    อ่านฉบัยที่2/2555 รึยังคะลองเข้าไปอ่านดูนะ ท่านให้คำตอบแบบ รวดเดียวจบทุกประเด็นเลยแหละ
    ^____^ [23/02/2012 - 15:06:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1561
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1516
  มึก็ควายเหมือนเขา ว่าแต่คนอื่น มองดูหน้าตัวมึงเองซิ หน้ามึงเหมือนควายหรือยัง หรือเขางอกออกแล้วยังไม่รู้ตัว
    มึงก็ควาย [23/02/2012 - 14:03:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1560
 • แจ้งลบ
    ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ทำงานตำแหน่งธุรการ หรือว่าขี้ข้าใช้ครู กันแน่ เพราะ งานทุกอย่าง แม้กระทั่งงานส่วนตัวก็มาสั่งเราคะ โหเหนื่อยมาก ไม่มีว่าง บอกได้แต่ว่าช่วยครูหน่อยแล้วบังเอิญอยู่โรงเรียนใหญ่คะ ครูใช้เพียบ
    ธุรการเหนื่อยมาก [23/02/2012 - 13:59:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1559
 • แจ้งลบ
    จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2/2555
  ออกแล้วนะ
    ข่าวดี [23/02/2012 - 12:30:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1558
 • แจ้งลบ
     2 ปี ข้าราชการครู เพิ่งจะพ้นตำแหน่งครูผู้ช่วย (วุฒิป.โท)

  เทียบกับ

  2 ปี ข้าราชการอื่น ขึ้นตำแหน่งชำนาญการ (วุฒิป.โท)

  ..................................................

  5 ปี ข้าราชการครู เพิ่งได้เงินเดือน 13,000 (อัตราเงินเดือนเก่า)

  5 ปี ข้าราชการอื่น เพิ่งได้เงินเดือน 24,000 (อัตราเงินเดือนเก่า)
    ใครจะไปสอบครูคิดให้ดีๆ [23/02/2012 - 12:20:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1557
 • แจ้งลบ
    จะเป็นครูธุรการ ครูพี่เลี้ยง และครูอัตราจ้าง ทุกคนต่างก็มีหน้าที่การงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันเลย จะตำแหน่งไหนก็มีส่วนช่วยชาติเหมือนกัน เราจงทำดีช่วยชาติต่อไป ตั้งใจทำงานของเราให้ดีที่สุด จะเป็นความสุขที่ใจเราเอง (สาธุ) เพื่อประเทศของเราจะได้พัฒนานะคะ ยังท่านผู้ใหญ่ก็ไม่ทอดทิ้งพวกเราอยู้แล้ว รักกันไว้เถิด...
    เปรมสินี [23/02/2012 - 12:17:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1556
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1517
  มึงอ่ะโครตควาย
    มึงอ่ะโครตควาย [23/02/2012 - 11:47:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1555
 • แจ้งลบ
    พวกเราชาวธุรการสามัคคีกันไว้น่ะ ไม่ว่าใครจะมองเราอย่างไร ก็ช่าง เราขอตำแหน่งนี้ ให้ถาวรก็พอ วอนขอให้ช่วยพวกเราด้วยค่ะ
    ธุรการ [23/02/2012 - 11:35:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1554
 • แจ้งลบ
     ปิดข่าว เมิงอ่ะ ควายตัวพ่อ
    ทิ้งท้าย [23/02/2012 - 11:12:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1553
 • แจ้งลบ
    วันนี้โชคดีจริง ๆ มีข่าวเงินเดือนไม่ออก รอตกเบิกที่เดียว
    แห้ว [23/02/2012 - 09:31:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1552
 • แจ้งลบ
    สังสัยที่ท่านไม่ตอบ และคงไม่อยากบรรจุให้ เพราะพวกชอบทำลายชาตินี่เอง
    แวะมา [23/02/2012 - 09:00:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1551
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1522

  เราต่อสู้เพียงคนเดี่ยวหรือจะสู้พวกเรารวมมือกันสู้ทั้งหมด 14,500 กว่าคนค่ะ พวกเราร่วมตัวกันเราอยู่แต่ถ้าแยกกันเราหมดอนาคต ดิฉันถึงอยากให้เรารวมตัวกันทั้งประเทศเป็นสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการแห่งประเทศไทย ดิฉันผิดด้วยหรือค่ะ
  ธุรการตะวันออก [22/02/2012 - 12:25:39]

  ถ้าเราทำดีแล้วไม่มีใครว่าดี ก็ปล่อยมันไป คนดีย่อมมีมากกว่าคนเลว ท่านรังสรรค์เคยบอกไว้ ขอแค่เรามีความหวังของเราก็พอ ขอเป็นกำลังใจให้
    เป็นกำลังใจให้ [23/02/2012 - 08:37:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1550
 • แจ้งลบ
    1548 นี้คุณงานเยอะขนาดไปนั้งดูธุรการเล่นเฟสบุ๊คเลยเหรอ ตลกจัง ^^
    ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง [23/02/2012 - 08:36:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1549
 • แจ้งลบ
    ประกาศ เงินเดือนครูธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง เดือนกุมภาพันธ์ จะยังไม่ได้รับ เนื่องจาก สพฐ.ยังไม่ได้โอนเงินประจำงวดมาให้ กินแห้วอีกแล้วเดือนนี้
    เงินเดือนไม่ออก [23/02/2012 - 08:32:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1548
 • แจ้งลบ
    1545 โกหก 4 โรงเรียนที่ไหนโรงเรียนเดวว่างก็นั่งเล่น เฟตบุคพวกธุรการไม่ใช่มีงานตลอดว่างเยอะ ไม่เหมือนภรรโรงทำงานที้งวัน
    1545 [23/02/2012 - 08:18:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1547
 • แจ้งลบ
    เงินตกเบิกที่จะได้ มีนา 55 จะได้จริงหรือไม่คะ รออยู่ค่ะ คำสั่ง ธันวา 52
    ครู คศ.3 [22/02/2012 - 23:46:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1546
 • แจ้งลบ
    ท่าน ดร.รังสรรค์คะทำไมการจัดสรรงบประมาณของกองแผนงานถึงล้าช้ามาก เงินรายหัวนักเรียนอีก 30% ไม่ทราบว่าท่านจะจัดสรรให้เทอมไหน นักเรียนจะสอบวันสุดท้ายพรุ่งนี้แล้ว ไม่ทราบว่าจะจัดสรรให้เมื่อไร เคยโทรไปสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองแผนงานพูดจาแย่มากๆ ถ้ายังไงท่านอย่ามัวแต่อยู่บนหอคอยดูแลการทำงานของเจ้าหน้าท่ีบ้าง ครูตัวเล็กไปติดต่องานท่ีกองแผนงานเหมือนตัวประหลาดไม่มีการบริการ
    ครู [22/02/2012 - 21:54:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1545
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณค่ะสำหรับความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งตำแหน่งถาวรค่ะดร.รังสรรค์
  เนื่องจากครูธุรการต้องรับผิดชอบ4โรงเรียนลำบากกว่าครูหลายเท่าทั้งที่ถนนที่มาทำงานยากลำบากมากกว่าจะมาถึงร.ร.เพราะถนนเป็นทางลูกรังทางขึ้นบนดอยก็สูงเป็นหุบเหวขาดความเจริญมากค่ะหากชีวิตของครูธุรการคนนึ่งเกิดอุบัติเหตุก็ไม่มีใครช่วยได้แถมครอบครัวที่อยู่ข้างหลังอีกจะทำยังไงขอความเห็นใจช่วยครูธุรการด้วยค่ะ ขอบพระคุณดร.รังสรรค์มากๆๆค่ะ
    ครูธุรการดอย [22/02/2012 - 21:09:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1544
 • แจ้งลบ
    ฝากบทกลอนเบาๆๆครับ
  ลูกคนจนข้นแคล้นแสนจะคิด.... อาจแผลงฤิทธิ์เปลี่่ยนเพศเป็นเศรษฐี.... ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธี....เหตุฉะนี้อย่าลบหลู่ดูหมิ่นกัน..
    นักการ sp2 [22/02/2012 - 20:38:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1543
 • แจ้งลบ
    ข่าวดีค่ะสำหรับอัตราจ้างจากเงินงบประมาณค่ะ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ทำหนังสือเบิกเงิน 15000 แล้ว แสดงว่าอัตราจ้างก็ได้รับจริงๆ ขึ้นอยู่กับการทำงานของแต่ละเขต ถ้าทำเร็วก็ได้เร็วนะคะ
  ขอบพระคุณมากค่ะนายกที่ให้โอกาสพวกเรา
    ครูอัตราจ้างเงินงบประมาณ [22/02/2012 - 16:54:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1542
 • แจ้งลบ
    รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอทีทาง สพม.30 แจ้งว่าเงินเดือนธุรการเดือนกุมภาพันธ์ จะยังไม่ออกเพราะยังไม่ได้รับเงินจัดสรรมาจากทาง สพฐ เลยอยากทราบว่าเป็นความจริงไหม เพราะทุกคนต้องใช้เงิน
    ธุรการ สพม.30 [22/02/2012 - 16:19:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1541
 • แจ้งลบ
    แค่แอบมีเธออยู่ในใจก็พอ (ดร.รังสรรค์)ไม่ขอให้เธอมารักและสนใจฉันแค่ปล่อยให้คน คนหนึ่ง(ธุการ)
  ฝันไปก็แล้วกัน อย่าสนใจเลย อย่าสนใจ **ซ้า
    แค่แอบมีเธออยู่ในใจ [22/02/2012 - 16:14:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1540
 • แจ้งลบ
    ถูกต้องแล้วครับ 1538

  อยากจะโพสต์ข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงแบบนี้มานานแล้วแต่เก็บไว้ ถูกใจจริงๆครับ รอโอกาสต่อไป รอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ ให้เศรษฐกิจดีขึ้น การเมืองไม่แตกแยก ซึ่งก็ต้องช่วยกับภาวนาให้เป็นไปได้ อาจจะนานสักหน่อย ถึงตอนนั้นถ้าคุณกำลังทำงานนี้อยู่ก็รวมตัวเรียกร้องได้เลยครับ
    ธุรการ สพป.สพ.1 [22/02/2012 - 15:50:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1539
 • แจ้งลบ
    เคยมีคนบอกว่า เวลาเจอสิ่งเหม็น(ในที่นี้หมายถึง ข้อความ) อย่าเข้าไปใกล้ เพราะจะทำให้เราเหม็นไปด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม ถ้ามัวแต่ตอบโต้กันก็จะมีแต่สิ่งเหม็นติดตัว คุณเลือกเอาว่า จะแสดงความคิดเห็นตอบโต้กับสิ่งเหม็นๆ หรือป่าว
  ท้ายนี้ขอฝากข้อคิดนะค่ะ จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  ขอให้ทุกคนคิดบวกนะคะ ประเทศของเราจะได้เจริญ เหมือนประเทศอื่นเขาบ้าง
    ฝากข้อคิดสะกิดใจ [22/02/2012 - 15:46:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1538
 • แจ้งลบ
    จงจำไว้นะ... เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้... ครั้นเมื่อถึงเวลา... ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่...จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต))
    เบื่อนิสัยคนไทย [22/02/2012 - 15:42:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1537
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1528
  พวกกากๆ เกรียนๆ มันคืออะไร พวกไหน ไม่เข้าใจ

  -----------------------------------------
  1.กาก เป็นภาษาสุดฮิตในสังคมออนไลน์ คือพวกที่ทำตัวแปลก แตกแยก เป็นสวะของสังคม ไม่เข้าพวก ไม่เข้ากลุ่ม ไม่สร้างสรรค์ หยาบคาย
  2.เกรียน ก็คือพวกเด็กหัวเกรียนๆหรือคนที่แก่แล้วแต่ยังทำตัวแบบหัวเกรียน เป็นพวกที่รักสนุก ไม่ชอบใช้ความคิด สติปัญญา และชอบทำให้เกิดความปั่นป่วนต่างๆ นานา ภายในสังคมออนไลน์

  ถ้าไม่มีคนประเภทนี้สังคมออนไลน์จะน่าอยู่ขึ้นเยอะ
    ธุรการ สพป.สพ.1 [22/02/2012 - 15:35:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1536
 • แจ้งลบ
    ประเทศอื่นเค้าก้าวข้ามเราไปหมดแล้วครับ มัวแต่ทะเลาะกัน อิจฉากัน ไม่รักกัน ไม่สงสัยเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่เจริญ
    เบื่อนิสัยคนไทย [22/02/2012 - 15:33:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1535
 • แจ้งลบ
    ขอให้ทุกคนมีความพึงพอใจ มีความสุข มุ่งมั่นกับงานในความรับผิดชอบของเราให้เกิดผลที่เป็นเลิศครับ คนไทยด้วยกันรักกันไว้ครับผม
    เบื่อนิสัยคนไทย [22/02/2012 - 15:29:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1534
 • แจ้งลบ
    ดร. รังสรรค์ ค่ะรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะค่ะอย่างไปสนใจบางข้อความที่ไม่ดีอ่านแล้วทำให้คิดว่าคนมีการศึกษาคงไม่เขียนแบบนี้แน่
    คนผ่านมา [22/02/2012 - 15:17:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1533
 • แจ้งลบ
    อยากบอกว่าพวกเราก้อสอบเข้ามาเหมือนกัน ข้อสอบก้อเป็นของสพฐ.ถ้าไม่รู้จิงอย่าพูด สงสารท่านรังสรรค์มากที่ต้องมานั่งอ่านข้อความไร้สาระ
    ธุรการรุ่นแรก [22/02/2012 - 15:01:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1532
 • แจ้งลบ
    โรงเรียนหลายๆที่เป็นเหมือนเราบ้างไหม โดนใช้งานมั่วไปหมด แต่เราก็ทำ งานธุรการก็ไม่ได้บกพร่องนะ มันอาจจะไม่ต่อเนื่อง เพราะรับผิดชอบหลายโรง ขนาดนั้นยังว่าทำงานไม่มีคุณภาพ ประจำการกับอัตราจ้างคำพูดมีค่าไม่เท่ากันเนาะ แต่ก็จะทำหน้าที่ธุรการให้เต็มที่ เต็มความสามรถ เราจะได้ไม่เพิ่มภาระให้สังคมยุ่งเหยิงขึ้น เห็นครูสอนนักเรียนบางท่านจิตใจดีแต่บางท่านก็ใจไม่ปกติ (ส่วนมากที่เจอแค่ 4โรงเรียน)แล้วอย่างนี้นักเรียนที่จบจะมีคุณภาพได้ยังไงกัน
    ธุรการโคราช [22/02/2012 - 14:39:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1531
 • แจ้งลบ
     เราต่อสู้เพียงคนเดี่ยวหรือจะสู้พวกเรารวมมือกันสู้ทั้งหมด 14,500 กว่าคนค่ะ พวกเราร่วมตัวกันเราอยู่แต่ถ้าแยกกันเราหมดอนาคต ดิฉันถึงอยากให้เรารวมตัวกันทั้งประเทศเป็นสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการแห่งประเทศไทย ดิฉันผิดด้วยหรือค่ะ
  ธุรการตะวันออก [22/02/2012 - 12:25:39]

  """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  ไม่ผิดหรอก แต่
  หนังสือคำสั่งปรับเงินเดือนธุรการเป็น 15000 เขตคุณ ออกหรือยัง???
  และที่ผ่านมา เขตคุณปรับเงินเดือนเร็วเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศหรือเปล่า???

  ถ้าเขตคุณทำงานมีประสิทธิภาพสูํง คุณเป็นแกนนำได้เลย

  แต่ถ้าเขตคุณ ทำงานช้า ไร้คุณภาพ บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ ปรับเงินเดือนเป็นอันดับท้ายๆของประเทศ
  คุณอยู่เฉยๆไปก่อนดีกว่านะจ๊ะ
  ให้เป็นหน้าที่ของคนเก่ง และดี เป็นแกนนำขับเคลื่อน(แต่คงยากเพราะเวลาทำงานมากกว่าเวลาส่วนตัว)

  ที่ผ่านมา การก่อตั้งแกนนำมักมาจากคนไม่มีศักยภาพ และเป็นเครื่องมือของครูและบุคลากรที่มือไม่สะอาด ไม่สุจริต ผลของการรวมตัวก็คือ คนด้อยความสามารถ เกาะหลังคนเก่ง มักจะถ่วงมากกว่าช่วยสนับสนุน และมักใช้การทุจริตนำพาตัวเองไปสู่จุดหมาย
  ทำให้คนเก่งและมีคุณภาพ สุจริต ต้องพลอยมือเปื้อนขี้ไปด้วย

  ก่อนจะมีบทบาททางสังคม คุณมองตัวคุณก่อนว่า ศักยภาพไปถึงระดับใหน ???
    ทำแล้วดีทำเลย แต่ถ้าทำแล้วเลว เลิกคิดเลิกทำ [22/02/2012 - 14:16:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1530
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1517
  แจ้งลบ
  ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร มันเอาข้อความไปโพสน์ในเฟตบุค ครูธุรการร่วมสนทนา มันยังไม่รู้สึกตัวอีกเขาด่าว่าขนาดนี้เเล้ว สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเกินคนสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตัวเองโฟสน์ด่าตัวเอง ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร
  ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร มันเอาข้อความไปโพสน์ในเฟตบุค ครูธุรการร่วมสนทนา มันยังไม่รู้สึกตัวอีกเขาด่าว่าขนาดนี้เเล้ว สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเกินคนสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตัวเองโฟสน์ด่าตัวเอง ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร [22/02/2012 - 10:52:19]

  ถ้าข้อความไม่ถูกใจคุณต้องขอโทษ เพราะเราไม่ได้ตั้งใจและเราไม่ได้ด่าตัวเราเอง เรารักทุกคนไม่อยากให้ใครมาว่าพวกเรา แต่ถ้าคิดว่าเราไปโพสต์แล้วว่าธุรการด้วยกันเอง ก้ต้องขอโทษด้วยละกัน

    เราไม่ด่าตัวเอง แต่เราต้องการปกป้อง ขออภัยถ้ามันทำให้ไม่ถูกใจคุณ [22/02/2012 - 14:01:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1529
 • แจ้งลบ
    1473 ถ้าไม่แสดงความคิดเห็นก็ไม่ต้องแสดง อย่ามาปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้
    คนมีความคิด [22/02/2012 - 13:56:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1528
 • แจ้งลบ
    พวกกากๆ เกรียนๆ มันคืออะไร พวกไหน ไม่เข้าใจ
    คืออะไร [22/02/2012 - 13:44:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1527
 • แจ้งลบ
     สมัยนี้มีผู้ชอบกล่าวว่า เงินไม่มี เกียรติไม่มี นั่นไม่ใช่ความถูกต้อง เป็นความรู้สึกของคนบางคนเท่านั้น คนบางคนที่มีความเห็นผิดเป็นชอบเท่านั้นที่จะมีความรู้สึกว่าคนไม่มีเงินเป็นคนไม่มีเกียรติ เงินกับเกียรติไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน มิใช่เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ คนไม่มีเงินมีเกียรติก็มีอยู่ คนมีเงินแต่ไม่มีเกียรติก็มีอยู่ ความสำคัญอยู่ที่ว่าเงินที่มีหรือที่ได้นั้นเป็นเงินที่จะทำให้เกียรติยศชื่อเสียงสิ้นไปหมดหรือไม่ ควรจะพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ยังคำนึงถึงชื่อเสียงเกียรติยศของตนเองและของวงศ์ตระกูล..
    อย่าทำผิดทั้งชีวิต [22/02/2012 - 13:32:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1526
 • แจ้งลบ
    เงินเด็กยากจน (30%)ของโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับจัดสรร
  จะประมาณเดือนใหนคะ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยคะ
    .....ครูสายกลาง... [22/02/2012 - 13:13:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1525
 • แจ้งลบ
    ที่ สพป.บร ๓ มีคำสั่งค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ๑๕,๐๐๐ บาท ออกมาแล้วแต่ไม่เห็นมีลูกจ้างชั่วคราวเลยนะ
    ครูพี่เลี้ยงควบตำแหน่งธุรการ [22/02/2012 - 13:07:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1524
 • แจ้งลบ
    เรียน ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
  เรื่องเงินวิทยฐานะ ครู คศ.3 ที่ได้รับคำสั่งก่อนและหลัง 30 กันยายน 2553 ท่านน่าจะปรับเงินส่วนต่างให้เป็นปัจจุบันเหมือนกันเสียก่อน ส่วนตกเบิกให้ตกเบิกพร้อมกัน 31 ตุลาคม 2555 ให้ท่านช่วยเรียนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ด้วยครับ ขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้าครับ
    ครู คศ.3 ที่รอความหวัง [22/02/2012 - 12:45:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1523
 • แจ้งลบ
    พวกกากๆ เกรียนๆ นั่นแหละ เบื่อหน่ายพวกนี้ มีทุกที่ใน social network การป้องกันกำจัดก็ทำได้ยาก ขี้เกียจต้องมาสร้างระบบความปลอดภัยสูงๆ เพียงเพราะพวกกากๆเกรียนๆไม่กี่คน พาให้สังคมออนไลน์เน่าเฟะไปหมด
    ธุรการ สพป.สพ.1 [22/02/2012 - 12:32:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1522
 • แจ้งลบ
    เราต่อสู้เพียงคนเดี่ยวหรือจะสู้พวกเรารวมมือกันสู้ทั้งหมด 14,500 กว่าคนค่ะ พวกเราร่วมตัวกันเราอยู่แต่ถ้าแยกกันเราหมดอนาคต ดิฉันถึงอยากให้เรารวมตัวกันทั้งประเทศเป็นสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการแห่งประเทศไทย ดิฉันผิดด้วยหรือค่ะ
    ธุรการตะวันออก [22/02/2012 - 12:25:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1521
 • แจ้งลบ
    สพป.เขตไหนได้รับเงิน 15,000 บ้างแล้วค่ะ ช่วยส่งข่าวเพื่อให้กำลังใจธุรการเขตอื่นๆ บ้างน่ะค่ะ
    ธุรการตะวันออก [22/02/2012 - 12:19:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1520
 • แจ้งลบ
    เพื่อนๆ ธุรการทุกท่านคะ กรุณาหยุดโต้ตอบเถิดนะคะ ถ้าท่านรักในหน้าที่ธุรการจริงๆ เพราะยิ่งโต้ตอบก็ยิ่งติดลบค่ะ
  ***รักเพื่อนธุรการทุกคนค่ะ***
    ธุรการ [22/02/2012 - 11:56:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1519
 • แจ้งลบ
    ดิฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ธุรการโรงเรียนลาออกจากงานเดิมมาทำธุรการก็เพราะอยากอยู่ใกล้ๆบ้าน ถึงแม้จะเป็นแค่ลูกจ้างแต่ก็ยังดีที่ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ ทำงานรับผิดชอบสองโรงเรียนสลับวันกันไป ครูที่โรงเรียนก็ดีกันทุกคนแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองเพราะโรงเรียนแบ่งงานกันอย่างชัดเจนไม่มีเกี่ยงกัน การทำงานก็ราบรื่นดีอาจมีสะดุดบ้างเวลาเราไม่อยู่แต่ส่วนมากแล้วครูที่รับผิดชอบงานธุรการก็จะเป็นคนทำเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ งานธุรการก็ไม่หนักหนาอะไรมากถ้าเราตั้งใจทำงานแล้วจะเคลียร์งานเสร็จตั้งแต่ช่วงเช้าตอนบ่ายก็ยังจะว่างมีเวลาด้วยซ้ำ ไม่คาดหวังอะไรกับการบรรจุเพราะในสัญญาจ้างก็ระบุไว้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับการปรเมินเป็นพนักงานหรือข้าราชการ แต่ถ้าได้ก็คงจะดี ขอให้ธุรการทุกคนตั้งใจทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดสักวันความฝันก็คงจะเป็นจริง
    ธุรการ [22/02/2012 - 11:28:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1518
 • แจ้งลบ
    อยากให้แสดงความเห็นที่สร้างสรรค์กว่านี้หน่อยนะคะ... ดิฉันทำงานเป็นครูธุรการที่ จังหวัดมหาสารคาม ๆ ... การทำงานก้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอย่างที่หลายท่านกล่าวมาเลย ผอ. รวมถึง คุณครูทุกท่าน ก็ให้ความเอ็นดู มีการแบ่งงานชัดเจน..งานอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือได้เวลาว่างเราก็ทำ ...เราอยู่ในสังคมที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีคนพูดจานินทาหรือว่ากล่าวตักเตือน ... อยากให้จดหมายเปิดผนึกมีแต่เรื่องที่ถาม - ตอบ อย่างมีสาระ และเป็นประโยชน์ ไม่ควรจะกล่าวพาดพิงบุคคลอื่นนะคะ ...ไม่อยากให้มีอคติต่อผู้บริหาร คุณครู หรือแม้แต่ธุรการเอง เรามีหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ควรทำให้ดีที่สุด ถ้าเราทำดีแล้วก็ไม่มีใครมาว่าอะไรหรอกค่ะ มีแต่จะชมด้วยซ้ำ(ถ้าข้อความนี้อาจจะทำให้ใครหลายคนไม่พอใจก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะ) ขอบคุณค่ะ
    ธุรการมหาสารคาม [22/02/2012 - 11:06:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1517
 • แจ้งลบ
     ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร มันเอาข้อความไปโพสน์ในเฟตบุค ครูธุรการร่วมสนทนา มันยังไม่รู้สึกตัวอีกเขาด่าว่าขนาดนี้เเล้ว สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเกินคนสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตัวเองโฟสน์ด่าตัวเอง ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร
     ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร มันเอาข้อความไปโพสน์ในเฟตบุค ครูธุรการร่วมสนทนา มันยังไม่รู้สึกตัวอีกเขาด่าว่าขนาดนี้เเล้ว สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเกินคนสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตัวเองโฟสน์ด่าตัวเอง ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร [22/02/2012 - 10:52:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1516
 • แจ้งลบ
    ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร มันเอาข้อความไปโพสน์ในเฟตบุค ครูธุรการร่วมสนทนา มันยังไม่รู้สึกตัวอีกเขาด่าว่าขนาดนี้เเล้ว สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเกินคนสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตัวเองโฟสน์ด่าตัวเอง ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร
    ครูธุรการร่วมสนทนา จิ๊กกี๋ ภูธร [22/02/2012 - 10:51:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1515
 • แจ้งลบ
    1510 พิมพ์ยังพิมพ์ผิด จะพิมพ์ให้คนอื่นเค้าอ่านทั้งทีหัดตรวจสอบความถูกต้องบ้างนะ เห็นแล้วมันตลก หรือพิมพ์ตามวุฒิ
    สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล [22/02/2012 - 10:27:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1514
 • แจ้งลบ
    พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม ช่วยกัน แจ้งลบ ออกจากระบบด้วยนะคะ เราต้องช่วยกันขจัดคนชั่วออกจากสังคม เพื่อไม่ให้วงการศึกษาไทยเสื่อมเสียเพราะคนจำพวกนี้
    แจ้งลบ ความเห็นที่ 1510 [22/02/2012 - 09:51:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1513
 • แจ้งลบ
    คุณความคิดที่ 1510 ใช้คำไม่สุภาพเลยครับ ที่พูดให้คนอื่นคงเอามาจากตัวของเราเองหรือเปล่า ต่างคนต่างหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเถอะค่อยไปว่าคนอื่น สงสัยคุณคงเป็นอัตราจ้างทีีสอบไม่ได้ซักทีก็เลยมีความอิจฉาคนอื่นเขา ธุรการเขายื่นหนังสือคุณก็ไปยื่นมั่งสิครับ ไม่มีใครว่าคุณหรอกตราบใดที่ยังอยู่ในประเทศประชาธิปไตยเช่นนี้ อยู่องค์กรเดียวกันแท้ ๆ รักกันไว้เถิดครับ
    ครูผ่านมา [22/02/2012 - 09:31:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1512
 • แจ้งลบ
    ครูคศ.3มาทำงาน11.00น.ถึงเวลากินข้าวก็ล้างมือกิน กินเสร็จพอเวลาเลิกเรียนก็กลับพร้อมคนที่มา 7.30น. ผอ.ตักเตือนก็มาทันวันเดียวก็เป็นเหมือนเดิมเพราะเค้าถือว่าเค้าเป็น ประจำการเงินเดือนมากแล้วทำยังไงก็ได้ครูที่นีทรมานมากบางวันไม่ได้สอนเลยก็มีชวยด้วยคะ ยากเรียนให้ท่านว่ามากไม่รู้ว่าส่งความคิดเห็นจะไปถึงท่าน รังสวรรค์หรือเปล่าคะ
    หวังดี [22/02/2012 - 09:29:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1511
 • แจ้งลบ
    ถ้าจะเข้ามาโพสกันก็ไม่ควรด่ากัน เอาเรื่องไม่ดีมาพูดกันทำไม พูดเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพกันดีกว่า ทำให้ ดร.รังสรรค์ปวดหัวเปล่าๆ
    ธุรการพัทลุง [22/02/2012 - 09:05:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1510
 • แจ้งลบ
    ธุรการสมองหมาปัญญาควาย มาเรียกร้องให้บรรจุเป็นข้าราชการมึงก็อ่านหนังสือสอบเอาสิควายใครจะให้บรรจุมาขอร้องกันงั้นก็เป็นข้าราชการทั้งบ้านสิความสัด พวกควายทั้งหลายจะอยุ่ในเฟต ครูธุรการร่วมสนทนา เปิดดูเลยควายทั้งนั้น
    ธุรการควาย [22/02/2012 - 08:58:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1509
 • แจ้งลบ
    ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยเถอะคะเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านมาไม่เคยอยากออกความคิดเลยแต่วันนี้อยากออกความคิดเห็นเนื่องจาก ความคิดเห็นที่ 1506และ 1507 ท่านยกตัวอย่างเอาโรงเรียนของท่านมาวิจารณ์ เอาบุคลากรในโรงเรียนมาวิจารณ์ แม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดอย่างเช่น ผอ. มาวิจารณ์ แล้วท่านก็บอกว่าเป็นเพียงเรื่องสมมติ ซึ่งไม่เกิดขึ้นจริงแต่เมื่อได้อ่านก็ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของคนพิมพ์ว่าทำขึ้นเพื่ออะไร แต่ถ้าคนอ่านมีวิจารณญาณก็ดีไป ถ้าไม่มีละจะเกิดผลเสียต่อวงการการศึกษาและตัวของบุคลากรมากเพียงใดทางที่ดีคุณอย่ายกตัวอย่างแบบนี้ดีกว่า ทำอะไรที่สร้างสรรค์กว่านี้จะเห็นดีด้วย ส่วน ความคิดเห็นที่ 1506 เป็นกำลังใจให้คะหากเกิดขึ้นจริงๆ สู้ ต่อไปแล้วกัน
    จากครูดีๆ ที่ไม่ยุ่งกับใคร [22/02/2012 - 08:51:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1508
 • แจ้งลบ
    กลับไปกลับมาอยู่ได้น่ารำคาญจริงๆ
  เถียงกันไปเถียงกันมา เดี๋ยวก็ไม่ได้ซักคน 5555
    รำคาญ [21/02/2012 - 22:25:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1507
 • แจ้งลบ
    ผอ. : ธุรการ เห็นหนังสือจากเ้ขตมั๊ย ที่บอกว่าส่งรายงานการแนะแนว เพราะปีนี้เป็นปีแห่งการแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน


  ธุรการ : ผอ.คะ ต้องให้ครูหัวหน้าวิชาการแกแจกจ่ายงานใ้ห้ครูประจำชั้นทำซิคะ

  ผอ. : นี่แก อย่ามาเถียงฉัน ถ้าแกทำข้อมูลส่งๆไปที่เขตซะ จะได้จบๆ ทำได้ก็ทำ เพราะมันจะเลยกำหนดส่งแล้วนะ ครูเขาไม่ว่าง แกก็เห็นอยู่

  ธุรการ : แล้วหนูจะรู้ได้งัยว่าเด็กแต่ละคนมีปัญหาอะไร แล้วรูปการแนะแนว เยี่ยมบ้านหนูก็ไม่มีด้วย

  ผอ. : แกไม่มีปัญญาหรอ เรื่องแค่นี้ แกไปที่คอมโต๊ะฉันไปหารูปเยี่ยมบ้านเก่าๆ เอามาปริ๊นท์ส่งๆไปเลย ไม่ต้องพิธีรีตรองอะไรให้มาก ส่วนเรื่องแนะแนวก็ก็เขียนไปเลย เขียนให้ดีก็แล้วกัน  ธุรการ : โถ่ ผอ.คะ งี้ข้อมูลที่หนูส่งไป มันก็เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงซิคะ แล้วกระทรวงจะได้อะไรกับการกระทำอย่างนี้

  ผอ. : หนอยแน่ เดี๋ยวนี้แกเถียงคำไม่ตกฟากเลยนะ ถ้าแกอยากให้ฉันต่อสัญญาปีหน้า แกก็ต้องทำ ไม่งั้นแกตกงานแน่ เข้าใจมั๊ย

  ธุรการ : T_T
  หมายเหตุ ...เนื้อเรื่องข้างต้น สมมติขึ้นทั้งสิ้น และไม่ได้มีอยู่จริง ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณ
    ลองอ่านเคสนี้ดู [21/02/2012 - 20:13:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1506
 • แจ้งลบ
    
  เคสที่ 1

  ต่อหน้า : เข้าค่ายลูกเสือ ธุรการต้องไปช่วยนะ จะกลับบ้านไม่ได้ ต้องอยู่จนค่ายเลิก

  ลับหลัง : ทางกลุ่มได้เงินมาสนับสนุนค่าย เราจะไปกินดื่มฉลองกัน แต่ธุรการไม่ต้องไปนะ เขาคัดไปเฉพาะพวกได้เครื่องหมายวู๊ดแบท แต่ธุรการไม่ได้อบรมลูกเสือมาก่อน ให้กลับบ้านไปได้เลย พรุ่งนี้ให้มาทำงานแต่เช้าด้วยนะ ครูอาจจะมาสายหน่อยเพราะงานเลิกดึก

  ...............................................................
  เคสที่ 2
  ต่อหน้า : สมศ. จะเข้ามาประเมินโรงเรียนนะ คุณต้องช่วยโรงเรียนอย่างเต็มที่ งานทุกอย่างต้องช่วยคุณครู ช่วย ผอ.

  ลับหลัง : โรงเรียนผ่านการประเมิน เพราะผอ.และครูช่วยกันทำงาน ธุรการไม่เห็นทำอะไรเลย ครูทำเองทุกอย่าง บอกข้าราชการครูในโรงเรียนด้วยว่า ห้ามพูดว่าธุรการช่วย เพราะจะทำให้ประเมินไม่ผ่าน และไม่ต้องไปบอกธุรการมันหรอก เดี๋ยวปีหน้าก็ไม่จ้างมันแล้ว จะเอาคนใหม่ เป็นหลานเพิ่งเรียนจบ จะเอามาทำงานใกล้บ้าน ....

  ...............................................................

  เคสที่ 3

  ผอ: ผมสั่้งงานครูทุกสาระให้ทำรายงานส่ง แต่ไม่มีใครทำมาให้ผมเลย ธุรการมัวทำอะไรอยู่ ไม่เห็นคุณทำงานอะไรเลย ครูไม่สนใจเอกสารที่ผมสั่งการไปเลย ธุรการแย่มาก ธุรการอยู่ไปวันๆ ไม่มีผลงาน ธุรการขี้เกียจ ธุรการไม่เอาใหน ธุรการแย่ ฯลฯ

  ............................................................

  เคสที่ 4

  ครู : นี่ๆ ธุรการ ไปหารูปในคอมให้ครูหน่อยนะ ครูจะทำผลงานส่งนะ ช่วยเอารูปกิจกรรม3ปีย้อนหลังมาจัดระเบียบให้ด้วย ครูจะได้หาง่าย ช่วยครูหน่อยนะ แล้วพิมพ์ตารางนั่น ตารางนี่ไว้ให้ครูด้วยนะจะ


  .....1 ปีผ่านไป..

  ครู (คนเดิม ) : ผลงานฉันผ่านการประเมินแล้วนะ ธุรการไม่ได้ช่วยอะไรเลย ฉันทำของฉันเอง ไม่เห็นหัวธุรการเลย ไม่เห็นแม่งทำไรให้กรูเลย กรูเหนื่อยอยู่คนเดียว

  .........................................................


  .........ยังมีอีกเยอะ ไว้มีเวลาจะมาเล่าให้ฟังอีก......


  จาก ชมรมธุรการอดทนให้ถึงที่สุด
    ความจริงที่ธุรการต้องทน [21/02/2012 - 19:30:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1505
 • แจ้งลบ
    ทึ่กลุ่มโรงเรียนที่ผมทำครู และบุคลกรทางการศึกษาทุกคนมีความรัก สามัคคีกันมากครับ ทุกฝ่ายช่วงานกันอย่างเป็นระบบ ผมก็มีความรักในอาชีพนี้มากครับแม้เป็นแค่ส่วนเล็กแต่ก็ภูมิใจ ยังงัยก็ขอให้ท่านคุณอา ดร.มีสุขภาพที่แข็งแรง อยู่เป็นเสาหลักค้ำจุนให้พวกเราได้ทำงานในจุดนี้เรื่อยๆ สาธุๆๆๆๆๆ
    คนที่รักในอาชีพ ธุรการสกลนครครับผม [21/02/2012 - 19:11:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1504
 • แจ้งลบ
    พวกโรคจิต แล้วมาหาว่าตัวเองเป็นธุรการเสียชื่อธุรการหมด มิน่าสอบบรรจุกับเค้าไม่ได้ซักทีแล้วมาเรียกร้องนั่นนี่ ทำตัวเองและปัจจุบันให้ดีแล้วความดีจะสนองตัวคุณเองชาตินี้แหละครับ
    พ่อธุรการ [21/02/2012 - 18:36:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1503
 • แจ้งลบ
    ทำงาน 4 โรงเรียน สิ่งดีๆที่ได้เห็นคือ
  1. ครูเหนื่อยต้องสอนเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่โรงเรียนบางโรงเรียนเด็กนักเรียนยากจนและขาดพ่อแม่ พ่อแม่แยกทางกัน กว่าจะสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ทั้งร้องให้และคอยประคับประคองให้เรียนให้จบ
  2. ครู ICT สอนควบชั้น เป็นครูที่เก่ง
  3. ครูขยันทำงานหนักทำงานวิชาการทำงานธุรการทำงานการเงิน
  4. ครูสามัคคีรักกันช่วยเหลือกัน
  แต่สิ่งที่ทำให้สลดหดหู่่ที่สุดคือครูทะเลอะกันให้เด็กเห็น ครูนินทาให้รายกัน พูดส่อเสียดลับหลังกัน พูดด่ากันข้างหลัง หน้าอนาตใจแท้ ถ้าเด็กได้ยินเด็กจะรู้สึกอย่างไร
  ฉันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ยังเห็นพฤติกรรมซ้ำๆ ไม่เคยเปลียน จะเปลียนก็ต่อเมื่อครูย้ายใหม่แต่นานไปก็เหมือนเดิม
    ธุรการนักเดินทาง [21/02/2012 - 17:10:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1502
 • แจ้งลบ
    1485, 1490 ดูจากลักษณะการพิมพ์คงเป็นพวกอ้างตัวว่าเป็นธุรการ แต่การกระทำแฝงด้วยความโกรธแค้นปนไปด้วยความอิจฉาริษยา ฟันธง!! ว่าไม่ใช่ธุรการครับ เพราะมีแต่คนที่ไม่มีสติสัมปัชชัญญะ เท่านั้นที่กล่าวหาตัวเอง ขอบคุณครับ
    ธุรการ [21/02/2012 - 16:58:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1501
 • แจ้งลบ
    ธุรการ 4 โรงเรียน วอนให้ผู้ใหญ่เห็นใจ ช่วยให้ธุรกร 4 โรงเรียน ได้ทำงานโรงเรียนเดียวด้วยเถอะคะเหนื่อยเหลือเกินต้องย้ายบ่อยทำงานไม่ต่อเนื่อง ไปปรับระบบ e-filing ให้เป็นปัจจุบันพอย้ายไปก็ต้องมาต้้งระบบใหม่ระบงานก็ไม่ต่อเนื่องซักที
    ธุรการเปลียนไป [21/02/2012 - 16:54:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1500
 • แจ้งลบ
    1485 , 1490 ไม่ใช่ธุรการครับ และขอฝากถึงเพื่อนธุรการทุกคนครับขอให้คิดก่อนพูดและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ ทุกอย่างจะดีเอง
    ธุรการบุรีรัมย์ [21/02/2012 - 16:24:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1499
 • แจ้งลบ
    ก็คงต้องรอกันต่อไป
    ....................... [21/02/2012 - 16:00:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1498
 • แจ้งลบ
    กราบสวัสดีค่ะท่าน ดร.รังสรรค์มันเกิดอะไรขึ้นค่ะท่านไม่ได้ตอบปัญหาคาใจเลยเหมือนกับตอนนี้เป็นคนไร้ที่พึ่งอีกอย่างเคยเมื่อก่อนมีข้อข้องใจอะไรท่านก็ตอบให้เป็นเสมือนเสาหลักของลูกจ้างผู้ต่ำต้อยเงินเดือนน้อยนิด เงินเดือนเดือนกันยายน 54 และเงินตกเบิก 5% ก็ยังไม่ได้รับเลย ฝากท่านช่วยติดตามสพม.12 นศ.ขอฝากความหวังไว้ให้กับท่านด้วยน่ะค่ะจะรอความหวัง
    พี่เลี้ยงที่รอคอย [21/02/2012 - 15:02:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1497
 • แจ้งลบ
    เรียน ดร.รังสรรค์ทีเคารพ
  ท่านดร.คะ จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2/2555 ขอให้มีต่อไปนะคะ เป็นการแจ้งข่าวคราวของวงการศึกษา ไม่ต้องมีให้แสดงความคิดเห็นหรอกค่ะ หรือถ้ามีก็ให้สมัครสมาชิก โดยใช้ชื่อ - นามสกุลจริง สถานที่ทำงานที่ตรวจสอบได้ด้วยค่ะท่าน ด้วยความเคารพ
    ธุรการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [21/02/2012 - 14:52:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1496
 • แจ้งลบ
    บอร์ดนี้ไม่คนดูแลเลยเหรอครับ ทำให้ความคิดเห็นต่ำๆหลุดมาได้ ตั้งแต่หนังสือฉบับต่อไปขอให้ปิดการแสดงความคิดเห็นไปเลยดีกว่าครับ มันแสดงความคิดเห็นแบบสาธารณเกินไป ใครก็มาโพสได้ แถมยังมีพวกป่วนแอบอ้างคนโน้นคนนั้นไปทั่ว สงสารท่านรังสรรค์ครับ ผมว่าท่านคงอยากมาตอบคำถามนะครับ แต่เห็นแต่ละข้อความแล้วท่านคงเหนื่อยใจ
    ปิดแสดงความคิดเห็นไปเลยดีกว่าครับ [21/02/2012 - 14:46:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1495
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1485

  ไม่เห็นด้วย ทางอิสานทุจริตเยอะ
  พวกเกรียนก็เยอะ สังเกตุจากการโพสความเห็นในกระทู้

  ต่างคนต่างอยู่ดีแล้ว
  กทม. [21/02/2012 - 11:56:48]


  เราคนภาคกลางด้วยซ้ำ ไม่เห็นว่าอิสานเขาจะทุจริตตรงไหน ถ้าทุจริตกรุงเทพก็คงไม่ต่างจากต่างจังหวัดหรอกครับ

  แต่ดูแล้วคุณคงไม่ใช่ธุรการหรอกครับ น่าจะเป็นพวกป่วนให้ธุรการด้วยกันแตกแยก
    ที่ไหนก็ทุจริตเหมือนกันหมดแหละครับ [21/02/2012 - 14:17:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1494
 • แจ้งลบ
    คห.1490 ขอร้องอย่ามาแอบอ้างว่าเป็นธุรการเลยคับ ถึงมีคนคิดแบบท่านจริงๆก็คงแค่คิดในใจ เค้าไม่โง่มาพูดเสียๆหายๆแบบนี้หรอก ไอพีเช็คไม่ยากหรอกครับ ทำไรก็คิดหน่อยนะ
    อย่าให้แย่ไปกว่านี้เลย [21/02/2012 - 13:49:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1493
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1485

  ไม่เห็นด้วย ทางอิสานทุจริตเยอะ
  พวกเกรียนก็เยอะ สังเกตุจากการโพสความเห็นในกระทู้

  ต่างคนต่างอยู่ดีแล้ว
  กทม. [21/02/2012 - 11:56:48]


  เราคนภาคกลางด้วยซ้ำ ไม่เห็นว่าอิสานเขาจะทุจริตตรงไหน ถ้าทุจริตกรุงเทพก็คงไม่ต่างจากต่างจังหวัดหรอกครับ

  แต่ดูแล้วคุณคงไม่ใช่ธุรการหรอกครับ น่าจะเป็นพวกป่วนให้ธุรการด้วยกันแตกแยก
    ที่ไหนก็ทุจริตเหมือนกันหมดแหละครับ [21/02/2012 - 13:45:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1492
 • แจ้งลบ
    ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ในปี2555จะได้รับเงินเดือนและค่าครองชีพรวมแล้วจำนวนเท่าไรคะ
    ครูมือใหม่ [21/02/2012 - 13:43:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1491
 • แจ้งลบ
     เรียน ดร.รังสรรค์
  สพป.หนองคาย แห่งหนึ่งแจ้งค่าตอบแทนครูธุรการ,นักการภารโรงและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากสพฐ.ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติม ถ้าสพฐ.จัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติมทางกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์จึงไม่มีเงินที่จะจ่ายเงินเดือนพวกหนู จริงหรือคะท่าน รบกวนช่วยตอบให้หายคาใจ แต่สิ้นเดือนนี้คงอดอยากปากแห้งเหมือนที่ผ่านมา มีทางแก้ไหมคะ ทุกปีก็ตกเบิกช่วงตุลา-ธันวา ปีนี้ยิ่งแย่ไปกันใหญ่กุมภา 2555 จะตกเบิกอีกแล้ว แล้วปีหน้าก็คงเป็นเช่นเดิม จะปล่อยให้มันเป็นปัญหาโลกแตกจริงหรือท่านคะ เรื่องเงินเดือนตกเบิก จะได้ทำใจแต่เนินๆ ปีไหนก็ให้แต่คำสัญญา เจ้านายรู้ไหมคะ? ว่าคำสัญญาชื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้
    ธุรการ (คำสัญญาชื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้) [21/02/2012 - 13:43:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1490
 • แจ้งลบ
    มันเกิดอะไรขึ้นกับ หน่วยงานที่ได้ชื่อว่าให้การศึกษากับเด็กและเยาวชน
  ครูทิ้งการสอนเด็กมาเล่น facebook
  ผอ.เห็น เดินผ่านไปผ่านมา เห็น รู้ แต่ไม่ทำอะไร
  กลับเดินมาด่า ธุรการที่กำลังพิมพ์งาน งกๆๆๆ
  อยากด่าครูแต่ไม่กล้า มาลงที่ธุรการ พูดจาดูถูกธุรการ
  ไร้ภาวะผู้นำจริงๆ
  ไร้ความสามารถ
  ทำไมต้องเอาธุรการเป็นที่รองรับอารมณ์
  ลำพังการทำงาน 4 โรงเรียนมันก็หนักพอแล้ว
  ต้องมาเจอกับสิ่งแวดล้อมเลวๆแบบนี้
  วันนี้หมดแล้ว ซึ่งขวัญและกำลังใจ
  ไอ้ผู้อำนวยการนรกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  ไอ้ครูเลวววววววววววววววววววววววววว

  ขอให้พวกแกลงนรกให้หมดทุกคน ไอ้พวกขายชาติ
  ไอ้พวกไร้จิตสำนึก ไร้เหตุผล
  ไอ้เลวววววววววววววววววววววววววววว


  ขอระบายหน่อยนะ ไม่ไหวแล้วจริงๆ
  มันสุดจะทนแล้ว
  ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งประเทศและสำนักงานเขต และโรงเรียนเต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่น

  นรกจงมีแด่คนเหล่านั้นที่ทำให้
  ธุรการอย่างฉันต้องระเบิดอารมณ์
    กระทรวงศึีกษาและเขตพื่นที่ไร้คุณภาพ [21/02/2012 - 13:24:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1489
 • แจ้งลบ
    สพป.นครนายก ยังเงียบเรื่องค่าครองชีพชั่วคราวอยู่เลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะได้จริงรึเปล่าค่ะ
    ธุรการโรงเรียน [21/02/2012 - 13:09:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1488
 • แจ้งลบ
    เว็ปบอร์ดสำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพวกจิตป่วนเข้ามาก่อกวนในเว็ปบอร์ดนี้ ซี่งไม่ทราบมีวัตถุประสงค์อะไร และต้องการอะไร ขอความกรุณาพวกเราชาวธุรการช่วยตรวจสอบ อย่าให้บุคคลพวกนี้สร้างภาวะทางจิตที่ไม่พึ่งประสงค์ มาใช้เว็ปบอร์ดนี้
    ธุรการ [21/02/2012 - 12:52:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1487
 • แจ้งลบ
    ทุกคนเห็นมั้ยว่าเมื่อก่อนรูปท่านดร.จะยิ้มนะ แต่ตอนนี้หน้าบึ้งยังไงไม่รู้ ไม่ยิ้มเหมือนเมื่ก่อนเคยสังเกตุหันมั้ย?
    จริงนะ [21/02/2012 - 12:41:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1486
 • แจ้งลบ
    อยากให้สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน เปลี่ยนมาใช้คำว่า สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทยจังเลย และนำธุรการทั่วประเทศไทยมารวมตัวกันให้เป็น 1 เดี่ยว คือสมาพันธ์ระดับประเทศไปเลย เราอยากเป็นสมาชิกด้วยคนค่ะ
  ธุรการตะวันออก [17/02/2012 - 09:36:14]
  ............................................................
  เิงินเดือนออกช้าที่สุดในประเทศ
  ยังจะพูด.....
  เฮ้อ...คนเราน้อ
  อายแทนว่ะ

  อายมั้๊ยนั่น
    ไม่เจียม [21/02/2012 - 12:32:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1485
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1484
  แจ้งลบ
  ความคิดเห็นที่ 1393
  แจ้งลบ
  อยากให้สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน เปลี่ยนมาใช้คำว่า สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทยจังเลย และนำธุรการทั่วประเทศไทยมารวมตัวกันให้เป็น 1 เดี่ยว คือสมาพันธ์ระดับประเทศไปเลย เราอยากเป็นสมาชิกด้วยคนค่ะ
  ธุรการตะวันออก [17/02/2012 - 09:36:14]  เห้นด้วยจังเราจะได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
  เห็นด้วยจัง [21/02/2012 - 11:32:11]

  """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  ไม่เห็นด้วย ทางอิสานทุจริตเยอะ
  พวกเกรียนก็เยอะ สังเกตุจากการโพสความเห็นในกระทู้

  ต่างคนต่างอยู่ดีแล้ว
    กทม. [21/02/2012 - 11:56:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1484
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1393
  แจ้งลบ
  อยากให้สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน เปลี่ยนมาใช้คำว่า สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทยจังเลย และนำธุรการทั่วประเทศไทยมารวมตัวกันให้เป็น 1 เดี่ยว คือสมาพันธ์ระดับประเทศไปเลย เราอยากเป็นสมาชิกด้วยคนค่ะ
  ธุรการตะวันออก [17/02/2012 - 09:36:14]  เห้นด้วยจังเราจะได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
    เห็นด้วยจัง [21/02/2012 - 11:32:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1483
 • แจ้งลบ
    

  '

  .  .

  .
  .


  .

  ทำได้กว่านี้ถ้าไม่สุภาพจะปิดเว็บถาวร  .


  .


  .
  .

  .

  .

  .


  .


  .


  .


  .


    ทำได้กว่านี้จะปิดเว็บก็ยังได้ [21/02/2012 - 10:33:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1482
 • แจ้งลบ
    เรื่องการต่อสัญญาและเรื่องเงินเดือนที่สุพรรณบุรีเขต 1 เงียบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    ครูพี่เลี้ยง [21/02/2012 - 09:07:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1481
 • แจ้งลบ
    ถ้้านักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่ต่างตำบลกันกับโรงเรียนของเรามาเรียนรวมที่โรงเรียนของเรา (เพราะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กันมากที่สุด) จะเบิกค่าอาหารกลางวันกับนมได้หรือไม่ เพราะอบต.มักจะเกี่ยงว่าเด็กที่มาเรียนรวมอยู่นอกพื้นที่ตำบล จึงไม่สามารถเบิกเงินให้ได้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
    สุชาดา [21/02/2012 - 07:59:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1480
 • แจ้งลบ
    ท่าน ดร.รังสรรค์คะ ดิฉันขออนุญาตเรียนถามค่ะ เดือนกุมภาพันธ์นี้ เจ้าหน้าที่ธุรการจะได้รับเงินเดือนหรือไม่ เพราะยังไม่เห็นหนังสือการโอนเงินจาก สพฐ.เลย ดิฉันอยากขอความกรุณาให้ทางสพฐ.โอนมาให้ทันสิ้นเดือนจะได้ไหมคะ เพราะแต่ละเดือนดิฉันต้องพามารดาไปพบแพทย์ตามนัด ซึ่งมันต้องใช้เงิน แต่ละครั้งก็มาก น้อยแตกต่างกันไป ดิฉันไม่อยากพามารดาไปพบแพทย์หลังการนัดหมาย จะไปกู้เงินนอกระบบก็ดอกเบี้ยแสนแพง ขอความกรุณาเถอะนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
    เจ้าหน้าที่ธุรการ [21/02/2012 - 06:47:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1479
 • แจ้งลบ
    ขอประณาม ความคิดเห็นที่ 1327 และ 1431
  การกระทำของคุณ ไม่สมควรเรียกได้ว่า
  เป็นผู้มีการศึกษาอบรม
  เว็ปบอร์ดแห่งนี้เป็นที่แสดงความคิดเห็นของปัญญาชน
  ก่อนคุณจะโพสอะไรลงมา ด้วยความคึกคะนอง
  คุณควรจะใช้ความไตร่ตรองอย่างรอบคอบให้มาก
  ขอให้คุณพิจารณาตัวเอง และหยุดคิดชั่วทำชั่ว
  ขอให้ปรับปรุงตัวใหม่
  ให้ได้ชื่อว่าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คนที่มีความรู้ มีจิตสำนึกที่ดี ต้องสามารถควบคุมตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติดีได้
  ขอให้คุณฝึกฝนตัวเองเพื่อให้เป็นคนดี อย่าทำผิดซ้ำสอง เพราะมันจะทำให้ชีวิตคุณตกต่ำลง
  กลับใจ สำนึกผิด และเิริ่มคิดใหม่ทำใหม่
  ยังไม่สายเกินไปสำหรับคุณ
  ด้วยความหวังดีจากเพื่อนร่วมอาชีพของคุณ

  -- กลุ่มเครือข่ายสนับสนุนคนดี --
    กลุ่มเครือข่ายสนับสนุนคนดี [20/02/2012 - 22:39:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1478
 • แจ้งลบ
    สพป.ลป.เขต1 เงินค่าครองชีพยังเงียบอยู่เลยครับไม่รู้จะได้เมื่อไหร่
    ธุรการ [20/02/2012 - 20:17:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1477
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณครับสำหรับความคิดเห็นที่ 1472 ที่ช่วยให้ความกระจ่างแก่พวกเราขอบคุณจริงๆครับ
    ดีใจจัง [20/02/2012 - 19:28:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1476
 • แจ้งลบ
    ไม่ทราบว่าจะได้รับเงินเดือนเดือนกุมภาพันธ์ไหมคะ ยังไม่เห็นหนังสือโอนเงินค่าจ้างจากสพฐ.เลย หนักใจเหมือนกันนะคะ เพราะค่าใช้จ่ายเยอะมาก อยากให้ออกทุกสิ้นเดือน
    ธุรการ [20/02/2012 - 17:56:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1475
 • แจ้งลบ
    อยากทราบว่า ครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งวิทยฐานะตั้งแต่ ตุลา53-30 ตุลาคม54จะได้รับส่วนต่างเดือนใหนอยากจะได้เหมือนร่นก่อนจังค่อยตกเบิกทีหลังก็ได้
    ครูรอความหวัง [20/02/2012 - 17:40:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1474
 • แจ้งลบ
    เรียนสอบถาม ดร.รังสรรค์
  ถ้าหากว่า ผอ.โรงเรียนจบ ดร. และได้เป็นอาจารย์พิเศษเข้าสอนนักศึกษาราชภัฏแห่งหนึ่ง และได้ไปสอนและสอบนักศึกษา โดยใช้เวลาราชการปกติที่มาทำงานนั้น ไม่ทราบว่า ผอ.รร. ต้องลากิจหรือถือว่าไปราชการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อ สพป.หรือไม่ ส่วนครูใต้บังคับบัญต้องลาทุกกรณี ถ้าไปเกิน 1 ชั่วโมงถือว่าลา(สำหรับ รร.นี้) ก็เลยสงสัยว่าอย่างไรที่ถูกต้อง เพราะเมื่อรายงานวันลาต่อ สพป.มีเฉพาะวันลาของครู แต่ของ ผอ.รร.ไม่มีวันลาเลย รู้สึกไม่ยุติธรรมเลย เพราะการไปนั้นไม่เกี่ยวกับงาน รร. เลย ขอเรียนท่าน ดร. ด้วย
    ครู [20/02/2012 - 17:25:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1473
 • แจ้งลบ
    หนังสือจาก..สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มาถึงโรงเรียนแล้ว ไม่ต้องรออะไรแล้วครับท่าน...รวดเร็วทันใจมากครับ..ขอปรบมือให้เลย...ตามลิงค์นี้ครับ
  http://www.kpt1.go.th/_admin/send/img/885.pdf
    ธุรการ กาญจนบุรี เขต 4 [20/02/2012 - 16:39:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1472
 • แจ้งลบ
    วันที่ 20 ก.พ. 2555 คำสั่ง ปรับเพิมเงิน 15000 บาท สกลนคร เขต 1 มาแล้วครับ พร้อมทั้ง อัตราจ้าง นักการฯ พี่เลี้ยงเด็กฯ เฮฮากันถ้วนหน้า.............
    คำสั่งมาแล้วครับ(จากธุรการ) [20/02/2012 - 16:22:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1471
 • แจ้งลบ
    สพป.พัทลุง เขต1 เงียบมากกกกกกกกเรื่องเพิ่มเงินเดือน สัญญาที่ทำไว้ก้อจะหมดสิ้นเดือนมี.ค.นี้แล้ว รบกวนดร.รังสรรค์ช่วยด้วยนะค่ะ
    ธุรการพัทลุง [20/02/2012 - 15:35:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1470
 • แจ้งลบ
    คห1431
  คุณเป็นใครถึงได้แสดงความคิดเห็นแบบไม่มีมารยาท น่าละอายกับพฤติกรรมของคุณมาก ทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนไปด้วย
    ธุรการแก่ [20/02/2012 - 15:14:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1469
 • แจ้งลบ
    อยากให้ดู
  http://www.kpt1.go.th/_admin/send/img/885.pdf
    เพื่อทุกๆคน [20/02/2012 - 14:50:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1468
 • แจ้งลบ
    ไม่ทราบว่าครูพี่เลี้ยงจะปรับเงินเดือนขึ้นบ้างไหมคะ
    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [20/02/2012 - 14:40:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1467
 • แจ้งลบ
    ขอจดหมายฉบับที่ 2 เผื่อมีคำตอบที่ชัดเจน ตอนนี้สงขลา เชต 1 ยังเงียบเรื่องค่าครองชีพ ช่วยเร่งหน่อยค่ะ
    ธุรการสงขลา รุ่นแรก [20/02/2012 - 14:39:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1466
 • แจ้งลบ
    เลิกสงสัยกันเสียที อ่านซะพระราชกฤษฎีกา
  หน้า ๑
  เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  พระราชบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๕๕
  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
  เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
  ให้ประกาศว่า
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
  ดังต่อไปนี้
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๕๕”
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
  มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ตั้งเป็นจำนวน
  รวมทั้งสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้
  มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ
  ให้ตั้งเป็นจำนวน ๔๒๒,๒๑๑,๑๒๗,๔๐๐ บาท จำแนกดังนี้
  (๑) ค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพ
  ชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
  ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและ
  ทหารกองประจำการ ๑๒,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คัดลอกมาเฉพาะหน้า 1 เอกสารมีด้วยก้นทั้งหมด 91 หน้า จะได้เลิกวิพากษ์วิจารณ์กันว่าธุรการไม่ได้ค่าครองชีพ เพราะธุรการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานของรัฐบาล ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
    ธุรการเมืองโอ่ง [20/02/2012 - 14:26:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1465
 • แจ้งลบ
    เมื่อสักครู่โทรไปถามที่เขตมา เรื่องเงินเดือน ผลปรากฎว่า เงินเดือนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง ยังไม่ได้รับโอนเงินจาก สพฐ. เงินเดือนเดือน กุมภาพันธ์นี้อาจออกล่าช้า หรืออาจจะไม่ออกก็ได้ สงสัยต้องหาแหล่งเงินกู้ซะแล้ว เฮ้อ ... สามตำแหน่งนี้คงไม่มีความสำคัญ สงสารตัวเองจัง
    ครูพี่เลี้ยง [20/02/2012 - 14:14:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1464
 • แจ้งลบ
    ขอขอบคุณความเห็นที่ 1458,1456
  ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่ให้ความกระจ่าง คิดว่าเขตอื่นน่าจะกำลังดำเนินการอยู่
    ขอบคุณ [20/02/2012 - 14:10:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1463
 • แจ้งลบ
    ในที่สุดการรอคอยที่นานแสนนานก็จะเป็นจริงเสียที
    ครูพี่เลี้ยง [20/02/2012 - 13:54:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1462
 • แจ้งลบ
    สพป.เชียงรายเขต 3 เจ้าหน้าที่การเงินรีบดำเนินการสิมัวเเต่เล่น เฟตบุคนั่นเเหละไม่ก็เเต่งหน้า คุยโทรศัพย์ ไม่สร้างสรรค์ เอาเเต่หน้าตาไม่มีความสามารถ รู้หละเเผ่นดินที่นั่นถึงต่ำ
    สพป.เชียงรายเขต 3 [20/02/2012 - 13:36:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1461
 • แจ้งลบ
    อยากให้ทางรัฐบาลช่วยเพิ่มค่าครองชีพให้กับพวกงบประมาณต่างๆของรัฐบาลด้วยเพราะค่าครองชีพตอนนี้ค่อนข้างสูงมาก และขอขอบพระคุณ ดร.รังสรรค์นะที่ช่วยตอบข้อข้องใจให้ทุกปัญหา
    ครูวิทย์ [20/02/2012 - 13:35:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1460
 • แจ้งลบ
    ดำเนินการตามนี้เลยค่ะ
  1.ทำหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ทราบก่อน
  2.ทำคำสั่งออกจากเขตและบัญชีแนบท้ายของลูกจ้างชั่วคราว ดังลิงค์ทั้ง 2 ที่แนบนี้
  http://202.143.161.60/eoffice/ftpfile/11327988812.pdf

  http://krabiesa.info/eoffice/ftpfile/0iR84hdWed75838.pdf
    จนท.การเงิน สพป.กระบี่ [20/02/2012 - 13:11:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1459
 • แจ้งลบ
    อยากให้มีการลงทะเบียนก่อน แล้วถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ ท่าน ดร.
    แผน [20/02/2012 - 12:51:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1458
 • แจ้งลบ
    ถ้าจนท.การเงินเขตพื้นที่ใด ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน เกี่ยวกับการเพิ่มค่าครองชีพฯ ดูจากลิงค์นี้ของ การเงินโคราช เขต3 ได้เลยครับจะลอกเลียนไม่ว่ากัน แต่เปลี่ยนคำสั่ง และบัญชีแนบท้ายแค่นั้นเอง...ป้อนให้ขนาดนี้แล้วครับท่าน
  http://eoffice.korat3.go.th/forum_posts.asp?TID=42329&PN=1
    จนท.การเงินเขตพื้นที่..ที่ดำเนินการแล้ว [20/02/2012 - 12:50:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1457
 • แจ้งลบ
    อยากทราบคนที่จะได้ตกเบิก มีนา 55 ยังคงเหมือนเิดมหรือไม่ ได้ประมาณวันที่เท่าไรคะ รอคอยอยู่ คำสั่ง ธันวา 52 ค่ะ
    ครูร้อยเอ็ด [20/02/2012 - 12:34:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1456
 • แจ้งลบ
    สพร. สพฐ. มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตามระเบียบ โดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการจาก สพฐ และตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่มการครองชีพฯ....
  ทราบแล้วเปลี่ยนครับ..ตามลิงค์ข้างล่างครับ
  http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/260.pdf
    จนท.การเงินทุกเขตพื้นที่การศึกษา [20/02/2012 - 12:30:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1455
 • แจ้งลบ
    ถึงความคิดที่ 1431 ทุเรศค่ะ ไม่ทราบว่าเข้ามาอ่านทำไม ความคิดคุณต่ำนะค่ะ กิริยา วาจา คำพูดก็ต่ำ ไม่น่าจะเป็นคนที่มีการศึกษา สงสารพ่อ แม่ และประเทศไทยนะค่ะัที่มีคนเช่นคุณ
    poi. [20/02/2012 - 12:18:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1454
 • แจ้งลบ
    ได้แล้วครับผมคำสั่งเงินเดือน+ค่าครองชีพ 15000

  สพป.ชบ.1 ออกคำสั่งเงินเดือน+ค่าครองชีพ15000 ให้กับข้าราชการครู และลูกจ้างในสังกัดแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าเขตอื่นเป็นยังไงกันบ้าง

  แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ต้องสับสนกันแล้วนะ
    ผู้ติดตามเวปนี้ตลอดมา [20/02/2012 - 12:03:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1453
 • แจ้งลบ
    ตอนนี้สงสัยมากเลยค่ะ เพราะมีครูที่โรงเรียนบอกว่าครูอัตราจ้างไม่ได้ 15000 เพราะงบไม่พอ จริงเท็จประการใดค่ะ
    ครูอัตราจ้าง [20/02/2012 - 11:59:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1452
 • แจ้งลบ
    การแสดงความคิดเห็นก็ดี มีข่าวใหม่ๆ มาเยอะบอกกันต่อๆกันรวดเร็วดี แต่ก็อยากให้เคารพเจ้าของเว็บด้วยนะคะ่
    น้องกานต์ สพป.ชย.2 [20/02/2012 - 11:34:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1451
 • แจ้งลบ
    อยากให้ใช้ชื่อจริงในการแสดงความคิดเห็นดูชิว่าใครจะกล้ามาแสดงพฤติกรรมของแต่ละคนบ้าง
    สมชาย อินจำปี [20/02/2012 - 11:25:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1450
 • แจ้งลบ
    1431 ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร ทำไมถึงชั่วได้ใจขนาดนี้ ซ้ำ้ร้ายเป็นผู้หญิงซะด้วย ท่านอา ดร. เปรียบเสมือนบิดาแห่งชาวธุรการของเรา ถึงคนในวงการพวกเราจะมีทะเลาะกันบ้าง ความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ไม่เคยที่จะพาดพึงถึงชื่อท่าน เพราะพวกเราเคารพท่านมาก ผมขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ IP และหาตัวผู้โพสต์มาลงโทษทีเถอะ ประเทศไทยจะได้สูงขึ้นกว่านี้ เสียใจมากที่ประเทศไทยแห่งนี้ มีสัตว์ในร่างมนุษย์ตนนี้อาศัยอยู่
    ไม่เจียมกะลาหัว [20/02/2012 - 11:06:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1449
 • แจ้งลบ
    1431 ทำไมคุณใช้วาจาอย่างนี้คะจะสร้างความปั่นป่วนไปถึงไหน คุณทำไมไม่รู้จักบุญคุณท่านดร.เขาบ้าง
    ธุรการ [20/02/2012 - 11:05:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1448
 • แจ้งลบ
    1431 คงมีวุฒิภาวะไม่เหมาะสมที่จะทำงานกระทรวงศึกษาธิการ การใข้ภาษาวิบัติมาก ตั้งแต่อ่านฉ.1มาข้าพเจ้าไม่เคยเจอเหตุกราณ์แบบนี้เลย ขอให้แฮกข้อมูลเลยว่าเค้าเป็นใคร
    เกษียณแล้ว [20/02/2012 - 10:48:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1447
 • แจ้งลบ
    เพื่อนธุรการใครทราบบ้างว่างบประมาณเดือนกุมภาพันธ์โอนมาให้ยังใครเห็นหนังสือแล้วช่วยส่งข่าวด้วย
    ธุรการ [20/02/2012 - 10:45:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1446
 • แจ้งลบ
    พ.ร.บ.งบประมาณ2555ผ่านราชกิจจานุเบกษาแล้ว8 ก.พ.55มีผลบังคับใช้9ก.พ55 เมื่อไหร่เค้าจะเบิกเงินประจำตำแหน่งให้เราคะ คำสั่ง1 ธ.ค.52-30ก.ย.53
    อาจารย์แก่ๆครับ [20/02/2012 - 10:37:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1445
 • แจ้งลบ
     1431 เขาว่าให้ นาย ดร. เเล้วใครชื่อ ดร.มีเป็นล้านล้านคนทั่วประเทศ มีเฟตบุค ครูธุรการ ไปโฟสในทางเสียหายได้เเจ้ง IP เเล้วฟ้องตามกฎหมายหมิ่มประมาท ธุรการดับ
    1431 [20/02/2012 - 10:30:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1444
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1438
  ถ้าเป็นอย่างงั้นแสดงว่าการเงินเขต กินเองแล้วครับ แจ้ง ปปช.ตรวจสอบด่วน
    ธุรการโรงเรียน [20/02/2012 - 10:24:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1443
 • แจ้งลบ
    OH mygot
  ทำใมถึงใช้วาจาที่ไม่รู้จักให้เกียติซึ่งกันและกัน ท่านดร.รังสรรค์ ครับ ท่านเปลืองตัวมากไปแล้วหล่ะสำหรับเว็ปของชาวแผนฯ ผมขอเสนอปิดแล้ววางกฎเกณฑ์กติกากันใหม่ ผมสงสารท่านนะครับ เพราะเป็นผูหลักผู้ใหญ่ในกระทรวง มาให้น้องๆต่อว่าอย่างนี้ผมเองยังรับไม่ได้ครับท่าน
    ครูชายแดน [20/02/2012 - 10:16:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1442
 • แจ้งลบ
    เยี่ยมมากเลยคุณ 1439 แค่นี้ก็น่าจะทำให้คนอื่น ๆ ได้ทราบและไม่ต้องถามซ้ำซากอีก เหลือแค่เขตของตัวเองบริหารเท่านั้นเอง
    ครูพี่เลี้ยง [20/02/2012 - 10:04:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1441
 • แจ้งลบ
    ถึงคุณอ่านเหมือนกัน ความคิดเห็นที่ 1432

  ที่โพสต์ไปหมายถึง บุคคลที่ได้รับค่าครองชีพ 1500 ย้อนหลัง 1 เมษายน 54 ค่ะ ส่วน15000 ของลูกจ้างเริ่ม มกราคม 55

  ขออภัยที่เขียนข้อความไม่ชัดเจน
    อ่านดูดีๆ [20/02/2012 - 09:50:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1440
 • แจ้งลบ
    ผมอ่านดูแล้วใช่หรือครับที่ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณได้ 1500 บาท ต้องได้ตามวุฒิ ครับ คือ 15,000 บาท ครับ อย่าเข้าใจผิดครับ
    อ่านมาเจอ [20/02/2012 - 09:17:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1439
 • แจ้งลบ
    http://eoffice.korat3.go.th/forum_posts.asp?TID=42329&PN=1
    ธุรการ [20/02/2012 - 08:33:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1438
 • แจ้งลบ
    เมื่อวานวันอาทิตย์น้องผมโทรมาถามผมว่าโรงเรียนมีใครได้ค่าครองชีพหรือยังผมก็ตอบว่ายังไม่ได้ผมก็ถามน้องผมว่า เเล้วโรงเรียนน้องได้หรือยัง น้องก็ตอบว่าได้เเล้วค่ะเเต่เป็นเงินค่าครองชีพ 1,500 บาทค่ะ จะได้ทุกๆเดือนตั้งเเต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปค่ะ จากที่เงินเดือน 9140 หักประกันสังคม3%เหลือ 8,866 + 1,500 บาท ได้เดือนละ 10,366 บาทค่ะ เเล้วผมก็ถามน้องต่อ " อ้าวมันไม่ใช่ค่าครองชีพที่น้องจะควรได้ที่รัฐบาลจะเพิ่มให้ถึง 15,000 บาท นิครับ น้องก็บอกว่าทางเขตได้เเจ้งมาว่าค่าครองชีพที่ควรพึ่งได้ค่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเท่านั่นค่า เเต่ลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้อยุ่ในงบประมาณจัดสรรเเละไม่มีรายชื่อที่เขตเเจ้งมา เเล้วเขตก็ถามว่าเเล้วเคยอ่านประกาศหรือยัง เขาจะขึ้นค่าครองชีพให้เเก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เท่านั่น ส่วนลูกจ้างชั่วคราวจะเพิ่มค่าครองชีพ เดือนละ 1,500 บาท ให้เท่านัั่น ""ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องรอหละสำหรับลูกจ้างชั่วคราวไม่ว่าจะ ครูอัตราจ้าง ทั้งระบบ ครูธุรการ รอ พัน ห้า เเล้วกันเนอะ
    ความจริงวันนี้มันอย่างไง [20/02/2012 - 08:11:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1437
 • แจ้งลบ
    ผมพ้นครุผู้ช่วยตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2554 จนป่านนี้ผมยังใช้เงินเดือนครุผู้ช่วยอยุ่เลยครับ โทรไปถามทางเขต เค้าก็บอกให้รอ รอมานานมากแล้ว คนเราต้อวงกินต้องใช้ ทำไมไม่ทำให้พวกเราสักที กรุณาตรวจสอบการทำงานให้พวกผมด้วยนะครับ สพป.พล.2 การเงิน มีปัญหาตลอด ทั้งๆที่เป็นเงินเดือน แต่ไม่ทำให้ เดือดร้อนครับ
    รอมานาน [19/02/2012 - 22:27:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1436
 • แจ้งลบ
    ท่านคับ ต่อไปผมว่าให้อ่านแค่จดหมายอย่างเดียวพอครับ ไม่ต้องให้แสดงความคิดเห็น อ่านบางข้อความแล้วสลดใจครับ นี่หรือปัญญาชน
    เบื่อพวกไม่สร้างสรรค์ [19/02/2012 - 22:07:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1435
 • แจ้งลบ
    จงพอใจในสิ่งที่รัฐบาลให้เถอะถ้าเป็นรัุฐบาลมาร์คพวกคุณจะไ้ด้รับในสิ่งที่รัฐบาลปูให้หรือคิดซิดั้งนั้นจงทำหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ดีเถอะแล้วมันก็เป็นสเต็ปของมันเองอย่ามั่วเถียงกันเลยพี่น้อง
    คันหู [19/02/2012 - 20:43:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1434
 • แจ้งลบ
    ไม่แปลกใจหรอกครับที่ท่านดร. รังสรรค์ไม่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆที่เราๆท่านๆรอคอยก็เพราะมีบุคคลบางกลุ่มพูดจาสถุนเหลือเกินครับดังนั้นท่านดร.คงไม่ลดตัวลงมาเสวนากับพวกสถุนที่พูดจาจอๆๆๆหรอกครับสมน้ำหน้าๆๆๆๆๆ
    เวรกรรมจัง [19/02/2012 - 20:36:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1433
 • แจ้งลบ
    “ข้อ ๖/๑ ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือน หรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน หรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
    อ่านเหมือนกัน (2) [19/02/2012 - 20:35:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1432
 • แจ้งลบ
    ถึง คุณอ่านดี ความคิดเห็นที่ 1426

  ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๑ ข้อ ๖/๒ และข้อ ๖/๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
  “ข้อ ๖/๑ ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือน หรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน หรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
  ข้อ ๖/๒ ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท
  กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท
  ข้อ ๖/๓ ในกรณีที่ตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท”

  คุณอ่านดีแล้วใช่ไหมคะ
    อ่านเหมือนกัน [19/02/2012 - 20:32:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1431
 • แจ้งลบ
    ดร.ท่านทำอะไรอยู่มาอ่านบ้างสิค่ะ มัวเเต่ชักว่าวนั่นเเหละ
    ดร.ทำไรอยุ่ [19/02/2012 - 19:52:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1430
 • แจ้งลบ
    สรุปจะไม่ได้ค่าครองชีพ15000 บาทครับ เเต่จะได้ค้่าครองชีพ เดือนละ 1500 บาทครับดีใจจัง จะได้เงินน้อยสำกับงานที่ทำน้อยไม่เหมือนพวกเห็นเเต่ตัวธุรการทำงานน้อยนิดเเต่จะเอา15000 บาท ควายชัดๆๆๆๆๆๆธุรการเชียงรายเขต 3
    ข่าวดีมาบอก [19/02/2012 - 19:50:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1429
 • แจ้งลบ
    เรียน ดร.รังสรรค์ ครับ ท่านไม่ตอบคำถามก็ไม่เป็นไรตรับ แต่น่าจะลงจ.มเปิดผนึกฉบับต่อไปนะครับ เพราะมีสาระน่าติดตามดี ข่าวความเคลื่อนไหวก็ทันเหตุการณดี นะครับกราบล่ะ
    ครูแก่ [19/02/2012 - 18:44:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1428
 • แจ้งลบ
    ทำงานดีเกินไปครูบางคนก็คอยกระแนะกระแหน หาว่าประจบ ซะงั้น แต่ก็ขอให้อดทน นะค่ะ เพื่อนๆชาวธุการทุกคน
    ธุรการร้อยเอ้ด [19/02/2012 - 17:58:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1427
 • แจ้งลบ
    เรียน ท่าน ดร.รังสรรค์ ทำไมช่วงนี้ท่านเงียบๆ ไม่เห็นตอบกระทู้เลย พวกเราพนักงานราชการ สพป.อบ.1 รอความหวังจากท่านฯ คนเดียวจริงๆ ที่จะช่วยให้พวกเราได้รับเงินตกเบิก 5% ตั้งแต่เดือน เม.ย.54 ยังไม่ได้รับเลย ตำแหน่งอื่นๆ ครูธุรการ อัตราจ้างอื่นๆ ของ สพป.อบ.1 ได้รับตกเบิกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สิ้นปีงบฯ แต่เพราะเหตุใดพนักงานราชการไม่ได้รับเงินตกเบิกเลย ถึงแม้จะเป็นเพียงเงินไม่เท่าไหร่แต่มันมีความหมายสำหรับครอบครัวของเรา พวกเราไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร ถาม จนท.ก็โยนกันไปโยนกันมา สรุปแล้วเงินส่วนนี้มันอยู่ที่ไหน? นอกจากท่าน ดร.รังสรรค์ คนเดียวที่เป็นความหวังของพวกเราพนักงานราชการ สพป.อบ.1 ทุกคน
    พนักงานราชการ(ไม่มีใครแล) [19/02/2012 - 17:07:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1426
 • แจ้งลบ
    ระเบียบกระทรวงการคลัง
  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕)
  พ.ศ. ๒๕๕๕
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
  (๑) ข้อ ๕ และข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “ข้อ ๖ ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีก จนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท”
  ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗/๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “ข้อ ๗/๑ ทหารกองประจำการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ กรณีที่เงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจำนวนไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาทให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท
  ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ทหารกองประจำการด้วยโดยอนุโลม”

  ผู้ที่ได้รับเงินคือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและทหารประจำการเท่านั้นที่จะได้ค่าครองชีพ 1,500 รายละเอียดลองอ่านดูดีๆ ค่ะ
    อ่านดูดีๆ [19/02/2012 - 15:25:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1425
 • แจ้งลบ
    สพป.เชียงราย เขต 3 ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายการเงิน เน้นพนักงานต้องหน้าตาสวย ไม่สวยไม่ได้เข้ารับทำงาน ไม่เชื่อลองไปเที่ยวเเวะดูสิ ทุกวันไปติดต่องานนั่นเล่นเเต่เฟตบุค เเต่หน้าเเต่งตา ถึงอย่างนี้สิเงินเดือนลูกจ้างประจำชั่วคราวพนักงานราชการ ขึ้นไม่เข้าเข้าก็ไม่ตรงวันสักเดือน ไม่มีความสามารถสวยเเต่โง่ ทุกวันนี้ใส่กระโปงสั้นนั่งเห็นสเต กางเกงในหมดถึงอย่างนี้ผู้บริหารถึงมาทำงานติดต่อเขตทุกวัน ไม่เชื่อลองไปดูสิ
    สพป.เชียงราย เขต 3 ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายการเงิน เน้นพนักงานต้องหน้าตาสวย ไม่สวยไม่ได้เข้ารับทำงาน ไม่เชื่อลองไปเที่ยวเเวะดูสิ ทุกวันไปติดต่องานนั่นเล่นเเต่เฟตบุค เเต่หน้าเเต่งตา ถึงอย่างนี้สิเงินเดือนลูกจ้างประจำชั่วคราวพนักงานราชการ ขึ้นไม่เข้าเข้าก็ไม่ตรงวัน [19/02/2012 - 10:55:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1424
 • แจ้งลบ
    สพป.เชียงราย เขต 3 ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายการเงิน เน้นพนักงานต้องหน้าตาสวย ไม่สวยไม่ได้เข้ารักทำงาน ไม่เชื่อลองไปเที่ยวเเวะดูสิ ทุกวันไปติดต่องานนั่นเล่นเเต่เฟตบุค เเต่หน้าเเต่งตา ถึงอย่างนี้สิเงินเดือนลูกจ้างประจำชั่วคราวพนักงานราชการ ขึ้นไม่เข้าเข้าก็ไม่ตรงวันสักเดือน ไม่มีความสามารถสวยเเต่โง่
    สพป.เชียงรายเขต 3 [19/02/2012 - 10:53:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1423
 • แจ้งลบ
    
    สพป.เชียง [19/02/2012 - 10:50:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1422
 • แจ้งลบ
    ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ลูกจ้างชั่วคราว” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ลูกจ้างประจำ”
  และคำว่า “ทหารกองประจำการ” ในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
  โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
  และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
  ““ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง
  ของส่วนราชการ”
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบให้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
  และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี รวมทั้งทหาร
  กองประจำการ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐดังกล่าวมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพตามภาวะเศรษฐกิจ
  ที่ปรับสูงขึ้น
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
  ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
  (๑) ข้อ ๕ และข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑
  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


  ที่บอกว่าจ่ายถึง ธค.54 เฉพาะข้อ5และข้อ8 ซึ่งเกี่ยวกับทหารกองประจำการเท่านั้น
    อ่านดู [18/02/2012 - 23:24:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1421
 • แจ้งลบ
    แวะเข้ามาเปิดอ่านทุกวันด้วยหวังว่า ท่าน ดร.รังสรรค์จะตอบทุกข้อข้องใจ และจะนำข่าวคราวความเคลื่อนไหวมาเล่าสู่พวกเราฟัง เชื่อว่าเพื่อนครูหลายๆคนคงตั้งใจรอจดหมายฉบับที่ 2อยู่ อย่าเพิ่งถอดใจนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางคนบางข้อความไม่เหมาะสมไปบ้าง ต้องขออภัยแทนทุกคนด้วยค่ะ
    ครูปราจีนบุรี 2 [18/02/2012 - 21:38:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1420
 • แจ้งลบ
    เรา ลูกจ้างชั่วคราว จะได้ ค่าครองชีพ 1500 บาท ตั้งแต่เดือน เมษา 54 ถึง ธันวา 54 เพราะว่า พรบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) เขามีผลบังคับ 1 เมษา 54 เพื่อน ลองอ่านดีนะครับ
    เพิ่งอ่านเจอ [18/02/2012 - 21:03:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1419
 • แจ้งลบ
    ค่าครองชีพ 1500 ให้เฉพาะ พนักงานราชการเท่านั้น
  ตามระเบียบ พรบ.
  ส่วนเจ้าหน้าที่ธุรการ
  ไม่ได้รับเงินพิเศษใดๆทั้งสิ้น
  เพราะเป็นตำแหน่งที่มีวัตถุประสงค์หลอกให้เด็กจบใหม่มาทำงาน จิกให้ใช้ แล้วขับไล่ไสส่ง
  พูดง่ายๆ โดนหลอกกันทั้ง 14532 คนนั่นแหละ

  สังเกตุเอา ตอนประกาศสอบบรรจุ บอกว่าทำงาน3ปี บรรจุเป็นข้าราชการสังกัด ศธ.
  แต่พอใกล้จะถึงวันสอบ กลับออกหนังสือมายกเลิกหนังสือฉบับเดิม
  บอกว่าไม่สามารถปรับเป็นอะไรได้ทั้งสิ้น ให้ไปสอบบรรจุเอาเอง กระทรวงใหนก็ได้
  พูดง่ายๆ....ดักดาน ไร้อนาคตมาตั้งแต่อบรม 20 วันแล้ว
    เบื่อพวกฟังไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด [18/02/2012 - 15:15:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1418
 • แจ้งลบ
    ข่าวดีๆๆๆ ธุรการได้ค่าครองชีพ 1500 ย้อนหลัง ตั้งแต่ เม.ย. 54 - ธ.ค. 54 เย้ๆๆ 1500 9 เดือน =13500 ตกเบิกเดือนมกรา 5860 เงินเดือน กุมภา 15000 รวม 34360

  ขอทราบรายละเอียดหน่อย จริงหรือมั่วกันนิ บอกแหล่งที่มาหน่อยค่ะจักขอบพระคุณอย่างสูง
    ขอรายละเอียดหน่อยค่ะ [18/02/2012 - 12:37:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1417
 • แจ้งลบ
    ข่าวดีๆๆๆ ธุรการได้ค่าครองชีพ 1500 ย้อนหลัง ตั้งแต่ เม.ย. 54 - ธ.ค. 54 เย้ๆๆ 1500 9 เดือน =13500 ตกเบิกเดือนมกรา 5860 เงินเดือน กุมภา 15000 รวม 34360
    เย้ๆๆๆๆ [18/02/2012 - 12:16:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1416
 • แจ้งลบ
    เรียน ดร.รังสรรค์
  ทำใมท่านเงียบหายไปครับ เกิดอะไรขึ้น เบื่อหน่ายที่จะตอบคำถามก็น่าจะแจ้งให้ทราบ ผมรอและอยากให้ท่านลงสาระฉบับใหม่อยู่นะครับ แม้จะเบื่อที่น้องๆหลายคนแสดงความเห็นที่ซ้ำซากแต่เคยติดตามมาความรู้ที่ท่านเขียนลงในเว็ปมายาวนานก็ต้องทน และถือว่าเป็นความแตกต่างที่ต้อมทำใจนะครับ
    ครูผู้น้อย [18/02/2012 - 10:50:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1415
 • แจ้งลบ
    รอจดหมาย ฉบับที่ 2 อยู่นะคะ
  เพราะจะได้สร้าง ความกระจ่างชัดในทุก ๆเรื่อง
  และที่ เว็บบอร์ดนี้ มีคน เข้ามาโพสต์มาก
  เพราะว่า เราจะสามารถหาคำตอบเรื่องที่สงสัยได้
  จึงขอให้ผู้ที่เข้ามาโพสต์ ใช้เว็บบอร์ดในทางที่เหมาะสมด้วย
    ธุรการ พบ.2 [18/02/2012 - 05:55:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1414
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1410
  แจ้งลบ
  ธุรการเราทำงานครบ 3 ปี รวมตัวไว้ให้เป็นกลุ่มก้อนนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลไง เก็บเงินค่ารถไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะวันละนิดละหน่อย เก็บแรงเอาไว้ใช้ทีเดียวดีกว่าไม่ต้องเปลืองแรง เปลืองน้ำลาย อย่าลดศักดิ์ศรีลงไปให้เขาว่าเราเลยค่ะ.....
  หมอกริมโขง [17/02/2012 - 15:01:07]
  ..............................................................
  กว่าจะเก็บเงินค่ารถได้ กระทรวงศึกษาธิการคงเปลี่ยน รมต.ไปอีก3คน
  จะชเลียร์นักการเมืองทั้งที ต้องมั่นใจ หาเงิน เรี่ยไรเงินให้ได้เยอะๆ กินเหล้าให้เมา แล้วหาทางลัด
    คิดได้แค่นี้นะเหรอ [17/02/2012 - 20:05:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1413
 • แจ้งลบ
    โพสต์ไปเหอะ ชาตินี้ไม่รู้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ มาเปิดอ่านบ้างไหมก้ไม่รู้
    PP [17/02/2012 - 17:11:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1412
 • แจ้งลบ
    แจ้งธุรการทุกท่านทราบ เงินเพิ่มค่าครองชีพที่จะปรับขึ้นนั้นได้ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย มีตำแหน่งดังด่อไปนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
    ธุรการเมืองโอ่ง [17/02/2012 - 15:59:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1411
 • แจ้งลบ
    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จะมีโอกาศได้เงินเดือน 15000 หรือได้บรรจุไหมคะท่าน ดร.คะขอคำตอบด้วยนะคะ ขอโอกาศให้ครูพี่เลี้ยงด้วยนะคะทำงานหนักแต่เงินเดือนน้อยมากคะ
    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม [17/02/2012 - 15:15:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1410
 • แจ้งลบ
    ธุรการเราทำงานครบ 3 ปี รวมตัวไว้ให้เป็นกลุ่มก้อนนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลไง เก็บเงินค่ารถไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะวันละนิดละหน่อย เก็บแรงเอาไว้ใช้ทีเดียวดีกว่าไม่ต้องเปลืองแรง เปลืองน้ำลาย อย่าลดศักดิ์ศรีลงไปให้เขาว่าเราเลยค่ะ.....
    หมอกริมโขง [17/02/2012 - 15:01:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1409
 • แจ้งลบ
    คำชี้แจ้งการเบิกจ่าย http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/download/article/article_20120217055604.pdf
    ธุรการเมืองกาญจน์ [17/02/2012 - 14:21:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1408
 • แจ้งลบ
    ปกติถ้าเป็นเอกชน ทำงานหลายๆที่ ต้องเิดินทางบ่อยๆ
  เขาจะมีค่าน้ำมัน ค่าเดินทางให้ทุกเดือนนะ

  แต่นี่อะไร ธุรการ ทำงานเดือนนึง วิ่งเป็นพันเป็นหมื่นกิโลเมตร
  ค่าน้ำมันซักบาท ไม่เคยมีจากต้นสังกัด
  ประเทศชาติจะเิจริญได้อย่างไร
  ถ้าผู้นำองค์กรไม่มีความใส่ใจในความยากลำบากของผู้ใต้บังคับบัญชา
  เอาใจเขามาใส่ใจเราซะบ้าง แล้วรู้ว่าที่พิมพ์มานั้น มันใช่เลย
    เห็นแก่ได้ [17/02/2012 - 14:09:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1407
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1393
  แจ้งลบ
  อยากให้สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน เปลี่ยนมาใช้คำว่า สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทยจังเลย และนำธุรการทั่วประเทศไทยมารวมตัวกันให้เป็น 1 เดี่ยว คือสมาพันธ์ระดับประเทศไปเลย เราอยากเป็นสมาชิกด้วยคนค่ะ
  ธุรการตะวันออก [17/02/2012 - 09:36:14]

  .......................................................

  อย่าให้ธุรการน้ำดี ต้องไปรวมกับน้ำเน่าเลย
  ต่างคนต่า่งอยู่ดีกว่านะ
  อย่าให้ธุรการเก่งๆมีความสามารถ ต้องลดตัวไปประจบสอพลอพวกชอบเล่นการเมือง เล่นพรรคเล่นพวก พวกที่ไม่ได้มาจากความสามารถตัวเอง
  ระบบการรวมสมาพันธ์ ชมรม อยู่กับวงการครูมาหลายสิบปีแล้ว
  ก็ไม่เห็นว่าวงการครูจะดีขึ้น ตรงกันข้าม กลับแย่ลง
  ไม่เชื่อดูผลสอบโอเน็ต แอลเอเอส ก็ได้
  เป็นหลักฐานชั้นยอด
  ว่าวงการครูไม่ได้มาตรฐานอะไรเลย
  และการรวมกลุ่ม รวมชมรม รวมไปเพื่อ?????
  มันทำให้การเรียนการสอนดีขึ้นมั๊ย
  มันทำให้การทุจริต คอร์รัปชั่นลดน้อยลงมั๊ย

  ท่านคงทราบคำตอบดีอยู่แล้ว...คงไม่ต้องกล่าวมากไปกว่านี้
    คุณอยู่ของคุณไป ไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่น [17/02/2012 - 13:57:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1406
 • แจ้งลบ
    ถึง 1936
  - สพป.ชย ทุกเขตครับ
    ธุรการ รุ่น 1 [17/02/2012 - 12:25:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1405
 • แจ้งลบ
    มันมาอีกแล้วแผนของรัฐบาล เกษตรกรตาดำๆ ต้องมารับน้ำแทนคนกรุง ทั้งจนทั้งไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะคัดค้าน ทั้งๆที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งรัฐบาลมา บอกว่าจะชดเชยๆ ดูตัวอย่างชดเชยแล้วกลุ้มมาก จำนำราคาข้าวก็อีก สองหน้าแล้วที่ไม่ได้ ช่วงเวลาเปิดรับจำนำสั้นเหลือเกิน นายทุนเอาเงินภาษีไปกินหมด
    ธุรการ สพป.สพ.1 [17/02/2012 - 11:35:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1404
 • แจ้งลบ
    ข้าพเจ้าอยากให้มีการ้จางโครงการไทยเข้มแข็งต่อค่ะ
    นางสาวเพ็ญพรรษ์ [17/02/2012 - 11:23:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1403
 • แจ้งลบ
    ถึง 1395
  อยากทราบว่าครูวิทย์ - คณิต จะได้กับเขาไหมคะ ทำไมเห็นหนังสือมีแต่ครูผู้ช่วยกับพนักงาน ช่วยตอบที
    ครูเงินงบประมาณ [17/02/2012 - 11:23:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1402
 • แจ้งลบ
    อยากทราบว่าจะมีโอกาศได้ 15000เหมือนเขาไหม ทำไม สพป. มีหนังสือออกมามีแต่ครูกับพนักงาน
    ครูวิทย์-คณิต [17/02/2012 - 11:15:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1401
 • แจ้งลบ
    ขอชื่นชม สพป.นม.3 แจ้งหนังสือเร็วมากเลย แต่ ของ สพม.31 ช้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย ไม่รู้จะช้าไปถึงไหน
    ครูเงินงบประมาณ [17/02/2012 - 11:11:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1400
 • แจ้งลบ
    ขึ้นชื่อว่าครู แต่ทำไมทำตัวเองไม่เหมาะสมกับคำว่าครู แล้วอย่างนี้เด็กที่คุณสอนจะเป็นอย่างไรดิฉันไม่อยากที่จะคิดเลย
    ไม่อยากเชื่อ [17/02/2012 - 11:05:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1399
 • แจ้งลบ
    ปิดผนึกจดหมายฉบับที่ 1 ก่อนที่จะเพี้ยนไปมากกว่านี้ แล้วเปิดผึกฉบับที่ 2 โดยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สามารถจะแจ้งได้และงดการแสดงความคิดเห็นสักระยะเพื่อให้ทุกท่านได้กลับไปทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาจะดีกว่าไหม?
    ครู คศ.3 [17/02/2012 - 11:05:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1398
 • แจ้งลบ
    สภาป่วน!สั่งปิดประชุมหลังกระทู้โฟร์ซีซั่นวุ่น
  16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13:03 น. | เปิดอ่าน 11,458 | ความคิดเห็น 79

  เรียนท่านผู้ชมทุกท่าน นี่คือความเห็นของคุณ auraiwon: 16 ก.พ. 2555 ,20:33 น. คัดลอกมาจากโพสต์ทูเดย์ ที่มีต่อนายกนางนกแก้ว น้องของบักหน้าเหลี่ยม (ของควายแดง) ที่ผมเอามาลงเพราะเขาเป็นคนที่ทำให้เราต้องลำบาก ลองอ่านดู

  เราติดตามการประชุมสภา ครั้งนี้ที่คุณรังสิมากระทู้ถามไม่มีนัยแฝงทางเรื่อง เพศ แต่ถามในฐานะที่นายกใช้ว.5เรื่องลับในเวลาราชการในขณะที่มีประชุม สภาซึ่งฝ่ายค้านใช้หน้าที่ของสมาชิกสภาที่นายกไม่ประชุมแต่ไปเกิดเรื่องกับ ประชาชนที่กล่าวหานายกในทำนองว่านายกใช้อำนาจมาทำร้ายร่างกายเขา เพราะเขาเห็นพฤติกรรมนายกน่ะ จนเป็นข่าวใหญ่โตตามหน้าสื่อทั้งประเทศ เป็นเรื่องที่ประชาชนคลางแคลงสงสัยในพฤติกรรมของนายกก็เพราะ นายกบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเสียหายแต่ไม่ฟ้องคนที่พูดอย่างมีนัยสำคัญของนาย เอกยุทธและทั้งนายเอกยุทธผู้ได้รับบาดเจ็บก็ไม่แจ้งความนายกที่นายเอกยุทธ กล่าวเหมือนเป็นคู่กรณีก็ปฏิเสธที่จะแจ้งความ นี่เป็นต้นเหตุสำคัญที่ประชาชน สนใจและบอกให้สส.ในจังหวัดของตัวตั้งกระทู้ถามนายกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ นายกก็ยังไม่ให้คำตอบประชาชน คนไทยจึงสงสัยมากว่าระหว่างผลประโยชน์ ทับซ้อนของครอบครัวนายกกับปัญหาละเมิดศีลธรรมจรรยาไปก่อเรื่องชู้สาวกับ สามีชาวบ้านหรือเปล่าจึงกระหึ่มขึ้นในหมู่ประชาชนไทยเพราะเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งที่ผู้นำจะมักง่ายให้เกิดขึ้นมาไม่ได้ ซึ่งจะไม่มีอะไรก้าวไกลได้เลยถ้านายกให้ สัมภาษณ์สื่อซะจบและเกมไปนานแล้ว และวันนี้ในที่ประชุมสภาเกิดเรื่อง วุ่นวายยิ่งทำให้ประชาชนไทยแม้แต่เราก็ต้องอดคิดไปในทางร้ายไม่ได้เพราะ ทั้งประธานสภาสส.หญิงเพื่อไทยออกมาป้องนายกฯไปในทางที่เสื่อมเสียให้ ตัดคำว่าสองต่อสองบ้างละ สส.หญิงเพื่อไทยบอกว่าหมิ่นเกียรติลูกผู้หญิงบ้าง ละไปด่าว่าสส.ปชป.ว่าดูหมิ่นนายกทั้งที่สส.พวกนี้เขาไม่ได้สงสัยไปทางผิด ศีลธรรมจรรยาผิดฝาผิดตัวอะไรเทือกนั้นแต่เขาสงสัยกลัวว่านายกจะไปทำให้ เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนกับการเป็นนายก อธิบายซะก็จบ ไม่ต้องลาก ยาวใดๆเลย และขอเตือนทั้งสส.เพื่อไทย และประธานสภาว่ากระทู้ถามของ คุณรังสิมาไม่ทำให้นายกเสื่อมเกียรติใดๆเลยแต่อาการลุกลี้ลุกลนที่จะปกป้อง นายกนะทำให้นายกเสื่อมเกียรติประหนึ่งว่าไปอยู่สองต่อสองกับใครไปประพฤติ ผิดทำนองคลองธรรมอะไรมาอย่างนั้นเชียวตั้งสติกันใหม่นะทั้งประธานสภา และสส.หญิงเพื่อไทยที่หวังดีประสงค์ร้ายต่อนายกน่ะ ไม่ต้องปกป้องเพราะ นายกสามารถตอบคำถามที่ประชาชนคลางแคลงผ่านสส.ของประชาชนได้จ๊า และจะเป็นประโยชน์ต่อนายกฯเอง ที่จะได้ใจประชาชนว่านายกก็มีวุฒิภาวะของ ผู้นำนะจ๊ะ ขอบอกอีกครั้งว่าจะใช้พวกมากลากไปจนประชาชนเริ่มกลัวแล้วว่า พวกคุณคือเผด็จการอ่ะ

  ถูกใจ 10 คนขัดใจ 0 คน reality ,kiki ,noww ,takky ,tipthai ,abnormal ,taasenahat ,ethnics ,hatetuksin ,khomgrit Close
    ผู้รอคอยเงินตดเบิก [17/02/2012 - 10:34:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1397
 • แจ้งลบ
    http://www.sesarea23.go.th/web/view.php?article_id=533
    1234 [17/02/2012 - 10:17:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1396
 • แจ้งลบ
    คห.1395 อยู่ สพม. หรือ สพป. เขตไหนครับ
    กทม [17/02/2012 - 10:16:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1395
 • แจ้งลบ
    ถึง 1390
  - เจ้าหน้าที่เขตผมบอกว่า ธุรการได้ 15000 ครับ ตอนนี้เงินงบประมาณมาแล้่วกำลังทำเรื่องเบิกจ่ายอยู่ครับ
    ธุรการ รุ่น แรก [17/02/2012 - 09:46:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1394
 • แจ้งลบ
    เรียนท่านผู้ชมทุกท่าน มาดูรัดทะบานชุดปูแดง (ของควายแดง) สุนัยผุดไอเดียติดแอร์รถขนนักโทษ
  16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15:28 น. | เปิดอ่าน 2,061 | ความคิดเห็น 24
  "สุนัย"สส.เพื่อไทยเสนอติดเครื่องแอร์รถขนผู้ต้องขังสอดคล้องหลักมนุษยธรรมคาดเริ่มปีงบประมาณหน้า

  นายสุนัย จุลพงษธร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือถึงพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยขอให้ดำเนินการปรับปรุงยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้ต้องขัง เพราะทางคณะกรรมธิการได้พิจารณาศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการอนุวัตรตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฎิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี โดยที่ประชุมได้เห็นถึงแนวทางปฎิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการทรมานผู้ต้องขังโดยมิเจตนาในหลายกรณี อาทิ ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้ต้องหาชำรุดทรุดโทรม และไม่มั่นคงปลอดภัยเท่าที่ควร

  คณะกรรมธิการฯเสนอว่า เพื่อให้การปฎิบัติทางกรมราชทัณฑ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อผู้ต้องขัง สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฎิบัติหริการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี ที่ประชุมจึงเห็นควรให้กรมราชทัณฑ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้ต้องขังให้เหมาะสม อาทิ การติดเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเร็ว โดยคาดว่า เรื่องนี้จะทำทันในปีงบประมาณถัดไป

  คุณคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ ?
  แสดงความคิดเห็น
  ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

  แชร์ความคิดเห็นนี้ขึ้นบน Facebook


  คุณ mr.somchar: 17 ก.พ. 2555 ,09:09 น.

  เป็นถึงประธานกรรมมาธิการต่างประเทศ มีเหตุผลแค่นี้หรือที่มารองรับข้อเสมอ ของตัวเอง โอ้โหคิดได้ไงนี่ ถ้าทำเมื่อไรชาวบ้านต้องบอกว่านอกจากรัฐบาลนี้รวย ที่สุดในโลกแล้วยังต้องโง่ที่สุดในโลกอีกด้วย หาเรื่องคิดสิ่งที่ดีๆบ้างนะน้อง....

  ถูกใจ 0 คนขัดใจ 0 คน
  คุณ anykop: 16 ก.พ. 2555 ,23:48 น.

  อย่างงี้ทุกวันนี้ การที่มีรถเมล์ร้อน (ไม่ติดแอร์) อยู่เนี่ยมันละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยเปล่าวะเนี่ย

  ถูกใจ 1 คนขัดใจ 0 คน fu_taksin Close

  คุณ anykop: 16 ก.พ. 2555 ,23:47 น.

  ต้องมีนวดฝ่าเท้าระหว่างทางด้วย กร้ากกกกก

  ถูกใจ 1 คนขัดใจ 0 คน fu_taksin Close

  คุณ m.1: 16 ก.พ. 2555 ,22:28 น.

  เดี๋ยวจัดให้ ไม่เอาแอร์ใช่ไม๊ได้เลย!!

  ถูกใจ 0 คนขัดใจ 0 คน
  คุณ m.1: 16 ก.พ. 2555 ,22:27 น.

  คนสั่งสังหารประชาชนคงจะได้ใช้ก่อนล่ะมั่ง555

  ถูกใจ 1 คนขัดใจ 0 คน maak Close

  คุณ auraiwon: 16 ก.พ. 2555 ,22:21 น.

  เตรียมเพื่อตัวเองล่วงหน้าหรือคริกๆๆๆๆ

  ถูกใจ 1 คนขัดใจ 0 คน fu_taksin Close

  คุณ m.1: 16 ก.พ. 2555 ,22:09 น.

  บอกให้กลับไปดูในต่างประเทศทีมีอริยะพวกเอ็งทำเป็นผู้ดีแต่จิตใจก็ยัง ถ่อย..เหมือนเคย ถึงได้ให้ไปเบียดในกรงส่งไปเวียตนามไงเล่า!! รู้พวกเอ็งเป็ อย่างไร

  ถูกใจ 0 คนขัดใจ 0 คน
  คุณ uthaic: 16 ก.พ. 2555 ,20:46 น.

  ตั้งแต่อ่านกระทู้มานี่ เพิ่งเห็น Ka-Duam ยอมรับว่ารัฐบาลนี้โง่ก็คราวนี้แหละ (ฮา) --- แต่รู้ไหมว่ารถติดแอร์มันจะใช้ย้ายใคร จริงๆเขาจะเอาไว้ย้ายพวก "แดง" ไงครับ - - -

  ถูกใจ 1 คนขัดใจ 0 คน fu_taksin Close

  คุณ ou52: 16 ก.พ. 2555 ,20:13 น.

  มีรถติดแอร์แล้ว เดี๋ยวก็ติดแอร์ให้เรือนจำทั่วประเทศ สบายแล้วนะครับ m1 พรรคพวกคุณ คงรู้อนาคตว่าต้องติดคุก เตรียมไว้ซะพร้อมเชียว ผมทำมาหากินโดยสุจริตยังต้องขับ มอร์เตอร์ไซด์ตากแดดตากฝน เลย เฮ้อ ทำดีแล้วมันจน ก็ช่างมันเถอะเนอะทุกๆ คน 555555

  ถูกใจ 1 คนขัดใจ 0 คน fu_taksin Close

  คุณ masterpoy: 16 ก.พ. 2555 ,20:07 น.

  นักโทษได้ขึ้นรถดีกว่าประชาชนที่ขึ้นรถเมล์อีก รถเมล์บางคันดูอันตรายจะตาย ไม่มีแอร์ด้วย - -'

  ถูกใจ 1 คนขัดใจ 0 คน fu_taksin Close
  1 | 2 | 3 | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย

  คุณ vises: 16 ก.พ. 2555 ,20:03 น.

  เห็นด้วยครับท่าน ka-daum ท่านเป็นคนที่มีจิตรใจสูงส่งมากครับขอชม

  ถูกใจ 0 คนขัดใจ 0 คน
  คุณ jaa: 16 ก.พ. 2555 ,19:00 น.

  เตรียมไว้รับ นช จากต่างประเทศเหรอ ?

  ถูกใจ 1 คนขัดใจ 0 คน fu_taksin Close

  คุณ jaa-best: 16 ก.พ. 2555 ,18:05 น.

  ทำไมสมองมีแค่นี้เอง แค่เห็นการเสนอความคิดแล้ว น่าสมเพศจริง ๆๆ สงสารประเทศ จรีงๆๆ แล้วที่จะไปฟ้องศาลโลกไปหรือยัง

  ถูกใจ 2 คนขัดใจ 0 คน jaa ,fu_taksin Close

  คุณ moryathai: 16 ก.พ. 2555 ,17:29 น.

  เฮียหงอกหน้าด่างแกคงจะพูดประชดพรรคของแกกระมัง ที่ติดแอร์ห้องคุกและจัดอุปกรณ์ฟิต เนสให้พวกอาชญากรที่ยิงจรวดRPG ใส่วัดพระแก้ว แล้วได้เงินเยียวยาถึงกว่า ๗ ล้านบาท ถ้าใครๆ อยากเข้าคุกแบบนี้ นั่งรถคุกติดแอร์แบบนี้ รัฐสวาปามจะหาเงินภาษีมาจากไหน ที่ ผ่านมาตัวเลขเงินบริจาคภาษีให้พรรคการเมืองก็ชี้ชัดแล้วว่า คนที่จ่ายภาษีให้รัฐเขาอยาก ให้พรรคการเมืองไหนบริหารประเทศ พวกคนที่ไม่เคยจ่ายภาษี พอมีใครมาแจกเงินซี้ อเสียงก็เลือกพรรคนั้น สงสารสยามประเทศ ล้าหลังกว่ายุคก่อนคณะราษฎร์ปฏิวัติรัฐ ประหาร 2475 อีก

  ถูกใจ 2 คนขัดใจ 0 คน jaa ,fu_taksin Close

  คุณ ka-daum: 16 ก.พ. 2555 ,17:27 น.

  .........ท่าน สส.สุนัย........มันมากเกินไป เอาแค่ ให้นั่งไม่เบี ดกันก็พอแล้ว ถ้าอย่างนั้น ก็เช่ารถ วีไอพี.๒๔ ที่นั่ง ขนเลยไม่ดีกว่า หรือ............

  ถูกใจ 3 คนขัดใจ 0 คน somchiman ,ou52 ,fu_taksin Close

  คุณ wizz: 16 ก.พ. 2555 ,17:24 น.

  รู้นะว่าอยากกินค่าคอม

  ถูกใจ 2 คนขัดใจ 0 คน fu_taksin ,somchiman Close

  คุณ fu_taksin: 16 ก.พ. 2555 ,17:02 น.

  คุณ m.1: อย่าคิดมากเลยครับ เพราะเค้าว่าคนอื่น ไม่ได้ไปเหยียบปากคนที่บ้าน คุณ แต่ถ้าคุณว่างมากก็ไปเขมรซะป่ะ เพื่อทรราชหน้าเหลี่ยมจะแจกเงิน

  ถูกใจ 0 คนขัดใจ 0 คน
  คุณ fu_taksin: 16 ก.พ. 2555 ,16:58 น.

  ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้ต้องหาชำรุดทรุดโทรม ทรมานม๊ากกกกกอ่ะ ต้องติดแอร์ให้ หน่อย มีสมองแค่นี้หรอครับ รอบหน้าไม่ชวนไปขึ้นโต๊ะกินข้าวกะลูก เมียที่บ้านเลย หล่ะครับ

  ถูกใจ 3 คนขัดใจ 0 คน moryathai ,jaa ,ou52 Close

  คุณ m.1: 16 ก.พ. 2555 ,16:57 น.

  เหยียบกันตาย ในรถขนนักโทษที่รือเซาะ เพราะขาดอากาศหายใจ จะให้รัฐบาลเขา จ่ายค่าเยียวยา เท่ากับ คนที่โดยยิงตาย แต่พอจะให้รถนักโทษติดแอร์ มันดันออก มา ด่า มาว่า ....กลับไปหาภาพยนต์ฝรั่งขนนักโทษดูแล้วกัน เขาใช้รถกันอย่าง ไร!! จับพวกเห่าๆอยู่นี่ ยัดเกรงยัดทะนานเช่นที่เป็นข่าว ส่งขายเวียตนามถ้าจะดีนะ 555

  ถูกใจ 0 คนขัดใจ 1 คน mr.somchar Close

  คุณ m.1: 16 ก.พ. 2555 ,16:53 น.

  เหยียบกันตาย ในรถขนนักโทษที่รือเซาะ เพราะขาดอากาศหายใจ จะให้รัฐบาลเขา จ่ายค่าเยียวยา เท่ากับ คนที่โดยยิงตาย แต่พอจะให้รถนักโทษติดแอร์ มันดันออกมา ด่า มาว่า ....กลับไปหาภาพยนต์ฝรั่งขนนักโทษดูแล้วกัน เขาใช้รถกันอย่างไร!! จับพวกเห่าๆอยู่นี่ ยัดเกรง เหมือนส่งขายเวียตนามถ้าจะดีนะ 555

  ถูกใจ 0 คนขัดใจ 0 คน
    ครูผู้รอคอยเงินตกเบิก [17/02/2012 - 09:44:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1393
 • แจ้งลบ
    อยากให้สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน เปลี่ยนมาใช้คำว่า สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทยจังเลย และนำธุรการทั่วประเทศไทยมารวมตัวกันให้เป็น 1 เดี่ยว คือสมาพันธ์ระดับประเทศไปเลย เราอยากเป็นสมาชิกด้วยคนค่ะ
    ธุรการตะวันออก [17/02/2012 - 09:36:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1392
 • แจ้งลบ
    ดร. ค่ะทุกคนรอ ฉบับที่ 2/55 อยู่นะค่ะ
    ครูพี่เลี้ยง [17/02/2012 - 09:30:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1391
 • แจ้งลบ
    ทุกคนก็อยากจะมีอนาคตที่ดีขึ้นกันทุกคน เงินทองก็เหมือนกันอยากได้กันทุกคนก็แล้วแต่คนจะมองกันว่าอย่างไรแต่ยังไงเราก็คนไทยเหมือนกัน
    น้องกานต์ [17/02/2012 - 08:44:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1390
 • แจ้งลบ
    ธุรการก็ไม่ได้เหรอคะ ไหนข่าวบอกว่าได้ หรือเป็นเพราะว่าต้องอายุงาน 3 ปี ขึ้นไปถึงจะเข้าเกณฑ์
  งงมากเลย ใครช่วยหาคำตอบที
    ครูชั่วคราว [17/02/2012 - 08:30:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1389
 • แจ้งลบ
    <font size=7>จนท.ธุรการ ไม่น่าจะจ้างมาหรอกครับ เสียงบประมาณ เอาเงินงบประมาณมาบรรจุลูกจ้างในหน่วยงาน สพป. แต่ละเขตดีกว่า n=7</font><br>
    ลูกจ้าง [17/02/2012 - 08:07:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1388
 • แจ้งลบ
    ทราบว่าพ.ร.บ.งบประมาณ 2555 ผ่านแล้ว อยากเรียนถามเกี่ยวกับเงินตกเบิกวิทยฐานะที่ได้รับอนุมัติ ธ.ค.2552-ก.ย.2553 จะได้รับเมื่อไร จำได้ว่าท่านเคยบอกว่าเงินตกเบิกจะไม่ออกตอนสิ้นเดือนและก็จำได้อีกว่าท่านเคยบอกว่าตกเบิกจะได้เดือนกุมภาพันธ์วันนี้วันที่ 16แล้วยังเงียบอยู่เลย ช่วยส่งข่าวด้วย
    ครู คศ.3 [16/02/2012 - 18:52:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1387
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1386 ถ้าคุณฉลาดจริงๆก็คงจะไม่ถามหรอกว่าผมเชียร์ใคร งั้นก็จงหลุดพ้นซะนะครับ หลุดพ้นจากโลกนี้ไปเลยยิ่งดี พวกชนกลุ่มน้อยอย่างคุณที่เหยีดหยามคนอื่นว่าเป็นควาย เป็นวัว ว่าคนจนเขาไม่ทันพวกคุณ กะว่าจะฮุบประเทศไทยไว้กินเองโดยที่คิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ พอชาวบ้านเขาจับได้ก็ยัดข้อหา ใส่้ร้ายอย่างงั้นอย่างงัี้ ดูถูกคนภาคอื่น ดูถูกคนที่เขาจนกว่า นั่นแหละมันถึงเกิดปัญหาอยู่ทุกวันนี้ อยากบอกว่าประชาชนทุกวันนี้เขาไม่ได้กินหญ้าอย่างที่พวกคุณคิดนะครับ
    เหอ เหอ [16/02/2012 - 16:37:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1386
 • แจ้งลบ
    เรียนความคิดเห็น1382 ที่ว่าเขาโง่ ผมว่าถ้าคนมีการศึกษาดีๆคิดวิเคราะห์ดีๆ ผมว่าท่านนั้นแหละโง่ที่สุดๆๆๆ ลองคิดดีๆๆนะ คุณกำลังเชียร์ นางนกแก้วน้องของหน้าเหลี่ยมใช่หรือเปล่า ตอนนี้ฟางแห้งใกล้จะหมดหรือยัง คนที่ความรู้เขาไม่กินฟางแห้งนะต้องกินข้าวสมองจะได้ฉลาด ถ้าพวกที่ท่านเชียร์อยู่ไม่ทำเรื่องที่ไม่ควรทำประเทศไทยไม่แย่แบบนี้ เขาเป็นไผ่เราเป็นไผ่ ทำไมต้องช่วยคนที่เลวแบบนั้น ถ้าคิดไม่ได้ก็กินฟางแห้งๆตลอดไป
    ผู้รอแจ้ง [16/02/2012 - 16:17:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1385
 • แจ้งลบ
    อยากทราบว่างบอุดหนุนรายหัวอีก 30% จะจัดสรรให้เมื่อไรคะ
  งบเรียนฟรี 15 ปี สำหรับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียนจะจัดสรรให้เดือนมีนาคม เหมื่อนปีท่ีแล้วรึเปล่าคะ เพราะจะได้เตรียมการนัดนักเรียนมารับในช่วงปิดภาคเรียน ตอนนี้ทุกอย่างดูล่าช้าไปหมด จะเป็นเพราะการบริหารงานรัฐบาลหรือเพราะเหตุผลอะไรคะท่าน
    การเงิน [16/02/2012 - 16:00:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1384
 • แจ้งลบ
    วันนี้มีหนังสือจากเขต สพป.อด.2 แจ้งเรื่องเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการลุกจ้างประจำและพนักงานราชการให้ได้รับค่าครองชีพ 15000
    ธุรการอุดรธานี [16/02/2012 - 15:34:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1383
 • แจ้งลบ
     ธุรการหลายโรงเรียน เดินทางตลอดขอพักซักระยะหนึ่งได้ไหมค่ะ ขออยู่โรงเรียนละปี ได้ไหมค่ะไม่ต้องแย่งกัน อยากประเมินว่าธุรการอยู่โรงเรียนละ 1ปี แล้วเด็กจะมีผลการเรียนดีขึ้นไหม ดีกว่ามาแย่งกัน ผอ.ท่านใดเห็นใจธุรการก็ให้ธุรการประจำไปเลย ถ้าโรงเรียนใหนครูเยอะ หรือมีครูเก่งๆ ก็ให้ธุรการไปประจำที่โรงเรียนขาดบุคลากรไม่ดีกว่าหรือค่ะบางที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาเด็กสอบไม่ได้บ้างเพราะครูได้เข้าไปสอนเต็มที่ และสามารถสอนซ่อมเสริม โดยไม่ต้องมากังวลเรียงงานธุรการงานประสานงาน งานพิมพ์เอกสาร ฯ ล ฯ
    เสนอค้า [16/02/2012 - 15:28:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1382
 • แจ้งลบ
    1375 งั้นก็จงโง่ต่อไปครับ แหกตาดูบ้างครับ พรบ.งบประมาณก็ออกแล้ว งบที่เขาจ่ายให้ชาวบ้านยังน้อยกว่างบที่ใช้ในการซื้ออาวุธมาฆ่าคนไทยด้วยกันอีกนะครับ พูดง่ายๆก็คือ งบที่จ่ายเยียวยาคนตายยังน้อยกว่างบที่จ้างเพื่อที่จะฆ่าเขาครับ
    ประเทศไทย [16/02/2012 - 15:07:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1381
 • แจ้งลบ
    คิดว่าธุรการที่ออกความคิดเห็น หรือเรียกร้อง
  ทั้งๆที่ขอร้องให้หยุดก็ยังทำ
  นั่นก็แสดงว่าพูดไม่รู้เรื่อง....
  จงอยู่อย่างสงบ รอดูอย่างเงียบๆดีกว่ามั้ย...
    ธุรการเช่นกัน [16/02/2012 - 14:57:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1380
 • แจ้งลบ
    ฤกษ์ชักไม่ดีและ ไปดีกว่า
    เซ็งคน [16/02/2012 - 14:41:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1379
 • แจ้งลบ
    สงสารคุณความเห็นที่ 1221 นะค่ะ ถ้าน้องรู้สึกเหมือนตอนรก ก็ออกเลยซิคะ หาสวรรค์ชั้น 7 อยู่เลยซิ
    ครูจริง [16/02/2012 - 14:29:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1378
 • แจ้งลบ
    วันนี้วันดี จะถูกหวย ยังไม่ได้ 15000 ขอถูกหวยก่อนซัก 15000 ก็ยังดี 555
    วันดีจริง ๆ [16/02/2012 - 14:26:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1377
 • แจ้งลบ
    ใช่ซื้อล๊อตเตอลี่ยังมีความหวัง เรื่องค่าครองชีพก็ต้องมีความหวังเหมือนกัน
    เห็นด้วย [16/02/2012 - 14:11:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1376
 • แจ้งลบ
    วันนี้วันดี วันหวยออกอย่าซีเรียส
    ............. [16/02/2012 - 14:07:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1375
 • แจ้งลบ
    รัฐบาลควายแดงไม่มีงบหรอกครับงบไม่เหลือแล้วเพราะเอาไปแจกควายแดงที่เขาพาไปตายเขาต้องมีภาระที่รับผิดชอบเพราะพวกเขาพาไปตายแล้วจะงบที่ไหนมาจากเรามันก็หลอกให้ดีใจไปเรื่อย ๆ รอชาติหน้าเถอะพี่น้องไม่เชื่อคำผมก็ลองดูลูกจ้างชั่วคราวได้เงิน 15000 บาทเมื่อไหร่ผมถึงจะเชื่อเมื่อนั่นแหล่ะไม่งั้นตราบชั่วชีวิตกูก็ไม่เชื่อมึงหรอก
    น่าน [16/02/2012 - 14:06:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1374
 • แจ้งลบ
    วอนรัฐบาลชุดปัจจุบัน ช่วยบรรจุตำแหน่งถาวรให้เราช่าวธุรการด้วยเถอะนะคะ ขอให้ท่านลงมาดูแลพวกลูกจ้างทุกตำแหน่งด้วยนะคะ โดยเฉพาะปัญหาต่างๆนานา เราลูกจ้างทุกคนหวังที่จะมีความมั่นคงในชีวิต ปัญหาทุกอย่างเราแก้ไขได้ไม่หมด ถ้าผู้ใหญ่ไม่มาดูแลเราบ้าง ตำแหน่งถาวรทุกตำแหน่งของลูกจ้าง ต่างก็ต้องการกันทั้งนั้น ขอให้ท่านช่วยโปรดให้ขวัญและกำลังใจแก่พวกเราด้วย การบรรจุตำแหน่งทุกตำแหน่ง เป็นตำแหน่งถาวร ด้วยเถอะท่าน
    นา นา [16/02/2012 - 12:49:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1373
 • แจ้งลบ
    จากการสอบถามทางวาจา บัดนี้ ทาง สพป.บร 3 ได้ดำเนินการอัพเงินเดือนของครูธุรการ 15,000 บาท แล้ว กำลังอยู่ในช่วงเตรียมเอกสารหลักฐาน ส่วนจะเบิกจ่ายได้ทันสิ้นเดือนกุมภาหรือไม่ ต้องรอการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกที จึงแจ้งข่าวดีมายังพี่น้องธุรการทุกท่านได้ดีใจไปพลางๆก่อน
  .....ประธานธุรการ สพป.บร 3......
  *************
  ข้อความจากเว็บบอร์ด สพป.บร.3 ครับ


    ลูกจ้างชั่วคราว [16/02/2012 - 12:20:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1372
 • แจ้งลบ
    พวกผม พวกดิฉัน เป็นลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ถูกจ้างด้วยเงินอุดหนุน ไม่ใช่เงินงบประมาณ แต่เวลาทำงานไม่ได้จำแนกว่าคุณจะจ้างด้วยเงินอุดหนุนหรือเงินงบประมาณ ทำงานเหมือนกัน หนักเบาเท่ากัน ทำไมเวลาเพิ่มค่าครองชีพ 15000 บาท ต้องแยกเงินอุดหนุนออกจากเงินงบประมาณ ช่วยตอบหน่อย และขอวอนท่านผู้มีอำนาจวาสนาทั้งหลายช่วยหาทางปรับค่าครองชีพ 15000 ให้แก่ลูกจ้างด้วยเงินอุดหนุนได้ ขอบคุณครับ/ค่ะ
    รพ.สุวรรณภูมิ [16/02/2012 - 12:18:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1371
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 1319
  คุณเลือกอภิสิทธิ์จะได้สิ่งต่อไปนี้
  1.ชั่งไข่ขายเป็นกิโล หมดไป 69 ล้าน
  2.ดีแต่พูด ผู้คนทั่วไปให้สมญานาม(ก็จริง)
  3.ค้านทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเรื่อง
  4.ตัวคุณเองก็คงเข้าทำนอง "ยกตนข่มท่าน"
  5.ตัวคุณกับนายกยิ่งลักษณ์ คงเทียบกันไม่ได้ จึงคิดอิษฉา ริษยาเขา เพิ่งทำงานไม่กี่เดือนจะให้เห็นผล 100% คงไม่ถูกใจคุณหรอก ทำใจเป็นกลางหน่อยนายกที่ทำงานหนักคงไม่มีใครเกินนายกยิ่งลักษณ์ จำไว้
    ร้อยเอ็ด [16/02/2012 - 12:10:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1370
 • แจ้งลบ
    พวกเราชาวธุรการขอบรรจุเป็นตำแหน่งที่ถาวร วอนผู้ใหญ่ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ
    ธุรการโรงเรียน [16/02/2012 - 11:32:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1369
 • แจ้งลบ
    เงินเดือนไม่ออกอีกแล้ว รอตกเบิก พ.ย.54 - ก.พ. 55 ที่เขตบอกว่าเงินงวดยังไม่มาเลยทำไงดีที่นี้ต้องกู้เงินมาใช้อีกแล้ว
    ธุรการ 1 สพม.2 [16/02/2012 - 11:08:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1368
 • แจ้งลบ
    อยากให้ท่าน ดร.รังสรรค์ เชียนฉบับที่ 2 จังเลยค่ะ พวกเรารอท่านอยู่ค่ะ
    ธุรการตะวันออก [16/02/2012 - 10:27:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1367
 • แจ้งลบ
    ตาม 1365 และ 1366 น่าจะตอบคำถามได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ
    ธุรการ [16/02/2012 - 10:08:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1366
 • แจ้งลบ
    เจอลิงค์แล้วครับหาจนเจอ http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/260.pdf ลิงค์ตรงของสำนักพัฒนาระบบลริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
    ธุรการ [16/02/2012 - 10:04:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1365
 • แจ้งลบ
    มาตรา 4 ข้อ 1 มีลูกจ้างชั่วคราวด้วยนะครับ http://www.bb.go.th/bbhome/viewextf.asp?x=1&p=%2FFILEROOM%2FCABBBIWEBFORM%2FDRAWER14%2FGENERAL%2FDATA0001%2F00001526.PDF&m=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.+%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%95
    ธุรการ [16/02/2012 - 10:02:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1364
 • แจ้งลบ
    สพป. ไม่เคยบอกหรือชี้ความกระจ่างให้พวกเราเลยค่ะ เราทุกคนรอความจริงว่ารัฐบาลจะให้ 15,000 บาท กับเราหรือเปล่า
    ธุรการตะวันออก [16/02/2012 - 09:40:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1363
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณท่านดร.รังสรรค์ที่ไม่ทอดทิ้งพวกผมครับ
    ธุรการตรัง [16/02/2012 - 09:39:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1362
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 1348
  อย่าใช้คำถามโง่ๆ อีกเลยครับ จะทำให้เพื่อนตำแหน่งเดียวกันเสียหาย ตัวเองอยู่ที่ไหนยังไม่รู้
    สงสารจัง [16/02/2012 - 09:11:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1361
 • แจ้งลบ
    15,000 ไม่มีในโลกหรอก.. มีแต่ 1,500 มากกว่า แผนเชิงนโยบายของรัฐบาล เอาแค่เงินเดือนออกให้ตรงกับข้าราชการก็พอแล้ว.. SP2 หรอ เป็นทางผ่านของข้าราชการสู่ผลงาน เพราะข้าราชการทำแต่ผลานไม่มีเวลาสอน .. อนาคตของไทยของใครนะ (การเมือง/ข้าราชการ/เด็ก) นโยบายลอยลม...
    ครูอัตราจ้าง [16/02/2012 - 09:00:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1360
 • แจ้งลบ
    เมือวานมีคำสั่งออกจากสพปแล้วให้มีการเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวแต่ในคำสั่งไม่เห็นมีธุรการหรืออัตราจ้างที่อยู่ในโครงการ sp2 ม่เฉพาะครู พนักงานราชการและลูกจ้างแท่นั้น สงสัยโดหลอกอีกแล้ว
    ธุรการสี่โรงเรียน [16/02/2012 - 08:43:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1359
 • แจ้งลบ
    รบกวนสอบถามเรื่องการตกเบิกวิทยฐานะค่ะที่จะให้กุมภาให้ไหมคะจะได้วางแผนการบริหารงินได้ถกต้องเพราะลูกต้องเรียนหนังสือค่ะใช้เงินเยอะ
    เบญ [15/02/2012 - 22:31:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1358
 • แจ้งลบ
    1.ช่วยน้ำท่วม
  2.15000
  3.งบประมาณ2556
  นอกนั้นเย็นไม่ใช่นโยบายตอนหาเสียงครับ
    คนรอวิทยะฐานะ30000คน [15/02/2012 - 21:59:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1357
 • แจ้งลบ
    ท่าน ดร.คะเราจะมีโอกาสได้อ่านจดหมายฉบับที่ 2 ไหมคะ หลังการประชุมเมื่อ 13-14 ก.พ. 2555 ท่านมีอะไรจะบอกกล่าวกับพวกเราบ้าง ไม่ว่าข่าวนั้นจะบวกหรือลบพวกเราก็อยากทราบค่ะบางทีข่าวในฉบับที่ 2 อาจจะเป็นคำตอบของหลายๆคำถามในฉบับที่ 1 ก็ได้ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
    ครูปราจีนบุรี 2 [15/02/2012 - 20:44:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1356
 • แจ้งลบ
    สอบถามเงินตกเบิกวิทยฐานะครู คศ.3 ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๓ จะได้รับเงินเมื่อไร (ก.พ.- มี.ค.๕๕ หรือ ต.ค.๕๕) หรือเดือนไหนจะได้ทำใจถูก
    ครูเก่ง [15/02/2012 - 20:05:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1355
 • แจ้งลบ
    เรียนถามท่าน ผอ. ดังนี้ครับ
  1' งบประมาณที่จัดสรร (อุทกภัย) ที่เป็นเงินอุดหนุนให้กับนักเรียน ม.ต้น-ปลาย คนละ 950 บาท นั้น ถามว่า การเบิกจ่ายเหมือนกับงบเรียนฟรี 15 ปี หรือไม่ (รายการเครื่องแบบ อุปกรณ์ และหนังสือ) ขอทราบแนวการดำเนินการด้วยครับ ทุกโรงเรียนยังไม่เข้าใจในการเบิกจ่าย และตอนนี้โรงเรียนก็ใกล้ปิดแล้ว แต่เงินโอนมาแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยครับ ขอบคุณมากครับ
    ครู สพม.41 [15/02/2012 - 18:40:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1354
 • แจ้งลบ
    ครูพี่เลี้ยงได้เงินค่าครองชีพมั้ยค่ะ
    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [15/02/2012 - 17:25:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1353
 • แจ้งลบ
    ได้รับคำสั่งให้เลื่อนวิทยะฐานะเป็น คศ.3 วันที่ 30 ก.ย. 2553 แต่ปัจจุบันนี้ สพม.1 กรุงเทพมหานคร ยังไม่ทำเรื่องตกเบิกให้เลยครับ
    สพม.1 [15/02/2012 - 16:32:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1352
 • แจ้งลบ
    ได้ครับ ได้ตามที่ประกาศไว้ครับอยู่ในระหว่างดำเนินการกรุณารอให้เจ้าหน้าที่เค้าปฏิบัติงานด้วยครับ เห็นใจกันทุกๆฝ่าย ครับ
    ธุรการขอนแก่น เขต 4 [15/02/2012 - 15:57:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1351
 • แจ้งลบ
    สอบถามเรื่องการต่อสัญญาของครูคณิตวิทย์คะ เพราะว่าใกล้จะหมดสัญญาแล้ว ยังไม่มีความแน่นอนด้านการงาน อยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลหน่อยคะ เพราะใกล้หมดสัญญาแล้ว ช่วยทีนะคะ 15000ก้อหมดหวังแล้วอยากต่อสัญญาไปเรื่อยคะ ผู้รู้ตอบด่วยคะ
    ครูวิทย์พิดโลก [15/02/2012 - 15:45:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1350
 • แจ้งลบ
    ถึง 1348
  - ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ ธุรการฯ พี่เลี้ยงเด็กฯ นักการฯในโครงการคืนครูฯ เป็นอัตรา้จ้างในงบประมาณทั้งหมดครับ และมีสิทธิได้เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามวุฒิในแต่ละตำแหน่งงานครับ
    ธุรการ รุ่น แรก [15/02/2012 - 15:43:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1349
 • แจ้งลบ
    ค่อนข้างจะให้รายละเอียดชัดเจนพอสมควรแล้ว่าใครได้รับการปรับเงินเดือนไปถึง 1.5 หมื่นบ้าง แต่ยังไม่เห็นกล่าวถึงกลุ่มครูอัตราจ้างของโรงเรียนสังกัด สอศ.เลยค่ะ ไม่ว่าจะจ้างจากเงินงบประมาณ หรือเงินอื่นใดก็ตาม อยากทราบว่า ครูอัตราจ้างกลุ่มนี้อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับอานิสงฆ์ 1.5 หมื่นหรือเปล่าค๊ะ รบกวนท่าน ดร.รังสรรค์ ช่วยตอบด้วยค่ะ ยังมีครูอัตราจ้างอีกหลายหมื่นคน กำลังรอคำตอบอยู่ค่ะ ทางโรงเรียนต้นสังกัดก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างอะไร รบกวนท่านดร.ช่วยตอบคำถามให้พวกเราได้คลายข้อข้องใจด้วยค่ะ และหากไม่เข้าข่ายที่จะได้ 1.5 หมื่น ก็จะได้ทำใจ หรือออาจจะลาออกไปสอบเป็นลูกจ้าง...สังกัดสพฐ.ดีกว่าค่ะ เพื่อจะได้ 1.5 หมื่น กับเขาบ้าง ปัจจุบันยังรับเงินเดือนที่ 7,940 บาทอยู่ค่ะ สุดท้ายนี้ หวังว่าคงจะได้รับคำตอบจากท่านนะค๊ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
    ครูอัตราจ้าง สอศ. [15/02/2012 - 15:30:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1348
 • แจ้งลบ
    เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการคืนครูฯ จ้างจากเงอนงบประมาณหรือไม่ ใครทราบช่วยไขข้อข้องใจที่ค่ะ
    ธุรการ 4 โรง [15/02/2012 - 15:23:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1347
 • แจ้งลบ
    ตำแหน่งครุพี่เลี้ยงที่สุพรรณ ยังไม่มีข่าวเรื่องการขึ้นเงินเดือนและการต่อสัญญาเลยโรงเรียนไหนได้แล้วบอกด้วยค่ะ
    ครุพี่เลี้ยง [15/02/2012 - 15:20:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1346
 • แจ้งลบ
    ทุกตำแหน่งที่ไม่มีความแน่นอน ย่อมมีความหวังที่จะได้กันทั้งนั้นแหละคะ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานราชการ ครูวิกฤต ธุรการ และอื่นๆ ทำไมข้อสงสัยของธุรการถึงมากกว่า ตำแหน่งอื่น คงเนื่องทั้งประเทศ มีเยอะกว่าตำแหน่งอื่นมั้งคะ แถมบ้างคน มีนายตั้ง 3 คน แหนะ แถม 3 คน ความคิด ทัศนะคติ แตกต่างกันอีก ยิ่งทำให้ทำงานลำบากยิ่งขึ้น แต่ว่ายังมีความหวังเล็กๆน้อยเหมือนตำแหน่งทั่วไปนั้นแหละคะ สรุปแล้วทุกตำแหน่งต่างก็มีความหวังกันทั้งนั้น ส่วนจะเป็นยังไงก็คงแล้วแต่นายเขาจะสั่งแหละคะ ดูๆกันไปคะ ทุกๆตำแหน่ง ก็สู่ๆนะค่ะ อย่าเถียงกันเลย เชื่อว่า มีการศึกษากันทุกคน
    ธุรการอุดร [15/02/2012 - 15:01:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1345
 • แจ้งลบ
    เรียน ผอ.รังสรรค์
  ดิฉันมีข้อสงสัยในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำประมาณราคาและการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ในเรื่องการกำหนดระยะเวลาการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่พัสดุสพป.แจ้งให้กลุ่มนโยบายและแผนกำหนดระยะเวลาการทำงานในประมาณราคา หรือในการจัดสรรงบประมาณทุกครั้ง ถ้ากลุ่มนโยบายจะกำหนดระยะเวลาทำงานของโรงเรียน จะหาเอกสารอ้างอิงการกำหนดระยะเวลาได้จากที่ไหน จะได้ไม่มีปัญหาตามมาว่ากลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้กำหนดระยะเวลาทำงาน
  ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้นะคะ
    เจ้าหน้าที่กลุ่มแผน [15/02/2012 - 14:52:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1344
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1336

  ได้ข่าวว่าครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเงินเดือนจะไม่ออกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายนจริงหรือไม่ครับใครรู้ช่วยตอบทีครับ
  พี่เลี้ยงเด็ก [15/02/2012 - 13:21:14]
  *******ที่โรงเรียนมีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณกุมภา*กันยา มาแล้วนะ
    ออกสิ [15/02/2012 - 14:51:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1343
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณ 1341 มากมายครับ
    ธุรการ รุ่น แรก [15/02/2012 - 14:50:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1342
 • แจ้งลบ
    เอาใหม่ครับ เมื่ีอข้างล่างยาวไปหน่อย
  http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp
    อาร์ต [15/02/2012 - 14:44:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1341
 • แจ้งลบ
    พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ประกาศใช้แล้วจ้าาาา ตามไปดูตามลิงค์

  http://www.bb.go.th/bbhome/viewextf.asp?x=1&p=/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER14/GENERAL/DATA0001/00001526.PDF&m=%BE%C3%D0%C3%D2%AA%BA%D1%AD%AD%D1%B5%D4%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%C3%D2%C2%A8%E8%D2%C2%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%20%BE.%C8.%20%F2%F5%F5%F5

    อาร์ต [15/02/2012 - 14:38:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1340
 • แจ้งลบ
    ถึงความคิดเห็น 1312 ของ สพป.ระยอง2 เค้าต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนถึงเดือนกันยายน 2555 เลยค่ะ แสดงว่าก็ได้ทำงานต่อค่
    ธุรการระยอง [15/02/2012 - 14:28:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1339
 • แจ้งลบ
    ขอคัดลอกความเห็นของคุณธุรการรุ่น1ที่ว่า
  เกิดเป็นคนอยากเป็นใหญ่อย่าใจน้อย
  อะไรนิดอะไรหน่อยหวาดผวา
  หวั่นแม้กระทั้งเสียงนกกา
  วันข้างหน้าจะเป็นใหญ่ได้อย่างไร
  การสื่อสารตรงนี้เพื่อทุกสาระ ผู้ใดเบื่อและคิดว่าไม่เหมาะสม ไม่ชอบใจ ก็ควรเลือกพิจารนาที่จะเสพข้อมูลข่าวสาร อย่ารับไม่ได้กับความเดือดร้อนของผู้อื่น บางคนอาจได้รู้..ได้เห็น..ได้รับฟัง..เรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อ ที่ไม่น่าเกิดจากตรงนี้ เพราะทุกคนสามารถปล่อยความรู้สึกนึกคิดได้อย่างอิสระ ถ้าจำกัดว่าต้องลงชื่อจริง นามสกุลจริง ก็เท่ากับต้องการข้อมูลหลอก เหมือนการรายงานต่างๆที่ทั่วประเทศทำกัน คือดีขอรับ ได้คะรับกระผม มีความรู้แล้วน่าจะสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้
    มองโลกดี [15/02/2012 - 14:19:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1338
 • แจ้งลบ
    เสน่ห์...ธุรการโรงเรียน สู่ความสำเร็จในหน้าที่ที่งดงาม
  1. ยิ้มจากใจ...ยิ้มแย้มแจ่มใส..ได้ใจได้มิตร
  2. ประนม..สวัสดีคะ..ขอบคุณคะ
  3. ก้ม..อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิตย์ รู้จักผู้ใหญ่ รู้จักเด็ก ทำตนให้น่ารัก...
  4. ขาน..มีอะไรให้ช่วยไหมคะ..ขอโทษนะคะ..ขออนุญาตรบกวนเรียนถามหน่อยค่ะ...
  5. การเป็นผู้ให้..ห้ความเคารพ..ให้การช่วยเหลือ..ให้แรงกาย(ไม่เกียงงาน) ให้คำปรึกษา..ให้ความเป็นครู..(แก่เด็กๆในโรงเรียน) ให้แรงใจ ให้ความเมตตา ให้ความเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ความรักสมำ่เสมอกับเพื่อนร่วมงาน เสมอต้นเสมอปลายในการทำความดีในงาน ให้อภัย...(เมื่อพบผู้ใหญ่กว่าอาจทำผิด....)
  "ยิ้ม ประนม ก้ม ขาน การให้" (...ยิ่งใหญ๋ในควมเป็นคนทำงาน.....)
    ธุรการ 3 โรง [15/02/2012 - 14:18:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1337
 • แจ้งลบ
    ธุรการก็คงเหมือนๆกัน สงสัยเงินเดือนเดือนกุมภาพันธ์ คงไม่ออก หรือออกช้าแน่ๆ เพราะทาง สำนักงานเขตฯ มีหนังสือแจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทน มาแล้ว ว่าให้ รอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปรจำปีงบประมาณ 2555 ประกาศใช้ก่อน ....อย่างนี้ก็หมายความว่า เงินเดือนของพวกเราคงจะไม่ได้ออกทันเวลาแน่ๆๆๆ .......ชีวิตหนอชีวิต ...เหนื่อยจังชีวิตลูกจ้างชั่วคราว
    เซนต์เดือนสาม (เซนต์ไว้..เซนไว๊) [15/02/2012 - 14:00:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1336
 • แจ้งลบ
    ได้ข่าวว่าครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเงินเดือนจะไม่ออกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายนจริงหรือไม่ครับใครรู้ช่วยตอบทีครับ
    พี่เลี้ยงเด็ก [15/02/2012 - 13:21:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1335
 • แจ้งลบ
    เงินเดือน ปโทยังงัยครับมีเกณฑ์อะไรหรือเปล่า
    ป โท [15/02/2012 - 13:14:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1334
 • แจ้งลบ
    ดร.รังสรรค์ สู้ๆๆ
    otto [15/02/2012 - 13:08:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1333
 • แจ้งลบ
    1330
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค่ะ
  ขอให้เป็นจริงอย่างที่บอกนะค่ะ
    ครูพี่เลี้ยง [15/02/2012 - 13:07:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1332
 • แจ้งลบ
    ถึง 1327 แรงไปไหม เค้าเป็นใคร คุณเป็นใคร
  ขอโทษนะคะดร.รังสรรค์ ที่โพสข้อความไม่เหมาะสม รับไม่ได้จริงๆ คะ
    ผู้ที่ไม่เห็นด้วย [15/02/2012 - 13:04:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1331
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับความคิดเห็น 1315 ค่ะ เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลย
    ธุรการสุรินทร์ [15/02/2012 - 13:04:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1330
 • แจ้งลบ
    - ครูอัตราจ้างฯ และธุรการโรงเรียนได้ 15000 พี่เลี้ยงเด็กฯ และนักการฯ ได้ 9000 ตาม ระเบียบกระทรวงคลังฯ และ สพร. ได้ส่งหนังสือถึง สพป. และ สพม. ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศใ้ห้ทำเรื่องเบิกจ่ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ
  - ส่วนครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ ก็ได้ 15000 เหมือนกันครับ
  - เพราะฉะนั้น หยุดถาม หยุดทะเลาะ หยุดว่ากันได้แล้วครับ แล้วทำงาน สิ้นเดือนก็รับเงินครับ(ตกเบิกด้วย)
    ธุรการ รุ่น แรก [15/02/2012 - 12:59:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1329
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร.รังสรรค์
  ข้าพเจ้ารับผิดชอบงบประมาณของ ร.ร. อยากให้ท่านช่วยตรวจสอบบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบเงินอุดหนุน(เรียนฟรี 15 ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ว่า ทำไมจำนวนนักเรียนของโรงเรียนเพิ่มขึ้น แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง โดยเฉพาะรายการค่าหนังสือเรียน และกรุณาตรวจสอบด้วยว่า สพฐ.ได้จัดสรรงบดังกล่าวข้างต้นของภาตเรียนที่ 1/2554 เพิ่มเติมให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2554 แล้ว ทำไมจึงมีการเพิ่ม-ลดในภาคเรียนที่ 2/2554อีก ซึ่งเมื่อตรวจสอบทั้ง 5 รายการแล้ว พบว่าข้อมูลการจัดสรรตรงกับที่จัดสรรเพิ่มเติมให้ ร.ร.ยกเว้นรายการค่าหนังสือเรียนที่ติดลบเกือบทุกโรงเรียน (ตอนที่จัดสรรเพิ่มเติม รายการค่าหนังสือเรียนก็จัดสรรผิดครับ) กรุณาช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
    ครูการเงิน [15/02/2012 - 12:57:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1328
 • แจ้งลบ
    ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ ของท่าน ดร.รังสรรค์ 6 ข้อ(ข้างต้น)
  มีมากมายทั้งวิจัยเดี่ยวและงานวิจัยเชิงอภิมาน(Meta-analysis) ก็ยืนยันผลวิจัยทำนองนี้ แต่ไฉนเรายังแก้ปัญหาซ้ำซากไม่ตกสักที ฉงนฉงายจริงๆ
  (ผมว่า ลองใช้คู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาส หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นิตยสารแนว ซีเคร็ต มาประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติ หรือปฏิบัติธรรม คอร์ส 8 วัน 7 คืน, 5 วัน, 3 วัน ให้กับกระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน หรือ เริ่มที่ สพฐ. ก่อนก็ได้ โดยเริ่มที่ สำนักฯ , สำนักงานเขตพื้นที่ฯ อาจเริ่มที่ ผอ.เขต , ต่อด้วย รองฯ ฯลฯ และถ้าโครงการนี้ดี ก็ขยายไปยัง โรงเรียน โดยต่อด้วย ผอ.โรงเรียน , รองฯ คุณครูทุกท่าน ฯลฯ น่าลองนะครับท่าน)
    แผน [15/02/2012 - 11:57:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1327
 • แจ้งลบ
    เรียก...พี่... ได้ไหม แล้วพี่จะให้กินขนม 15000
  สงสัยต้องเรียกอีปูเน่า ว่าพี่ซะแล้ว
    อีปูเน่า [15/02/2012 - 11:48:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1326
 • แจ้งลบ
    ที่บอกว่าไม่ได้ 15000 ไม่มีผลกระทบนั้นไม่ใช่เลย มีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศไปแล้ว เนื่องจากทำให้พ่อค้าแม่ค้าพากันขึ้นราคาสินค้านำไปก่อนแล้ว ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ถ้าประกาศว่าจะขึ้นให้แล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดอันนี้รัฐบาลรับผิดชอบไปเต็มๆ ในส่วนของการจ้างนอกงบและในงบก็ต้องใช้มาตรการเดียวกัน ทั้งรัฐและเอกชน ตามที่ได้ประกาศนโยบายหาเสียงไว้ ไม่งั้นเกิดผลกระทบแน่นอนกับคนที่ไม่ได้ขึ้นค่าแรง เหมือนทำงานเท่าเดิมแต่เงินเดือนลดลงประมาณ 30 %
    ธุรการ สพป.สพ.1 [15/02/2012 - 11:22:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1325
 • แจ้งลบ
    สรุปก็อยากได้เพิ่มทุกคนแหละ

  ไม่รู้จะว่ากันทำไม ไม่เข้าใจ
    รอเงียบๆดีที่สุด [15/02/2012 - 10:08:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1324
 • แจ้งลบ
    อย่างเราก็ไม่รู้ว่า ได้ 15,000 บาทหรือเปล่า เพราะ ผอ. โรงเรียนที่ 1 บอกว่า ครูธุรการกับครูพี่เลี้ยงเขาไม่ได้ขึ้นเงินค่าครองชีพให้ แต่ ผอ.โรงเรียนที่ 2 บอกว่า ได้แน่นอน เพราะเขาบอกว่าจ้างตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป ขอให้ได้ทัีเถอะ จะได้เก็บเงินเพื่อไปแต่งงาน
    สับสนในชีวิต [15/02/2012 - 09:57:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1323
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1321

  มรรคาสู่ความเจริญ
  อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา อย่าเสวนาคนชั่ว อย่ามั่วอบายมุข อย่า่ชิงสุกก่อนห่าม อย่าพร่ามก่อนทำ อย่ารำก่อนเพลง อย่าข่มเหงผู้น้อย อย่าคอยแต่ประจบ อย่าคบแต่เศรษฐี อย่าดีแต่ตัว อย่าชั่วแต่คนอื่น อย่าฝืนกฏระเบียบ อย่าเอาเปรียบสังคม อย่าชื่นชมคนผิด อย่าคิดเอาแต่ได้ อย่าให้ร้ายคนดี อย่ากล่าววจีมุสา อย่านินทาพระ(นินทา)เจ้า อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์ อย่ามีสุขจนลืมตัว อย่าเกรงกลัวงานหนัก อย่าพิทักษ์พาลชน และอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี.
  อ่านซะนะ [14/02/2012 - 21:00:08]
  ****ทำได้ไม่ครบอ่ะยอมรับ รัก โลภ โกรธ หลง ยังปลงไม่ได้ *****
    อ่านแล้วมีใครทำได้ครบตามนี้บ้าง สาธุๆ [15/02/2012 - 09:26:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1322
 • แจ้งลบ
    ขค.1321 ถูกใจโคตรๆ เมื่อก่อนได้เงินแค่น้อยนิดก็อยู่กันได้ แค่มีข่าวว่าจะได้เงินเป็น 15000 9000 ทำเป็นเดือดร้อนกัน ปลงเสียบ้างถ้าได้ มันก็จะได้
  อย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่
    แค่ผ่านมา [15/02/2012 - 09:04:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1321
 • แจ้งลบ
    มรรคาสู่ความเจริญ
  อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา อย่าเสวนาคนชั่ว อย่ามั่วอบายมุข อย่า่ชิงสุกก่อนห่าม อย่าพร่ามก่อนทำ อย่ารำก่อนเพลง อย่าข่มเหงผู้น้อย อย่าคอยแต่ประจบ อย่าคบแต่เศรษฐี อย่าดีแต่ตัว อย่าชั่วแต่คนอื่น อย่าฝืนกฏระเบียบ อย่าเอาเปรียบสังคม อย่าชื่นชมคนผิด อย่าคิดเอาแต่ได้ อย่าให้ร้ายคนดี อย่ากล่าววจีมุสา อย่านินทาพระ(นินทา)เจ้า อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์ อย่ามีสุขจนลืมตัว อย่าเกรงกลัวงานหนัก อย่าพิทักษ์พาลชน และอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี.
    อ่านซะนะ [14/02/2012 - 21:00:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1320
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร.รังสรรค์ เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพฯ จะปิดภาคเรียนอีกไม่กี่วันข้างหน้า เงินยังไม่โอนให้กับโรงเรียนเลยติดขัดตรงไหนขอให้ท่านติดตามให้โดยด่วน เพราะโครงการนี้เป็นโครงการของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน สพฐ.โดยสำนักนโยบายและแผนเป็นรับผิดชอบโดยตรง จะต้องดำเนินการให้เร็วทันกับ วันเวลาโรงเรียนจะเปิดภาคเรียนในสัปดาห์แรกหรืออย่างช้าในเดือนแรกของภาคเรียนนั้น ขอให้ท่านได้เร่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยด่วน เพื่อที่โรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติเขาไม่เดือนร้อนต้องไปหาเงินยืมมาสำรองจ่ายก่อน
    โรงเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพฯ [14/02/2012 - 19:09:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1319
 • แจ้งลบ
    ประชาชนคนไทย รู้สึกเสียใจที่เลือกยิ่งลักษณ์ โอกาสหน้า เชิญทุกท่านเลือกอภิสิษฐ์ เป็นนายก พอกันทีสำหรับยิ่งลักษณ์ นี่ละหนาที่เขาเรียกว่า มารยาหญิง 1000000 เล่มเกวียน
  PP [14/02/2012 - 11:05:09]

  ดิฉันก็ประชาชนชาวไทย ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยที่เลือกคุณยิ่งลักษณ์ เพราะดิฉันเลือกคุณยิ่งลักษณ์ คนทำงาน
    คนผ่านมา [14/02/2012 - 19:02:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1318
 • แจ้งลบ
    เงินเดือน 15000 พวกลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้หรอกนะคะ เลิกฝันลมๆแล้งๆสักทีเหอะค่ะ เค้าให้แต่ข้าราชการ พวกเจ้าไม่ได้เป็นราชการอย่าหวังว่าจะได้เลยนะคะ ได้เท่าไรก็เท่านั้นนะคะ ไม่พอใจก็ลาออกไปเลยค่ะ
  ครูบรรจุใหม่ [14/02/2012 - 11:23:30]
  มึงสอนที่ไน๋วะ [14/02/2012 - 14:55:28]

  ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยนะค่ะ มารยาทคุณแย่มาก ๆ ไม่น่ามีการศึกษานะค่ะ
    คนผ่านมา [14/02/2012 - 18:56:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1317
 • แจ้งลบ
    ดิฉันเป็นธุรการที่ทำงาน2โรงเรียน คือ โรงเรียน1และโรงเรียน2(นามสมมุติ) โดยมีการกำหนดให้ดิฉันไปทำงานวันจันทร์และอังคารในโรงเรียนที่ 1 ส่วนวันพุธ-ศุกร์ทำงานโรงเรียนที่ 2 แต่เนื่องด้วยดิฉันมีชื่อเป็นคณะกรรมการในการเปิดซองซึ่งตรงกับวันจันทร์ แต่ดิฉันต้องเขียนใบลาในขณะที่ทำงาน เพราะผอโรงเรียนที่1 ไม่ยอมให้สลับวัน อย่างนี้ดิฉันมีความผิดด้วยเหรอค่ะ
    ไม่ยุติธรรม [14/02/2012 - 17:33:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1316
 • แจ้งลบ
    เราก็ตำแหน่งธุรการเหมือนกัน
  อ่านๆมา รู้สึกว่าพวกท่านๆธุรการเรียกร้องมากเกินไป อยากให้พวกท่านๆ อยู่เงียบๆดูความเคลื่อนไหวดีกว่าไหม อย่างที่ท่านความคิดเห็นที่1315 ว่า มันจะสร้างความรำคาญและภาพลักษณ์ที่แย่ๆ แล้วมันจะส่งผลเสียแก่พวกท่านๆเองนะ ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วย...
    ธุรการเช่นกัน [14/02/2012 - 16:36:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1315
 • แจ้งลบ
    เรียน น้องๆครับ ผมติดตามอ่านเว็ปไซต์นี้มา 2-3ปีกว่าแล้วครับ เมื่อก่อนไว้สำหรับชาวแผนงานได้แสดงความคิดเห็น ถามปัญหาในการบริหารงาน มาช่วงหลังก็จะถามมากเรื่องวิทยฐานะปนกับเรื่องแผนงานและเรื่องทั่วๆไปบ้าง มาระยะหลังๆนี้ ผมแปลกใจมากจะมีถามแต่ครูธุรการ ครูอัตราจ้าง และครูวิทย์-ครูคณิต ถามซำๆซากๆ เป็นคำถามที่คงจะทำให้ท่านดร.รังสรรค์ อาจะเบื่อหน่ายก็เป็นได้ เพราะมันไม่ร้จะตอบสักกี่ครั้ง เรียกร้องเรื่องตำแหน่งที่ถาวรทั้งที่ท่านก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และถามเรื่องเงิน15,000 บาท ท่านก็ตอบซ้ำแล้วซ้ำอีก และคนที่เข้ามาอ่านก็คงมีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน ขอให้น้องครูได้พิจารณาเอาเองว่าจะเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่ามันจะเป็นผลเสียกับน้องๆเอง ผมไม่อยากให้ผู้ใหญ่เขาเบื่อหน่ายเสียก่อนเพราะจะเป็นผลเสียต่อน้องๆเอง ผมให้ความเห็นแค่นี้แหละจะเชื่อหรือไม่ก็ใช้วิจารณญานเอาเองนะครับ
    ครูใหญ่ [14/02/2012 - 16:14:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1314
 • แจ้งลบ
    หนูเรียนจบป.บัณฑิตแล้วค่ะแต่ขาดประสบการณ์สอน1 ปี แต่ทางสพฐ.มีคำสั่งห้ามธุรการสอน แล้วแบบนี้จะเอาประสบการณ์ที่ไหนไปยื่นขอใบประกอบฯละค่ะ แล้วทางคุรุสภาบอกว่าต้องแนบสัญญาจ้างตำแหน่งครูผู้สอนแล้วแบบนี้ธุรการมีแต่สัญญาจ้างตำแน่งธุรการแบบนี้จะทำอย่างไรดีคะ หนูว่า สพฐ.ทบทวนคำสั่งใหม่ดีไหมคะ
    ธุรการโรงเรียน [14/02/2012 - 16:10:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1313
 • แจ้งลบ
    อยากถามท่านว่า เรื่องที่จะไม่จ้างครูวิกฤษในปีงบประมาณ55 เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ กลุ้มใจจิงๆเลยค่ะ
    ครูอัตรจ้าง [14/02/2012 - 15:54:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1312
 • แจ้งลบ
    ธุรการสุพรรณต่อสัญญาแค่เดือนมกราคม ของเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่ได้ต่อเลย เขตไหนเป็นแบบนี้บ้าง
    ธุรการสุพรรณ [14/02/2012 - 15:48:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1311
 • แจ้งลบ
    http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/260.pdf เปิดดูแล้วดีใจมากเลย
    ธุรการ 1 สพม.2 [14/02/2012 - 15:14:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1310
 • แจ้งลบ
    เห็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่งานการเขตแล้วครับว่าให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) โดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการจาก สพร.
    ธุรการ 1 สพม.2 [14/02/2012 - 15:13:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1309
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1300
  วันนี้มีหนังสือมาทางโรงเรียนให้หยุดการจ้างครูพี่เลี้ยงค่ะหนูก็เลยเกิดการสงสัยว่าจะเกี่ยวกับ ครูsp2หรือเปล่าอยากรู้ว่าจะมีสัญญต่อหรือเปล่าค่ะกลัวมากเลยค่ะเพราะต้องเลี้ยงครอบครัวที่กำลังจะเกิดมาใหม่อีกค่ะ
  ครูวิทย์ [14/02/2012 - 13:30:57]
  *******แต่ที่โรงเรียนมีหนังสือแจ้งจัดสรรเงินเพื่อจ้างครูพี่เลี้ยงต่อถึงกันยายน นะค่ะ*********
    แจ้ง [14/02/2012 - 15:08:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1308
 • แจ้งลบ
    เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายขอบฟ้า
  ขอให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นจงมีแต่ความสุขในวันนี้ 14 กุมภา
    ธุรการ [14/02/2012 - 15:01:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1307
 • แจ้งลบ
    เงินเดือน 15000 พวกลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้หรอกนะคะ เลิกฝันลมๆแล้งๆสักทีเหอะค่ะ เค้าให้แต่ข้าราชการ พวกเจ้าไม่ได้เป็นราชการอย่าหวังว่าจะได้เลยนะคะ ได้เท่าไรก็เท่านั้นนะคะ ไม่พอใจก็ลาออกไปเลยค่ะ
  ครูบรรจุใหม่ [14/02/2012 - 11:23:30]
    มึงสอนที่ไน๋วะ [14/02/2012 - 14:55:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1306
 • แจ้งลบ
    ขอตอบครูพี่เลี้ยงทุกคำถามเรื่องเงินเดือน 15,000 บาท ไม่ได้รับนะ แต่คุณจะได้รับ 9,000 บาท เพราะตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเขารับตั้งแต่วุฒิม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป ถึงคุณจะมีวุฒิ ถึง ปริญญาเอก ก็ได้ 9,000 บาท ช่วยศึกษาให้ดี เขามีกฎ ระเบียบอยู่ เน้น ครูพี่เลี้ยงรับวุฒิ ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป ถ้าท่านอยากได้ 15,000 บาท ต้องเปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือครูอัตราจ้าง นะคะ ทำความเข้าใจด้วยค่ะ
    ครูพี่เลี้ยง อยากบอกเพื่อนด้วยกัน [14/02/2012 - 14:27:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1305
 • แจ้งลบ
    เขตไหนได้ 15000 9000 ช่วยคอนเฟริมหน่อยครับพี่น้องขอบคุณครับพี่น้อง
    ไขฮู้ครับ [14/02/2012 - 14:19:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1304
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร.รังสรรค์ ที่เคารพค่ะ หนูอยากถามท่านว่า ธุรการไม่มีหน้าที่สอน จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพหรือเปล่าค่ะ
    ธุรการ [14/02/2012 - 14:07:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1303
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร. หนูขอให้ท่านช่วยธุรการให้เป็นตำแหน่งที่ถาวรให้ได้น่ะค่ะ
    ธุรการ [14/02/2012 - 14:04:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1302
 • แจ้งลบ
     -ธุรการ สพป.ชัยภูมิ ทุกเขต ทำสัญญาถึง กันยายน 55 ทุกคน ครับ มีเขตไหนบ้าง ที่ทำสัญญา ถึง มีนาคม 55
    ธุรการ รุ่น แรก [14/02/2012 - 13:59:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1301
 • แจ้งลบ
    ข้าราชการครู อัตราจ้างครู ได้ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพรวมเป็น 15,000. บาท ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง ได้ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ รวม 9,000 บาท สิ้นเดือนกพ.55 จะได้รับหรือยังครับ
    เงิน ช่วยค่าครองชีพ [14/02/2012 - 13:34:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1300
 • แจ้งลบ
    วันนี้มีหนังสือมาทางโรงเรียนให้หยุดการจ้างครูพี่เลี้ยงค่ะหนูก็เลยเกิดการสงสัยว่าจะเกี่ยวกับ ครูsp2หรือเปล่าอยากรู้ว่าจะมีสัญญต่อหรือเปล่าค่ะกลัวมากเลยค่ะเพราะต้องเลี้ยงครอบครัวที่กำลังจะเกิดมาใหม่อีกค่ะ
    ครูวิทย์ [14/02/2012 - 13:30:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1299
 • แจ้งลบ
    เมื่อไรโรงเรียนจึงจะได้ครูคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ30กย.2554 อัตรากำลังขาดครูครับ
    รอคืนอัตราครูเกษียณ30กย.54 [14/02/2012 - 13:28:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1298
 • แจ้งลบ
    ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ก่อน 30 ธ.ค.53 พรบ.งบประมาณปี2555มีผลบังคับใช้แล้ว สิ้นเดือนกพ.55 ตกเบิกได้หรือยังครับ
    คุณครูคศ3รอตกเบิก [14/02/2012 - 13:23:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1297
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1286

  เงินเดือน 15000 พวกลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้หรอกนะคะ เลิกฝันลมๆแล้งๆสักทีเหอะค่ะ เค้าให้แต่ข้าราชการ พวกเจ้าไม่ได้เป็นราชการอย่าหวังว่าจะได้เลยนะคะ ได้เท่าไรก็เท่านั้นนะคะ ไม่พอใจก็ลาออกไปเลยค่ะ
  ครูบรรจุใหม่ [14/02/2012 - 11:23:30]
  ***สมกับบรรจุใหม่จริงๆ****
  ความคิดเห็นที่ 1287

  ขอบคุณสำหรับข่าวดีน่ะค่ะ ค่อยสบายใจหน่อยว่าลูกจ้างชั่วคราวได้แน่นอน 10000%
  http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/260.pdf
  ใครเป็นลูกจ้างชั่วคราวดูหน้า 5 ของหนังสือฉบับนี้น่ะค่ะ น่ะค่ะ ช่องล่างสุด เงินเดือนใหม่ 1 ม.ค. 55 9140 เพิ้ง
  ดีใจจริงๆ [14/02/2012 - 11:24:51]


  เขาก็โพสต์ให้ดูแล้วว่าได้ ลองเข้าไปดูไปอ่านก่อนค่อยโพสต์ เราเข้าไปดุแล้ว ก็เป็นหนังสือจาก สพร. จริง ๆ อ่านแล้วรู้สึกดีใจเหมือนกันที่ชาวอัตราจ้างทุกคนจะได้มีเงินเพิ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอบคุณที่แจ้งข่าวสาร เขาไม่ได้มั่ว อุตส่าห์หาข่าวดีๆ มาให้พวกเรา
    ขอบคุณจริงๆ [14/02/2012 - 13:07:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1296
 • แจ้งลบ
    จะ เงินเดือน+ค่าครองชีพ 15000 บาท หรือว่าตำแหน่งถาวร ก็ดี ว่าแต่ว่า สิ้นเดือนมีนาคม 2555 เค้าจะต่อสัญญาให้ไหม พี่น้องครับ แล้วเงินเดือนเดือนกุุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เค้าจะมีเงินมาจ่ายเงินเดือนพวกเราไหม น่าคิดนะพี่น้อง (คิดแล้วก็เหนือย หนอชีวิตลููกจ้าง)....หรือจะเป็นแบบบุพเฟ่ (หายกินเอง) หรือป่าว ถึงจะมีสัญญาจ้างแต่ความแน่นอนตามอายุสัญญาไม่มีเลย ....งานหนักไม่เหนื่อย ไม่มีงานสิเหนื่อยกว่า
    ชีวิตลูกจ้าง [14/02/2012 - 13:01:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1295
 • แจ้งลบ
    http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/download/article/article_20120209073259.pdf
    gg [14/02/2012 - 12:54:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1294
 • แจ้งลบ
    ไม่ได้ 100% ไ่ม่สังกัดรัฐ
    ไ่ม่ได้ [14/02/2012 - 12:46:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1293
 • แจ้งลบ
    เรียนถาม ดร.รังสรรค์ ค่ะ
  ดิฉันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองฯ แห่งหนึ่งค่ะ ตอนนี้รับค่าจ้าง 7950 บาท เงินเพิ่มฯอีก 1500 บาท รับเงินเดือนทั้งสิ้น 9450 บาท มิทราบว่าอัตราใหม่ดิฉันจะได้รับเงินเดือนเพิ่มรึป่าวค่ะ และเพิ่มอีกเท่าไรค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ
    พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลเมืองฯ [14/02/2012 - 12:06:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1292
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณมากๆนะค่ะที่ให้ข้อมูลเรา
    สพป.นฐ.2 [14/02/2012 - 11:48:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1291
 • แจ้งลบ
    # ความคิดเห็นที่ 1290
  แจ้งลบ
  ความคิดเห็นที่ 1287
  แจ้งลบ
  ขอบคุณสำหรับข่าวดีน่ะค่ะ ค่อยสบายใจหน่อยว่าลูกจ้างชั่วคราวได้แน่นอน 10000%
  http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/260.pdf
  ใครเป็นลูกจ้างชั่วคราวดูหน้า 5 ของหนังสือฉบับนี้น่ะค่ะ น่ะค่ะ ช่องล่างสุด เงินเดือนใหม่ 1 ม.ค. 55 9140 เพิ้ง
  ดีใจจริงๆ [14/02/2012 - 11:24:51]

  ข้อมูลมั่วหรือป่าว 1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54 ไม่ใช้เงินเดือน 7940 เหรอ ทำข้อมูลมาหลอกให้เราดีใจหรือป่าว

  เอามาจากเวบ สพร ค่ะ http://personnel.obec.go.th/personnel/

  หนังสือวันที่ 14 ก.พ. 2555 เรียน เจ้าหน้าที่งานเงินเดือน สพท.ทุกเขต/สศศ. เปิดอ่าน [โดย : สพร.1]

  ก็ไม่รู้ว่ามั่วหรือเปล่าน่ะค่ะ แต่เราโหลดมาจากที่นี่จริงๆ
    ธุรการ [14/02/2012 - 11:38:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1290
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1287
  แจ้งลบ
  ขอบคุณสำหรับข่าวดีน่ะค่ะ ค่อยสบายใจหน่อยว่าลูกจ้างชั่วคราวได้แน่นอน 10000%
  http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/260.pdf
  ใครเป็นลูกจ้างชั่วคราวดูหน้า 5 ของหนังสือฉบับนี้น่ะค่ะ น่ะค่ะ ช่องล่างสุด เงินเดือนใหม่ 1 ม.ค. 55 9140 เพิ้ง
  ดีใจจริงๆ [14/02/2012 - 11:24:51]

  ข้อมูลมั่วหรือป่าว 1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54 ไม่ใช้เงินเดือน 7940 เหรอ ทำข้อมูลมาหลอกให้เราดีใจหรือป่าว
    ยังรอ 15000 [14/02/2012 - 11:33:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1289
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1287
  แจ้งลบ
  ขอบคุณสำหรับข่าวดีน่ะค่ะ ค่อยสบายใจหน่อยว่าลูกจ้างชั่วคราวได้แน่นอน 10000%
  http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/260.pdf
  ใครเป็นลูกจ้างชั่วคราวดูหน้า 5 ของหนังสือฉบับนี้น่ะค่ะ น่ะค่ะ ช่องล่างสุด เงินเดือนใหม่ 1 ม.ค. 55 9140 เพิ้ง
  ดีใจจริงๆ [14/02/2012 - 11:24:51]

  พิมพ์ตกหล่นค่ะ เงินเดือนใหม่ 9140+ค่าครองชีพ 5860 ค่ะ
    ดีใจจริงๆ [14/02/2012 - 11:26:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1288
 • แจ้งลบ
    สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับ คุณอา ดร.รังสรรค์ ขอให้มีแต่คนรักคนชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มใจ ให้กับพวกเราชาวธุรการ อย่างนี้ตลอดไปนะครับท่าน
    ธุรการ สกลนคร เขต 3 [14/02/2012 - 11:25:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1287
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณสำหรับข่าวดีน่ะค่ะ ค่อยสบายใจหน่อยว่าลูกจ้างชั่วคราวได้แน่นอน 10000%
  http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/260.pdf
  ใครเป็นลูกจ้างชั่วคราวดูหน้า 5 ของหนังสือฉบับนี้น่ะค่ะ น่ะค่ะ ช่องล่างสุด เงินเดือนใหม่ 1 ม.ค. 55 9140 เพิ้ง
    ดีใจจริงๆ [14/02/2012 - 11:24:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1286
 • แจ้งลบ
    เงินเดือน 15000 พวกลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้หรอกนะคะ เลิกฝันลมๆแล้งๆสักทีเหอะค่ะ เค้าให้แต่ข้าราชการ พวกเจ้าไม่ได้เป็นราชการอย่าหวังว่าจะได้เลยนะคะ ได้เท่าไรก็เท่านั้นนะคะ ไม่พอใจก็ลาออกไปเลยค่ะ
    ครูบรรจุใหม่ [14/02/2012 - 11:23:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1285
 • แจ้งลบ
    เเล้วเเต่เขตจะดำเนินการนะครับ ได้ไม่ได้ สำหรับลูกจ้างประจำชั่วคราว เเต่ข้าราชการได้100%ครับ
    เเล้วเเต่เขตจะดำเนินการ [14/02/2012 - 11:18:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1284
 • แจ้งลบ
    ประชาชนคนไทย รู้สึกเสียใจที่เลือกยิ่งลักษณ์ โอกาสหน้า เชิญทุกท่านเลือกอภิสิษฐ์ เป็นนายก พอกันทีสำหรับยิ่งลักษณ์ นี่ละหนาที่เขาเรียกว่า มารยาหญิง 1000000 เล่มเกวียน
    PP [14/02/2012 - 11:05:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1283
 • แจ้งลบ
    สพป.เชียงราย เจ้าหน้าเป็นผู้หญิงหมด คัดหน้าตาไม่เชื่อไปเที่ยวดูนะครับ สวยด้วยใส่กระโปงสั้น นั่งเล่นเฟตบุคทุกวัน
    สพป เชียงราย [14/02/2012 - 11:02:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1282
 • แจ้งลบ
    ข่าวดีค่ะ
  http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/260.pdf
    ธุรการ [14/02/2012 - 10:59:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1281
 • แจ้งลบ
    ดีใจจังปีนี้น้ำท่วมอีกหละครับ ขอให้ท่วมกรุงเทพเยอะๆ นะครับโดยเฉพาะคนที่พูดเเล้วทำไม่ได้ให้น้ำท่วมหมดเลยนะครับทั้งกระทรวงยิ่งดี
    ดีใจจัง [14/02/2012 - 10:59:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1280
 • แจ้งลบ
    ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป แล้วใครเล่าใครจะอยากทำดี ว่าป่าว
    pp [14/02/2012 - 10:50:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1279
 • แจ้งลบ
    15000 ได้เฉพาะ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้่างประจำ เดี่ยวไม่นานรัฐบาลก็ตั้งเงื่อนใขเองผมโดนหละครับ ผมเป็นข้าราชการครูที่ได้รับค่าครองชีพเเ่ต่ไม่ถึง 15000 ได้เเค่ 11820 เเค่นี้ครับ เขตบอกว่าเพดานเงินเดือนอยุ่เเค่นี้ ไม่สามารถได้ค่าครองชีพ15000 ได้
    15000 ไม่ได้ 100% [14/02/2012 - 10:47:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1278
 • แจ้งลบ
    ความจริง100% วันนี้มีหนังสือเเจ้งเงินค่าครองชีพมาโรงเรียนผม ครับ เเจ้งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 15000 ผมเป็นข้าราชการครู ครับพึ่งบรรจุได้5เดือนครับ ผมได้เงินเดือน 10,020 บาท ครับ เพิ่มก็ดีใจที่จะได้เพิ่มค่าครองชีพ 15000 ครับ เเต่ทางสำนักงานเขตเเจ้งว่าผมจะได้เงินค่าครองชีพ1800บาทครับ รวม11820 บาทครับ ทางสำนักงานเขตเเจ้งผมว่าเงินเดือนประจำของข้าราชการขั้นเงินเดือนครุผู้ช่วยพอดีผมพึ่งบรรจุได้5เดือน ฐานเงินเดือนจะขึ้นได้เเค่ 11820 บาทครับ อย่างนี้มันหลอกกันนิครับ 15000 ผมว่าปริญาตรีที่เป็นลูกจ้างคงไม่ได้หรอกครับ 15000 จะเพิ่มได้เเค่ 11820 บาทเเค่นั่นเเหละอันที่จริงผมก็เคยเห็นประกาศอยุ่นะครับ ว่าจะเพิ่มให้ปริญาตรี 11820 บาท ขนาดผมบรรจุเป็นข้าราชการผมยังไม่ได้ 15000 เเล้วลูกจ้างชั่วคราวประจำ พนักงานราชการ จะได้หรอครับ 15000 จะได้เเค่10000 กว่านี้เเหละครับไม่ถึง15000
    ประสบการณ์โดยตรงครับ [14/02/2012 - 10:40:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1277
 • แจ้งลบ
    เมื่อเช้า วันที่14 กพ.2555 เปิดเว็บเข้า สพฐ. เจอ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก กำลังบรรยาย ในการประชุมสัมมนาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ท่านพูดเรื่องเงิน 15000 ว่า ครม.อนุมัติเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำ แต่หนังสือคลัง อนุมัติถึง ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ (งบดำเนินการถ้าจำไม่ผิด) ท่านบอกว่า ทาง สพฐ.จะต้องทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางก่อน เหมือนคราวที่ขึ้นเงินเดือน 5% โดยใช้เงิน สพฐ. ผมคิดว่าเดี๋ยวท่านก็คงมาแจ้งเราในจดหมายฉบับต่อไปแน่ ...ขอบคุณท่าน ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ช่วยเหลือเรามาตลอด...(สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับท่าน)
    ธุรการโรงเรียน [14/02/2012 - 10:36:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1276
 • แจ้งลบ
    วันนี้มีหนังสือเเจ้งเงินค่าครองชีพมาโรงเรียนผมโรงเรียนเทพศรินทร์ ครับ เเจ้งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 15000 ผมเป็นข้าราชการครู ครับพึ่งบรรจุได้5เดือนครับ ผมได้เงินเดือน 10,020 บาท ครับ เพิ่มก็ดีใจที่จะได้เพิ่มค่าครองชีพ 15000 ครับ เเต่ทางสำนักงานเขตเเจ้งว่าผมจะได้เงินเดือน1800บาทครับ รวม11820 บาทครับ ทางสำนักงานเขตเเจ้งผมว่าเงินเดือนประจำของข้าราชการขั้นเงินเดือนครุผู้ช่วยพอดีผมพึ่งบรรจุได้5เดือน ฐานเงินเดือนจะขึ้นได้เเค่ 11820 บาทครับ อย่างนี้มันหลอกกันนิครับ 15000 ผมว่าปริญาตรีที่เป็นลูกจ้างคงไม่ได้หรอกครับ 15000 จะเพิ่มได้เเค่ 11820 บาทเเค่นั่นเเหละอันที่จริงผมก็เคยเห็นประกาศอยุ่นะครับ ว่าจะเพิ่มให้ปริญาตรี 11820 บาท ขนาดผมบรรจุเป็นข้าราชการผมยังไม่ได้ 15000 เเล้วลูกจ้างชั่วคราวประจำ พนักงานราชการ จะได้หรอครับ 15000 จะได้เเค่10000 กว่านี้เเหละครับ
    ประสบการณ์โดยตรงครับ [14/02/2012 - 10:34:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1275
 • แจ้งลบ
    แนะนำให้เปิดผนึกฉบับที่ 2 เลยค่ะ ตอบข้อข้องใจกันให้หมด แล้วงดการแสดงความคิดเห็นใดใด ทั้งสิ้น หรือไม่ก็ จัดทำระบบใหม่ให้ ล็อคอิน เข้าสู่ระบบก่อเข้าใช้งาน มีการสมัครสมาชิกโดยการให้ข้อมูลการสมัครโดยละเอียด ทีนี้เวลาโพสแสดงความคิดเห็น ข้อความที่ไม่เหมาะสม จะได้เช็คได้ถึงฐานข้อมูลของผู้โพส ผู้โพสต้องโปร่งใส ค่ะ จากบอร์ดที่ใช้พูดคุย มีเรื่องที่เป็นสาระมีประโยชน์ กลับกลายเป็นบอร์ดที่มีแต่เรื่องไร้สาระ ดูแล้วไม่สร้างสรรค์ สำหรับผู้ที่มีการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม เห็นได้ว่าการศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรเลย ดร.รังสรรค์ ค่ะ ออกมาแก้ไขกับบอร์ด ที่ (เคย) มีคุณภาพ แต่ตอนนี้เปรียบเสมือนเป็นบอร์ดไร้สาระที่มีแต่ขยะเถอะ ค่ะ เข้ามาอ่านแล้วมันไม่จรรโลงใจเลยค่ะ เงียบหายไปแบบนี้ มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา ที่แท้จริง นะค่ะ
  ปล. อยากให้มีบอร์ดเหมือนเมื่อก่อน ที่เป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลดีดี มีประโยชน์ ไม่ใช่บอร์ดที่ใช้เป็นที่โต้เถียงกันเพื่อความสะใจ เพื่อการเอาชนะกัน ค่ะ

  รบกวนพิจารณาด้วยค่ะ
    ธุรการตัวน้อย [14/02/2012 - 09:42:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1274
 • แจ้งลบ
    เราก็เป็นธุรการ....เช่นเดียวกันและในโรงเรียนก็มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ.....แต่เราทั้งคู่อยู่กันแบบพี่น้องเลยช่วยเหลือกันทุกเรื่องๆๆๆๆถามว่าธุรการงานหนักมั้ย....หนักสำหรับโรงเรียนที่ระบบการบริหารไม่เป็นระบบ.....ส่วนครูพี่เลี้ยงก็ปวดหัวแบบสุดๆๆๆๆกับเด็กๆๆแต่ถ้าเราต่างเข้าใจในงานที่ต่างกันเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างสุขสงบจ้าาาา.........อย่าทะเลาะกันเลยลำพังงานที่มีอยู่ก็ปวดหัวพอแล้ว...
    เราชอบคนรักกัน [14/02/2012 - 09:31:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1273
 • แจ้งลบ
    สุขสันต์วันวาเลนไทน์ นะคะทุกคน ละ วาง เรื่องเครียดทุกเรื่อง ขอให้วันนี้มีแต่คำพูดดีๆ ที่มีให้แก่กัน ขอให้มีความสุข มีคนรักมากมายกันทุกคนนะคะ โดยเฉพาะ ท่าน ดร.รังสรรค์ ค่ะ ขอให้ท่านมีความสุขนะคะ
    ธุรการเมืองกาญจน์ [14/02/2012 - 08:48:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1272
 • แจ้งลบ
    ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความโลภ คิดถึงแต่ตัว ผมยังไม่เห็นแม้แต่ความคิดเห็นเดียวที่เป็นห่วงเด็กนักเรียนเลย ถ้าใครคิดดีทำดีก็ได้ดีเองล่ะนะ ไม่ต้องเถียงกัน ครูก็ดี ธุรการก็ดี ครูพี่เลี้ยงก็ดี ทุกตำแหน่งมีความสำคัญพอ ๆ กัน มีหน้าที่เกื้อหนุนกัน ที่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ก็เพราะคนประเภทไหนกัน ถ้าไม่คิดถึงตัวเองก็ให้คิดถึงพ่ออยู่หัวนะครับ
    มี่ เรารักในหลวง [13/02/2012 - 22:58:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1271
 • แจ้งลบ
    ขอร้องธุรการหยุดตอบโต้เถอะค่ะ ขนาดเราก็เป็นธุรการ อ่านแล้วยังรู้สึกไม่ดีเลย ก่อนที่คนเค้าจะมองเราไปในแง่ลบมากกว่านี้
    ธุรการ [13/02/2012 - 21:52:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1270
 • แจ้งลบ
     ได้ขึ้นเงินจาก คศ.2 เป็น คศ.3 แค่ 70 บาท เป็นความผิดของใครกันแน่ ส่งผลงานก่อนที่จะมีการอนุมัติให้เป็นเวลาปีกว่า แต่อนุมัติหลัง 30 มี.ค. 54 ทำให้ต้องเสียประโยชน์ในการกระโดดแบบขั้นบันไดต้องเทียบกับเงินเดือนในคศ.2 อกคศ.เขตมัธยมพึ่งมีเดือนมีนาคม 54 แต่งตั้งช้าจึงทำให้ได้อนุมัติผลงานให้ครูมัธยมที่ผ่านเกณฑ์ช้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่ส่งเขตเดิมและกรรมการให้ผ่านแล้วแต่ติดที่การอนุมัติ รุ่นเดียวกับพี่ๆน้องๆครูประถมที่ผ่านได้รับการอนุมัติจากเขตเดิมหลายเดือนแล้ว แต่มัธยมพึ่งได้ อยากฝากท่านให้ช่วยดูแลครูมัธยมที่เสียโอกาสโดยไม่มีความผิดด้วย

    ความยุติธรรมมีในโลกไหม [13/02/2012 - 21:32:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1269
 • แจ้งลบ
     เราได้ขึ้นเงินจาก คศ.2 เป็น คศ.3 แค่ 70 บาท เป็นความผิดของเราหรือ เราส่งผลงานตั้งแต่รุ่นแรกที่ให้เขตพื้นที่ประเมินโหดมากผ่านแค่คนเดียวในที่สุดก็ให้มีการเยียวยา กว่ากฎการเยียวยาจะออกก็ถึงคราวประเมินรอบต่อไปพวกเราจึงส่งผลงานเพื่อประเมินด้าน1และด้าน2เสร็จวันรุ่งขึ้นมีหนังสือจากเขตให้เรายืนยันว่าจะเลือกเยียวยาหรือเลือกแบบส่งใหม่เราก็เลือกเยียวยาเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ โกหกทั้งเพไม่มีอะไรที่พิเศษกว่าการส่งปกติเลยแต่แล้วเราก็รอแล้วรอเล่าเหมือนเป็นหนูตะเภาให้เขาทดลองกว่ารายละเอียดของe-trainingจะออกก็เล่นเอารุ่นนน้องๆอีกหลายรุ่นที่ส่งผลงานตามหลังเราผ่านไปไม่รู้กี่รุ่นเจ็บชำเหลือเกินปรากฎเราสอบe-trainingผ่านรีบส่งผลงานด้าน3 ปรากฎได้ปรับปรุงแต่แล้วก็มีการแยกมัธยมกับประถมออกจากกันเรารอหนังสือคำสั่งปรับปรุงนานๆๆๆมากก็ไม่ออกให้ซักทีจนมาคลอดก็หลัง30มีนา54แล้วเงินเดือนใหม่ก็มาปรับได้แค่ 70บาท มันยุติธรรมแล้วหรือ ทำให้เราต้องเสียประโยชน์ในการกระโดดแบบขั้นบันไดต้องเทียบกับเงินเดือนในคศ.2 ผิดหวังที่สุด อายุราชการก็ใกล้เกษียณแล้วทำไมถึงได้อยุติธรรมจริงๆ เราทุ่มเทกับเด็กอย่างเต็มที่ งานของเราได้ใช้กับเด็กจริงๆ ทุกอย่างเราทำเองหมด เราทุ่มแรงกายแรงใจให้เด็กจริงๆ เด็กในห้องก็เยอะเหลือเกินเคยมีนักเรียนถึงห้องละ 62คนตอนนี้เราก็กัดฟันนึกถึงแต่เด็กอย่างเดียวมีเพื่อนร่วมชะตากรรมแบบเดียวกับเราบ้างไหม
    ครูผู้ท้อแท้และหมดกำลังใจ [13/02/2012 - 20:42:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1268
 • แจ้งลบ
    เรีัยนถามท่าน ดร. รังสรรค์ หน่อยนะครับว่าพนักงานชั่วคราวที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณได้รับ 9000 ใช่ไหมครับหรือท่านผู้รู้ท่านใดก็ได้ช่วยตอบทีครับขอบคุณครับ
    เด็กดีบนดอย [13/02/2012 - 20:38:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1267
 • แจ้งลบ
    รัฐบาลอนุมัติเงินเดือน หมื่นห้าแล้ว แต่ถามฝ่ายการเงินที่เขตพื้นที่ เค้าบอกว่ายังไม่มีคำสั่งลงมา งุงุงุ กินแห้วกันเถอะ ไม่มีความแน่นอนและชัดเจน
    ครูผู้สอน [13/02/2012 - 20:08:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1266
 • แจ้งลบ
    จะทะเลาะกันทำไหมนี้ ไม่เข้าใจเลย ทะเลาะแล้วได้ไร ไม่นุกนิ ไม่บายใจเลย
  เลิกทะเลาะเถอะ ทุกอย่างอยู่นายกรัฐมนตรี
  อยู่เฉยๆๆเถอะ แล้วแต่เขาจะให้ เถียงกันก็ไม่เกิดผลดีกับใครหรอก
    อนิจัง [13/02/2012 - 17:00:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1265
 • แจ้งลบ
    ถึงคุณเจ้าของ 1237 ดิฉันก็โครงการเดียวกับคุณอายุงานก็เท่ากันเราต้องอดทนนะให้กําลังใจกันนะสู้ๆ ขอแค่มีเงินสงลูกเรียนก็ดีใจมากๆ
    หัวอกเดียวกัน [13/02/2012 - 16:47:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1264
 • แจ้งลบ
    ผมเสนอว่า 2/2555 ไม่ต้องให้แสดงความคิดเห็นครับ อ่านแล้วไม่จรรโลงใจ สิง สา ลา สัตว์ วิ่งกันให้วุ่น เห้อ!!!
    ธุรการสกลนคร [13/02/2012 - 16:44:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1263
 • แจ้งลบ
    
    เรียน น้องธุรการ และครูอัตราจ้าง [13/02/2012 - 16:35:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1262
 • แจ้งลบ
    ขอขอบคุณนะคะที่พยายามจะทำให้ธุรการเป็นตำแหน่งถาวร ถึงยังไม่สำเร็จแต่ก็ยังมีความหวังอยู่นะคะท่าน ขอให้ท่านมีความสุข และสุขภาพแข็งแรงตลอดปี และตลอดไปด้วยคะ สู้ๆๆๆๆๆๆๆต่อไปนะครูธุรกรร
    ธุรการเขต 29 [13/02/2012 - 15:37:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1261
 • แจ้งลบ
    ละครเรื่อง ธุรการสาว ครูอัตราจ้างสาว และครูแอลดีสาว
  ริษยา อิจฉา ตบตีกัน
  ได้ออกอากาศทางจดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1/2555
  และได้ผ่านสายตาผู้อ่านไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง
  หากแฟนๆละครท่านใดจะแนะนำติชม
  ละครน้ำเน่าเรื่องนี้
  กรุณาติดตามต่อในละคนน้ำเน่า ฉบับที่ 2/2555 เร็วๆนี้ ที่นี่ และโปรดอุดหนุนสินค้ามีลิขสิทธิ์
  อย่าซื้อของก๊อปตามคลองถม

  ขอบคุณ

  ปล.คณะผู้จัดละครน้ำเน่าครูพี่เลี้ยงแอลดี ครูอัตราจ้าง ภาคภาษาไทย
  จะเพิ่มเวลาออกอากาศเร็วๆนี้ โปรดติดตามอ้วกแตกกันต่อไป
    น้ำเน่าตลอดกาล [13/02/2012 - 15:35:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1260
 • แจ้งลบ
    เรียน ท่านดร.รังสรรค์ มณีเล็กที่เคารพอย่างสูง
  ดิฉันขอเรียนถามว่า รายชื่อครูพี่เลี้ยงตกหล่น โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ในเขต สพป. ศรีสะเกษเขต 2 ยังไม่ได้ต่อสัญญาจ้างในงบประมาณปี 2554เลย แต่ทางโรงเรียนเอาเงินอุดหนุนมาจ้างรอการต่อสัญญจ้างก่อน เพราะทำงานมาตั้งแต่ปี 2552แล้ว แต่วันนี้เดือนกุมภาพันธ์ 2555 แล้ว ดิฉันจะได้ต่อสัญญาจ้างมั๊ยคะ เสียดายโอกาสที่ไม่ได้รับเงินเดือนที่ปรับขึ้น แต่ก็ดีใจแทนทุกคนที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ขอให้ท่านช่วยตรวจสอบ ที่เขต สพป.ศรีสะเกษเขต 2 ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูง
    ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม [13/02/2012 - 15:34:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1259
 • แจ้งลบ
    ดร. ค่ะตอบจดหมาย 2/55 เถอะค่ะจะได้เลิกโต้เถียงกันเสียที ดิฉันเห็นใจ ดร. มากเลยค่ะ
    ครูพี่เลี้ยง [13/02/2012 - 15:08:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1258
 • แจ้งลบ
    อยากทราบว่าสัญญาครั้งที่แล้วครูพี่เลี้ยงได้ค่าจ้างเท่าไหร่แน่คะตอนเซ็นสัญญาบอกได้ 5985 บาท แต่พอจ่ายจริง ให้แค่ 5700 คะที่อื่นเป็นเหมือนจ.เลยไหมคะ ทำงานก็เหนื่อยแถมเงินค่าจ้างก็ไม่ได้ตามที่เซ็นสัญญาไม่มีกำลังใจจะทำงานคะมีใครพอจะให้คำตอบได้บ้างคะช่วยตอบที
    ครูพี่เลี้ยงจ.เลย [13/02/2012 - 15:07:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1257
 • แจ้งลบ
    ไม่ว่าครูหรือครูพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่ธุรการถ้าไม่ถือเกียรติกันมากเกินไปจะเป็นอะไรเราก็อยู่ด้วยกันได้ฉันเจ้าหน้าที่ธุรการมีความพอใจในสิ่งที่ฉันเป็นและพอใจในตำแหน่งที่สอบได้และไม่รังเกียจตำแหน่งอื่นๆ
    ธุรการ3โรง [13/02/2012 - 15:04:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1256
 • แจ้งลบ
    งง งง งง ยังงงอยู่ กับเรื่อง ป.ตรี 15000
  วันก่อนธุรการที่โรงเรียนไปอบรมที่ เขต
  ถามเรื่องเงินเดือน 15000 การเงินเขต บอกว่า
  ไม่ได้ เพราะไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
  ยังงงได้อีก ตกลงเราเข้าใจไปเอง หรือ
  ทางเขต...................
    ครูวิทย์ คณิต [13/02/2012 - 14:52:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1255
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณท่าน ดร.รังสรรค์ มากคะที่พยายาม เพื่อตำแหน่งถาวรของธุรการ ถึงยังไม่สำเร็จแต่ก็ยังมีความหวังอยู่นะคะท่าน ขอให้ท่านมีความสุข และสุขภาพแข็งแรงตลอดปี และตลอดไปด้วยคะ
    ธุรการโคราช 6 [13/02/2012 - 14:09:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1254
 • แจ้งลบ
    เมื่อไร จดหมายเปิดผนึกฉบับท่ี 2/2555 จะออกค่ะ
    คุณครู [13/02/2012 - 14:02:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1253
 • แจ้งลบ
    อย่าว่าแต่ 15000 เลย ตอนนี้ขอแค่เงินเดือนออกทุกเดือนก็ดีแล้ว
    ครูพนักงาน [13/02/2012 - 14:01:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1252
 • แจ้งลบ
    ทำตามหน้าที่ดีที่สุดนะคะมันจะทำให้เราทุกคนรู้สึกดีคะ
    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [13/02/2012 - 13:43:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1251
 • แจ้งลบ
    ถึงธุรการที่เคยกู้ ชพค. ช่วยแจ้งเรื่องเอกสารประกอบคำขอกู้ด้วยค่ะ พอดีอยากจะกู้บ้าง แต่ไม่รู้ว่าลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ)ต้องใช้เอกสารอะไร ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
    ธุรการ* [13/02/2012 - 13:24:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1250
 • แจ้งลบ
    คุณครู มีส่วนในการพัฒนานักเรียน 30% โดยคุณครู ต้องคิดว่านักเรียนเปรียบเสมือนลูกของเรา (อยากให้เป็นอย่างที่ท่าน ดร.รังสรรค์ ให้ไว้จริงๆ ) เปรียบเสมือนว่ามีวันวาเลนไทน์ ทุกๆวัน
    แผน [13/02/2012 - 13:05:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1249
 • แจ้งลบ
    @1244 เป็นธุรการผู้หญิงค่ะ แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทะเลาะและริษยา ค่ะ ชอบอยู่เงียบ ๆ กรุณาอย่าด่ารวม แต่เห็นด้วยที่คุณว่า เถียงกันมากเดี๋ยวเขาก็เลิกจ้างหรอก ขนาดเราอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ยังอดรำคาญไม่ได้กับบางข้อความและบางคำถาม แก้ไขด้วยนะคะ กรุณาอย่าเหมารวม ผู้หญิงเสียหาย
    ธุรการผู้หญิง [13/02/2012 - 12:59:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1248
 • แจ้งลบ
    เรียนสอบถาม
  ว่าเงินช่วยเหลืออุทกภัยที่สำรวจไปของบุคคลากรทางการศึกษามีสิทธิ์ที่จะได้รับไหม
    บุคคลากรทางการศึกษา [13/02/2012 - 12:59:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1247
 • แจ้งลบ
    ถึงทุกคน ทุกตำแหน่งนะครับอย่าไปว่ากันเลยนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนถ้าใจไม่รักมันก็อยู่ไม่ได้ คนเราอย่าคบกันที่ตำแหน่งสิครับคนกันที่ใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อย่าทำให้คุณอารังสรรค์ต้องซีเรียดกับพวกเราเลยนะครับ เป็นแบบนี้นี่ไงคุณอาถึงไม่ยอมตอบจดหมายเราสักทีทั้งๆที่คุณอากำลังหาทางออกให้กับทุกๆคนทุกๆตำแหน่งท่านผลักดันขนาดนี้พวกเรายังจะมาด่ากันอีกเหรอเรามาหาทางช่วยกันผลักดันร่วมกับคุณอารังสรรค์ดีกว่ามาช่วยเป็นกำลังใจให้คุณอาเรามาเดินหน้าไปพร้อมๆกันเพื่อความก้าวหน้าและอนาคตที่ดีสำหรับเด็กๆนักเรียนกันดีกว่า ดีกว่าทุกๆท่านจะมาด่ากันเสียเอง เพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน การเงินฝ่ายรัฐบาลเขาจัดสรรมาให้ไม่ใช่พวกเราคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรามาร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้เพื่อหาแนวทางให้รัฐบาลช่วยพวกเราดีกว่าว่ามั้ยครับพี่น้องทุกๆๆท่าน
    ธุรการเป็นกลาง [13/02/2012 - 12:55:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1246
 • แจ้งลบ
    ขอแก้ไขค่ะ โรงเรียนที่ 1 มีนักเรียน 289 คน และ 3 โรงเีรียนที่ทำงานธุรการอยู่โรงเรียนที่ 1 กำลังจะประเมินโรงเรียนในฝัน และทั้ง 3 โรงเรียน มีการประเมิน สมศ. ในเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ปี 2555 นี้ค่ะ
    ธุรการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [13/02/2012 - 12:44:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1245
 • แจ้งลบ
    ดิฉันทำงานธุรการ 3 โรงเรียน โรงเรียนที่ 1 มีนักเรียน 189 คน โรงเรียนที่ 2 มีนักเรียน 211 คน โรงเรียนที่ 3 มีนักเรียน 67 คน ค่ะ
    ธุรการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [13/02/2012 - 12:41:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1244
 • แจ้งลบ
    ทะเลาะกัน มีแต่ธุรการผู้หญิง ครูผู้หญิง และพี่เลี้ยงเด็กผู้หญิง อิจฉาริษยากันเข้าไป เดี๋ยวเขาก็เลิกจ้างกันทั้งหมดเหรอก แทนที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษาไทย กลับเอาเวลาราชการมาต่อว่ากัน ทำหน้าที่ของตนให้ดีก็พอแล้วมั้ง เงินเดือนน้อยก็ลาออก อยู่ไม่ไหวก็ลาออก พอใจก็อยู่ มีความสุขดีก็อยู่ ก็เท่านั้น บ่นไปไม่มีประโยชน์อะไรหรอก
    ธรรมชาติของผู้หญิง (หรือเปล่า) [13/02/2012 - 12:38:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1243
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1239
  จดหมายเปิดผนึกมีมานานแล้วตั้งแต่ครูธุรการยังไม่มีในโรงเรียน ไม่เคยมีหรอกคะ่คำพูดแบบนี้ เดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไร เพราะคนกลุ่มไหน...เฮ้อ
  ครูจริงๆ [13/02/2012 - 10:44:24]
  ****กลุ่มนี้งัยค่ะ**** ที่ยังไม่หยุดว่าคนอื่นซักที
    กลุ่มนี้งัย [13/02/2012 - 11:48:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1242
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1238

  ถึงน้องธุรการความคิดเห็นที่1221 น้องปัญญาอ่อนหรือเปล่าทำไมเป็นคนพาลแบบนี้ธุรการคนอื่น ๆเขาก็ทำหลายโรงเรียนเหมือนกันทำไมเขาไม่งี่เง่าเหมือนคุณถ้าลำบากมากก็ลาออกซิบ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ครูคนกลาง [13/02/2012 - 10:18:38]

  **********หยุดว่าคนอื่นได้แล้วครับ*******คนที่ว่าคนอื่นอยู่ได้นี่สิบ้ายิ่งกว่า***
    เลิกว่าคนอื่นได้แล้วครับ [13/02/2012 - 11:38:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1241
 • แจ้งลบ
    ที่ธุรการบางคนต้องทำ 3- 5 โรงเพราะอะไรครับ ไม่ใช่เพราะจำนวนนักเรียนที่"น้อย"หรอ
  บางโรงเรียนมีแค่ 100 คน บางโรงเรียนก็ไม่ถึง
  เห็นบ่นกันจังเรื่อง 3 - 5 โรง ไม่มีใครมาบอกสักคนว่า แต่ละโรงเรียนมีนักเรียน กี่คน ????
    อยากรู้จัง [13/02/2012 - 11:36:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1240
 • แจ้งลบ
    ไม่มีความชัดเจนใดๆเลยกับอนาคต
    ธุรการเหมือนกัน [13/02/2012 - 11:04:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1239
 • แจ้งลบ
    จดหมายเปิดผนึกมีมานานแล้วตั้งแต่ครูธุรการยังไม่มีในโรงเรียน ไม่เคยมีหรอกคะ่คำพูดแบบนี้ เดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไร เพราะคนกลุ่มไหน...เฮ้อ
    ครูจริงๆ [13/02/2012 - 10:44:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1238
 • แจ้งลบ
    ถึงน้องธุรการความคิดเห็นที่1221 น้องปัญญาอ่อนหรือเปล่าทำไมเป็นคนพาลแบบนี้ธุรการคนอื่น ๆเขาก็ทำหลายโรงเรียนเหมือนกันทำไมเขาไม่งี่เง่าเหมือนคุณถ้าลำบากมากก็ลาออกซิบ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ครูคนกลาง [13/02/2012 - 10:18:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1237
 • แจ้งลบ
    เป็นครูวิกฤติมา 6 ปีแล้ว เรื่องตำแหน่งถาวรไม่คิดมากเพราะตอนนี้ทำงานอยู่ใกล้บ้านอยู่กับครอบครัว แล้วมีข่าวจะปรับเงินเดือน15000 ดีใจ แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว จะเป็นข้าราชการหรือไม่ยอมรับเมื่อก่อนก็คิดมากอยากจะเป็น แต่มาคิดดูอีกทีเป็นไม่เป็นก็เหมือนกัน เพราะยังไงเขาก็จ้างต่อไป เงินเดือนก็ปรับให้ แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว
    อัตราจ้าง [13/02/2012 - 10:16:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1236
 • แจ้งลบ
     เรามาโพสต์กันถามกันแต่เรื่อง ๆดี ไม่ด่าว่ากันดีกว่านะ อย่าพาดพิงซึ่งกันและกันดูแลกันช่วยเหลือกัน ท่านจะได้เข้ามาตอบจดหมาย ถามกันมาเยอะแล้ว แต่ยังไม่มีคำตอบ นับจากข้อความนี้ไปถ้ายังมีการว่าพาดพิงถึงกัน แสดงว่าเราไม่รักกัน ขาดจรรยาบรรณ และไม่สมควรเข้ามาดู มาโพสต์ เพราะคนที่จะเข้ามาโพสต์ส่วนมากต้องการเข้ามาหาข่าวดี ๆ ไม่ใช่มาฟังข่าวร้าย มาฟังคำด่ากันมันหดหู่ เสียกำลังใจ ยิ่งอ่านยิ่งเครียดไปกันใหญ่ รักกันดีกว่านะ คุณครู ครูธุรการ ครูพี่เลี้ยง ครูอัตราจ้าง รวมทุก ๆตำแหน่ง เรารักกัน อยู่ใต้แผ่นดิน มีพ่อหลวงคนเดียวกัน
    เรามาคุยกันแต่ในสิ่งดีๆ กันดีกว่านะ [13/02/2012 - 09:31:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1235
 • แจ้งลบ
    เรียน ดร.รังสรรค์ ว17 จะเลิกใช้เมื่อไหร่
    ครูไทย [13/02/2012 - 09:23:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1234
 • แจ้งลบ
    งานหนัก คนเหนื่อย แต่ก็ขอบคุณธุรการที่ทำให้เราได้กลับมาทำงานที่บ้านเกิด มีงานทำมีเงินเดือนเลี้ยงปากท้องไม่เดือดร้อนสังคม ซึ่งยังมีคนอีกมากมายที่ตกงาน (ธุรการสู้ๆ)
    ธุรการการศึกษาพิเศษ (อุบล) [13/02/2012 - 08:48:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1233
 • แจ้งลบ
    ถึงน้อง1221เขียนไม่สร้างสรรค์เลยคะคุณน้องพี่ก็เป็นธุรการเหมือนกัน ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็พอ งานทุกงานหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน จะมาให้ทำเหมือนกันได้ไง
    ผู้ที่รักในหน้าที่ [12/02/2012 - 22:02:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1232
 • แจ้งลบ
    เช้าวันหนึ่ง
  ผู้ใหญ่ลี : คุณครูครับ ทำไมเด็กหมู่บ้านผม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

  ครู : เพราะฉันต้องทำงานธุรการไปด้วย ฉันเลยไม่มีเวลาไปสอน
  ..........10 ปีผ่านไป...................

  ผู้ใหญ่ลี: ครูครับ ทำไมเด็กบ้านผมมันยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แถมยังสอบโอเน็ตตกทั้งหมู่บ้านเลย ตอนนี้โรงเรียนคุณครูมีเจ้าหน้าที่ธุรการมาช่วยงานแล้วนี่

  ครู : ธุรการบ้าบอไรนั่น ไม่เห็นช่วยงานอะไรเลย ฉันยังต้องทำงานธุรการอยู่เลย

  ...............15 ปีผ่านไป..................

  ผู้ใหญ่ลี : ครูครับ ทำไมเด็กบ้านผมยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ พูดภ.อังกฤษก็ไม่เป็น คิดเลขก็ไม่เก่ง เสพยาเป็นเอดส์กันทั้งหมู่บ้านเลย โรงเรียนครูก็มีครูเหลือแค่10คน เด็กนักเรียนโรงเรียนครูก็เหลือแค่ 30คน แถมโรงเรียนทั่วประเทศ ยุบรวมไปแล้ว 2หมื่นโรง ผมเห็นครูเดินเล่นสบายๆเลย

  ครู : ไม่จริงๆๆๆๆๆๆ ก็เด็กมันโง่ สอนอะไรก็ไม่จำหรอก ฉันต้องทำผลงานวิชาการด้วย ฉันไม่ว่างงงงง ถ้าเด็กฉลาด มันก็ฉลาด แต่นี่เด็กมันโง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


  ผู้ใหญ่ลี : อ้าว ครู ไม่โทษเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วหรอ

  ครู: เชอะ !!! มุขเก่าๆ เอามาหากินไม่ได้แล้วว้อย เอาเป็นว่า ทั้งธุรการ เด็ก ผอ. ผิดหมด ยกเว้นครู โอเคมะผู้ใหญ่

  ผู้ใหญ่ลี : ??????????????
    guru.com [12/02/2012 - 21:59:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1231
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1228
  แจ้งลบ
  1. ครูต้องรักศิษย์และเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจ ในการศึกษาแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
  2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
  4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
  5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
  6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทัน ต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
  7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
  8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
  9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
  สวัสดีครับคุณครู [12/02/2012 - 14:30:14]

  .........................................................

  ทำไม่ได้ซักข้อเดียวว่ะ
    รอ คศ.4 เมื่อไหร่จะได้ [12/02/2012 - 21:46:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1230
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับคห.1221
  การปฏิบัติหน้าที่หลายโรงทำให้ไม่มีประสิทธภาพ
  และเกิดความล้มเหลว
    ธุรการโคราช เขต 7 [12/02/2012 - 21:21:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1229
 • แจ้งลบ
    คุณท่านทั้งหลาย ท่านมาสมัครงานในตำแหน่งที่ท่านทำ แสดงว่าท่านเต็มใจที่จะรับเงินเดือนขนาดนั้น และเต็มใจที่จะทำงานในหน้าที่นั้นๆ แล้วมาบ่นทำไมกัน เมื่อเห็นว่าตำแหน่งหน้าที่ที่เราทำมันไม่ดีก็อย่าทำมัน อย่าดูถูกงานที่ตนทำเลยค่ะ กรุณาปรับตัวเองให้เข้ากับงาน อย่าคิดปรับงานให้เข้ากับคนมันลำบากนะคะ
    ครู [12/02/2012 - 17:49:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1228
 • แจ้งลบ
    1. ครูต้องรักศิษย์และเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจ ในการศึกษาแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
  2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
  4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
  5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
  6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทัน ต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
  7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
  8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
  9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
    สวัสดีครับคุณครู [12/02/2012 - 14:30:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1227
 • แจ้งลบ
    ถึงน้อง1221 คุณน้องระบายมาถูกต้อง แต่คุณน้องอย่าไปสร้างประเด็นให้เถียงกันอีก คุณน้องพูดแต่ประเด็นตนเองอย่าไปก้าวก่ายกลุ่มคนอื่น แค่น้นมันก็ไม่มีประเด็นให้เถียงกันอีก
    คนกลา [12/02/2012 - 10:49:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1226
 • แจ้งลบ
    เกิดเป็นคนอยากเป็นใหญ่อย่าใจน้อย
  อะไรนิดอะไรหน่อยหวาดผวา
  หวั่นแม้กระทั้งเสียงนกกา
  วันข้างหน้าจะเป็นใหญ่ได้อย่างไร
  **ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องธุรการทุกท่านและอัตราจ้างทุกตำแหน่ง ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำงานและเต็มความสามารถ เชื่อว่าสิ่งดีๆๆ ที่เราทุกคนต้องการจะเป็นของเราแน่นอน**
    ธุรการรุ่น ๑ [12/02/2012 - 09:33:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1225
 • แจ้งลบ
    จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1/2555

  อย่างไรก็ตาม สพฐ. ก็พยายามต่อสู้ให้อย่างเต็มที่เพื่อให้อัตราจ้างทั้งหลายมีความมั่นคงถาวร หลายคนกระแนะกระแหนว่าดูแลแต่น้องๆ ธุรการ ไม่ใช่หรอกครับ สังเกตสิใครถามผมก็ตอบทั้งนั้น คงเป็นเพราะธุรการเข้ามาถามเป็นจำนวนมาก ผมจึงตอบคำถามเยอะไปหน่อย กระมัง จึงทำให้นึกไปว่าผมดูแลแต่ธุรการ
  ขอให้ทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นในเว็ปนี้ อย่าว่าพาดพิงถึงตำแหน่งอื่นเลยค่ะ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเถอะค่ะ ผู้ใหญ่เขาจะเห็นผลงานเอง กรุณาอย่าแสดงความคิดเห็นที่ทำให้ท่านดร.(ผู้ตอบ) ลำบากใจมากไปกว่านี้เลยค่ะ(เสียเวลา เสียความรู้สึก ฯลฯ) ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดี ยอมเสียสละเวลาเพื่อมาตอบคำถามอัตราจ้างอย่างพวกเรา ซึ่งท่านจะไม่ทำก็ได้ กรุณาให้ความเคารพท่านด้วย
    ครูธุรการรุ่นแรก [12/02/2012 - 08:49:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1224
 • แจ้งลบ
    อยากเรียนถามท่าน เรื่อง จัดทำสัญญาจ้าง ธุรการเดือน กุมภาพันธุ์ - กันยายน ค่ะ ยังไม่เห็นหนังสือจัดสรรงบประมาณเลย
    ครูธุรการ [12/02/2012 - 08:47:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1223
 • แจ้งลบ
    ถึง คห. 1222

  คุณใจแคบมาก คห.1221 เค้าแค่มาอธิบายว่าทำงานหลาย รร.มานเหนื่อย มาเล่าสู่กันฟัง เค้ายังอยากทำงานอยู่ ไม่ได้อยากลาออก ถ้า ร.ร.มีครูแบบคุณมากๆคงแย่นะ อะไรนิดหน่อย ก็คิดลาออกตัดปัญหา ตำแหน่งทุกตำแหน่งมีปัญหาในการทำงานทั้งนั้นแหละ ถ้าคุณไม่ได้ทำตรงนั้น ไม่รู้หรอกว่ามีปัญหาอะไรบ้าง คิดว่าถ้าคุณจำเป็นต้องทำงานตรงนี้คุณก็ต้องคิดและบ่นแบบเดียวกัน มีน้ำใจคิดถึงใจเค้าใจเราบ้าง กลับกันถ้าคุณไม่ได้เป็นครูคุณก็อาจต้องทนทำงาน วิ่งหลายๆ ร.ร. แบบ คห.1221 ก็ได้ สมัยนี้ใครก็อยากมีงานทำทั้งนั้นละ อย่าทับถมคนอื่นเลยนะ
    ใจเค้าใจเรา [12/02/2012 - 07:49:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1222
 • แจ้งลบ
    ถึงความเห็น 1221
  ถ้าครูธุรการที่ทำงานเหนื่อย 5 โรงเรียน คุณก็ลาออกไปเสียสิ ครูธุรการที่เขาอยากมาทำงานมีอีกเยอะ บ่นบ้าอยู่ทำไม
    คร [12/02/2012 - 04:43:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1221
 • แจ้งลบ
    เจ้าหน้าที่ธุรการไม่ได้สบายเลยนะ
  ทำงาน 3โรงเรียน -5โรงเรียน
  แม้ว่าจะทำงานแค่รับส่งหนังสือราชการ
  แต่ถ้าวิ่งหลายโรงแบบนี้ก็ถือว่ามากเกินคนธรรมดาจะทำได้แล้ว

  ถ้าครูพี่เลี้ยงเด็กพิการคนใหนจะท้าดวลกับธุรการ
  คุณก็เป็นครูพี่เลี้ยง 3-5โรงเรียนไปเลย กล้ามั๊ยล่ะ???

  หรือข้าราชการครูท่านใดบอกว่าเจ้าหน้าที่ธุรการขี้เกียจ คุณครูก็ไปสอน 3-5โรงเรียนให้ดูหน่อยซิ
  มีครูคนใหนในประเทศกล้ารับคำท้านี้มั๊ย??????

  แค่สอนโรงเรียนเดียว เด็กก็สอบโอเน็ตตกกันหมดห้องแล้ว
  ถ้าไปสอน 3-5โรงเรียน เด็กนักเรียนคงหมดอนาคตทั้งประเทศ
  เห็นหรือยังว่า การทำงานหลายโรงเรียน หลายสถานที่ มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นจริงๆ
    T6i [11/02/2012 - 22:06:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1220
 • แจ้งลบ
    รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
  -ทำเพื่อลูกหลาน เพื่อชาติ ด้วยเกียรติและหน้าที่ครับ ทุกท่าน ทุกตำแหน่ง โลกไม่ได้มีอยู่แค่ที่เราเห็นที่เราใช้ชีวิตอยู่ ณ ตอนนี้นะครับ ทุกอย่างทุกกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเรา เป็นเพราะทิศทางของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากเราไม่สามัคคี ไม่รวมพลังกัน โลกจะพาเราไปในที่ที่มีแต่สถานการณ์ที่อันตราย แต่ถ้าเรารวมพลังเป็นหนึ่งได้เราคือผู้กำหนดทิศทางให้กับโลกครับ เราทุกคนเลือกได้ครับว่า เราจะเป็นผู้นำ หรือผู้เดินตามโลก
    ธุรการรุ่น แรก [11/02/2012 - 20:29:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1219
 • แจ้งลบ
    เรียนถาม ดร.รังสรรค์ ฯ ตอนนี้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี ๕๕ มีผลบังคับใช้แล้วตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๘ ก.พ.๕๕ สอบถามว่าเงินตกเบิกวิทยะฐานะของครูชำนาญการพิเศษรุ่น ธ.ค.๕๒ - ก.ย.๕๓ ซึ่งได้รับเงินเดือนเป็นปัจจุบันแล้ว ส่วนเงินตกเบิกที่ท่านอาจารย์ว่าจะได้ ก.พ.๕๕ จะได้จริงหรือเปล่าวและได้เมื่อไร ขอบคุณมากคะ
    ครูน้อย [11/02/2012 - 20:04:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1218
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณทุกฝ่ายหากจะไม่กระทบกันในตำแหน่งงานและหน้าที่ ตั้งใจทำงานในหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะค่ะ เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา เข้าใจทุกฝ่ายต่างต้องการความมั่นคง ก้าวหน้า เชื่อค่ะว่าผู้ใหญ่คงมองเห็นและไม่ทอดทิ้งเราแน่นอน เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการทำงานต่อไปค่ะ
    กำลังใจ [11/02/2012 - 19:37:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1217
 • แจ้งลบ
    ตั้งแต่ฉบับที่1เป็นต้นมาไม่ค่อยได้เจอคำพูดไม่สุภาพแบบนี้เลยผมคิดว่าท่านดร.คงเหนื่อยหนักขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับ ผมอยากเสนอแนะว่าให้ท่านแบ่งเป็นสัดส่วน ครู อัตราจ้าง ธุรการเป็นอย่างๆเค้าคงไม่มาโต้เถียงและพูดหยาบคายกันขนาดนี้ หรือไม่ก็ให้กรอกชื่อจริงนามสกุลจริงๆ เหมือนเวบไซด์ รร.เตรียมทหาร รร.นายร้อยจปร. รร.นายตำรวจแลยดีกว่าจะสุภาพขึ้นเยอะ พอดีลูกชายหญิงเรียนที่นั้นกันครับ
    ครูเกษียณครับ [11/02/2012 - 16:33:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1216
 • แจ้งลบ
    ครูธุรการ ไม่ได้สบายนะคะ ได้สอนด้วย ทำพัสดุ การเงิน และอื่น ๆ อีกมากมายคะ ขอเป็นหนึ่งเสียงของธุรการคะ ว่าไม่สบายอย่างที่คิด บางโรงเรียนอาจสบาย (ขอให้ดูว่าส่วนใหญ่ไม่สบายอีกที่ถูกว่านะคะ) ขอให้มีการประเมินเป็นราย ๆ จะกีกว่าไหม
    ธุรการเชียงใหม่ [11/02/2012 - 16:20:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1215
 • แจ้งลบ
    ครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยเด็กพิเศษให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยเด็กพิเศษให้อ่านออกเขียนได้ บวกลบเลขเป็น ครูพี่เลี้ยงตั้งใจทํางานให้ดี ครูพี่เลี้ยงจะได้ตําแหน่งถาวร สวรรค์มีตา เทวดาเป็นใจ เทวดาก็คือท่าน ดร รังสรรค์
    พี่เลี้ยงเด็กพิการ [11/02/2012 - 12:01:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1214
 • แจ้งลบ
    จะบอกว่างานธุรการง่ายหรอ คิดแบบนั้นหรอ ศึกษาข้อมูลดูบ้างนะครับ งานธุรการมีสามหน้าที่ ให้เลือกทำ 1.งานสารบรรณ 2.งานการเงิน 3.งานพัสดุ ที่บอกว่าง่าย ง่ายยังไง คุณทำงานการเงินเป็นมั้ย ทำงานพัสดุเป็นมั้ย เอาแต่พิมพ์ๆๆ คิดหน้าคิดหลังสะบ้าง แล้วถ้าบอกว่าโรงเรียนของคุณธุรการไม่ทำอะไรวันๆเอาแต่เล่น facebook มันแสดงว่าโรงเรียนของคุณมันคงอ่อนแอเหลือเกินเรื่องแค่นี้ยังจัดการไม่ได้ แล้วก็เอาเวลาสังเกตุคนอื่นไปทำงานจะดีกว่านะครับ ส่วนเรื่องที่มาบอกว่าทำงานได้เงินน้อย แล้วทำไมตอนเซ็นสัญญาคุณไม่ได้อ่านหรอว่าในนั้นเค้าเขียนว่าอะไร เค้าหลอกคุณหรือยังไง ธุรการจะได้15000จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะครับ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับ
    ธุรการก็งานเยอะเป็นนะครับ [11/02/2012 - 11:50:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1213
 • แจ้งลบ
    ขอให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวธุรการทุกท่านตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทั้งงานที่โรงเรียนมอบหมายและงานที่สมควรทำ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและตัวนักเรียน เราต้องทำงานให้หนักกว่าครู ครูจะได้สอนนักเรียนให้เต็มที่ น้องๆของเราจะได้ความรู้เยอะๆ ขอให้ตั้งใจทำงานให้มากๆ น่ะครับ
    ธุรการ จ.สุรินทร์ [11/02/2012 - 11:25:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1212
 • แจ้งลบ
    สอนเด็กพิการต่างกันกับสอนเด็กปกติ ใครไม่ได้สอนไม่เข้าใจหรอก ว่าเด็กนั้นมันพิเศษจริงๆ ซึ้งเด็กพิเศษนี้มีเกือบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ พี่เลี้ยงไม่มีหน้าที่สอนิ แต่ทุกโรงเรียนส่วนมากให้พี่เลี้ยงสอน และทําหน้าที่ครูประจําชั้นอนุบาลอีก และมีงานอื่นที่โรงเรียนให้ทําอีก ซึ้งมันเกินภาระหน้าที่ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ทํางานทั้งวัน ดูเด็กทั้งวัน ไม่ได้นั่งเล่น facebook เลย
    พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม [11/02/2012 - 11:19:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1211
 • แจ้งลบ
    ขอแสดงความคิดเห็นนะค่ะ ขอให้ทุกท่านได้โปรดคิดก่อนพิมพ์ ได้โปรดมีความยับยั้งชั่งใจบ้าง การที่ผู้ใหญ่เสียเวลามาตอบคำถามลูกจ้างอย่างพวกเราก็ถือว่าเราโชคดีแค่ไหนแล้ว อย่าทำตัวไม่สุภาพ พูดไม่สุภาพ มิฉะนั้น เราจะไม่ได้รับโอกาสนั้นอีกเลย
    แผน [11/02/2012 - 05:59:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1210
 • แจ้งลบ
    อย่าสาดโคลนกันเลยค่ะตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดนะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกตำแหน่งสู้ๆค่ะ
    กำลังใจ [10/02/2012 - 21:20:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1209
 • แจ้งลบ
    ครูพี่เลี้ยงเงินเดือนก็ขึ้นเป็น 9000 บาทนะ อย่าว่ากันเลย
    ธุรการ [10/02/2012 - 19:13:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1208
 • แจ้งลบ
     ธุรการงานน้อยได้ 15000 ครุพี่เลี้ยงทำแทบตายได้ 5700 จะได้ต่อสัญญาหรือเปล่า เศร้าใจ
  ครูพี่เลี้ยง [10/02/2012 - 15:30:14]

  ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะ ดิฉันเป็นครูธุรการรุ่นแรก ข้อสอบของธุรการมาจากส่วนกลาง สอบทั้งภาคก ข ค (สอบทุกอย่างเหมือนครูผช.) การที่เราได้มาอยู่ตำแหน่งนี้ไม่ได้ได้มาง่าย ๆ นะค่ะขอให้อัตราจ้างทุกท่านทราบด้วย ตอนเราทำงานได้เงินเดือน 4800 บาท วิ่งทำงานตั้ง 3 โรง(ค่าน้ำมันก็หมดแล้ว) ไม่เห็นมีคนเห็นใจ แต่พอได้ปรับเป็น 15000 บาทอัตราจ้างหลายคนรุมทึ้งกันใหญ่อะไรกันนี่ ต่างคนต่างทำงานของตนเองให้ดีเถอะค่ะ จะได้มีคนเห็นไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ ดิฉันคิดว่าครูธุรการทุกคนต้องการทำงาน 1 คนต่อ 1 โรงไม่ต้องวิ่งหลายโรงเหมือนครูพี่เลี้ยง เหมือนอัตราจ้างอื่นๆ ขอร้องอย่าได้พาดพิงกันเลยค่ะ
    ครูธุรการ [10/02/2012 - 18:48:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1207
 • แจ้งลบ
    นานๆๆ เข้ามาอ่าน เผื่อมีอะไร update แต่ก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไม ท่าน ดร.รังสรรค์ถึงไม่ตอบคำถามซักที ก็เป็นซะอย่างงี้ ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่มีความสำคัญ อัตราจ้าง ลูกจ้างทุกคนก็ต้องการความก้าวหน้า ตำแหน่งถาวร แต่ให้ชัวร์และดีที่สุด อ่านหนังสือเตรียมสอบบรรจุดีกว่านะ
    คนผ่านมา [10/02/2012 - 18:44:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1206
 • แจ้งลบ
    ขอโทษด้วยนะคร้าขอกล่าวความในใจบ้างตอนนี้รู้สึกอึดอัดใจเหลือเกินกับตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการที่บางคนชอบมองข้ามดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานในตำแหน่งนี้แต่ทำงานเกินคำว่าพี่เลี้ยงสอนเด็กแทนอาจารย์ไปอบรมบ้างติวเด็กสอบO-net บ้างทำไมไม่มีใครสนใจขึ้นเงินเดือนบ้าง 5700 เลี้ยงลุกกับตัวเองยังไม่ถึงสิ้นเดือนต้องดิ้นรนหายืมคนอื่นเพื่อความอยู่รอดทั้งๆๆที่ตนเองมีวุฒิปริญญาตรีมีใบประกอบวิชาชีพยังน้อยกว่างานธุระการที่แสนสบายเพราะกว่าจะมาถึงดิฉันก็ทำก่อนเรียบร้อยแล้วยังจะได้ตั้ง 15000 ช่วยรบกวนท่าน ดร. ช่วยพิจารณาครูพี่เลี้ยงด้วยนะคะขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [10/02/2012 - 15:03:41]

  แสดงความคิดเห็นอย่างเดียวไม่มีใครว่านะค่ะแต่อย่าพาดพิงตำแหน่งอื่นเขา ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเถอะค่ะ แล้วผู้ใหญ่เขาจะเห็นคุณค่าของคุณ
    ครู [10/02/2012 - 18:34:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1205
 • แจ้งลบ
    ไม่ได้เข้ามาอ่านนานเพราะงานยุ่งและเหนื่อยมากแต่พอเข้ามาอ่านก็ตกใจที่มีคำพูดหยาบคายเสียดสีกันในกระทู้เมื่อก่อนที่เข้ามาอ่านเพราะได้รับความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล เป็นประโยชน์กับตัวเองและการทำงานที่พวกเราชาวธุรการเรียกร้องก็เพราะอยากได้ความมั่นคงในชีวิตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเรียกร้องโดยไม่ได้ทำงานอะไรเลยก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเบาภาระงานของครูและช่วยงานในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีรวมทั้งช่วยงานโรงเรียนใกล้เคียงตามที่ได้รับการร้องขอด้วยความเต็มใจ เห็นใจพวกเราเถอะค่ะอย่าใช้คำพูดเสียดสี ด่าทอกันเลยธุรการดีก็มีตั้งเยอะนะคะ ขอบคุณค่ะ
    ครูธุรการ [10/02/2012 - 18:12:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1204
 • แจ้งลบ
    คุณความคิดเห็นที่1164
  อยากบอกว่าซะใจมาเลย สุดยอด ขอบอก
    สุดๆๆไปเลย [10/02/2012 - 16:14:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1203
 • แจ้งลบ
    ทำไหมถึงชอบด่าถ้อกันจังเลยนะ โลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลย กับการที่ออกมาแสดงความคิดเนก็ต้องมีการโวยวายอีก นี้เหรอคนที่ได้รับการศึกษา คนเราอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่นั้นมันคือการแสดงความคิดเห็น ดิฉันไม่ทราบนะว่าใครคิดยังไง ทุกวันนี้ดิฉันทำงานในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงประกอบกับทำงานธุรการด้วย ถึงชม.สอนดิฉันก็ไปสอนแต่พอหมดชม.สอนดิฉันก็มาทำงานธุรการถามว่างานธุรการเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะค่ะ ถ้าคุณจัดระบบให้กับตัวคุณเอง แต่การสอนเด็กพิการมันต่างกันใครไม่สอนไม่เข้าใจหลอกว่าเป็นยังไง เด็กพิการที่ครูทั้งรร.ไม่มีใครอยากจะสอนมันไม่ได้ชั่งมัน แล้วทุกอย่างตกหนักที่ใคร คนที่เป็นครูพิการ จริงอยู่ค่ะที่เข้ารับในวุฒิ ม.6 ขึ้นไป คุณเข้าใจกับคำว่าขึ้นไปไหมค่ะ ได้เงินเดือนเท่าไหร่ดิฉันไม่เคยว่า แตกับการที่อ่านหลายข้อความแล้วไม่เข้าใจเลยว่าธุรการบ้างคน บ้างคนนะค่ะไม่ใช่ทุกคน ถึงชอบว่าครูพี่เลี้ยงนักไม่เข้าใจ คนเรามีเหตุผลไม่เหมือนกัน เพราะฉนั้นกรุณาอย่าดูถูก
    ไม่ประสงค์จะออกนาม [10/02/2012 - 16:06:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1202
 • แจ้งลบ
    ธุรการงานน้อยได้ 15000 ครุพี่เลี้ยงทำแทบตายได้ 5700 จะได้ต่อสัญญาหรือเปล่า เศร้าใจ
    ครูพี่เลี้ยง [10/02/2012 - 15:30:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1201
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1197

  เพื่อนๆธุรการ เรารอฟังข่าวกันแบบเงียบๆดีกว่าเนอะ เพราะเท่าที่ดู โพสแรงๆไม่น่าใช่ธุรการหรอก ที่พวกเราเข้ามาก็แค่อยากรู้ข่าวสาร ไม่อยากให้ท่าน ดร.รังสรรค์ ต้องไม่สบายใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีคนมาโจมตี
  ธุรการ 1 [10/02/2012 - 14:22:14]
  *****อย่าไปสนใจแค่ลมออกปาก ผ่านแล้วก็ผ่านไป******
    ถูกต้องเลย [10/02/2012 - 15:26:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1200
 • แจ้งลบ
    อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราไม่มีอำนาจอะไรจะไปกำหนด ทำงานที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะเพื่อนๆ ธุรการ
    ธุรการพระนครศรีอยุธยา [10/02/2012 - 15:25:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1199
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1198
  ขอโทษด้วยนะคร้าขอกล่าวความในใจบ้างตอนนี้รู้สึกอึดอัดใจเหลือเกินกับตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการที่บางคนชอบมองข้ามดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานในตำแหน่งนี้แต่ทำงานเกินคำว่าพี่เลี้ยงสอนเด็กแทนอาจารย์ไปอบรมบ้างติวเด็กสอบO-net บ้างทำไมไม่มีใครสนใจขึ้นเงินเดือนบ้าง 5700 เลี้ยงลุกกับตัวเองยังไม่ถึงสิ้นเดือนต้องดิ้นรนหายืมคนอื่นเพื่อความอยู่รอดทั้งๆๆที่ตนเองมีวุฒิปริญญาตรีมีใบประกอบวิชาชีพยังน้อยกว่างานธุระการที่แสนสบายเพราะกว่าจะมาถึงดิฉันก็ทำก่อนเรียบร้อยแล้วยังจะได้ตั้ง 15000 ช่วยรบกวนท่าน ดร. ช่วยพิจารณาครูพี่เลี้ยงด้วยนะคะขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [10/02/2012 - 15:03:41]

  ****ขอโทษด้วยนะค่ะที่่ต้องออกความเห็น ถ้าคิดว่างานธุรการสบาย แล้วได้ 15000 มาสอบเป็นธุรการสิค่ะ ที่เขตดิฉันเป็นสอบ รับ 4 ตำแหน่ง*************ที่อื่นก็เปิดสอบกันเยอะแยะทำไมไม่ไปสอบ****มาพูดให้ตัวเองดีแต่คนอื่นเสียหายอยู่ได้*****
    ถ้าคิดว่าสบาย [10/02/2012 - 15:24:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1198
 • แจ้งลบ
    ขอโทษด้วยนะคร้าขอกล่าวความในใจบ้างตอนนี้รู้สึกอึดอัดใจเหลือเกินกับตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการที่บางคนชอบมองข้ามดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานในตำแหน่งนี้แต่ทำงานเกินคำว่าพี่เลี้ยงสอนเด็กแทนอาจารย์ไปอบรมบ้างติวเด็กสอบO-net บ้างทำไมไม่มีใครสนใจขึ้นเงินเดือนบ้าง 5700 เลี้ยงลุกกับตัวเองยังไม่ถึงสิ้นเดือนต้องดิ้นรนหายืมคนอื่นเพื่อความอยู่รอดทั้งๆๆที่ตนเองมีวุฒิปริญญาตรีมีใบประกอบวิชาชีพยังน้อยกว่างานธุระการที่แสนสบายเพราะกว่าจะมาถึงดิฉันก็ทำก่อนเรียบร้อยแล้วยังจะได้ตั้ง 15000 ช่วยรบกวนท่าน ดร. ช่วยพิจารณาครูพี่เลี้ยงด้วยนะคะขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ
    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [10/02/2012 - 15:03:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1197
 • แจ้งลบ
    เพื่อนๆธุรการ เรารอฟังข่าวกันแบบเงียบๆดีกว่าเนอะ เพราะเท่าที่ดู โพสแรงๆไม่น่าใช่ธุรการหรอก ที่พวกเราเข้ามาก็แค่อยากรู้ข่าวสาร ไม่อยากให้ท่าน ดร.รังสรรค์ ต้องไม่สบายใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีคนมาโจมตี
    ธุรการ 1 [10/02/2012 - 14:22:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1196
 • แจ้งลบ
    ฝากท่าน ดร.รังสรรค์ ลงรายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2554-2557 ให้อีกครั้งครับ หรือ หาได้ที่ไหนครับ ขอขอบคุณครับ
    แผน [10/02/2012 - 14:06:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1195
 • แจ้งลบ
     นี่หรือคนจบปริญญาตรี ใช้ถ้อยคำแบบนี้ในที่สาธารณะงั้นหรอ ความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่ที่ใครจะแสดงออกหรือไม่ คนที่แสดงออกนั้นคงต้องกลับไปดูสภาวะทางอารมณ์ของตัวเองก่อน ก่อนที่จะมาแสดงความคิดเห็นว่าผู้อื่น เรื่อง 15000 นั้น ถ้าคิดให้ดีเป็นนโยบายของรัฐบาลเค้าตั้งขึ้นมา ลูกจ้างทั้งไม่ได้ไปประท้วงเพื่อให้ได้มา ดังนั้นถ้าเค้าจะได้ก็เป็นสิทธิ์ของเค้าแล้ว ส่วนครูพี่เลี้ยงตามวุฒิที่รับสมัครเค้ารับ ม.6 คุณก็ต้องไปรับไปตามวุฒิของที่เค้ารับสมัคร ไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาก็ตาม ส่วนตำแหน่งถาวรใครๆก็อยากได้กันทั้งนั้นแต่จะได้หรือไม่ก็อีกเรื่องนึง
    การเปลี่ยนแปลง [10/02/2012 - 13:45:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1194
 • แจ้งลบ
    -ใช้ภาษาที่สุภาพในการโพสต์ข้อความ
  -แสดงความคิดเห็น สอบถาม ในเชิงบวกและสร้างสรรค์
  -ไม่พอใจกับการโพสต์ของท่านอื่น ก็ไม่ต้องเข้ามาดู
  - อย่าใช้คำหยาบ เพราะมันเป็นการแสดงถึงตัวตนของท่านเอง
  **** สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล***
  *ทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น เป็นปัญญาชนทั้งนั้น *
  ***กรุณาเคารพผู้อื่น และให้เกียรติตัวเอง**
    ธุรการ เพชรบุรี เขต 2 [10/02/2012 - 13:38:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1193
 • แจ้งลบ
    เคยเข้ามาอ่านในจดหมายประจำเพื่อมาหาความสบายใจหรือคลายข้อสงสัยต่างๆจากที่นี้จากผู้รู้และผู้ใหญ่ที่ใจดีทั้งหลายไม่คิดว่าทุกวันนี้สังคมของการสนทนาในจดหมายจะแย่ลงทุกวันดูเหมือนว่าหลายๆท่านมีความคิดและจิตใจที่ต่ำลงใช้คำพูดที่หยาบคายไม่คิดว่าจะเป็นคำพูดของคนมีการศึกษา
    ลูกจ้างชั่วคราว [10/02/2012 - 13:23:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1192
 • แจ้งลบ
    ขอขอบพระคุณท่าน ดร. ที่ช่วยให้พวกเราได้เงินเดือนขึ้น และฝากตำแหน่งที่มั่นคงให้กับพวกเราด้วยสำหรับอัตราจ้างทุกตำแหน่ง
    ธุรการ กรุงเทพฯ [10/02/2012 - 12:48:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1191
 • แจ้งลบ
    อยากทราบว่า การโอนงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทน ธุรการ สามารถโอนให้ทันสิ้นเดือนได้หรือเปล่าค่ะ ไม่ใช่ว่าเรื่องมาก แต่ทำงานมาเกือบ 3 ปี โอนให้แต่วันที่ 5 บอกตามตรงนะคะ เป็นหนี้ที่ต้องจ่าย วันที่ 30 ของทุกเดือน มันทำให้เสียเครดิตมากเลยค่ะ
    ธุรการ สพม24 [10/02/2012 - 11:11:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1190
 • แจ้งลบ
    เรียน ท่าน ดร.รังสรรค์ ที่เคารพค่ะ
  จากที่ผ่านมา เว็บนี้ให้ข้อมูลที่ดีมาก อ่านแล้วมีกำลังใจทำงานเพราะได้คำตอบที่มีประโยชน์ แต่ทุกวันนี้เหมือนเป็นเวทีให้คนมาวิวาท ไม่ได้อิจฉาใครหรือเกลียดใคร เข้าใจในบทบาทการทำงานของแต่ละคน แต่อยากให้เกียรติ และเคารพท่าน ดร . ด้วย ไม่ใช่ว่าใครๆ ก็จะเอาอารมณ์ ความรู้สึกมาลงที่เว็บนี้ ท่านคงช่วยทุกๆคน ไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำแต่ ต้องเข้าใจระบบการเมืองใช่ว่าใครจะทำอะไรตามใจก็ได้นะค่ะ (ขออภัยหากกระทบถึงใคร ไม่มีเจตนาจะว่าใครแค่อยากให้เคารพเกียรติท่าน ดร.ที่พยายามช่วยทุกๆคน ค่ะ)
    ธุรการคนหนึ่ง [10/02/2012 - 11:00:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1189
 • แจ้งลบ
    พวกหนูเป็นธุรการทำงานมา 3 ปี ไม่มีใครเหลียวแลว่าพวกหนูลำบากมากแค่ไหน ทำงานวิ่งไปวิ่งมาหลายที่ เงินก็ไม่พอใช้
    ธุรการ [10/02/2012 - 10:35:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1188
 • แจ้งลบ
    ตอนแรกที่เข้ามาอ่านเห้นเพื่อนๆบอกต่อกันมาว่าดี แต่ทำไมตอนนี้มีแต่ถ้อยคำที่หยาบคายคะเมื่อก่อนเข้ามาดูทุกวัน ตอนนี้ถ้านึกได้ก็จะเข้ามาอ่าน วิสัยทัศน์ของคนที่จะเป้นข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน เป็นอย่างนี้หรือคะ
    แตงโม [10/02/2012 - 10:31:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1187
 • แจ้งลบ
    ครูพี่เลี้ยงจะไม่ได้15,000บาทเพราะว่า ตอนสมัครสอบคุณสมบัติรับวุฒิ ม.6ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาจากวุฒิปริญญาตรี ถึงแม้คุณจะมีวุฒิปริญญาตรีก็ตามครับ
    ครูพี่เลี้ยงเหมือนกัน [10/02/2012 - 10:30:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1186
 • แจ้งลบ
    http://www.kroobannok.com/48309
  http://www.manager.co.th/QOL/viewnews.aspx?NewsID=9550000017346
  ศธ.เร่งสำรวจตัวเลขครูจบปริญญาตรีที่จะได้ปรับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่น เบื้องต้นมีจำนวน 9 หมื่นคน ครูเอกชนได้รับอานิสงส์ด้วย

  น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ตามนโยนบายของรัฐบาล ว่า ตามขั้นตอนแล้วการปรับขึ้นเงินเดือน จะต้องขอความเห็นจากบอร์ด ก.ค.ศ.ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปตัวเลขจำนวนครูที่เข้าข่ายจะได้รับการปรับเงินเดือน

  โดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าผู้ที่จะได้รับการปรับเงินเดือนจะเป็นกลุ่มครูผู้ช่วย ครู คศ.1-คศ.3 และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนรวมทั้งหมด จำนวน 90,000 คน แยกเป็น สังกัด สพฐ.76,126 คน สอศ.3,153 คน กศน.2,826 คน สถาบันพลศึกษา 668 คน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1,155 คน วิทยาลัยชุมชน 145 คน สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาวัดไร่ขิง 16 คน

  “การปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการ จำนวน 90,000 คนดังกล่าวนี้ จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 170 ล้านบาท โดยจะปรับเงินเดือนย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงได้ให้ทุกหน่วยงานไปสรุปตัวเลขที่แน่นอนมาอีกครั้ง เพราะตอนนี้บางหน่วยงานยังสำรวจตัวเลขตกหล่นอยู่ เมื่อได้ข้อมูลที่แน่นอนแล้วสำนักงานปลัดฯก็จะรวบรวมเสนอ รมว.ศธ.ภายในวันศุกร์ ก่อนชงเข้าพิจารณาในบอร์ค กคศ.วันจันทร์ที่ 13 ก.พ.นี้ เพื่อนำเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป” น.ส.ศศิธารา กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนให้กับครู คศ.2 นั้น จะทำให้ครูกลุ่มนี้เงินเดือนชนเพดาน จึงจะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน ประจำปีอีก เพราะถือว่าเงินเดือนตันแล้ว เพราะฉะนั้น จะเสนอ ก.ค.ศ.ให้ครูที่เงินเดือนชนเพดาน คศ.2 ที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 51,237 คน โดยกลุ่มนี้สามารถเลื่อนไหลไปใช้แท่งเงินเดือน คศ.3 ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวน 455 ล้านบาท ปกติแล้วครู คศ.2 นี้ จะเป็นกลุ่มครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการจะต้องทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษก่อนจึงจะสามารถไปใช้แท่งเงินเดือน คศ.3 ได้แต่กรณีนี้จะขอให้บอร์ด ก.ค.ศ.ผ่อนผันให้ แต่เจ้าตัวจะได้ใช้แค่แท่งเงินเดือนของ คศ.3 เท่านั้น ส่วนวิทยฐานะจะยังคงใช้วิทยฐานะเดิมไม่ได้เลื่อนไหลโดยอัตโนมัติตามแท่งเงินเดือน

  ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ศธ.เตรียมที่จะปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนด้วย จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ครูเอกชนที่จบปริญญาตรี มีจำนวน 140,000 คน รับเงินเดือนอยู่ระหว่าง 8,340 บาท ถึง 11,680 บาท โดยในส่วนของเงินเดือนนั้น รัฐจะอุดหนุนให้ประมาณ 9,000 บาท และให้โรงเรียนออกเองประมาณ 800 บาท เพราะฉะนั้น จึงได้มอบให้ทาง สช.ไปศึกษา ว่า หากจะปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนเป็น 15,000 บาท แล้วแต่ละฝ่ายจะต้องควักเงินเพิ่มอีกเท่าไร อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเอกชนที่จะเข้าร่วมนโยบายปรับเพิ่มเงินเดือนได้นั้นจะต้องมีจำนวนนักเรียนต่อครูไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ คือ 1 ต่อ 25 ในระดับประถม และ 1 ต่อ 20 ใน ระดับมัธยม

  ทั้งนี้ ตนได้มอบให้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปรวบรวมข้อมูล และสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ ภายใน 2 วัน ก่อนจะนำเข้าพิจารณาในบอร์ด สช.ซึ่งจะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 ก.พ.นี้ แต่กว่าขั้นตอนจะเรียบร้อยทุกอย่างครูเอกชนก็น่าจะได้ปรับเงินเดือนในเดือนมีนาคมนี้

  ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ บุคลากรอื่นตามมาตรา 38ค(2) ได้ 15000 แน่นอน
    ขออนุมัติงบ 170 ล้าน [10/02/2012 - 10:23:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1185
 • แจ้งลบ
    เรียน ดร.รังสรรค์
  ท่านครับทำใมเว็ปนี้ถึงได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดนี้ ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย เสียดสีกันถึงขนาดนี้ครับ น่าจะแสดงความเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ และรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันจะดีกว่า ผมเบื่อเต็มที่และคิดว่าต่อไปจะเลิกเข้ามาดูแล้วหล่ะหดหู่แทนเพื่อนครูทั้งหลายครับ
    ครูชายแดน [10/02/2012 - 10:16:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1184
 • แจ้งลบ
    
    แผน [10/02/2012 - 10:15:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1183
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร.รังสรรค์
  เรื่องงบประมาณ ปี 2555 ในส่วนของรายการครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะเฉพาะ หรือไม่ครับ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนไหนครับ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วค่อยให้โรงเรียนดำเนินการต่อไป ไม่ใช่พอโรงเรียนดำเนินการอยู่ แล้วทำการแทรกให้เปลี่ยนตามคุณลักษณะใหม่ ขอบคุณครับ
    แผน [10/02/2012 - 10:10:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1182
 • แจ้งลบ
    • จ่ายโอที "ครู" สอนเกิน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
  +โพสต์เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2555


  .....
  ลิงก์ผู้สนับสนุน

  ปลัด ศธ.จี้ก้น 4 หน่วยงานสรุปยอดครูเป็นหนี้ จำนวนกี่คน มูลค่าหนี้สูงเท่าไร และจากที่ใดบ้าง ก่อนจีบ"ออมสิน"ปล่อยกู้ดอกต่ำช่วยปลดหนี้ครู

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ.55 น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมเรื่องสวัสดิการและการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ในภาพรวมการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู มีหน่วยงานที่ดำเนินการ 4 หน่วยงาน คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สกสค.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)สหกรณ์ออมทรัพย์ ศธ.และสำนักงานคุรุสภา แต่พบว่าจากรายงานจากทั้ง 4 หน่วยงาน ข้อมูลยังไม่ตรงกัน โดยล่าสุดพบว่าครูมีหนี้สิน 1.1 ล้านคน เป็นวงเงินหนี้ 8 แสนล้านบาท แต่ตัวเลขก็ยังไม่ชัดเจน จึงมีมติให้มีการทำฐานข้อมูลครูของ ศธ.ว่ามีครูเป็นหนี้อยู่เท่าใด เป็นหนี้อยู่ที่ไหนและเป็นวงเงินเท่าไร

  ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันได้มีการพูดถึงการเพิ่มรายได้ของครู โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ไปพิจารณาว่า จะหาทางเพิ่มรายได้ให้ครูได้อย่างไร แต่ทั้ง นี้ ก.ค.ศ.ได้เสนอว่าขณะนี้กำลังทำเกณฑ์ในเรื่องการเพิ่มรายได้ของครู เช่น กรณีที่ครูสอนเกินเกณฑ์ สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร หรือ ค่าตอบแทนของครูที่สอนหลายชั้นเรียน เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ รมว.ศึกษาธิการ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี หากสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครูได้ พร้อมกันนี้ ยังจะพิจารณาหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาช่วยเหลือครู โดยจะเชิญธนาคารออมสิน มาหารืออีกครั้ง

  ที่มา สยามรัฐ

  **************************
  แล้วลูกจ้างที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง แถมเงินเดือนน้อยกว่ามาก จะไม่ลำบากกว่าหรอค่ะ ถ้ามีการให้ OT ครูจ้าง ครูธุรการ และอัตราอื่นๆ คงไม่ได้แน่นอน
    เห้อ [10/02/2012 - 10:08:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1181
 • แจ้งลบ
    คนที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพคงไม่ใช่น้องธุรการหรอกค่ะ ขอร้องเถอะค่ะอย่าเข้ามาโพสว่าน้องธุรการและอย่าใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ คุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องอ่านค่ะ
    ธุรการ [10/02/2012 - 09:38:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1180
 • แจ้งลบ
    เศร้าใจ ใครจะทำไม่ทำประเมินต่อสัญญาก็รู้เอง อยู่ 1 โรงเรียนก็ทำงาน อยู่ 2 - 4 โรงเรียนก็ทำงานเหมือนกัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็เพิ่มขึ้น ผู้บริหาร / คณะครูต่างโรงเรียนก็ต่างความคิด ผมก็เป็นธุรการถ้าคิดว่าโครงการนี้มันไม่ดีก็ยกเลิกเลยก็ได้นะครับทำงานก็ไม่ต่อเนื่องในสายงานแล้วดันมาโดนด่าโดนว่ามันไม่ใช่ครับ ขอคืนงานให้คุณครูทำดีกว่าเขาจะได้ด่าว่ากันเอง กลับไปเป็นเด็กวัดอยู่กับพระเหมือนเดิมดีกว่า
    เด็กวัดปฏิบัติการ [10/02/2012 - 09:36:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1179
 • แจ้งลบ
    คห.1170 รู้ข่าวมาจากไหน
    ครูอัตราจ้าง [10/02/2012 - 09:34:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1178
 • แจ้งลบ
     เรารักคนไทย เรารักประเทศไทย เรารักความเป็นไทย เราคือคนไทย เรารักกัน
    เรารักประเทศไทย [10/02/2012 - 09:20:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1177
 • แจ้งลบ
    อ่านความคิดเห็นของปัญญาชน(ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้) คห. 1164 ที่แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้เศร้าใจจังกับคำพูดที่แสดงออกมาไม่รู้ว่าอยู่ในวงการศึกษาจริงหรือเท็จแสดงความคิดเห็นได้แย่มากๆ
    คนในวงการศึกษา [10/02/2012 - 09:13:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1176
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1138

  เรียนสอบถาม ดร.รังสรรค์
  ส่วนใหญ่จะเห็นแต่ท่านห่วงใยและดูแลแต่ธุรการ
  อยากให้ท่านเห็นจริงๆ ว่า ธุรการส่วนใหญ่กว่าจะวนมาทำงานแต่ละโรงเรียนครูก็ทำจนเสร็จแล้ว ธุรการก็นั่งสบายเล่นแต่ Internet และFacebook แต่พนักงานราชการต้องสอนนักเรียนถ้าวันไหนครูประจำการไปอบรมพนักงานราชการเหมาสอน แต่ไม่เป็นไรเพราะถือเป็นหน้าที่ แต่ที่พนักงานราชการ สพป.อบ.1 เจ็บใจมากเพราะเงินตกเบิก 5% ตั้งแต่ เม.ย.54 จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับเลยแม้แต่คนเดียว ตำแหน่งอัตราจ้าง ธุรการได้รับกันเรียบร้อยตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ สอบถามพนักงานราชการ สพป.อบ.2-5 เขาได้รับกันหมดแล้ว เหลือแต่ สพป.อบ.1 เท่านั้น พวกเราอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร ทราบว่าท่านได้โอนเงินให้แล้วทุกเขต สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ก็โยนให้ไปถามงานแผนฯ ปรากฎว่าพวกเรายังไม่ได้คำตอบเลยและไม่รู้ว่าเงินส่วนต่าง 5% ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพวกเราจะได้หรือไม่ ไม่รู้ว่าจะไปเข้ากระเป๋าใคร พวกเราจึงขอความกรุณาจากท่าน ดร.รังสรรค์ โปรดตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานราชการ สพป.อบ.1 ด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
  พนักงานราชการ(ผู้รอความหวัง) [08/02/2012 - 21:11:28]

  ปัญหาเรื่องธุรการจะจบ ต่อเมื่อรัฐให้มีตำแหน่งธุรการ 1 คนต่อ 1 รร. และควรให้ตำแหน่งถาวรกับเขาเพราะตำแหน่งนี้จะทำให้ครูมีเวลาสอนเด็กเต็มที่ ทำให้ผลสัมฤทธิ์เด็กสูงขึ้น ธุรการที่รร.ผมเขาทำงานได้ดี รู้งานไม่ต้องบอกว่าต้องทำอะไร เพราะเป็นธุรการรุ่นแรก ถ้าให้ความมั่นคงแก่เขา เขาคงไม่ย้ายไปหาความมั่นคงที่อื่น ครูก็ไม่ต้องมาเสียเวลาสอนงานให้ธุรการบ่อย ๆ ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลด้วย คนของเราเราต้องดูแล มิฉะนั้นถ้าเขาเก่ง เขามีทางเลือกเราจะไม่มีคนเก่งอยู่ในองค์กรเลย
    ครูคศ.3 [10/02/2012 - 09:01:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1175
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1165
  ความคิดเห็นที่ 1164
  คนมีการศึกษาแท้ๆ มีแต่ IQ (สูงหรือเปล่าไม่รู้) แต่EQต่ำมาก ๆ จิตใจคับแคบ เห็นคนอื่นดีไม่ได้ ไม่มีความยับยั้งชั่งใจ อยากพูดอยากทำอะไรก็ แย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ครูแก่ [10/02/2012 - 08:47:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1174
 • แจ้งลบ
    1164 1164 พวกมึงหาเรื่องย้ายใช่มั้ย กูย้ายมึงได้ กูใหญ่กว่ามึงตั้งเยอะ น้องๆอัตราจ้างเขาอยากได้ตำแหน่งถาวร มึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย มึงจะพูดทำเหี้ยอะไร ไอ้ห่า กูใหญ่กว่ามึงตั้งเยอะ
    คนวงใน ก.ศึกษา [10/02/2012 - 08:39:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1173
 • แจ้งลบ
    0832066845
  ใหญ่มากนักก็ สั่งการไปเลย รึไม่ก็ออกนามให้คนเขารู้ไปเลยว่าใหญ่จริง
    ใหญ่มาก [10/02/2012 - 08:21:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1172
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1164

  ไอ้พวกควายทั้งหลายในที่นี้มึงพูดไปใครจะอ่านกันลำคาญจริงหวะ สมหละที่เป็นอัตราจ้างชั่วคราวโดยเฉพาะครูธุรการ นั่งเล่นเเต่ facebook ควายเสียดายเงินจ้าง ถึงอย่างนี้ใงว่างนักให้ทำงาน 3 โรงเรียนเลย ถ้าอยากรู้ว่ากูเป็นใครโทรมานะใหญ่กว่าที่มึงคิด 0832066845

  ไเเดอ้พวกควายทั้งหลายนะ [09/02/2012 - 18:34:21]
  *****ควายในท้องนายังมีค่ามากกว่าคนโพสต์ข้อความนี้********ไม่โกรธ อโหสิให้เกิดมาชาติหน้าจะได้ไม่เป็นคนเช่นนี้
    รับไม่ได้ [10/02/2012 - 08:17:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1171
 • แจ้งลบ
    เราโทรไปแล้ว ไม่เห็นจะรับโทรศัพท์เลยค่ะ
  0832066845 อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใคร
  ฟังจนเพลงรอสายจบ ก็ไม่เห็นจะรับสายเลย....
    ae [10/02/2012 - 08:15:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1170
 • แจ้งลบ
    เสียใจมากเลยค่ะ ที่รู้ข่าวว่านายกตั้งเกณฑ์ไว้ว่าครูอัตราจ้างจากเงินงบประมาณต้องมีประสบการณ์สอน 3 ปีขึ้นไปถึงจะได้ 15000 เพราะเราก็ทำงานมาสองปีกว่า เฮอะ ที่จริงก็แค่ฝันไป
    ครูอัตราจ้างเงินงบประมาณ [09/02/2012 - 23:25:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1169
 • แจ้งลบ
    ถ้าธุรการโรงเรียนได้บรรจุ
  อีกไม่นานลูกจ้างเหมาบริการ ก็จะกลายเป็น ลูกจ้างประจำ ใช่ไหมคับ ฮ่าๆ
    ลูกจ้าบเหมาบริการ [09/02/2012 - 21:52:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1168
 • แจ้งลบ
    คห1164,1165 ดิฉันได้เข้ามาดูเวบบอร์ดนี้เจอความเห็นดังกล่าวแล้วรู้สึกน้อยใจแทนเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติ ถึงคนที่คนที่เรียกว่าแม่พิมพ์ของชาติใช้ถ้อยคำที่หยาบคายมากมาพูดจากัน ไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ตำแหน่งอะไร ข้าราชการหรือว่าอัตราจ้าง พวกคุณ EQ ไม่มีเลย ไม่รู้จักยับยั้งอารมณ์ของตนเอง Internet เป็นข่าวสารที่ไร้ขอบเขต เด็กๆ เข้ามาอ่านเจอ เด็กๆก็ลดความนับถือลง แล้วเราจะโทษใคร (ดิฉันขอโทษความเห็นท่านอื่นๆด้วยค่ะ) ฝากขอให้บุคคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งที่โพสต์ที่ไม่สุภาพมีEQ ให้มากกว่านี้ด้วยค่ะ
    อ่านแล้วสงสารเด็ก [09/02/2012 - 20:30:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1167
 • แจ้งลบ
    คห1164,1165 ดิฉันได้เข้ามาดูเวบบอร์ดนี้เจอความเห็นดังกล่าวแล้วรู้สึกน้อยใจแทนเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติ ถึงคนที่คนที่เรียกว่าแม่พิมพ์ของชาติใช้ถ้อยคำที่หยาบคายมากมาพูดจากัน ไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ตำแหน่งอะไร ข้าราชการหรือว่าอัตราจ้าง พวกคุณ EQ ไม่มีเลย ไม่รู้จักยับยั้งอารมณ์ของตนเอง Internet เป็นข่าวสารที่ไร้ขอบเขต เด็กๆ เข้ามาอ่านเจอ เด็กๆก็ลดความนับถือลง แล้วเราจะโทษใคร (ดิฉันขอโทษความเห็นท่านอื่นๆด้วยค่ะ) ฝากขอให้บุคคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งที่โพสต์ที่ไม่สุภาพมีEQ ให้มากกว่านี้ด้วยค่ะ
    อ่านแล้วสงสารเด็ก [09/02/2012 - 20:30:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1166
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1165
  ความคิดเห็นที่ 1164
  ทุกท่านอย่าไปเครียดกับคำพูดของเขาหลอกครับ หมาเห่าใบตองแห้ง นะเห่าได้แค่ลมปากนะพวกเราไม่ถือหลอกกับหมานะ
    ............. [09/02/2012 - 20:28:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1165
 • แจ้งลบ
    คิดได้ใงควาย ไม่เอาตำเเหน่งถาวร ขอบรรจุเป็นข้าราชการเลยอย่างนี้ก็เป็นข้าราชการที่ไม่มีความสามารถสิใครอนุมัติชาติหมาสุดๆๆๆๆๆๆๆใครจะโง่ อ่านหนังสือไปสอบเอาสิ
    ได้ตดจะเอาขี้ [09/02/2012 - 18:36:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1164
 • แจ้งลบ
    ไอ้พวกควายทั้งหลายในที่นี้มึงพูดไปใครจะอ่านกันลำคาญจริงหวะ สมหละที่เป็นอัตราจ้างชั่วคราวโดยเฉพาะครูธุรการ นั่งเล่นเเต่ facebook ควายเสียดายเงินจ้าง ถึงอย่างนี้ใงว่างนักให้ทำงาน 3 โรงเรียนเลย ถ้าอยากรู้ว่ากูเป็นใครโทรมานะใหญ่กว่าที่มึงคิด 0832066845
    ไเเดอ้พวกควายทั้งหลายนะ [09/02/2012 - 18:34:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1163
 • แจ้งลบ
    ขอขอบพระคุณท่าน ดร.รังสรรค์ เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยเหลือน้อง ๆ ธุรการ ทุกคนให้มีงานทำและต่อไปหวังยิ่งว่าคงจะได้รับข่าวดีในตำแหน่งงานธุรการที่ถาวรค่ะ
    ครูธุรการเชียงใหม่ [09/02/2012 - 17:05:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1162
 • แจ้งลบ
    ขอเถอะครับท่าน ไม่อยากได้ตำแหน่งถาวร แต่อยากได้คนถาวร มากกว่าครับ
  (ข้าราชการ) เท่านั้น คือความมั่นคงสูงสุดในชีวิตพวกเรา
    ธุรการ สพป รอ 2 สุดหล่อ [09/02/2012 - 16:18:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1161
 • แจ้งลบ
    เรียน ท่านรังสรรค์
  ช่วยหาพื้นที่ให้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณได้หรือไม่ ขณะนี้มีปัญหามากมาย ทั้งเรื่องเงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทำไมเปลี่ยนเกณฑ์การจัดสรรได้เรื่อย ๆ ภาคเรียน 2/53 ภาคเรียน 1/54 และ ภาคเรียน 2/54 ใช้เกณฑ์แตกต่างกัน ถ้าจัดสรรงบประมาณคิดตามสัดส่วน ไม่เกี่ยวกับนักเรียนยากจน แล้วให้โรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนยากจน ทำไม

  ตัวอย่าง
  ร.ร. ก นร.ยากจน 66 คน ได้รับจัดสรร 27 คน
  ร.ร. ข. นร.ยากจน 66 คน ได้รับจัดสรร 32 คน
  ร.ร. ค. นร. ยากจน 60 คน ได้รับจัดสรร 44 คน

  ถ้าจัดสรรตามสัดส่วนนักเรียน ต่อไปก็ไม่ต้องรายงานข้อมูลนักเรียนยากจนอีก ดีไหม
  จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่น...
    konket [09/02/2012 - 16:12:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1160
 • แจ้งลบ
    กระบี่ได้หมื่นห้า แล้วประจวบฯไม่เห็นมีคำสั่งจากเขตเลย มีแต่บอกว่าข้าราชการครูที่ อายุราชการครูที่ทำงานมา 3 ปีเท่านั้นไม่เข้าใจทั้งๆที่ ศธ ประกาศว่าได้
    ธุรการ [09/02/2012 - 15:22:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1159
 • แจ้งลบ
    ขอความกรุณาให้อัตราจ้างทุกตำแหน่งรักกัน สามัคคีกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ นะค่ะ คิดดี ทำดี ไม่ว่าให้ร้ายใคร เห็นคนอื่นได้ดีก็ยินดีกับเขา (ไม่ใช่อิจฉากันนะคะ) รักกันค่ะ
    ธุรการ สพป.ชย1 [09/02/2012 - 14:54:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1158
 • แจ้งลบ
    คุณ 1138 ปากอย่างนี้ไม่ได้นะถูกแล้ว สมน้ำหน้า
    ถึง 1138 [09/02/2012 - 14:49:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1157
 • แจ้งลบ
    รอจดหมาย ฉบับที่ 2/2555 อยู่ค่ะ
    ธุรการ [09/02/2012 - 14:35:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1156
 • แจ้งลบ
    เรื่อง การปรับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท และบรรจุเป็นข้าราชการ(ตำแหน่งถาวร)

  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

  กระผมขอเสนอแนวทางการปรับเงินเดือนขั้นต่ำหนึ่งหมื่นห้าัพันบาทและ บรรจุเป็นข้าราชการหรือตำแหน่งถาวร(อะไรที่ไม่ใช่ข้าราชการก็ไม่นับว่าถาวร)

  นั่นก็คือ ขอเสนอว่า
  โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120คนขึ้นไป ให้ปรับเงินและตำแหน่งทันที

  โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120คนลงมา ให้ได้รับเงินในอัตราเดิม หรือจ้างเป็นรายวัน (วันละ 300 บาท ) หรือเป็นลูกจ้างชั่วคราวเช่นเดิม

  หากโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนขึ้นไป ในปีถัดไป มีนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ให้ทำหนังสือปลดตำแหน่งกและเงินเดือนจากธุรการนั้นๆทันที และจะบรรจุแต่งตั้งกันใหม่ เมื่อโรงเรียนนั้นๆ มีนักเรียน 120 คนขึ้นไปเท่านั้น

  ส่วนข้าราชการครู ให้ปรับเิป็นอัตราจ้างทั้งหมด
  และให้ข้า่ราชการครูที่มีวิทยฐานะ คศ. 3 หรือที่เรียกว่า ชำนาญการพิเศษ
  หากจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ให้ข้าราชการครู คศ. 3 รับเงินประจำตำแหน่งเท่ากับ คศ. 2 จนกว่าจำนวนนักเรียนจะเพิ่มจนถึงเกณฑ์


  จึงเรียนมาเพื่อทราบเพื่อนำเป็นแนวทางในการปรับการทำงานข้าราชการครูและอัตราจ้างทั่วประเทศ

  ขอแสดงความนับถือ
  นักวิชาการ การศึกษา
    อีกหนึ่งแนวทาง [09/02/2012 - 14:16:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1155
 • แจ้งลบ
    ผมเริ่มทำงานครั้งแรกเงินเดือน 300บาท
  และทำงานครั้งแรกตอนอายุ 13 ปี
  จากนั้นพออายุ 18 ได้เงินเดือน 2,800 บาท
  ขณะที่ครูบรรจุ ที่คุยโม้ถึงความยากลำบากว่าได้เงินเดือนพันกว่าบาทนั้น

  บรรจุตอนอายุ 23 ปี

  ยังงัยคุณครูก็สู้ผมไม่ได้หรอกครับ
  จะว่าไปแล้วผมทำงานตั้งแต่อายุ 7 ขวบด้วยซ้ำ
  ต้องทำงานส่งตัวเองเรียนจนจบ ป.โท

  มีครูคนใหนจะเทียบประสบการณ์กับผมขอให้บอกมาละกัน
  งานนี้มีอึ้งกิมกี่
    คนจริงจะไม่คุย [09/02/2012 - 13:56:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1154
 • แจ้งลบ
    หนูเป็นธุรการรุ่น แรก มิถุนายนนี้ ทำงานมาครบ 3 ปี ตอนอบรมก็คิดว่าเรานี้เป็นคนสำคัญในหน่วยงาน เรียนจบสูง สมควรได้รับการยกย่องในหน่วยงาน แต่หลังจากอบรม เสร็จ ทางเขตพื้นที่ให้เรามาเจอกันอีกครั้ง เมื่อครบ 2 ปี และเพื่อนที่เคยเจอตอนอบรมหายไป เกือบหมด เหลือแต่ที่ไม่มีทางไปอยู่คุยกัน

  พวกหนูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนูจะได้ทำงานโรงเรียนเดียว รัฐบาลเค้าสร้างตำแหน่งนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ และเค้าก็ทอดทิ้งให้พวกหนูำลำบาก ทำงานหลายโรงเรียนวิ่งไปวิ่งมา ขนาดหนูทำงานอีกโรงก็ตามมาใช้อีกโรง สิ่งที่ธุรการเรียกร้องขอตำแหน่งถาวร
  ขอเงินเดือนขึ้น มันคือสิ่่งที่สมควรและเหมาะสมและเรา 3 ปีที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่าจะได้ความเห็นใจจากใคร จากที่เลย นะตอนนี้มีโอกาส
  จึงอยากให้ ดูแลพวกเราหน่อย เราเหนื่อยเราทอแต่ก็ทำงานด้วยความรักในหน้าที่เราอยากมีขวัญและกำลังใจ มีความมั่นคงในชีวิต  ขอแลธุรการด้วยนะค่ะ
    สพป.สบ2 [09/02/2012 - 13:08:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1153
 • แจ้งลบ
    บอร์ดเค้ามีไว้ให้สอบถามปัญหาต่างๆ ไม่ใช้ให้มานั้งว่าตำแหน่งอื่น ทุกตำแหน่งย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ตำแหน่งที่คุณกล่าวหาว่าเค้าไม่ดีที่โรงเรียนของคุณ แต่กับอีกโรงเรียนนึงตำแหน่งที่คุณกล่าวหาทำงานแทบตาย และเวลาคุณว่าตำแหน่งอื่นไม่ดีมันก็แสดงถึงความอ่อนแอของโรงเรียนของคุณเองนั้นและ
    อ่านแล้วมันเซง กะว่าจะเจอข้อมูลดีๆมีประโยชน์ เจอแต่แบบนี้ - - [09/02/2012 - 13:01:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1152
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1150

  อันที่จริงน่าสำรวจข้อมูลลูกจ้างโรงเรียนบ้างน่ะค่ะ ก่อนจะเปิดรับลูกจ้างในตำแหน่งของ สพฐ คนที่ทำอยู่แล้วไม่มีโอาสได้ขึ้นเงินเดือนเหมือนตำแหน่งอื่นๆๆๆ ธุรการโรงเรียนรับปวส. ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้อง ป.ตรี ให้ความสำคัญกันบ้าง แล้วค่อยเรียนเพิ่มเติม ปวส.ก็เป็นงานน่ะค่ะ หมื่นกว่าๆๆๆๆๆ ก็พอใจแล้ว ไม่ต้องถึงหมื่นห้าหรอกค่ะ รับพิจารณาด้วยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
  ผู้ด้อยโอกาส [09/02/2012 - 10:59:26]

  เสียดสีตำแหน่งธุรการจริง ๆ ปัญหาตัวเองมีไม่ถาม ไม่อยากได้ 15000 ก็ไปสมัครตำแหน่งอื่นที่เขารับวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี อยากได้ 15000 ก็ไปสอบธุรการ โน่น เขาเปิดรับสมัครกันเยอะแย่
    เสียดสีจริง ๆ ปัญหาตัวเองมีไม่ถาม [09/02/2012 - 11:27:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1151
 • แจ้งลบ
    # ความคิดเห็นที่ 1131
  เข้ามาอ่านความคิดเห็น ก็มีแต่คำถามเดิมๆ เรื่องเงินเดือน 15,000 ถามซ้ำๆ ซากๆ อยู่นั่นแหล่ะ ผมว่าท่านรังสรรค์ ก็ให้คำตอบไปตั้งแต่ฉบับที่แล้วนะครับ ไม่น่าจะมาถามคำถามแบบเดิมๆ และอีกอย่าง ครูพี่เลี้ยงก็เหมือนกันถามอยู่นั่นแหล่ะว่าจบวุฒิป.ตรีจะได้15000ด้วยไหม ตอนสมัครคุณไม่ได้อ่านเหรอว่าเค้าจ้างวุฒิ ม.6 ก็ได้ตามเท่านั้นแหล่ะ ว่างๆก็ลองอ่านจดหมายฉบับก่อนๆ ดูนะครับ
  คุณครู...... [08/02/2012 - 15:32:28]
  ---------------------------------------------------
  ก็เพราะถามกันแบบนี้ไง ท่านรังสรรค์เลยไม่มาตอบคำถามในจดหมายฉบับนี้ เพราะว่าท่านตอบไปหลายครั้งแล้วตั้งแต่ฉบับก่อน พวกคุณก็พากันถามอยู่ได้ และมีบางความคิดเห็นใช้คำที่ต่ำมาก ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา บ้างก็เหน็บแนมกันบ้าง
    คนเถื่อน [09/02/2012 - 11:27:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1150
 • แจ้งลบ
    อันที่จริงน่าสำรวจข้อมูลลูกจ้างโรงเรียนบ้างน่ะค่ะ ก่อนจะเปิดรับลูกจ้างในตำแหน่งของ สพฐ คนที่ทำอยู่แล้วไม่มีโอาสได้ขึ้นเงินเดือนเหมือนตำแหน่งอื่นๆๆๆ ธุรการโรงเรียนรับปวส. ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้อง ป.ตรี ให้ความสำคัญกันบ้าง แล้วค่อยเรียนเพิ่มเติม ปวส.ก็เป็นงานน่ะค่ะ หมื่นกว่าๆๆๆๆๆ ก็พอใจแล้ว ไม่ต้องถึงหมื่นห้าหรอกค่ะ รับพิจารณาด้วยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
    ผู้ด้อยโอกาส [09/02/2012 - 10:59:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1149
 • แจ้งลบ
    ไม่ออกแล้วมั้ง ท่านปวดหัว พวกเราเรื่องมาก 555
    ธุรการสุรินทร์ [09/02/2012 - 10:54:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1148
 • แจ้งลบ
    ท่านดร.รังสรรค์ครับ จดหมายฉบับที่ ๒/๕๕ จะออกเมื่อไรครับ
    เด็กวัดปฏิบัติการ [09/02/2012 - 10:32:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1147
 • แจ้งลบ
    จดหมายเปิดผนึกฉบับต่อไปออกเมื่อไรค่ะ อยากทราบความเคลื่อนไหวแล้วค่ะ
    ... [09/02/2012 - 09:40:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1146
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 1139 ครับ
  สำหรับเรื่องเงินเดือน 15000 ทางสำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว 153 มายังทุกสำนักงานเขตฯ แนบส่งสำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติมาแล้ว จากนั้น น่าจะเป็นขั้นตอนการดำเนินงานของทาง สำนักงานเขตฯ ที่จะดำเนินตามขั้นตอนที่ได้ประกาศในราจกิจจา "ซึ่งในข้อ 9 ให้ส่วนราชการออกคำสั่งการได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและให้ส่วนราชการผู้เบิกส่งคำขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบความถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง หรือสำนักคลังจังหวัด โดยไม่ต้องส่งสำเนาคำสั่งประกอบคำขอเบิกเงิน"
  หนังสือ ลงวันที่ 26 มกราคม2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานเค้าคงกำลังดำเนินการให้ อีกไม่นานคงได้รับกันนะครับ....
    ธุรการ ขอนแก่น เขต4 [09/02/2012 - 09:36:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1145
 • แจ้งลบ
    15000รีบให้สิโลกจะเเตกหละ
    รีบให้สิ [09/02/2012 - 09:34:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1144
 • แจ้งลบ
    ท่านช่วยดูแลเรื่องวิทยฐานะด้วยคสำหรับเรื่องวิทยฐานะของคุณครูที่ได้รับคำสั่ง 1 ตุลาคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554 ให้ได้เงินเพิ่มส่วนต่างของวิทยฐานะเป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุดด้วยครับ ครูหลายเดือดร้อนอยู่ครับ ขอบคุณท่านมากครับ ศิษย์ราชธานีสกลนคร
    ครูสกลจบราชธานี [09/02/2012 - 09:27:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1143
 • แจ้งลบ
    บอร์ดนี้ถ้าพวกเราถามคำถามในส่งที่เราอยากรู้ เพื่อประโยชน์ ตามสิทธิ์ ของเรา หรือถามเพื่อความรู้ โดยไม่ว่าพาดพิงถึงคนอื่น ไม่เอาตำแหน่งอื่นมาเสียดสีกัน พวกเราก็คงจะไม่ต้องมาทะเลาะกัน สนับสนุนกันเป็นเสียงให้กันและกัน คงจะดี
    เรารักกัน [09/02/2012 - 09:26:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1142
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1129

  เรียนท่าน ดร.รังสรรค์ ครับ คือผมอยากทราบเรื่องการหักเงินประกันสังคม 5 % คือ หักเงินประกันกันทุกเดือนแล้วจะได้รับสิทธิ์จริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นจะได้บัตรหรือหลักฐานการประกันสังคมอะไรสักอย่างเวลาต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจริงจะมีสิทธิ์มั้ยครับคือเป็นธุรการใหม่อยากรู้จริงครับ
  ธุรการ สพป.พช.2 [08/02/2012 - 14:49:56]

  เพื่อนธุรการค่ะ ปกติที่ทำมาแต่ก่อนทำงาน 3 เดือนจะได้สิทธิเบิกประกันสังคม และแต่ก่อนประกันสังคมจะส่งไปให้เขตแล้วให้ธุรการไปเอาที่เขตหรือไม่ก็ส่งมาให้ที่โรงเรียนหลัก แต่เดี๋ยวนี้ไม่ส่งมาให้ แต่ไปรับที่ประกันสังคมเอง และสามารถเลือกหรือเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ ตอนนี้ก็แจ้งมาแล้วว่าให้ไปรับบัตรประกันสังคมหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ได้ โดยไปที่ประกันสังคม โดยตรงค่ะ ใช้เวลาแป๊บเดียว บริการดีมาก ว่องไว ไม้ช้าเหมือนแต่ก่อน ดีๆๆๆมาก ๆๆๆ จร้า
    เราไปเอาเอง [09/02/2012 - 09:20:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1141
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1131

  เข้ามาอ่านความคิดเห็น ก็มีแต่คำถามเดิมๆ เรื่องเงินเดือน 15,000 ถามซ้ำๆ ซากๆ อยู่นั่นแหล่ะ ผมว่าท่านรังสรรค์ ก็ให้คำตอบไปตั้งแต่ฉบับที่แล้วนะครับ ไม่น่าจะมาถามคำถามแบบเดิมๆ และอีกอย่าง ครูพี่เลี้ยงก็เหมือนกันถามอยู่นั่นแหล่ะว่าจบวุฒิป.ตรีจะได้15000ด้วยไหม ตอนสมัครคุณไม่ได้อ่านเหรอว่าเค้าจ้างวุฒิ ม.6 ก็ได้ตามเท่านั้นแหล่ะ ว่างๆก็ลองอ่านจดหมายฉบับก่อนๆ ดูนะครับ
  คุณครู...... [08/02/2012 - 15:32:28]

  คุณครูจ๋า ถ้าคุณครูไม่มีอะไรจะถามก็ไม่เป็นไร คนอื่นเขามีคำถาม เขาเลยอยากถามเพื่อความแน่ใจ เป็นเรื่องปกติของคน บอร์ดนี้มีคำตอบ ก็ต้องมีคำถาม ถ้าไม่มีคำถามก็ดูเฉย ๆ
    ................... [09/02/2012 - 09:14:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1140
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1138

  เรียนสอบถาม ดร.รังสรรค์
  ส่วนใหญ่จะเห็นแต่ท่านห่วงใยและดูแลแต่ธุรการ
  อยากให้ท่านเห็นจริงๆ ว่า ธุรการส่วนใหญ่กว่าจะวนมาทำงานแต่ละโรงเรียนครูก็ทำจนเสร็จแล้ว ธุรการก็นั่งสบายเล่นแต่ Internet และFacebook แต่พนักงานราชการต้องสอนนักเรียนถ้าวันไหนครูประจำการไปอบรมพนักงานราชการเหมาสอน แต่ไม่เป็นไรเพราะถือเป็นหน้าที่ แต่ที่พนักงานราชการ สพป.อบ.1 เจ็บใจมากเพราะเงินตกเบิก 5% ตั้งแต่ เม.ย.54 จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับเลยแม้แต่คนเดียว ตำแหน่งอัตราจ้าง ธุรการได้รับกันเรียบร้อยตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ สอบถามพนักงานราชการ สพป.อบ.2-5 เขาได้รับกันหมดแล้ว เหลือแต่ สพป.อบ.1 เท่านั้น พวกเราอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร ทราบว่าท่านได้โอนเงินให้แล้วทุกเขต สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ก็โยนให้ไปถามงานแผนฯ ปรากฎว่าพวกเรายังไม่ได้คำตอบเลยและไม่รู้ว่าเงินส่วนต่าง 5% ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพวกเราจะได้หรือไม่ ไม่รู้ว่าจะไปเข้ากระเป๋าใคร พวกเราจึงขอความกรุณาจากท่าน ดร.รังสรรค์ โปรดตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานราชการ สพป.อบ.1 ด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
  พนักงานราชการ(ผู้รอความหวัง) [08/02/2012 - 21:11:28]

  เรียนคุณความเห็นที่ 1138 คุณน่าจะถามแต่ปัญหาการตกเบิก 5% ของคุณมากกว่าทำไมถึงยังไม่ได้ แต่ไม่น่ามาพาดพิงถึงตำแหน่งอื่นเขาทุกคนเขาก็ทำงานเหมือนกันทุกคน วนทำงาน 4 โรงเรียน เขาก็ทำงานเหมือนกัน อยู่โรงเรียนอื่นก็ต้องทำงาน มันเป็นเรื่องปกติ จะอาจจะโรงเรียนคุณแล้วงานไม่มีเพราะครูคนอื่นทำหมดแล้ว จะรอให้ธุรการมาทำ บางครั้งงานด่วนอาจไม่ทัน เวลา ปัญหานี้คือธุรการทำงานหลายโรง ถ้าทำโรงเรียนเดียว คงไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น คุณต้องเข้าใจ พวกเรายังเข้าใจคุณแต่ทำไมคุณถึงใจแคบไม่เข้าใจคนอื่น พูดพาดพิงให้แต่คนอื่นเขาเสียหาย แต่ไม่เคยมองตัวเอง
    ไม่น่าพาดพิง [09/02/2012 - 09:09:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1139
 • แจ้งลบ
    ใครอยากมาอยู่ ขก. เขต4 บ้าง ดีมากๆเลยทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียน โดยเฉพาะจนท.ในเขตให้บริการดีมาก เป็นกันเอง และผอ.ท่านใจดีมากๆด้วยค่ะ
    ธุระการ ขก.เขต4 [09/02/2012 - 08:12:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1138
 • แจ้งลบ
    เรียนสอบถาม ดร.รังสรรค์
  ส่วนใหญ่จะเห็นแต่ท่านห่วงใยและดูแลแต่ธุรการ
  อยากให้ท่านเห็นจริงๆ ว่า ธุรการส่วนใหญ่กว่าจะวนมาทำงานแต่ละโรงเรียนครูก็ทำจนเสร็จแล้ว ธุรการก็นั่งสบายเล่นแต่ Internet และFacebook แต่พนักงานราชการต้องสอนนักเรียนถ้าวันไหนครูประจำการไปอบรมพนักงานราชการเหมาสอน แต่ไม่เป็นไรเพราะถือเป็นหน้าที่ แต่ที่พนักงานราชการ สพป.อบ.1 เจ็บใจมากเพราะเงินตกเบิก 5% ตั้งแต่ เม.ย.54 จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับเลยแม้แต่คนเดียว ตำแหน่งอัตราจ้าง ธุรการได้รับกันเรียบร้อยตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ สอบถามพนักงานราชการ สพป.อบ.2-5 เขาได้รับกันหมดแล้ว เหลือแต่ สพป.อบ.1 เท่านั้น พวกเราอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร ทราบว่าท่านได้โอนเงินให้แล้วทุกเขต สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ก็โยนให้ไปถามงานแผนฯ ปรากฎว่าพวกเรายังไม่ได้คำตอบเลยและไม่รู้ว่าเงินส่วนต่าง 5% ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพวกเราจะได้หรือไม่ ไม่รู้ว่าจะไปเข้ากระเป๋าใคร พวกเราจึงขอความกรุณาจากท่าน ดร.รังสรรค์ โปรดตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานราชการ สพป.อบ.1 ด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
    พนักงานราชการ(ผู้รอความหวัง) [08/02/2012 - 21:11:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1137
 • แจ้งลบ
    สิ่งที่ใช่ก็คงใช่ในไม่ช้า ส่วนพี่น้องเราชาวอัตราจ้างก็รอต่อไปค่ะ แต่อย่างไรก็ขอให้รออย่างมีความหวังนะค่ะ
    รอ [08/02/2012 - 20:19:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1136
 • แจ้งลบ
    ควรเห็นความสำคัญของอัตราจ้างบนสำนักงานเขตบ้าง วุฒิป.ตรี แต่ทำงานในวุุฒิปวช. ทำงานเยอะกว่าข้าราชในสำนักเป็นไหนๆ ทำไมไม่สนใจบุคคลเหล่านี้บ้าง บุคคลเหล่านี้จ้างเป็นปีต่อปีมาเป็น10ปีทำไมยอมบรรจุ
    อัตราจ้าง [08/02/2012 - 17:10:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1135
 • แจ้งลบ
    ถึงความคิด 1128
  ไม่มีอัตราไหนได้เป็นอัตราถาวรครับ สัญญาก็เขียนบอกอยู่แล้วว่า ถ้าอยากบัญจุก็ไปสอบเอาเอง ส่วนที่บอกว่างบเดียวกันก็ควรได้บัญจุเหมือนๆกัน ต้องให้ท่านย้อนไปดูจดหมายฉบับเก่าๆที่ ดร.รังสรรค์ เคยตอบ ถ้าเป็นอัตราจ้างที่เป็นครูหรืออัตราจ้างที่ทำหน้าที่สอน ตำแหน่งถาวรก็คือ ครูผู้ช่วยครับ
    ธุรการโรงเรียน [08/02/2012 - 16:19:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1134
 • แจ้งลบ
    สำหรับลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต แทนบุคลากรที่ขาดแคลน จะได้ 15000 ด้วยหรือป่าวค่ะ เพราะเป็นการจ้างในงบเหมือนกัน
    ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสำนักงาน สพป. [08/02/2012 - 16:07:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1133
 • แจ้งลบ
    ฝากถึงอัตราจ้างต่าง ๆที่ธุรการว่าเรียกร้องสิทธิต่างๆนาๆกรุณามองพนักงานราชการบางแห่งด้วย เด็กท่านหลานเธอที่เข้าไปอยู่ตามโรงเรียนโดยสอบพลางตาคนอื่น
    คนเมือง [08/02/2012 - 15:58:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1132
 • แจ้งลบ
    ศธ.เร่งสำรวจจำนวนครูจบ ป.ตรี ปรับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่นบาท

  ศธ.เร่งสำรวจตัวเลขครูจบปริญญาตรีที่จะได้ปรับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่น เบื้องต้นมีจำนวน 9 หมื่นคน ครูเอกชนได้รับอานิสงส์ด้วย

  น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ตามนโยนบายของรัฐบาล ว่า ตามขั้นตอนแล้วการปรับขึ้นเงินเดือน จะต้องขอความเห็นจากบอร์ด ก.ค.ศ.ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปตัวเลขจำนวนครูที่เข้าข่ายจะได้รับการปรับเงินเดือน

  โดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าผู้ที่จะได้รับการปรับเงินเดือนจะเป็นกลุ่มครูผู้ช่วย ครู คศ.1-คศ.3 และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนรวมทั้งหมด จำนวน 90,000 คน แยกเป็น สังกัด สพฐ.76,126 คน สอศ.3,153 คน กศน.2,826 คน สถาบันพลศึกษา 668 คน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1,155 คน วิทยาลัยชุมชน 145 คน สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาวัดไร่ขิง 16 คน

  “การปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการ จำนวน 90,000 คนดังกล่าวนี้ จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 170 ล้านบาท โดยจะปรับเงินเดือนย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงได้ให้ทุกหน่วยงานไปสรุปตัวเลขที่แน่นอนมาอีกครั้ง เพราะตอนนี้บางหน่วยงานยังสำรวจตัวเลขตกหล่นอยู่ เมื่อได้ข้อมูลที่แน่นอนแล้วสำนักงานปลัดฯก็จะรวบรวมเสนอ รมว.ศธ.ภายในวันศุกร์ ก่อนชงเข้าพิจารณาในบอร์ค กคศ.วันจันทร์ที่ 13 ก.พ.นี้ เพื่อนำเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป” น.ส.ศศิธารา กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนให้กับครู คศ.2 นั้น จะทำให้ครูกลุ่มนี้เงินเดือนชนเพดาน จึงจะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน ประจำปีอีก เพราะถือว่าเงินเดือนตันแล้ว เพราะฉะนั้น จะเสนอ ก.ค.ศ.ให้ครูที่เงินเดือนชนเพดาน คศ.2 ที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 51,237 คน โดยกลุ่มนี้สามารถเลื่อนไหลไปใช้แท่งเงินเดือน คศ.3 ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวน 455 ล้านบาท ปกติแล้วครู คศ.2 นี้ จะเป็นกลุ่มครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการจะต้องทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษก่อนจึงจะสามารถไปใช้แท่งเงินเดือน คศ.3 ได้แต่กรณีนี้จะขอให้บอร์ด ก.ค.ศ.ผ่อนผันให้ แต่เจ้าตัวจะได้ใช้แค่แท่งเงินเดือนของ คศ.3 เท่านั้น ส่วนวิทยฐานะจะยังคงใช้วิทยฐานะเดิมไม่ได้เลื่อนไหลโดยอัตโนมัติตามแท่งเงินเดือน

  ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ศธ.เตรียมที่จะปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนด้วย จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ครูเอกชนที่จบปริญญาตรี มีจำนวน 140,000 คน รับเงินเดือนอยู่ระหว่าง 8,340 บาท ถึง 11,680 บาท โดยในส่วนของเงินเดือนนั้น รัฐจะอุดหนุนให้ประมาณ 9,000 บาท และให้โรงเรียนออกเองประมาณ 800 บาท เพราะฉะนั้น จึงได้มอบให้ทาง สช.ไปศึกษา ว่า หากจะปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนเป็น 15,000 บาท แล้วแต่ละฝ่ายจะต้องควักเงินเพิ่มอีกเท่าไร อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเอกชนที่จะเข้าร่วมนโยบายปรับเพิ่มเงินเดือนได้นั้นจะต้องมีจำนวนนักเรียนต่อครูไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ คือ 1 ต่อ 25 ในระดับประถม และ 1 ต่อ 20 ใน ระดับมัธยม

  ทั้งนี้ ตนได้มอบให้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปรวบรวมข้อมูล และสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ ภายใน 2 วัน ก่อนจะนำเข้าพิจารณาในบอร์ด สช.ซึ่งจะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 ก.พ.นี้ แต่กว่าขั้นตอนจะเรียบร้อยทุกอย่างครูเอกชนก็น่าจะได้ปรับเงินเดือนในเดือนมีนาคมนี้    ธุรการ ฉะเชิงเทรา [08/02/2012 - 15:56:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1131
 • แจ้งลบ
    เข้ามาอ่านความคิดเห็น ก็มีแต่คำถามเดิมๆ เรื่องเงินเดือน 15,000 ถามซ้ำๆ ซากๆ อยู่นั่นแหล่ะ ผมว่าท่านรังสรรค์ ก็ให้คำตอบไปตั้งแต่ฉบับที่แล้วนะครับ ไม่น่าจะมาถามคำถามแบบเดิมๆ และอีกอย่าง ครูพี่เลี้ยงก็เหมือนกันถามอยู่นั่นแหล่ะว่าจบวุฒิป.ตรีจะได้15000ด้วยไหม ตอนสมัครคุณไม่ได้อ่านเหรอว่าเค้าจ้างวุฒิ ม.6 ก็ได้ตามเท่านั้นแหล่ะ ว่างๆก็ลองอ่านจดหมายฉบับก่อนๆ ดูนะครับ
    คุณครู...... [08/02/2012 - 15:32:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1130
 • แจ้งลบ
    ตอบความคิดเห็นที่ 1119 เงินเด็กยากจนน่าจะโอนให้สพท.แล้วนะ ผมดูที่บัญชีการจัดสรรของสพฐ.แล้วก็โหลดมาเก็บไว้ที่โรงเรียนแล้ว แต่หนังสือยังไม่ถึง สพท.มั้งครับ
    PP [08/02/2012 - 15:22:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1129
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร.รังสรรค์ ครับ คือผมอยากทราบเรื่องการหักเงินประกันสังคม 5 % คือ หักเงินประกันกันทุกเดือนแล้วจะได้รับสิทธิ์จริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นจะได้บัตรหรือหลักฐานการประกันสังคมอะไรสักอย่างเวลาต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจริงจะมีสิทธิ์มั้ยครับคือเป็นธุรการใหม่อยากรู้จริงครับ
    ธุรการ สพป.พช.2 [08/02/2012 - 14:49:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1128
 • แจ้งลบ
    ครูธุรการอะไรนักนานะ ให้แต่ปรับถาวร แล้วครูอื่นละจะทำไงคะ ให้แต่ตัวเองสำคัญนักนะถ้าปรับครูธุรการครูอื่นก้อควรปรับเพราะเป็นงบเดียวกัน ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น
    ครูที่ดีคะ [08/02/2012 - 14:26:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1127
 • แจ้งลบ
    # ความคิดเห็นที่ 1123
  แจ้งลบ
  ขอเบอร์โทรของธุรการ กระบี่หน่อยค่ะ พอดีอยากจะสอบถามใครมีเบอร์ขอหน่อยค่ะ บอกเฟสบุ๊คก็ได้ค่ะพอดีเพื่อน ๆ ธุรการเชียงใหม่อยากแน่ใจว่าธุรการในจังหวัดกระบี่ได้เงิน15000แน่นอนหรือ ไม่
  ธุรการเชียงใหม่ [08/02/2012 - 13:21:37]

  ไม่ลองโทรไปที่โรงเรียนที่จังหวัดกระบี่ เพราะปกติธุรการก็มีหน้าที่รับสายอยู่แล้วค่ะ
    ธุรการ [08/02/2012 - 14:18:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1126
 • แจ้งลบ
    อ้างถึง ความคิดเห็นที่ 609
  สพป.ขก.5 เงินเดือนธุรการออกแล้ว ออกพร้อมกับข้าราชการครู ทุกวันที่ 26 ของทุกเดือนจร้า
  ธุรการ สพป.ขก.5 [26/01/2012 - 11:14:33]

  อยากย้ายไปอยู่เขต 5 จัง เบื่อบัญชี เขต 2 วันที่ 7 ก.พ 2555 เงินเดือนธุรการยังไม่ได้รับเลย
  วอนท่านรังสรรค์ ช่วยดูด้วยครับ.. เจ้านาย
    ธุรการ สพป.ขก.2 [08/02/2012 - 14:08:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1125
 • แจ้งลบ
    ศธ.เร่งสำรวจจำนวนครูจบ ป.ตรี ปรับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่นบาท

  ศธ.เร่งสำรวจตัวเลขครูจบปริญญาตรีที่จะได้ปรับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่น เบื้องต้นมีจำนวน 9 หมื่นคน ครูเอกชนได้รับอานิสงส์ด้วย

  น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ตามนโยนบายของรัฐบาล ว่า ตามขั้นตอนแล้วการปรับขึ้นเงินเดือน จะต้องขอความเห็นจากบอร์ด ก.ค.ศ.ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปตัวเลขจำนวนครูที่เข้าข่ายจะได้รับการปรับเงินเดือน

  โดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าผู้ที่จะได้รับการปรับเงินเดือนจะเป็นกลุ่มครูผู้ช่วย ครู คศ.1-คศ.3 และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนรวมทั้งหมด จำนวน 90,000 คน แยกเป็น สังกัด สพฐ.76,126 คน สอศ.3,153 คน กศน.2,826 คน สถาบันพลศึกษา 668 คน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1,155 คน วิทยาลัยชุมชน 145 คน สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาวัดไร่ขิง 16 คน

  “การปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการ จำนวน 90,000 คนดังกล่าวนี้ จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 170 ล้านบาท โดยจะปรับเงินเดือนย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงได้ให้ทุกหน่วยงานไปสรุปตัวเลขที่แน่นอนมาอีกครั้ง เพราะตอนนี้บางหน่วยงานยังสำรวจตัวเลขตกหล่นอยู่ เมื่อได้ข้อมูลที่แน่นอนแล้วสำนักงานปลัดฯก็จะรวบรวมเสนอ รมว.ศธ.ภายในวันศุกร์ ก่อนชงเข้าพิจารณาในบอร์ค กคศ.วันจันทร์ที่ 13 ก.พ.นี้ เพื่อนำเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป” น.ส.ศศิธารา กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนให้กับครู คศ.2 นั้น จะทำให้ครูกลุ่มนี้เงินเดือนชนเพดาน จึงจะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน ประจำปีอีก เพราะถือว่าเงินเดือนตันแล้ว เพราะฉะนั้น จะเสนอ ก.ค.ศ.ให้ครูที่เงินเดือนชนเพดาน คศ.2 ที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 51,237 คน โดยกลุ่มนี้สามารถเลื่อนไหลไปใช้แท่งเงินเดือน คศ.3 ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวน 455 ล้านบาท ปกติแล้วครู คศ.2 นี้ จะเป็นกลุ่มครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการจะต้องทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษก่อนจึงจะสามารถไปใช้แท่งเงินเดือน คศ.3 ได้แต่กรณีนี้จะขอให้บอร์ด ก.ค.ศ.ผ่อนผันให้ แต่เจ้าตัวจะได้ใช้แค่แท่งเงินเดือนของ คศ.3 เท่านั้น ส่วนวิทยฐานะจะยังคงใช้วิทยฐานะเดิมไม่ได้เลื่อนไหลโดยอัตโนมัติตามแท่งเงินเดือน

  ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ศธ.เตรียมที่จะปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนด้วย จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ครูเอกชนที่จบปริญญาตรี มีจำนวน 140,000 คน รับเงินเดือนอยู่ระหว่าง 8,340 บาท ถึง 11,680 บาท โดยในส่วนของเงินเดือนนั้น รัฐจะอุดหนุนให้ประมาณ 9,000 บาท และให้โรงเรียนออกเองประมาณ 800 บาท เพราะฉะนั้น จึงได้มอบให้ทาง สช.ไปศึกษา ว่า หากจะปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนเป็น 15,000 บาท แล้วแต่ละฝ่ายจะต้องควักเงินเพิ่มอีกเท่าไร อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเอกชนที่จะเข้าร่วมนโยบายปรับเพิ่มเงินเดือนได้นั้นจะต้องมีจำนวนนักเรียนต่อครูไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ คือ 1 ต่อ 25 ในระดับประถม และ 1 ต่อ 20 ใน ระดับมัธยม

  ทั้งนี้ ตนได้มอบให้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปรวบรวมข้อมูล และสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ ภายใน 2 วัน ก่อนจะนำเข้าพิจารณาในบอร์ด สช.ซึ่งจะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 ก.พ.นี้ แต่กว่าขั้นตอนจะเรียบร้อยทุกอย่างครูเอกชนก็น่าจะได้ปรับเงินเดือนในเดือนมีนาคมนี้  ศธ.เร่งสำรวจจำนวนครูจบ ป.ตรี ปรับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่นบาท

  ศธ.เร่งสำรวจตัวเลขครูจบปริญญาตรีที่จะได้ปรับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่น เบื้องต้นมีจำนวน 9 หมื่นคน ครูเอกชนได้รับอานิสงส์ด้วย

  น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ตามนโยนบายของรัฐบาล ว่า ตามขั้นตอนแล้วการปรับขึ้นเงินเดือน จะต้องขอความเห็นจากบอร์ด ก.ค.ศ.ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปตัวเลขจำนวนครูที่เข้าข่ายจะได้รับการปรับเงินเดือน

  โดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าผู้ที่จะได้รับการปรับเงินเดือนจะเป็นกลุ่มครูผู้ช่วย ครู คศ.1-คศ.3 และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนรวมทั้งหมด จำนวน 90,000 คน แยกเป็น สังกัด สพฐ.76,126 คน สอศ.3,153 คน กศน.2,826 คน สถาบันพลศึกษา 668 คน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1,155 คน วิทยาลัยชุมชน 145 คน สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาวัดไร่ขิง 16 คน

  “การปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการ จำนวน 90,000 คนดังกล่าวนี้ จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 170 ล้านบาท โดยจะปรับเงินเดือนย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงได้ให้ทุกหน่วยงานไปสรุปตัวเลขที่แน่นอนมาอีกครั้ง เพราะตอนนี้บางหน่วยงานยังสำรวจตัวเลขตกหล่นอยู่ เมื่อได้ข้อมูลที่แน่นอนแล้วสำนักงานปลัดฯก็จะรวบรวมเสนอ รมว.ศธ.ภายในวันศุกร์ ก่อนชงเข้าพิจารณาในบอร์ค กคศ.วันจันทร์ที่ 13 ก.พ.นี้ เพื่อนำเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป” น.ส.ศศิธารา กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนให้กับครู คศ.2 นั้น จะทำให้ครูกลุ่มนี้เงินเดือนชนเพดาน จึงจะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน ประจำปีอีก เพราะถือว่าเงินเดือนตันแล้ว เพราะฉะนั้น จะเสนอ ก.ค.ศ.ให้ครูที่เงินเดือนชนเพดาน คศ.2 ที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 51,237 คน โดยกลุ่มนี้สามารถเลื่อนไหลไปใช้แท่งเงินเดือน คศ.3 ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวน 455 ล้านบาท ปกติแล้วครู คศ.2 นี้ จะเป็นกลุ่มครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการจะต้องทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษก่อนจึงจะสามารถไปใช้แท่งเงินเดือน คศ.3 ได้แต่กรณีนี้จะขอให้บอร์ด ก.ค.ศ.ผ่อนผันให้ แต่เจ้าตัวจะได้ใช้แค่แท่งเงินเดือนของ คศ.3 เท่านั้น ส่วนวิทยฐานะจะยังคงใช้วิทยฐานะเดิมไม่ได้เลื่อนไหลโดยอัตโนมัติตามแท่งเงินเดือน

  ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ศธ.เตรียมที่จะปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนด้วย จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ครูเอกชนที่จบปริญญาตรี มีจำนวน 140,000 คน รับเงินเดือนอยู่ระหว่าง 8,340 บาท ถึง 11,680 บาท โดยในส่วนของเงินเดือนนั้น รัฐจะอุดหนุนให้ประมาณ 9,000 บาท และให้โรงเรียนออกเองประมาณ 800 บาท เพราะฉะนั้น จึงได้มอบให้ทาง สช.ไปศึกษา ว่า หากจะปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนเป็น 15,000 บาท แล้วแต่ละฝ่ายจะต้องควักเงินเพิ่มอีกเท่าไร อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเอกชนที่จะเข้าร่วมนโยบายปรับเพิ่มเงินเดือนได้นั้นจะต้องมีจำนวนนักเรียนต่อครูไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ คือ 1 ต่อ 25 ในระดับประถม และ 1 ต่อ 20 ใน ระดับมัธยม

  ทั้งนี้ ตนได้มอบให้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปรวบรวมข้อมูล และสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ ภายใน 2 วัน ก่อนจะนำเข้าพิจารณาในบอร์ด สช.ซึ่งจะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 ก.พ.นี้ แต่กว่าขั้นตอนจะเรียบร้อยทุกอย่างครูเอกชนก็น่าจะได้ปรับเงินเดือนในเดือนมีนาคมนี้
  ศธ.เร่งสำรวจจำนวนครูจบ ป.ตรี ปรับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่นบาท

  ศธ.เร่งสำรวจตัวเลขครูจบปริญญาตรีที่จะได้ปรับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่น เบื้องต้นมีจำนวน 9 หมื่นคน ครูเอกชนได้รับอานิสงส์ด้วย

  น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ตามนโยนบายของรัฐบาล ว่า ตามขั้นตอนแล้วการปรับขึ้นเงินเดือน จะต้องขอความเห็นจากบอร์ด ก.ค.ศ.ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปตัวเลขจำนวนครูที่เข้าข่ายจะได้รับการปรับเงินเดือน

  โดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าผู้ที่จะได้รับการปรับเงินเดือนจะเป็นกลุ่มครูผู้ช่วย ครู คศ.1-คศ.3 และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนรวมทั้งหมด จำนวน 90,000 คน แยกเป็น สังกัด สพฐ.76,126 คน สอศ.3,153 คน กศน.2,826 คน สถาบันพลศึกษา 668 คน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1,155 คน วิทยาลัยชุมชน 145 คน สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาวัดไร่ขิง 16 คน

  “การปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการ จำนวน 90,000 คนดังกล่าวนี้ จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 170 ล้านบาท โดยจะปรับเงินเดือนย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงได้ให้ทุกหน่วยงานไปสรุปตัวเลขที่แน่นอนมาอีกครั้ง เพราะตอนนี้บางหน่วยงานยังสำรวจตัวเลขตกหล่นอยู่ เมื่อได้ข้อมูลที่แน่นอนแล้วสำนักงานปลัดฯก็จะรวบรวมเสนอ รมว.ศธ.ภายในวันศุกร์ ก่อนชงเข้าพิจารณาในบอร์ค กคศ.วันจันทร์ที่ 13 ก.พ.นี้ เพื่อนำเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป” น.ส.ศศิธารา กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนให้กับครู คศ.2 นั้น จะทำให้ครูกลุ่มนี้เงินเดือนชนเพดาน จึงจะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน ประจำปีอีก เพราะถือว่าเงินเดือนตันแล้ว เพราะฉะนั้น จะเสนอ ก.ค.ศ.ให้ครูที่เงินเดือนชนเพดาน คศ.2 ที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 51,237 คน โดยกลุ่มนี้สามารถเลื่อนไหลไปใช้แท่งเงินเดือน คศ.3 ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวน 455 ล้านบาท ปกติแล้วครู คศ.2 นี้ จะเป็นกลุ่มครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการจะต้องทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษก่อนจึงจะสามารถไปใช้แท่งเงินเดือน คศ.3 ได้แต่กรณีนี้จะขอให้บอร์ด ก.ค.ศ.ผ่อนผันให้ แต่เจ้าตัวจะได้ใช้แค่แท่งเงินเดือนของ คศ.3 เท่านั้น ส่วนวิทยฐานะจะยังคงใช้วิทยฐานะเดิมไม่ได้เลื่อนไหลโดยอัตโนมัติตามแท่งเงินเดือน

  ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ศธ.เตรียมที่จะปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนด้วย จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ครูเอกชนที่จบปริญญาตรี มีจำนวน 140,000 คน รับเงินเดือนอยู่ระหว่าง 8,340 บาท ถึง 11,680 บาท โดยในส่วนของเงินเดือนนั้น รัฐจะอุดหนุนให้ประมาณ 9,000 บาท และให้โรงเรียนออกเองประมาณ 800 บาท เพราะฉะนั้น จึงได้มอบให้ทาง สช.ไปศึกษา ว่า หากจะปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนเป็น 15,000 บาท แล้วแต่ละฝ่ายจะต้องควักเงินเพิ่มอีกเท่าไร อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเอกชนที่จะเข้าร่วมนโยบายปรับเพิ่มเงินเดือนได้นั้นจะต้องมีจำนวนนักเรียนต่อครูไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ คือ 1 ต่อ 25 ในระดับประถม และ 1 ต่อ 20 ใน ระดับมัธยม

  ทั้งนี้ ตนได้มอบให้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปรวบรวมข้อมูล และสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ ภายใน 2 วัน ก่อนจะนำเข้าพิจารณาในบอร์ด สช.ซึ่งจะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 ก.พ.นี้ แต่กว่าขั้นตอนจะเรียบร้อยทุกอย่างครูเอกชนก็น่าจะได้ปรับเงินเดือนในเดือนมีนาคมนี้


    ธุการสระบุรี [08/02/2012 - 14:01:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1124
 • แจ้งลบ
    อนุมัติคศ.3 ก.ย 52 ลงนาม15 ตุลา 53 เดือนก.พ 55จะได้ส่วนต่างเป็นปัจจุบันและจะได้ตกเบิกเดือนต.ค.จริงหรือเปล่า 2 ปีกว่าแล้ว
    ผู้รอคอย [08/02/2012 - 13:31:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1123
 • แจ้งลบ
    ขอเบอร์โทรของธุรการกระบี่หน่อยค่ะ พอดีอยากจะสอบถามใครมีเบอร์ขอหน่อยค่ะ บอกเฟสบุ๊คก็ได้ค่ะพอดีเพื่อน ๆ ธุรการเชียงใหม่อยากแน่ใจว่าธุรการในจังหวัดกระบี่ได้เงิน15000แน่นอนหรือไม่
    ธุรการเชียงใหม่ [08/02/2012 - 13:21:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1122
 • แจ้งลบ
    lสกลนครเขต3ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 31มกราคมแล้วค่ะ (เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำเท่านั้นนะคะ ส่วนลูกจ้างชั่วคราวอย่างเรา รออีกแป๊บค่ะ เดี๋ยวคำสั่งก็คงออก)
    ธุรการสกลนครเขต3 [08/02/2012 - 13:17:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1121
 • แจ้งลบ
    
     [08/02/2012 - 13:13:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1120
 • แจ้งลบ
    ผู้อำนวยการแจ้งที่ประชุมวันนี้ที่โรงเรียนว่าได้แค่ข้าราชการก่อนครับ ท่านประชุมมา ชัวร์แน่นอนครับ

    อัตราจ้างอุดร [08/02/2012 - 13:12:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1119
 • แจ้งลบ
    รบกวนถามท่านผู้รู้ครับ เงินยากจนนักเรียน 30% เทอม 2ย้งไม่ได้เลยครับ เพราะยืนยันไปวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 55
  ไม่ทราบว่าจะได้ประมาณเดือนใหนครับ กลัวไม่ได้งบเข้าโรงเรียนให้เด็กยากจนในถิ่นห่างใกล..
    อัตราจ้าง [08/02/2012 - 13:07:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1118
 • แจ้งลบ
    ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใด ก็ขอให้ท่านจงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด อย่าก้าวก่ายหน้าที่กัน
    ธุรการโรงเรียน [08/02/2012 - 13:01:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1117
 • แจ้งลบ
    อยากทราบข่าวเงินตกเบิก คศ.3 รุ่น ตุลา 52
  เพราะเห็นข่าวแต่รุ่น 1 ตุลาคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554 ขอความกรุณาท่านตอบด้วย
  ขอบคุณครับ
    คศ.3 รุ่น ตุลา 52 [08/02/2012 - 11:34:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1116
 • แจ้งลบ
    ไม่ทราบว่า คศ.3 ที่เงินเดือนชนเพดานจะขยับไปเลน คศ.4 เมื่อใด เพราะรุ่นก่อนขยับไปไกลแล้ว
    ผอ.เงินเดือนติดเพดาน [08/02/2012 - 11:13:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1115
 • แจ้งลบ
    ศธ.ตั้งงบกลาง170 ล้านจ่ายป.ตรีคะรวมบุคลากรอื่นทางการศึกษามาตรา38ค(2)น่าจะหมายรวมถึงธุรการด้วยนะค่ะ ลองอ่านกันดูตามลิงค์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคะ

  http://www.thairath.co.th/content/edu/236768
    ธุรการเมือง3สมุทร [08/02/2012 - 11:08:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1114
 • แจ้งลบ
    เรียน ชาวธุรการทุกท่าน
  อ่านข้อที่ 6/1 ของความคิดเห็นที่1113 แล้วจะสบายใจ คลายกังวล อารมณ์แจ่มใส นอนหลับฝันดี สวัสดีครับ
    ธุรการ [08/02/2012 - 10:59:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1113
 • แจ้งลบ
    เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕)
  พ.ศ. ๒๕๕๕
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้เป็นไป
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่เห็นชอบให้ปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง
  และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และให้ปรับอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างขั้นต่ำ และขั้นสูง
  ของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในสัดส่วนร้อยละห้า และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบให้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
  และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี รวมทั้งทหาร
  กองประจำการ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐดังกล่าวมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพตามภาวะเศรษฐกิจ
  ที่ปรับสูงขึ้น
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
  ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
  (๑) ข้อ ๕ และข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑
  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  (๒) ข้อ ๖ และข้อ ๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ข้าราชการ” ในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง
  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  ““ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร (ไม่รวมถึงนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม)
  ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ (ไม่รวมถึงพลตำรวจสำรอง) ข้าราชการครูและ
  บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  และข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา”
  หน้า ๒
  เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
  ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ลูกจ้างชั่วคราว” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ลูกจ้างประจำ”
  และคำว่า “ทหารกองประจำการ” ในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
  โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
  และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
  ““ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง
  ของส่วนราชการ”
  ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
  โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
  และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “ข้อ ๖ ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่น
  สองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท
  แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท
  กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท
  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีก
  จนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท”
  ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๑ ข้อ ๖/๒ และข้อ ๖/๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง
  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
  “ข้อ ๖/๑ ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่คณะกรรมการ
  บริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด
  ได้กำ หนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำ แหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือน
  หรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน
  หรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
  ข้อ ๖/๒ ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่คณะกรรมการบริหารงาน
  บุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ข้าราชการ
  และลูกจ้างประจำซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ
  หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท
  แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท
  หน้า ๓
  เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
  กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ให้ข้าราชการ
  และลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ
  เก้าพันบาท
  ข้อ ๖/๓ ในกรณีที่ตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการ
  แต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
  ตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้
  ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้น
  จากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท”
  ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
  โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
  และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
  ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗/๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “ข้อ ๗/๑ ทหารกองประจำการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ กรณีที่เงินเดือนรวมกับ
  เบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจำนวนไม่ถึงเดือนละแปดพัน
  หกร้อยสิบบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
  ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกิน
  เดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท
  ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  ให้แก่ทหารกองประจำการด้วยโดยอนุโลม”
  ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
  “ข้อ ๗/๒ ทหารกองประจำการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ กรณีที่เงินเดือนรวมกับ
  เบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจำนวนไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท
  ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งเมื่อรวมกับ
  เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละเก้าพันบาท
  ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  ให้แก่ทหารกองประจำการด้วยโดยอนุโลม”
  หน้า ๔
  เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
  ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความ
  ต่อไปนี้แทน
  “ข้อ ๙ ให้ส่วนราชการออกคำสั่งการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและให้ส่วนราชการ
  ผู้เบิกส่งคำขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด โดยไม่ต้อง
  ส่งสำเนาคำสั่งประกอบคำขอเบิกเงิน”
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
  ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความ
  ต่อไปนี้แทน
  “ข้อ ๑๒ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและหลักฐานการจ่าย
  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ
  เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
  การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และให้เก็บหลักฐานการจ่ายไว้ที่
  ส่วนราชการเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ”
  ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑ และข้อ ๑๒/๒ ของระเบียบกระทรวงการคลัง
  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
  “ข้อ ๑๒/๑ ในกรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้กระทรวงการคลัง
  เป็นผู้วินิจฉัย และในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการ
  ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
  ข้อ ๑๒/๒ การได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับกับผู้ที่มีสิทธิ
  ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน
  คดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการ
  กฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา”
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
    ธุรการ [08/02/2012 - 10:31:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1112
 • แจ้งลบ
    ประสบชะตากรรมเดียวกันกับ 1099 เลยค่ะ
    ธุรการ ยส.1 [08/02/2012 - 10:08:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1111
 • แจ้งลบ
    พี่น้องธุรการทั่วประเทศ...อยู่เฉยๆ เถอะครับ
  ภายในเดือนนี้คงได้คำตอบเรื่องการ 15,000
  ถ้าเขาให้มันคงไม่ไปไหนหรอกครับ
  พูดมากเขาจะหมั่นไส้เอาได้นะครับ...
  เขาว่าให้อย่าโมโหล่ะครับ..เสียสุขภาพจิตเปล่าๆ
    ธรก [08/02/2012 - 09:59:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1110
 • แจ้งลบ
    ครูธุรการเรื่องเยอะจัง พนักงานราชการ ครูวิกฤติ เขามีมาก่อนตั้งนานไม่เห็นเขาวุ่นวายเลย

  ขอโทษนะคะ พนักงานราชการ ครูวิกฤติ ครูอัตราจ้าง ก็สามารถสอบเป็นครูผู้ช่วยได้ มีตำแหน่งถาวรก็คือครูผู้ช่วยไม่ใช่หรือคะ แต่ว่าธุรการยังไม่มีความมั่นคง สอบเข้ามาเหมือนกัน ไม่ได้เข้ามาเฉย ๆ ก่อนจะว่ากันก็พิจารณาให้ดีก่อนนะคะว่าที่พวกเราเรียกร้องมันผิดครงใหน
    ธุรการ [08/02/2012 - 09:37:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1109
 • แจ้งลบ
    ท่าน ดร.รังสรรค์ ค่ะ ดิฉันของฝาก บทนิยามคำว่าลูกจ้างชั่วคราว ด้วยค่ะ ได้โปรดพิจารณาให้พวกเราได้ 15000 ด้วยนะค่ะ
  ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ลูกจ้างชั่วคราว” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ลูกจ้างประจำ” และคำว่า “ทหารกองประจำการ” ในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
  ““ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ”
  พ่อ แม่ พี่ น้อง ทุกคนเราความหวัง จากลูกคนนี้ ลูกที่ทำงานเป็นธุรการ ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้โปรดเถิดค่ะ อย่าทอดทิ้งพวกเราเลยนะค่ะ ช่วยสนับสนุนอุ้มชูพวกเราด้วยเถิด ไม่ได้เป็นพนักงานราชการก็ไม่เป็นไรค่ะ
    ธุรการ4โรงเรียน [08/02/2012 - 09:36:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1108
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคะว่าเราควรรักกันดีกว่าคะ
    ครูโครงการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ที่ถูกลืม [08/02/2012 - 09:05:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1107
 • แจ้งลบ
    "รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย"
  พวกเราทุกคน ทุกตำแหน่ง พวกเราเลือกที่จะเดินเข้ามาในองค์กรที่ทรงคุณค่าที่สุดในสังคมนี้แล้ว พวกเราต้องมีความรัก ความสามัคคี ในหมู่พวกเรานะครับพี่น้อง ถ้ามองในมุมใหญ่ ๆ องค์กรนี้ก็คือประเทศชาติ ถ้ามองในมุมเล็ก ๆ องค์กรนี้ก็คือครอบครัว แล้วถ้าเกิดว่าพวกเราทะเลากัน ไม่มีความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน คิดดูสิครับ ครอบครัวคงแตกแยก พ่อไปทาง แม่ไปทาง ลูกคงหมดอนาคต(ลูกศิษย์) และถ้าเป็นประเทศชาติ คงล่มสลาย ถูกพวกคนเลวที่มาในคราบคนดีเล่นงานได้ ทุกวันนี้บ้านเมืองเราแทบจะถูกกลืนกินจากพวกนายทุนกันเกือบหมดแล้วนะครับ ถ้าไม่เล่นกันเอง ก็เป็นนายทุนต่างชาติ
  ***ถ้าพ่อแม่ไม่ปกป้องลูก ๆ มัวแต่ทะเลาะกัน ระวังจะไม่มีแผ่นดินปลูกข้าวให้ลูกกินนะครับ(ผมหมายถึงตกงานเพราะโดนยุบ ยุบคือยุบโรงเรียน กับยุบโครงการต่าง ๆ ครับ***)
    ธุรการรุ่น 1 [07/02/2012 - 23:17:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1106
 • แจ้งลบ
    สพป.ที่มีหนังสือแจ้ง 15,000 ขอความกรุณาส่งข่าวด้วยครับ ทุกคนใจได้ใจชื้น...ขอบคุณสพป.กระบี่ครับ
    ธุรการมุ่งมั่น [07/02/2012 - 21:56:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1105
 • แจ้งลบ
    ธุรการขอขอบคุณท่านดร.รังสรรค์ค่ะที่ช่วยเหลืออัตราจ้างทุกตำแหน่ง แต่มีความในใจอยากถามค่ะเราจะตกงานกันไหมค่ะ เพราะเหนื่อยที่จะต้องไปสอบบรรจุแล้ว ทำงานตำแหน่งนี้ก็ภูมิใจและใกล้บ้านใกล้ครอบครัวอบอุ่นดีค่ะ ฝากท่านตอบคำถามนี้ด้วยหวังว่าคงไม่ตกงานตอนแก่นะค่ะ เนื่องจากว่าอ่าน สอบก็หามีชื่อไม่ค่ะ
    รอคำตอบค่ะ [07/02/2012 - 20:26:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1104
 • แจ้งลบ
    สามัคคีคือพลังค่ะ อัตราจ้างทุกคนต้องการความมั่นคงในชีวิตเข้าใจค่ะ ขอให้สมหวังทุกตำแหน่งแต่ต้องรอก่อนค่ะ
    กำลังใจ [07/02/2012 - 20:23:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1103
 • แจ้งลบ
    รักษาสิทธิกันดีทุกท่านเลยนะครับ...แต่ก็ขอให้อยู่ในขอบเขตบ้าง ก็รู้อยู่ว่าแต่ละตำแหน่งมีความสำคัญ แต่ต้องเข้าใจแต่ละตำแหน่งด้วยนะครับว่าเราเข้ามาในตำแหน่งอะไรเขาจ้างด้วยวุฒิอะไร? ธุรการ ประกาศรับสมัครด้วยวุฒิ ป.ตรี เมื่อเขาปรับให้ก็รับ 15,000 ไป ครูพี่เลี้ยง ประกาศรับสมัครด้วยวุฒิ ม.6หรือเทียบเท่า เมื่อเขาปรับให้ก็รับ 9,000 บาทไป (ไม่ต้องคิดเยอะครับ..เขาไม่ยกเลิกจ้างก็ดีถมไปแล้ว...)ในใจก็อยากให้บรรจุครับ..คิดอย่างนี้สิครับ...พอบรรจุได้เป็นราชการสมใจแล้วค่อยใช้วุฒิ ป.ตรี ป.โท ปรับวุฒิครับ ...จบไหมครับ...(ปล.เห็นลูกจ้างประจำเขาทำตำแหน่งใหม่เพื่อปรับฐานเงินเดือนครับ..)
    อยากเห็นสิ่งดีๆ อยู่ในวิถีพอเพียง [07/02/2012 - 20:04:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1102
 • แจ้งลบ
    ครูธุรการเรื่องเยอะจัง พนักงานราชการ ครูวิกฤติ เขามีมาก่อนตั้งนานไม่เห็นเขาวุ่นวายเลย
  ย [07/02/2012 - 16:06:47]

  ถ้าไม่ถูกใจกัน ไม่พอใจกันก็อยู่เฉยๆ เถอะค่ะ จะดูดีกว่านี้ ด้วยความเคารพ
    คนผ่านมา [07/02/2012 - 18:15:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1101
 • แจ้งลบ
    ครูพี่เลี้ยงทุกคนจ้า
  เราอย่ามานั่งทะเลาะกันเลย
  เราต้องสามัคคีกันไว้ยิ่งมีเสียงข้างน้อยอยู่ด้วย
  สักวันหนึ่งสวรรค์คงเมตตาเรานะ จะวุฒิ ม.6หรือปริญญาตรี ก็มีหัวใจเหมือนกันนะ ถึงจะไม่มีใครสนใจแต่อย่างน้อยครูพี่เลี้ยงนี้แหละที่ทำให้อนาคตของชาติอ่านออกเขียนได้ทำให้สังคมยอมรับในตัวของเขาสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะทุกคน
    ครูพี่เลี้ยงอะ [07/02/2012 - 16:50:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1100
 • แจ้งลบ
    ครูธุรการเรื่องเยอะจัง พนักงานราชการ ครูวิกฤติ เขามีมาก่อนตั้งนานไม่เห็นเขาวุ่นวายเลย
    ย [07/02/2012 - 16:06:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1099
 • แจ้งลบ
    ขอบอกเล่าในสิ่งที่ได้เจอบ้างค่ะ ท่านดร.รังสรรค์ หนูเป็นธุรการรุ่นแรกค่ะ ทำงาน 2โรงเรียน และทั้ง 2 ร.ร.เป็นร.รที่เรียกว่าไม่ถูกชะตากันเลย มีเรื่องนิทากันทุกวัน หนูก็ได้แต่ยิ้มค่ะ เวลาที่นึกถึงธุรการคือตอนที่มีงานเยอะ ๆ นอกจากนั้นไม่เคยเห็นความสำคัญ หนูก็ไม่ว่าอะไรคิดว่าทำงานเยอะ ๆเขาจะมองเห็นคุณค่า ว่าเป็นบุคลากรคนหนึ่งบ้าง แต่ดูจาก ทะเบียนบุคลากรแล้วก็ไม่เห็นมีรูปหรือชื่อหนูเลยทั่ง 2 โรงเรียน หนูก็แค่ต้องการขวัญและกำลังใจค่ะ เวลาตัดเสื้อโลโก้ของโรงเรียน หรือแจกเสื้อกีฬา หนูก็ไม่เคยได้รับแจกเลย ผอ.ร.ร.ต้องการให้แต่งกายหมือนกัน พร้อมเพียงกัน ธุรการไม่มีก็ไปหาซื้อมา คำพูดของผอ.ร.ร.ค่ะ จะให้ไปซื้อที่ใหนละก็ตัดกันมาโดยเฉพาะ หนูอดทนทำงานมาตั้งนาน จะ ครบ 3 ปี อยู่แล้ว ทั้ง 2 ร.ร.นี้ก็ยังเหมือนเดิม เรื่องแย่ ๆ ที่ยังไม่ได้เล่าก็มีอีกเยอะค่ะ แต่ว่าพอแค่นี้ก่อนน่ะค่ะ คิดว่าเพื่อนธุรการบางคนก็คงเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกัน ขอบคุณมากค่ะที่กรุณาอ่านข้อความนี้
    ธุรการ [07/02/2012 - 16:02:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1098
 • แจ้งลบ
    ขอขอบคุณท่านสำหรับความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งตำแหน่งถาวร ให้ความกรุณาแก่พวกเราชาวธุรการและหวังว่าท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิร่มไทรของพวกเราไปนานนะคะ(ความหวังอยู่ที่ท่านครับ)
    ธูรการโคราช เขต 6 [07/02/2012 - 15:49:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1097
 • แจ้งลบ
    จบป.ตรีมีใบประกอบวิชาชีพด้วยนำไปปรับวุฒิได้มั้ยอยากได้หมื่นห้าจ้า
    พี่เลี้ยงเด็ก [07/02/2012 - 15:48:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1096
 • แจ้งลบ
    ยินดีกับทุกคนที่ได้ขึ้นเงินเดือนเราชาวพี่เลี้ยงเด็กพิการก็คงต้องรอต่อไป รอคำตอบจาก ดร.รังสรรค์อยู่นะคะ
    ครูพี่เลี้ยง [07/02/2012 - 15:31:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1095
 • แจ้งลบ
    บรรจุธุรการโรงเรียนละคนไปเลยและมอบงาน พัสดุ การเงิน ให้ด้วย ครูจะได้สอนนักเรียนเต็มที่ แล้วเปลี่ยนชื่อตำแหน่งครูธุรการใหม่
    หนึ่งเสียงสนับสนุน [07/02/2012 - 15:29:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1094
 • แจ้งลบ
    ตอบ 1090 ขอบคุณค่ะ คิดว่าเลือก สพป. 90% แล้วล่ะ
    ธุรการ 2 เขต [07/02/2012 - 15:16:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1093
 • แจ้งลบ
    เป็นธุรการค่ะ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ลูกเสือก็ไปฝึกมาแล้ว พร้อมทุกอย่างเหลือแค่รอเรียกบรรจุไม่รู้เมื่อไหร่และเงินเดือน 15000 ที่รอคอย เงินเดือนนี้ยังไม่เข้าเลยค่ะปกติวันที่ 5 ก็เข้าแล้วเขตจ๋ามัวงมไรอยู่
    แค่อยากระบาย [07/02/2012 - 14:50:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1092
 • แจ้งลบ
    เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 55 พอดีผอ.สพป.นม. 1 ท่านบอกว่า 15,000 ได้เฉพาะ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการไม่ได้ เป็นจริงหรือเปล่าครับ ส่งสัยมาก อยากรู้ข้อเท็จจริงจาก ท่าน ผอ
    ธุรการโคราช [07/02/2012 - 14:34:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1091
 • แจ้งลบ
    ฉบับนี้ ท่านดร.รังสรรค์ คงจะไม่ตอบจดหมายใช่มั๊ยค่ะ งานท่านคงจะยุ่ง ไว้รอจดหมายท่าน ฉบับที่ 2/2555
    คนผ่านมา [07/02/2012 - 14:31:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1090
 • แจ้งลบ
    ตอบ 1089 เดิมทีแรกเราอยุ่สังกัด สพป.นะ
  เป็นเราเลือกอยู่ประถมดีกว่า เพราะยังงัยงานก้อน่าจะลงตัวมากกว่า สพม.อยู่แล้วเพราะสพม.เพิ่งตั้ง
    คิดว่านะ [07/02/2012 - 14:29:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1089
 • แจ้งลบ
    ถาม นะคะว่า
  ดิฉันเป็นธุรการรุ่นแรกเลย ตามสัญญาปฏิบัติงาน 2 โรงเรียน เมื่อมีการแยกเขตเป็นประถมและมัธยมแล้ว การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ ก็ยังคงทำเหมือนเดิมใช่มั้ยค่ะ เพราะตอนี้ สพป.กับ สพม. แย่ง ธุรการกันค่ะ ประถมก็บอกว่าธุรการเป็นของเขตประถม เมื่อแยกมัธยมไปแล้ว ก็ควรให้สรรหาใหม่เอง.. ดิฉันเลย ของทราบจากผู้รู้ค่ะ (ตอนนี้ก็ทำคู่กันไปเหมือนเดิมค่ะ แต่ที่โรงเรียนถามกันจังว่า ธุรการจะเลือก สพป. หรือ สพม.) ตอบด้วยค่ะ ท่านๆๆๆๆๆ ;(
    ธุรการ 2 เขต [07/02/2012 - 14:21:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1088
 • แจ้งลบ
    กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่
  ได้โอนเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการครู
  สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท
  เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว
  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  "ขอเป็นกำลังใจให้ สพป.เขตอื่นๆ รีบดำเนินการกันต่อไปนะค่ะ สู้ๆ ค่ะ"
    ธุรการ รุ่น 3 [07/02/2012 - 14:15:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1087
 • แจ้งลบ
    เรียน ทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น
  กรุณาอย่าเอาคำหยาบหรือพวกสัตว์ที่ไม่เป็นมงคลมาลงแสดงความคิดเห็นครับปัญญาชนกันแล้วควรแสดงออกให้เหมาะกันหน่อยครับ
    ธุการสระบุรี [07/02/2012 - 14:13:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1086
 • แจ้งลบ
    ที่นี่ไม่มีคำตอบ โดย.............
    เอก [07/02/2012 - 13:54:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1085
 • แจ้งลบ
    เป็นครูพี่เลี้ยงเหนื่อยเพราะเด็กldเยอะ เรามีหน้าที่สอนตั้งแต่เด็กอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ และตอนนี้เด็กldเหล่านี้อ่านเขียนได้ดีขึ้น แต่เวลามีศ.น มาประเมินทำไมถึงมีแต่ครูประจำการออกรับหน้า แล้วเขาเอาเราไปไว้ที่ไหนกัน
    ครูพี่เลี้ยง เสียงเล็กๆ [07/02/2012 - 13:22:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1084
 • แจ้งลบ
    อยากถามธุรการกระบี่ค่ะ ว่าได้รับเงินเดือน 15000 บาท เข้าบัญชีแล้วหรือยังค่ะ และธุรการ เขตอื่นมีใครได้คำสั่งเพิ่มเงินค่าครองชีพจากเขตแล้วบ้างค่ะ รบกวนตอบหน่อยค่ะ
    ธุรการโรงเรียน [07/02/2012 - 13:02:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1083
 • แจ้งลบ
    ขอระบายความในใจนะค่ะ ทุกวันนี้ทำงานตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก เหนื่อยมากค่ะ เพราะว่าไม่ได้ทำงานกับตำแหน่งนี้เต็มที่ เพราะผู้บริหารให้ช่วยงานธุรการและก็งานส่วนตัว เวลาศึกษานิเทศมาประเมินทีก็เหนื่อยแทบขาดใจเพราะต้องเตรียมเอกสารเตรียมคำตอบบางครั้งก็ตอบผิดๆๆถูกๆๆเพราะครูที่รับผิดชอบโดยตรงไม่เคยมาทำงานตรงนี้แตพอเขาชมหรือได้รับความดีความชอบครูที่เป็นค.ศ ทั้งหลายก็รับไปหมดโดยไม่มีใครเหลียวแลพี่เลี้ยงคนนี้เลย
    พี่เลี้ยงเด็ก [07/02/2012 - 12:40:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1082
 • แจ้งลบ
    http://210.246.188.61/ewtadmin/ewt/demo_0850/ewt_news.php?nid=813&filename=index_plan ลิ้งนะคะ
    ธุรการ รุ่น 1 [07/02/2012 - 12:02:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1081
 • แจ้งลบ
    คห. 1080 แก้ไข ถึง 1079 คะ
    ธุรการ รุ่น 1 [07/02/2012 - 11:54:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1080
 • แจ้งลบ
    ถึง 1069
  เข้าได้นะคะ เพราะดิฉันก็โหลดได้ ลองเข้าไปโหลดใหม่ นะคะ
    ธุรการ รุ่น 1 [07/02/2012 - 11:52:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1079
 • แจ้งลบ
    ตามหนังสือที่ 04006/ว215 ลว.3 ก.พ.55 ที่แปะอยู่หน้าเว็บ สนผ. และให้เปิดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ http://www.bopp-obec.info นั้น เข้าไปดูแล้วหาไม่พบ ขอให้ช่วยลิงค์ไว้ที่หน้าเว็บสนผ.ด้วยค่ะ ขอบคุณ
    จนท.สพป. [07/02/2012 - 10:18:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1078
 • แจ้งลบ
    เบื่อค่ะ
    อยากได้แค่ 2 โรงเรียน [07/02/2012 - 10:15:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1077
 • แจ้งลบ
    เดือดร้อนมาก ๆ คะท่าน ขอ 3,500 เป็นปัจจุบันด้วยเถอะ สาธุ...ลงนาม 2 ก.พ.54 มีผล 1 พ.ย.52 ตั้งนานแล้ว ยังไม่ได้รับเลย ส่งลูกเรียนตั้ง 3 คนค่ะท่าน
    ครูวอน [07/02/2012 - 10:09:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1076
 • แจ้งลบ
    สรุปได้ว่าวิทยฐานะของผู้ที่ได้รับคำสั่ง 1 ต.ค. 53- 30 ธ.ค. 54 จะปรับเป็นปัจจุบัน ต.ค. 55 ก่อนแล้วรับตกเบิกหลังจากนั้น เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
    ครูคนหนึ่ง [07/02/2012 - 10:01:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1075
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร.รังสรรค์ ที่เคารพ หนูอยากจะถามว่า ตำแหน่งธุรการโรงเรียนซึ่งมีวุฒิป.โท สามารถเอาไปปรับได้หรือเปล่าค่ะ และได้เงินตามวุฒิ ป.โท ด้วยหรือเปล่า
    ธุรการโรงเรียน [07/02/2012 - 09:30:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1074
 • แจ้งลบ
    ข่าวพี่เลี้ยงเด็กพิการเงียบจังค่ะ เมื่อไรมีข่าวเพิ่มค่ะ
    ครูพี่เลี้ยง [07/02/2012 - 09:28:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1073
 • แจ้งลบ
    เมื่อไหร่คนเชียงใหม่จะได้รับข่าวดีบ้าง ปล.เขต1คะ
    คนเหนือ [07/02/2012 - 09:24:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1072
 • แจ้งลบ
    ธุรการกระบี่ค่ะ ดิฉันเห็นคำสั่งปรับ 15000 แล้วรู้สึกดีใจมากค่ะ แต่อยากทราบว่ามันได้จริงๆ หรือป่าวค่ะ เพราะถ้าได้ก็จะได้เหมือนกันหมด รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
    ธุรการ สพป.รบ.2 [07/02/2012 - 09:13:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1071
 • แจ้งลบ
    ขอกด Like ให้ความคิดเห็นที่ 1040 ร้อยทีเลยค่ะ
    ธุรการ 4 โรงเรียน สพป.รบ.2 [07/02/2012 - 09:08:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1070
 • แจ้งลบ
    เงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตั่งแต่ พฤศจิกา 52 ยังไม่ได้ แต่น้องได้เงินแล้วคิดแล้วก็อิจฉา อยู่นำ รัฐบาลน่าจะทำให้เป็นปัจุบันนะ รุ่นพี่กู้แล้วกู้อีก ฝากถามท่านนายกหน่อยนะ ไหนว่าจะช่วยเหลือครู
    ครูผู้รอคอยคำตอบ [07/02/2012 - 08:36:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1069
 • แจ้งลบ
    รบกวนถาม ธุรการ สพป.กระบี่ หน่อยค่ะ
  ว่าตอนนี้ เงินเดือน 15,000 ได้รับโอนเข้าบัญชีแล้วยัง ถ้าได้รับแล้วกรุณาตอบด้วย เพราะถ้า กระบี่ได้รับโอนแล้วแสดงว่าธุรการเขตฯ อื่น ๆ ได้แน่นอน แต่ต้องรอกันหน่อย
    ธุรการ สข.1 [07/02/2012 - 08:25:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1068
 • แจ้งลบ
     เรียนท่านดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
  อยากให้เงินส่วนต่างวิทยฐานะเป็นปัจจุบัน เพราะนั้นหมายถึงว่า ชีวิตจะได้รอดจากการไปกู้ยืม ชพค.
    ครูผู้รอคอยเงินส่วนต่างวิทยฐานะ [06/02/2012 - 23:29:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1067
 • แจ้งลบ
    แล้ว9000บาทมีใครดำเนินการให้หรือยัง
    ๑๑๑ [06/02/2012 - 22:57:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1066
 • แจ้งลบ
    เงินเสี่ยงภัยแดนใต้ สพฐ ทบทวนไปถึงไหนแล้วครับ ศอบตไม่เห็นช่วยอะไรเลยทั้งที่ลูกจ้างเรียกร้องมาตั้งนานแล้ว ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน แสดงว่าศอบตไม่ลงพื้นที่ไม่สำรวจว่าลูกจ้างและประชาชนต้องการอะไร ผมเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์น่าจะผ่านอนุมัติได้ไม่ยาก
    ลูกจ้างชั่วคราวชายแดนใต้ [06/02/2012 - 22:51:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1065
 • แจ้งลบ
    อยากทราบเรื่องอัตราถาวรของชาวธุรการครับใครพอทราบข่าวว่าอย่างไรบ้างครับ พอมีความหวังมั่งเปล่าครับ
    ธุรการ [06/02/2012 - 21:46:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1064
 • แจ้งลบ
    สพป.กระบี่ ได้ขึ้นหน้าเว็ปไว้แล้วครับว่า "การโอนเงินเพิ่มค่าครองชีพ


  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่
  ได้โอนเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการครู
  สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท
  เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว
  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  " ทำงานได้เร็วมากติดตามได้ในเว็ปนี้เลยครับ
  http://www.krabiedu.net/
    ครูวิทย์ ลำพูน [06/02/2012 - 19:12:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1063
 • แจ้งลบ
    ผมได้เงินเดือน 5000 พัน แต่ครูในโรงเีรียนอิจฉาเงินเดือน 5000 ตัวเองกับได้5หมื่นกว่าทุกเดือน น่าสมเพศเวทนาจริง ๆ ยังอยากจะเอาลุกหลานตัวเองมาแทนโอ้คุณธรรม จรรยาบรรณ ไปไหนหมด ขอเป็นกำลังใจให้ครูทั้งสองจงต่อสู้ต่อไป ผมพร้อมที่จะไปต่อสู้กับท่านด้วย.............ยินดี
    ครูจ้างสอนศรีสะเกษ [06/02/2012 - 18:03:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1062
 • แจ้งลบ
    ครูจ้างสอนบุกศธ.ขอหมื่นห้า
  ยังคงความเคลื่อนไหวเรียกร้องในเรื่อง การปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท และการปรับเงินเดือน 15,000 บาท ทั้งสนับสนุนและคัดค้าน ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นางจริยา กิจวิถี ครูจ้างสอนโรงเรียน (รร.) สหกรณ์นิคม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมนางวนิดา น้ำทอง ครูจ้างสอน รร.บ้านเชี่ยวมะปราง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนครูจ้างสอนมายื่นหนังสือต่อ นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ขอให้ช่วยรับครูจ้างสอน มาเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการ และลูกจ้างรัฐ เป็นเดือนละ 15,000 บาท นางจริยากล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนมากที่มีงบประมาณ จำกัด และประสบภาวะขาดแคลนครู ซึ่งแก้ปัญหาด้วยการจ้างคนในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การสอน หรือผู้ที่มีความรู้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา แต่อาจไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู มาเป็นครูของโรงเรียน มีสถานภาพเป็นลูกจ้างของโรงเรียนแต่ไม่ใช่ลูกจ้างรัฐ รับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ 4,000-6,000 บาท โดยไม่มีการขึ้นค่าตอบแทน ไม่มีเงินสะสม ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใดๆ ทั้งสิ้น อย่างตนก็รับเงินเดือน 6,000 บาท มาตลอด ตั้งแต่เริ่มเป็นลูกจ้างสอนเมื่อปี 2551 เพราะโรงเรียนก็ไม่มีเงินมาขึ้นค่าตอบแทนให้ หรือครูจ้างสอนบางคนสอนหนังสือมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ปัจจุบันก็ยังสอนอยู่โดยไม่ได้รับ ค่าตอบแทน ทั้งนี้ ครูจ้างสอนทั่วประเทศน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 10,000 คน เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ จะจ้างลูกจ้างมาสอน อย่างเช่นในพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ก็มีครูจ้างสอนกว่า 100 คน ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีงบมากพอก็จะจ้างครูได้เต็มรูปแบบ
    ครูจ้างสอน [06/02/2012 - 17:58:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1061
 • แจ้งลบ
    เรียน ท่าน ดร.รังสรรค์ อัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รับตกเบิก 5% ไปตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ แต่ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร พนักงานราชการ สพป.อบ.1 ไม่ได้รับเงินตกเบิก 5% ตั้งแต่เดือน เม.ย.54 จนถึงปัจจุบัน ทราบว่าท่านได้โอนเงินให้นานแล้ว แต่เป็นเพราะอะไรถึงมี 2 มาตราฐาน หรือว่า พนักงานราชการ สพป.อบ.1 ใช้เงินไม่เป็น อยากให้ท่านช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง
    พนักงานราชการ [06/02/2012 - 16:41:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1060
 • แจ้งลบ
    ท่านดร.รังสรรค์ หายเงียบไปเลยไม่มาตอบจดหมายของพวกเราเลย ท่านไม่สบายหรือเปล่า ยังไงก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง และขอขอบคุณท่านที่คอยช่วยเหลือครูอัตราจ้างไม่ให้ตกงาน ให้รัฐบาลต่อสัญญาจ้างไปเรื่อยๆเพราะเราต้องกินต้องใช้เงินในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
    ครูวิทย์ น่าน [06/02/2012 - 15:43:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1059
 • แจ้งลบ
    สพป.อื่นๆ นอกจากกระบี่ ไม่เห็นมีหนังสือแจ้งเรื่องการเพิ่มเงินค่าครองชีพกันเลยค่ะ
    ธุรการโรงเรียน [06/02/2012 - 15:35:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1058
 • แจ้งลบ
    ตกลงได้หรือไม่ได้15000
    สค. [06/02/2012 - 15:24:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1057
 • แจ้งลบ
    ครูพี่เลี้ยงที่ทำงานยังไม่ถึง1ปีจะได้รับเงินเดือน9000หรือปล่าว ใครรู้ตอบด้วย
    ครูพี่เลี้ยง [06/02/2012 - 15:13:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1056
 • แจ้งลบ
    กาญจนบุรี เขต4 ยังไม่มีหนังสือแจ้งการเพิ่มค่าครองชีพมาโรงเรียนเลยค่ะ...ช้าจังเลย
    ครูอัตราจ้างในงบประมาณ สพป. กาญจนบุรี เขต4 [06/02/2012 - 14:54:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1055
 • แจ้งลบ
    เรียนถาม ดร.รังสรรค์ ก่อนหน้าที่่ดิฉันจะมาบรรจุเป็นครูผู้ช่วยนั้น ดิฉันเคยทำธุรการมาก่อน เงินเดือน 9,140 พอมาบรรจุเงินเดือนของดิฉัน 7,940 บาท แต่ตอนนี่้ได้เป็น 8,340
  อยากเรียนถามว่าวุฒิ ป.ตรี ที่ได้รับเงิน 9,140
  นั้น เฉพาะอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ธุรการหรือคะ
    ครูผู้ช่วยคนหนึ่ง [06/02/2012 - 14:52:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1054
 • แจ้งลบ
    ขอแสดงความยินดีกับลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม + ค่าครองชีพ 15,000 บาท ทุกคนนะค่ะ ส่วนอัตราจ้างที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มคงต้ิองรอกันไปก่อน แต่คงอีกไม่นานก็คงจะได้รับเหมือนกันทั่วประเทศ (ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนค่ะ)
    อัตราจ้าง [06/02/2012 - 14:52:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1053
 • แจ้งลบ
    ของสุโขทัย เขต 1 ยังไม่เห็นมีหนังสือแจ้งอะไรออกมาเลยคะ แล้วยังมีที่ไหนยังไม่ได้อีกหรือเปล่า นอกจากสุโขทัย เขต 1
    ธุรการ สพป.สท 1 [06/02/2012 - 14:45:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1052
 • แจ้งลบ
    เมื่อรัยจะได้เงินเดือน 9000 บาทค่ะ
    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [06/02/2012 - 14:27:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1051
 • แจ้งลบ
    ครู วิทย์ - คณิต โครงการ sp2 อนาคตจะถึงไหนแน่ค่ะ ถึง ก.ย.55จริงไหม จะต่อให้อีกหรือเปล่าค่ะ ช่วยดูแลหน่อยค่ะ
    sp2 [06/02/2012 - 14:26:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1050
 • แจ้งลบ
    สวัสดีค่ะท่านดร. รังสรรค์ท่านหายไปไหนค่ะไม่เห็นท่านตอบคำถามเลยท่านไม่สบายหรือว่าอย่างไรค่ะ ขอให้ท่านมีสุขภาพกาย สุขใจ สุขภาพจิตที่ดี ขออำนาจพระบรมมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกช่วยคุ้มครองปกป้องดูแลท่านด้วยค่ะ
    ครูพี่เลี้ยง ผู้รอคอย [06/02/2012 - 13:59:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1049
 • แจ้งลบ
    ขอให้เราชาวอัตราจ้างที่มีวุฒิปริญาตรี ได้รับเงินเดือน 15,000 กันทุกคนด้วยเถอะคะ
    ครูวิทย์รักความยุติธรรม [06/02/2012 - 13:49:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1048
 • แจ้งลบ
    กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่
  ได้โอนเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการครู
  สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท
  เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว
  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  ขอชื่นชม เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่ ที่ทำงานได้เร็วมากๆๆๆ เยี่ยมมากค่ะ
    ธุรการชายแดนใต้ [06/02/2012 - 13:39:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1047
 • แจ้งลบ
    จริงๆแล้วเรามีวิชาชีพเหมือนๆกัน เป้าหมายหลักก็คือพัฒนานักเรียน และพัฒนาระบบงานในโรงเรียนทุกหน้าที่งาน เพราะฉนั้นรักกันดีกว่า เกลียดกันนะ
    ครูวิทย์-คณิต sp2 [06/02/2012 - 13:35:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1046
 • แจ้งลบ
    ....ด่วนที่สุด.....
  ลิงค์ของ สพป.กระบี่ ดูคำสั่งจากกระบี่เลยครับ จะถ้าคิดไม่ออกว่าคำสั่งอะไรที่พูดถึงครับ...http://krabiesa.info/eoffice/ftpfile/0iR84hdWed75838.pdf
  แล้วส่งให้กรมบัญชีกลางเลยครับ
    อัตราจ้างในงบประมาณ [06/02/2012 - 13:30:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1045
 • แจ้งลบ
    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ของสพป.เขต ต่าง ๆ ...กรุณาทำคำสั่งและบัญชีแนบท้ายรรายชื่อส่งกองคลังได้แล้วค่ะ..ถ้าช้านั่นหมายความว่าอยู่ที่เขตแล้วนะคะ ไม่ใช่อยู่ที่กองคลัง..ทำเรื่องมาก่อนเลยค่ะ..ให้ผู้ที่ได้รับการปรับเพิ่มค่าครองชีพเข้าใจตามนี้ด้วย
    จนท.การเงิน [06/02/2012 - 13:26:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1044
 • แจ้งลบ
    ขอขอบคุณท่านที่ให้ความกรุณาแก่พวกเราชาวธุรการและหวังว่าท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิร่มไทรของพวกเราไปนานนะครับ(ความหวังอยู่ที่ท่านครับ)
    ธุรการเมืองบั้งไฟ [06/02/2012 - 13:09:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1043
 • แจ้งลบ
    สพป.กระบี่ ออกคำสั่งพร้อมบัญชีแนบท้ายรายชื่อลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว...เขตอื่น จังหวัดอื่น ดำเนินการกันบ้างยังครับผม ......ส่วนประกันสังคม ตั้งแต่มกราคม-มิถุนายน55 ผู้ประกันตนต้องจ่ายแค่ 3%ครับ ถ้าเดือนมกรา55 เขตพื้นที่การศึกษาหัก 5% เดือนหน้าต้องนำคืนกลับเข้าบัญชีลูกจ้าง 2 %ครับ..หนังสือแจ้งจากประกันสังคมคงได้รับแล้วพร้อมกันทั่วประเทศ..คือจากเดิมที่หัก457 บาท จะหักแค่ 274 บาท ส่วนต่างคือ 183 บาทต้องกลับคืนอัตราจ้างชั่วคราว...แต่ที่ผมคิดจากฐานเงินเดือน 9140 บาทครับ..
    อัตราจ้างชั่วคราวในงบประมาณ เงินเดือน 15000 บาท [06/02/2012 - 13:08:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1042
 • แจ้งลบ
    ถูกใจมากเลย คุณ 1040 ถ้าให้ดีร้องให้ฟังด้วยก็ดีนะคะ ชอบเพลงนี้มาก
    ธุรการเมืองกาญจน์ [06/02/2012 - 12:07:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1041
 • แจ้งลบ
    อตฺตาหิน อตฺตโน นาโถ. พึงตนเองนั้นดีแล้วอย่าไปพึ่งคนอื่นเลย แล้วคนที่ชอบเม้นว่าให้คนอื่น ดูตนเองก่อนแล้วค่อยว่าให้คนอื่น ๆ ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทุกคนย่อมอยากได้ดีและผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมอยุ่แล้วไม่ว่ามนุษย์หน้าไหน ส.ส. ส.ว. เขายังโกงบ้านโกงเมืองเลยแล้วเราจะมาด่ากันทำไมใครอยากได้อะไรก็ขอของตนเองอย่าไปเอางานคนอื่นมายุ่งเกี่ยวหรือว่าของตนเองดีกว่าคนอื่น ไม่วาจะเป็นครูวิทย์ คณิตฯ ธุรการ ครู ตำแหน่งไหนก็เหมือนกัน พูดสั้น ๆ โลภกันทั้งนี้น คือ ความอยากไง มีใครไม่อยากได้อย่าได้เม้นว่าให้คนอื่นเลย
    ปล่อยวาง [06/02/2012 - 12:07:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1040
 • แจ้งลบ
    มันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจ
  เดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝัน
  จะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้น ยังถามใจ

  ตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิด
  หรือมันจะเป็นอะไรที่ผิด และฉันเองที่หลงทาง

  ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
  มันจะไปจบที่ตรงไหน เมื่อเดินเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึง

  เดินต่อช้าๆไม่อยากปล่อยฝันให้มันหลุดมือ
  ที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้น
  ถ้าในวันนี้เรี่ยวแรงยังเหลือก็ยังต้องฝัน ต้องก้าวไป

  ตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิด
  แม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิด จะขอทำสุดหัวใจ

  ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
  มันจะไปจบที่ตรงไหน แต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึง
  ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำว่าครั้งนึงเคยก้าวไป
  แค่คนที่เชื่อในความฝัน จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไป

  ฉันท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง
  แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
  แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย
  ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ

  แม้ท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง
  แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
  แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย
  ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ

  ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
  มันจะไปจบที่ตรงไหน แต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึง
  ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำว่าครั้งนึงเคยก้าวไป
  แค่คนที่เชื่อในความฝัน จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไป

  ฉันท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง
  แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
  แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย
  ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ

  แม้ท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง
  แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
  แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย
  ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ
    อัตราจ้างทุกคนสู้ๆครับ [06/02/2012 - 11:43:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1039
 • แจ้งลบ
    การประชุมของธุรการ 14 จังหวัด ภาคใต้เป็นยังไงกันบ้าง อยากรู้ช่วยส่งข่าวให้ด้วยให้ช่วยเรื่องอะไรบ้าง เพราะไม่ได้เข้าประชุม
    ธุรการชายแดนใต้ [06/02/2012 - 11:38:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1038
 • แจ้งลบ
    ***เป็นงัยล่ะ 829 กับ 862 ธุรการเค้าได้ 15000 กันจริง ๆ เนี่ย ยังจะโชว์ความไม่รู้อยู่อีกมั้ยท่าน***
    ธุรการรุ่น ๑ [06/02/2012 - 11:29:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1037
 • แจ้งลบ
    ขอให้ ดร.รังสรรค์ ช่วยสนับสนุนให้มีการจ้างครูวิทย์-คณิต โครงการ sp2 ในปีงบประมาณ ปี 56 และปีต่อๆไป เราไม่ได้เรียกร้องถึงกับให้ตำแหน่งถาวรกับเรา แต่เราขอแค่ให้พวกเรามีงานทำไม่ตกงานและมีเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไปแค่นี้ก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วคะ ขอความเมตราด้วยนะคะ ช่วยพวกเราด้วยนะคะ
    ครูวิทย์คณิต [06/02/2012 - 10:26:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1036
 • แจ้งลบ
    เรียน ท่าน ดร.รังสรรค์ อยากเรียนถามว่าตามที่ท่านได้ชี้แจงการจ่ายเงินปรับ 5%ของพนักงานราชการ/ลูกจ้างฯ ได้โอนเงินให้ทุก สพป.แล้ว ในส่วนของลูกจ้างฯและเจ้าหน้าที่ธุรการได้ครบถ้วนแล้ว แต่ในส่วนของพนักงานราชการ สพป.อบ.1 ยังไม่มีใครได้รับเงินปรับเพิ่ม 5% สักคน ซึ่ง พนักงานราชการของ สพป.อบ 2-5 ได้รับกันหมดแล้ว ยังเหลือแต่พนักงานราชการ อุบลฯ เขต 1 เท่านั้น ถามเจ้าหน้าที่ก็โยนให้ไปถาม แผนฯ อยากทราบว่าพนักงานราชการ เขต 1 เป็นลูกเมียน้อยหรือทำไม่ไม่ได้รับเงินปรับเพิ่มเหมือนตำแหน่งอื่นๆ และเขตฯ อื่นๆ พนักงานราชการ อุบลฯ เขต 1 เิงินเดือนก็น้อยเหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครได้หวังว่าท่าน ดร.รังสรรค์ จะเป็นความหวังของพวกเราทุกคน จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
    พนักงานราชการ [06/02/2012 - 09:55:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1035
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 1033 เปิดเว็บบล๊อกเลยดีไหม ถนัดจะทำให้ อิอิ ตัวอย่างเว็บบล๊อก ที่เขียน www.bmkschool.blogspot.com
    PP [06/02/2012 - 09:41:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1034
 • แจ้งลบ
    อยากเรียนถามทุกท่านค่ะ เรามีสิทธิ์เหมือนครูศูนย์วัดไหมค่ะเพราะทำงานไป ถึงเวลาเรียกบรรจุได้ เมื่อครบ 3ปี
    ครูพี่เลี้ยง [06/02/2012 - 09:00:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1033
 • แจ้งลบ
    อยากจัดตั้งชมรมครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
    ครูพี่เลี้ยง [06/02/2012 - 08:51:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1032
 • แจ้งลบ
    สพป.นม.5 หักประกันสังคม 5% ท่านครับช่วยตามหน่อยครับ ไม่ใช่หัก 3% ช่วยแจ้งเขตหน่อยครับ ขอบพระคุณมากครับ
    คนบ้านนอก [06/02/2012 - 08:49:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1031
 • แจ้งลบ
    ก่อนอื่นต้องขแขอบคุณคุณลุงรังสรรค์เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะธุรการเท่านั้นที่ได้ประโยชน์แต่บุคลากรอื่นๆ ยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา ดิฉันทำงานธุรการสพป นม. เขต 7 ไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเดือน ถึงแม้ช่วงปีงบประมาณใหม่อาจจะจ่ายช้าประมาณหนึ่งเดือนแต่ก็ไม่เป็นไร แต่มีปัญหาการย้ายทำไมเขตอื่น เขาสามารถย้ายได้แต่เขต 7 ห้ามย้ายเด็ดขาดดิฉันว่า เขต ควรพิจารณาใหม่เพราะในการทำงานเกิดปัญหาเรื่องการเดินทาง คชจ.สูงมากในแต่ละเดือน แล้วในการที่เราไปทำงานในถิ่นที่ไม่ใช่บ้านเราผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญไม่ใช่ดิฉันคิดไปเองแต่เกิดขึ้นจริงอาจเป็นเพราะเราเป็นธุรการเขาจึงมองไม่เห็นความสำคัญของเรา ครูแก่ๆ บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาหนังสือมาเขาไม่รู้เรื่องก็ผู้บริหารไม่รับเทคโนโลยีเขาจะไม่สนใจหนังสือหรือข้อความที่มาจากเว็ป บางครั้งเราดาวน์โหลดไปให้ดูก็ว่าเปลืองกระดาษ ให้รอหนังสือจากตู้อย่างเดียว ดิฉันเหนื่อยใจกับผู้บริหารแบบนี้มากครูแก่ก็พูดว่าเหมือนเราไม่สนใจรับหนังสือ ก็ผอเป็นแบบนี้แหละ ให้เราลงรับเกษียนหนังสือเสร็จแล้วรู้คนเดียวไม่ให้เราแจ้งครู ฝากบอกไปยังครูแก่ด้วยว่าดิฉันทำงานหลายโรงแล้วงานมันไม่ต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดปัญหา ไม่รู้จะทำยังไง โครงการนี้ล้มเหลวแล้ว ก็ได้แต่ขอให้ผู้ใหญ่มองเห็นและให้ความสำคัญกับตำแหน่งนี้ และให้ 1 คนต่อ 1 โรง
    ธุรการโคราช เขต 7 [05/02/2012 - 12:45:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1030
 • แจ้งลบ
    เรียนท่านรังสรรค์
  อย่างที่หลายคนที่ได้วิทยฐานะชำนาญการพิเศษตกเบิกที่หลังได้แต่ขอวิทยฐานะให้เป็นปัจจุบันได้ไหมคะอย่างน้อยก้ช่วยบรรเทาได้บ้าง เงินกู้องทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย ช่วยแต่คนที่มีหนี้กับ ธกส. เท่าหรือคนที่ใช้หนี้ ธกส.หมดแล้วไม่ช่วยแล้วจะเอาเงินตรงซ่อมแซมบ้านเพราะเงินอะไรก็ไท่ออกสักอย่างช่วยตอบลให้เข้าใจได้ไหมค่ะ
    พิโลก [05/02/2012 - 12:00:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1029
 • แจ้งลบ
    การปรับโครงสร้างเงินเดือนป.ตรี ผมว่ามันเป็นนโยบายที่ฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับ คนที่ได้ประโยชน์คือคนบรรจุใหม่ แล้วคนที่เขาทำงานมาก่อนกว่าจะได้เงินเดือน 15,000 บาท เขาใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่กี่ปีครับ ท่านว่ามันยุติธรรมไหมครับ ค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้นเพราะปรับเงินเดือน (บางกลุ่ม)
    ครูอายุราชการมากหนี้มาก [05/02/2012 - 09:14:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1028
 • แจ้งลบ
    ท่าน ดร.ค่ะ เดือนที่ 4 แล้ว เงินอาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพฯ ยังไม่โอนเงินให้โรงเรียน ขอความกรุณาจากท่านได้ติดตามให้ด้วย เงินที่สำรองจ่ายก็ยืมเขามา เห็นใจคนปฏิบัติด้วย ขอคุณค่ะ
    โรงเรียนในโครงการภาคเหนือ [05/02/2012 - 07:35:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1027
 • แจ้งลบ
    ลูกจ้างที่จ้างจากงบดำเนินงานที่โรงเรียนได้รับ
  เป็นลูกจ้างในงบหรือนอกงบอะคับ ?
    อยากรู้คับ [05/02/2012 - 00:45:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1026
 • แจ้งลบ
    ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่  หน้าแรก ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกBLOG ห้องสมุดความรู้ เนื้อหาในเว็บไซต์ ดูทีวีออนไลน์ ทีวีย้อนหลัง game เกมส์หลากหลาย รวมเกมส์ที่นี่
  ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรีขั้นต่ำ 15,000 บาท ป.โทขั้นต่ำ 17,500 บาท


  • ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรีขั้นต่ำ 15,000 บาท ป.โทขั้นต่ำ 17,500 บาท
  +โพสต์เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2555  ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

  .....  ลิงก์ผู้สนับสนุน
  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 มกราคม ได้เห็นชอบกฎ ก.พ.ว่าด้วยเรื่องการรับเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. .... เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555


  สำหรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการใหม่จะเป็นดังนี้


  ในปีที่ 1 ข้าราชการวุฒิ ปวช.จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 7,620 บาท ขั้นสูง 8,080 บาท ในปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท อัตราขั้นสูง 9,900 บาท, ข้าราชการวุฒิ ปวส.ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 9,300 บาท ขั้นสูง 9,860 บาท ปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 10,500 บาท ขั้นสูง 11,550 บาท, ข้าราชการวุฒิ ป.ตรี ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 11,680 บาท ขั้นสูง 12,390 บาท ในปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท ขั้นสูง 16,500 บาท


  ส่วนข้าราชการวุฒิ ป.โท จะมีเงินเดือนขั้นต่ำในปีที่ 1 จำนวน 15,300 บาท ขั้นสูง 16,220 บาท และในปีที่ 2 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 17,500 บาท และขั้นสูง 19,250 บาท


  ทั้งนี้ เมื่อคำนวณจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของข้าราชการวุฒิ ป.ตรี ที่รับอยู่จำนวน 9,140 บาท กับฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่จะถูกปรับเพิ่มในปีที่ 2 เท่ากับว่า เงินเดือนจะได้ปรับขึ้นถึง 64% ส่วนวุฒิ ป.โท จะปรับขึ้น 45% จากฐานเงินเดือนปัจจุบัน 12,000 บาท และ วุฒิ ป.เอก ปรับขึ้น 24% จากฐานปัจจุบัน 17,000 บาท อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 2 ครั้งดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1


  และปีที่ 2 ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยปรับเงินเดือนชดเชยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการในตำแหน่งระดับแรกบรรจุ ก่อนวันที่มาตรการนี้มีผลบังคับอย่างน้อย 10 ปี ผลจากการปรับเงินเดือนชดเชย จะต้องไม่ทำให้ผู้ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า กลายเป็นผู้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าผู้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน ที่บรรจุในวุฒิเดียวกัน???ถ้าเป็นอย่างนี้ลูกจ้างชั่วคราวจะได้มั้ยครับ อย่างปีนี้55ภารโรงได้9000ปีหน้า56จะได้9900 วุฒิปวชลงไป ลูกผิดประการใดชี้แจงหน่อยนะครับคุณอา
    ภารโรงชั่วคราว [04/02/2012 - 21:02:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1025
 • แจ้งลบ
    ขอเรียนถามท่านเรื่องเงินเดือนธุรการค่ะเนื่องจากมีการลดเงินประกันสังคมลง ทำให้บางเขตได้รับเงินเดือนเพิ่มแต่เขตเรายังได้เท่าเดิมรบกวนธุรการเขตอื่นแจ้งด้วยนะค่ะ เห็นว่าเกือบสองร้อยเชียวนะค่ะ
    ประกันสังคม [04/02/2012 - 19:33:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1024
 • แจ้งลบ
    1023 ดูจากที่คุณพิมพ์ คุณไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์หรอก ดูก็รู้คุณเป็น ธุรการ (อยากได้ตำแหน่งถาวร)
    ดูก็รู้ [04/02/2012 - 17:08:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1023
 • แจ้งลบ
    ที่โรงเรียนครูคณิตศาสตร์จะไม่มีสอนเด็กแล้วเนื่องจากนำครูคณิตศาสตร์ไปทำงานพิเศษ(งานโรงเรียน เช่นงานการเงิน งานพัสดุ งานวัดผล งานทะเบียน ) แล้วเปิดรับสมัครอัตราจ้างครูมาสอนคณิตศาสตร์แทน แต่ก็ไม่มีมาสมัคร เนื่องจากพอรู้ว่าไม่ได้เงินเดิือน 15000 (เพราะจ้่างด้วยเงินโรงเรียนไม่ใช่เงินงบประมาณ ) จึงทำให้ครูคณิตศาสตร์ต้องรับหน้าที่สอนด้วยและทำงานพิเศษดังกล่าวด้วย จะไม่ไหวแล้ว ประเมินผลสำฤทธิ์ออกมาต่ำก็ต้องให้สอนเพิ่มเติมอีก จะเอาเวลาที่ไหน ทำไมไม่บรรจุเจ้าหน้าที่งานพวกนี้เป็นตำแหน่งถาวรไปเลย ครูจำได้มีเวลาเตรียมสอนเด็กมากยิ่งขึ้น ทีผลสำเร็จทางด้านคณิตศาสตร์ต่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้ จะเอาโน่นเอานี้่แต่ไม่เห็นใจกันบาง
    ครูคณิตศาสตร์ [04/02/2012 - 14:14:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1022
 • แจ้งลบ
    ถ้าไม่คิดจะช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบอย่างจริงจัง

  http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.6558_1_BCS_1_pdf_1

  จะออกมาเพื่ออะไรครับ ? รู้ๆอยู่ว่าหน่วยงานนั้นๆกำไรก็คงไม่พอที่จะจ้างลูกจ้างมากนัก หรือออกมาเพื่อให้ความหวังลมๆแล้งๆกับลูกจ้างนอกงบ ?
    อัตราจ้างนอกงบ [04/02/2012 - 03:51:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1021
 • แจ้งลบ
    วันที่คำสั่งเนี่ยตั้งแต่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งถึงวิทยะฐานะถึงตัวจากเขตพื้นที่ หรือวันที่ย้อนหลัง ณวันที่แต่งตั้งคะ ใครรู้ช่วยตอบทีค่ะ
    p [04/02/2012 - 00:55:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1020
 • แจ้งลบ
    แล้ว ค.ศ.2 ที่มีคำสั่งวันที่ 4 ธันวาคม 52 จะตกเบิกตอนไหนคะ
    ครูสุรินทร์ [03/02/2012 - 20:05:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1019
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณความเห็นที่ 1012 ที่ช่วยตอบปัญหาคาใจ
    PP [03/02/2012 - 16:06:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1018
 • แจ้งลบ
    ป.ตรี แย่งงาน ม.6 พี่น้อง
    .........0-0 [03/02/2012 - 16:03:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1017
 • แจ้งลบ
    วุฒิ ม.6 หรือเที่ยบเท่าปริญญาตรี
    ใช่มั้ย [03/02/2012 - 15:58:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1016
 • แจ้งลบ
    ทำไมพี่เลี้ยงเด็กพิการถึงเข้าใจอะไรยากจัง(บางคน ส่วนมากด้วย) เอาวุฒิม.6 มาสมัครยังจะอยากได้ 15000 อีก แล้วเขาจะกำหนดวุฒิทำไม ทีว่าคนอีกตำแหน่งอื่นทำไมเก่งจัง แต่เรื่องแค่วุฒิทำไมไม่เข้าใจสะที ใช้วุฒิม.6 หรือวุฒิป.ตรี คิดวิเคราะห์กันแน่ **มันเยอะจังหลายคำถามแล้ว เดิมๆกับที่ว่า สมัครมา ม.6 แต่มีวุฒิป.ตรี จะได้ 15000 ไหม.....เยอะมากพี่น้องลองนับดู มันคือความจริงไหม...อย่าโกรธนะ ถ้าพูดแรง
    เยอะจัง พี่น้องครับ [03/02/2012 - 15:52:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1015
 • แจ้งลบ
    ถามในสิ่งที่ไม่รู้ หรือไม่เห็น หรือไม่กระจ่าง ไม่ได้แปลว่าโง่ แต่ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่กระจ่าง แล้วยังไม่อยากถามคนอื่นเพราะกลัวเขาจะหาตัวตัวเองโง่ นี่สิเขาเรียกว่าโง่ ยอมเป็นคนโง่เพื่อที่จะถามให้ตัวเองได้ความรู้ นี่สิเขาเรียกว่าฉลาด
    .............. [03/02/2012 - 15:46:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1014
 • แจ้งลบ
    เซ็งมากเลย อ่านที่ไร ก็มีแต่คำถาม ครูวิทย์ ครูธุรการ ครูอัตราจ้าง จะได้ 15000 ไหมค่ะ ครูพี่เลี้ยงจะได้ 9000 ไหมค่ะ ถามอยู่นั่นแหละ ไม่เห็นที่เขาโพสต์คำสั่งมาให้ดูหรอ อ่านบ้างซิ เขาไปถึงไหนกันแล้ว ท่าน ดร.ก็ตอบตั้งแต่ฉบับที่ 12/54 แล้วว่าได้ ยังจะถามอยู่ได้ โง่รึเปล่าเนี่ย
    123 [03/02/2012 - 15:43:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1013
 • แจ้งลบ
    สกุลเงินต่างประเทศ อัตราซื้อขาย
  ซื้อ ขาย
  USD 30.47 31.22
  EUR 40.03 41.43
  GBP 47.94 49.89
  JPY 39.69 41.50
  HKD 3.86 4.11
    นก [03/02/2012 - 15:22:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1012
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1010

  พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ที่เคารพ หยุดทะเลาะกันแล้วมาคิดสิว่า ทำไม ดร.ท่านจึงไม่ตอบ จม.ฉบับนี้ เกิดอะไรขึ้นกับท่าน น่าสงสัยนะ
  ****ทีท่านไม่ตอบ เพราะท่านกำลังทำฉบับที่ 2/2555 ตามมา และมีข่าวดีมาบอกงัย เรื่องเงินเดือน เรื่องตำแหน่งถาวร คิดเอาเองนะ 555
    เป็นอย่างนี้งัย [03/02/2012 - 15:20:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1011
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1008

  ที่ว่าจะให้ธุรการ1 คน/2โรงฯ เมื่อไหร่จะเป็นรูปธรรมเสียทีคะ รออยู่เพราะอยากกลับไปทำงานที่บ้านเต็มที ตอนนี้ทำ 4 โรงเรียน วนไป4 อำเภอ เหนื่อยสำหรับการเดินทาง เหนื่อยใจสำหรับผู้บริหาร บ้าอำนาจใส่ร้ายป้ายสีสารพัด ยุยงให้ครู/ผอ.รร.อื่นเกลียดเรา มองภาพพจน์เราไม่ดี ผอ.ใหม่ก็หูเบาเชื่อคนอื่นพูด แล้วทำไมเขาไม่ม่องผลงานที่เราทำให้หล่ะ? สั่งให้ทำอะไรเราก็ทำให้หมดทุกอย่าง แต่สุดท้ายก็ไปฟังคนอื่นพูดอยู่ดีเขาไม่มีตามองเลยหรือว่าเราทำได้หรือไม่ได้ ครูบางคนก็ชอบจับผิด หาว่าเราไม่เห็นทำอะไร ก็จะให้ทำอะไรหล่ะ ในเมื่องานที่เราทำมันเสร็จแล้ว เวลาเราทำงานเขายังไม่เข้าโรงเรียนเลย พอเราทำเสร็จแล้วก็ว่าง เลยนั่งอยู่หน้าคอมเล่นเฟสฯก็ไม่เป็น ก็อ่านข่าวต่างๆบ้าง ก็โดนหาว่าไม่ทำอะไร บางทีก็ไปพูดให้เราเสื่อมเสียว่าทำอะไรก็ไม่เป็น แล้วไอ้ที่ให้เราพิมพ์งานให้ทำหนังสือ พิมพ์คำสั่งต่างๆให้ แสดงว่าเราทำงานไม่ได้ทำไม่ผ่านเลยเหรอ? พูดมาแล้วเหนื่อย เป็นใครไม่เจอก็คงไม่รู้หรอกว่าเราขมขื่นแค่ไหน คำก็อ้างว่าจะประเมินไม่ให้ผ่านฯลฯ อยากถามจังเลยว่า ฉันไปทำอะไรให้คุณนักหนา ถึงต้องคอยกลั่นแกล้งหรือแค่ไม่ชอบขี้หน้าฉันเท่านั้นเองเหรอ จริงอยู่คุณมีอำนาจอยู่ในมือแต่ทำไมถึงใช้ไม่ถูกทางหล่ะ? ถนัดแต่ทำให้คนเกลียดมากกว่ารักยังงั้นเหรอ มิน่าหล่ะ ครูในโรงเรียนเขาถึงเอือมระอา แต่เขาพูดไม่ได้ ฉันก็พยายามทำดีที่สุดแล้ว ถ้าบาปกรรมมีจริงขอให้เห็นผลโดยเร็ววันด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
  ธุรการศรีสะเกษ เขต 2 [03/02/2012 - 15:10:35]
  จริงค่ะ ขอสนับสนุนความเห็น แต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นทุกที่นะ อาจเป็นบางที่ และเป็นส่วนน้อย บางครั้ง ไม่มีความผิด แต่เพราะความไม่ถูกชะตาของคน เลยกลั่นแกล้งสารพัด บางครั้งต้องอดทน และเราจะฝ่ามันมาได้
    ต้องอดทน [03/02/2012 - 15:18:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1010
 • แจ้งลบ
    พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ที่เคารพ หยุดทะเลาะกันแล้วมาคิดสิว่า ทำไม ดร.ท่านจึงไม่ตอบ จม.ฉบับนี้ เกิดอะไรขึ้นกับท่าน น่าสงสัยนะ
    PP [03/02/2012 - 15:16:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1009
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 1007

  อบรม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่เคยเรียกธุรการไปอบรม หรือไม่ก็ไม่เคยส่งธุรการไปอบรม ส่งคนอื่นไปอบรม ไม่เคยถามครูธุรการ แต่พอมีงานเกี่ยวกับ โปรแกรม ระบบ เทคโนโลยี หรือด้านที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เยอะๆ มาก คนที่ไปอบรมไม่เคยมาทำ คนทำไม่ได้อบรม เพราะไม่เคยได้รับการส่งเสริม เหมือนเป็นตัวประกอบ เหมือนเครื่องจักรที่อยากแต่จะกดปุ่มใช้งาน แต่ไม่เคยหยอดน้ำมัน เวลาใช้งานเลยฝืด เพราะรู้บ้างไม่รู้บ้าง
  ไม่เคยใส่ใจ [03/02/2012 - 15:08:03
  *****พอจะขอไปอบรมบ้างก็ถูกว่า มาทำไม ให้ครูเขามากัน เธอไม่ใช่ครู *******เป็นงั้นซะอีก แล้วก็อยากให้ทำงานให้ แต่ไม่ส่งเสริม ของบอบรมพัฒนาบุคลากร (ธุรการ) บ้างนะค่ะ จะได้พัฒนาหน้าที่การงาน เพิ่มพูนความรู้ทำงานจะได้มีประสิทธิภาพ ทุกวันนี้เหมือนโดนปิดทางกั้นทุกชนิด ไม่ได้รับการพัฒนา
    ของบพัฒนาบุคลากร แก่ตำแหน่งอัตราจ้างบ้าง [03/02/2012 - 15:13:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1008
 • แจ้งลบ
    ที่ว่าจะให้ธุรการ1 คน/2โรงฯ เมื่อไหร่จะเป็นรูปธรรมเสียทีคะ รออยู่เพราะอยากกลับไปทำงานที่บ้านเต็มที ตอนนี้ทำ 4 โรงเรียน วนไป4 อำเภอ เหนื่อยสำหรับการเดินทาง เหนื่อยใจสำหรับผู้บริหาร บ้าอำนาจใส่ร้ายป้ายสีสารพัด ยุยงให้ครู/ผอ.รร.อื่นเกลียดเรา มองภาพพจน์เราไม่ดี ผอ.ใหม่ก็หูเบาเชื่อคนอื่นพูด แล้วทำไมเขาไม่ม่องผลงานที่เราทำให้หล่ะ? สั่งให้ทำอะไรเราก็ทำให้หมดทุกอย่าง แต่สุดท้ายก็ไปฟังคนอื่นพูดอยู่ดีเขาไม่มีตามองเลยหรือว่าเราทำได้หรือไม่ได้ ครูบางคนก็ชอบจับผิด หาว่าเราไม่เห็นทำอะไร ก็จะให้ทำอะไรหล่ะ ในเมื่องานที่เราทำมันเสร็จแล้ว เวลาเราทำงานเขายังไม่เข้าโรงเรียนเลย พอเราทำเสร็จแล้วก็ว่าง เลยนั่งอยู่หน้าคอมเล่นเฟสฯก็ไม่เป็น ก็อ่านข่าวต่างๆบ้าง ก็โดนหาว่าไม่ทำอะไร บางทีก็ไปพูดให้เราเสื่อมเสียว่าทำอะไรก็ไม่เป็น แล้วไอ้ที่ให้เราพิมพ์งานให้ทำหนังสือ พิมพ์คำสั่งต่างๆให้ แสดงว่าเราทำงานไม่ได้ทำไม่ผ่านเลยเหรอ? พูดมาแล้วเหนื่อย เป็นใครไม่เจอก็คงไม่รู้หรอกว่าเราขมขื่นแค่ไหน คำก็อ้างว่าจะประเมินไม่ให้ผ่านฯลฯ อยากถามจังเลยว่า ฉันไปทำอะไรให้คุณนักหนา ถึงต้องคอยกลั่นแกล้งหรือแค่ไม่ชอบขี้หน้าฉันเท่านั้นเองเหรอ จริงอยู่คุณมีอำนาจอยู่ในมือแต่ทำไมถึงใช้ไม่ถูกทางหล่ะ? ถนัดแต่ทำให้คนเกลียดมากกว่ารักยังงั้นเหรอ มิน่าหล่ะ ครูในโรงเรียนเขาถึงเอือมระอา แต่เขาพูดไม่ได้ ฉันก็พยายามทำดีที่สุดแล้ว ถ้าบาปกรรมมีจริงขอให้เห็นผลโดยเร็ววันด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
    ธุรการศรีสะเกษ เขต 2 [03/02/2012 - 15:10:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1007
 • แจ้งลบ
    อบรม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่เคยเรียกธุรการไปอบรม หรือไม่ก็ไม่เคยส่งธุรการไปอบรม ส่งคนอื่นไปอบรม ไม่เคยถามครูธุรการ แต่พอมีงานเกี่ยวกับ โปรแกรม ระบบ เทคโนโลยี หรือด้านที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เยอะๆ มาก คนที่ไปอบรมไม่เคยมาทำ คนทำไม่ได้อบรม เพราะไม่เคยได้รับการส่งเสริม เหมือนเป็นตัวประกอบ เหมือนเครื่องจักรที่อยากแต่จะกดปุ่มใช้งาน แต่ไม่เคยหยอดน้ำมัน เวลาใช้งานเลยฝืด เพราะรู้บ้างไม่รู้บ้าง
    ไม่เคยใส่ใจ [03/02/2012 - 15:08:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1006
 • แจ้งลบ
    จะได้เงินเดือน 15000 รึเปล่าคะ ใครรู้ช่วยตอบทีคะ เราจะได้หรือไม่คะ ดร .รังสรรค์คะช่วยตอบทีคะ
    ครูวิทย์-คณิต sp2 [03/02/2012 - 15:07:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1005
 • แจ้งลบ
    มีเรื่องหลายเรื่องอยากจะแนะให้ทุกท่านว่าแบบนี้ทำไมถึงโพสแต่บรรจุธุรการกันนักละคะ แล้วครู sp 2 ไปไหนทำงานทุกอย่าง สอนก้อสอน ทำงานช่วยธุรการอีก เอะสงสัยจะทำงานหลายอย่างเลยไม่มีใครแล เพราะดิฉัน เป็นงบนี้ถึงมาเล่าให้ทุกท่านทราบว่า ธุรการของโรงเรียนดิฉัน งบการเงินก้อไม่ได้ทำ พิมเอกสารอย่างเดียว พัสดุก้องบ sp 2เป็นคนทำ เอะ ยังไงคับ
    ครูที่เคารพและสร้างสรรค์ทุกคน [03/02/2012 - 15:04:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1004
 • แจ้งลบ
    พวกเราครูวิทย์-คณิต จะได้เงินเดือน 15000 เหมือนที่ธุรการได้รึเปล่าคะ เราก็เป็นงบในระบบและเวลารับสมัครเราก็ใช้วุฒิปริญญาตรี อย่างนี้เราก็ต้องได้เช่นเดียวกับธุรการใช่หรือไม่ ใครทราบช่วยตอบทีคะ ขอบคุณมากๆคะ
    ครูวิทย์-คณิต โครงการ sp2 [03/02/2012 - 15:00:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1003
 • แจ้งลบ
    ถึงควงามเห็นที่ 1002 ต่อให้คุณเอาปริญญาเอกมาสมัครก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะเขาให้เงินเดือนแค่วุฒิที่รับสมัคร ไม่ใช่วุฒิที่นำมาสมัคร (เหมือนคุณขับเครื่องบินเป็น แต่คุณดันมาขับแท็กซี่คุณก็ได้เงินเดือนคนขับแท็กซี่ ไม่ใช่เงินเดือนคนขับเครื่องบิน เป็นงัยเข้าใจง่ายขึ้นไหมครับ)
    โร โร โน อาร์ [03/02/2012 - 14:45:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1002
 • แจ้งลบ
    ตอนนี้ดิฉันอยู่ในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงแต่ตอนสมัครใช้วุฒิป.ตรีสมัครแต่อยู่ในงบของเขตแบบนี้มีสิทธิได้เงินเดือนๆ 15000ไหมค่ะ
    ครูพี่เลี้ยงคะ [03/02/2012 - 14:32:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1001
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับข้อความคุณ 963 น่ะค่ะ เพราะว่าเมื่อมันไม่แน่นอนภาระงานบางอย่างก็ยังคงเป็นข้องครูอยู่ดีแหละค่ะ เพราะธุรการทำได้แค่ช่วยในการพิมพ์งานอย่าที่ว่านั้นละ ไม่สามารถทำแทนด้วยที่ว่า ตำแหน่งไม่ใช้ถาวร ไม่มีความน่าเชื่อถือ แถมยังโดยว่าอีกว่าทำงานน้อย เพราะมั้นไม่ลงอย่างเต็มตัวไงค่ะ ไม่มีหลักประกันได้ มันก็เป็นแบบนี้ละค่ะ
    เห็นด้วย [03/02/2012 - 14:14:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1000
 • แจ้งลบ
    ธุรการ 15000 ได้ชัวร์
    ผ่านมา [03/02/2012 - 13:48:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 999
 • แจ้งลบ
    มีบางข้อความบอกว่าธุรการไม่ทำงาน เวลาประเมินก็ประเมินไม่ให้ผ่านก็แค่นั้น แล้วจะได้ธุรการให้มาแทน ไม่ทำงานอีก ก็ประเมินไม่ให้ผ่านอีก ก็จะได้คนใหม่อีก แบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆ ซิ ถ้างั้นก็เอาญาตๆๆๆมาทำซิจะได้ไม่มีปัหา
    คนอ่าน [03/02/2012 - 13:44:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 998
 • แจ้งลบ
    ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานทุกท่านที่นึกถึงบุคลากรของรัฐตำแหน่งอัตราจ้างทุกคน สู้ๆนะค่ะ จากธุรการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
    ทัศพร บุญมาพิลา [03/02/2012 - 13:36:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 997
 • แจ้งลบ
    ขอขอบพระคุณอย่างย่ิ่ง ที่ได้ให้ความสำคัญกับลูกจ้างชั่วคราวอย่างเรา ขอบพระคุณจริง ๆ ไม่รู้ว่าพี่เลี้ยงเด็กพิการจะมีโอกาสได้ถึง 15000 กับเขาไหมค่า ถ้ามีวุฒิป. ตรี
    พี่เลี้ยงเด็กพิการ [03/02/2012 - 13:12:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 996
 • แจ้งลบ
    บรรจุธุรการเป็นนโยบายของผู้ใหญ่เขา พวกเราทั้งหลายไม่มีสิทธิ์จะไปทำอะไรได้ ถ้าพวกผู้ใหญ่เห็นว่าธุรการช่วยแบ่งเบาภาระของโรงเรียนได้ สักวันคงจะได้บรรจุ
    สพป.นศ.2 [03/02/2012 - 12:18:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 995
 • แจ้งลบ
    http://krabiesa.info/eoffice/ftpfile/0iR84hdWed75838.pdf
  ไม่ต้องถามกันแล้ว ดูกันเองเลยครับ
    ธุรการ [03/02/2012 - 12:06:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 994
 • แจ้งลบ
    ทำไมบางโรงเรียนไม่มีเด็กพิการ แต่ได้ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการมา โดยใช้ชื่อแม่บ้านในการเบิกแทน วุฒิก็ไม่ถึง ม.6 ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ
    สงสัยค่ะ [03/02/2012 - 11:53:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 993
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับความเห็นที่ 963 ค่ะ เพราะตอนนี้ที่โรงเรียนไม่กล้าให้ธุรการทำงานพัสดุแบบเต็มตัว เพียงแค่ให้ช่วยพิมพ์งานด้านพัสดุอย่างเดียว ส่วนการเงินที่โรงเรียนไม่ให้ยุ่งเลย
    เห็นด้วย [03/02/2012 - 11:34:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 992
 • แจ้งลบ
    ไม่ทราบว่าครูธุรการ ได้ 11680 หรือว่า 15000 บาทค่ะ
    ครูธุรการ [03/02/2012 - 11:25:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 991
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วกะทุกคำถาม คำตอบที่เถียงกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนะค่ะ คนจบป.ตรีมีสิทธิ์ได้รับ 15,000 ก้อดี แต่คนไม่จบป.ตรีเค้าก้อให้ขั้นต่ำ 9,000 นี่ค่ะ คุณลองคิดดูสิค่ะว่าแต่ก่อนคุณได้แค่ 5,000 -6,000 เอง ถ้าอยากได้ก้อต้องเรียนต่อนะค่ะ 9,000 เยอะนะถ้าคุณจัดสรรการใช้เงินเป็น
    11 [03/02/2012 - 10:58:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 990
 • แจ้งลบ
    เพื่อนๆครูธุรการปีนี้รับ 11680 + ค่าครองชีพ 3320 รวม 15000 ปี 2556 รับเต็ม 15000 บาท ล้าน% ยินดีด้วย
    ธุรการเสี่ยงภัย 3จว ชายแดนใต้ [03/02/2012 - 10:53:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 989
 • แจ้งลบ
    ผมว่าไอ้ที่เป็น 11,680 น่าจะเป็นฐานเงินเดือนขั้นต่ำมากกว่าครับ ที่เหลือก็จะเป็นพคช. รวมกันแล้ว = 15,000 เขาขยับฐานเงินเดือนไปเรื่อยๆจนกว่า จะถึงหมื่นห้า แล้วจะไม่มี พคช. ก็จะเป็นเงินเดือนล้วนๆ 15,000 บาทครับ
    ธุรการสกล [03/02/2012 - 10:49:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 988
 • แจ้งลบ
    ผมว่าไอ้ที่เป็น 11,680 น่าจะเป็นฐานเงินเดือนขั้นต่ำมากกว่าครับ ที่เหลือก็จะเป็นพคช. รวมกันแล้ว = 15,000 เขาขยับฐานเงินเดือนไปเรื่อยๆจนกว่า จะถึงหมื่นห้า แล้วจะไม่มี พคช. ก็จะเป็นเงินเดือนล้วนๆ 15,000 บาทครับ
    ธุรการสกล [03/02/2012 - 10:44:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 987
 • แจ้งลบ
    ยินดีด้วยค่ะธุรการ สพป.กระบี่ และ สพป.จังหวัดอื่น ที่ได้รับ 15,000 แล้ว ทำงานได้รวมดเร็วมากค่ะ น่าชื่นชม สพป.จังหวัดอื่น น่าเอาเป็นแบบอย่างนะค่ะ
    ฌุรการตะวันออก [03/02/2012 - 10:32:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 986
 • แจ้งลบ
    ใช่ได้ 11,680 บาทไม่ถึง 15,000 เห็นทางเขตแจ้งมาเหมือนกัน
    ธุรการ [03/02/2012 - 10:20:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 985
 • แจ้งลบ
    
    สงสัยจริง ๆค่ะ [03/02/2012 - 10:19:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 984
 • แจ้งลบ
    ใกล้ยัง15000 หลัง30 กันยายนปี56 มีการจ้างอีกไหม ครูธุรการ
    ใกล้ยัง15000 [03/02/2012 - 10:10:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 983
 • แจ้งลบ
    เรื่องเงินเดือน 15000 บาท ได้ข่าวมาว่า จังหวัดกระบี่มีคำสั่งให้เพิ่มค่าครองชีพให้กับลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียนโครงการคืนครูให้นักเรียน) แล้ว สพป. อื่นดำเนินการไปถึงไหนกันแล้วครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ
    ธุรการโรงเรียน [03/02/2012 - 09:55:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 982
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับคห.971 ครับ
    ธุรการ ขอนแก่น [03/02/2012 - 09:41:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 981
 • แจ้งลบ
    ยังไม่ได้ 15000 บาทเหมือนกัน แต่ไม่เป็นไรขอให้จ้างครูวิทย์-คณิตต่อไปเรื่อยๆเพราะพวกเรามีภาระที่ต้องรับผิดชอบ ยังไม่อยากตกงานคะ ดร.รังสรรค์ช่วยด้วยคะ
    ครูวิทย์น่าน [03/02/2012 - 09:34:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 980
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 979

  ไม่ข่าวการขึ้นเงินเดือนของพี่เลี้ยงเด็กพิการบ้างหรือค่ะ
  ครุพี่เลี้ยง [03/02/2012 - 09:21:41]
  ****เขตกำลังทยอยทำให้ทุกคนครับ*********
    มีครับ [03/02/2012 - 09:24:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 979
 • แจ้งลบ
    ไม่ข่าวการขึ้นเงินเดือนของพี่เลี้ยงเด็กพิการบ้างหรือค่ะ
    ครุพี่เลี้ยง [03/02/2012 - 09:21:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 978
 • แจ้งลบ
    ถึงครูธุรการทุกท่าน 15000 ได้ 1000 % จังหวัดกระบี่ มีคำสั่งออกมาแล้ว
    ธุรการ [03/02/2012 - 09:17:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 977
 • แจ้งลบ
    ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับครูธุรการ นะคะ เห็นโพสใหญ่เลยคะว่าทำงานหนักมากกก เป็นบางโรงเรียนหรือเปล่าคะ บางโรงครูทำงานตาแทบกระเด็นต้องทำงานแทนครูธุรการซึ้งทำอะไรไม่ค่อยจะเป็น กรูณาตรวจสอบ หรือเป็นแค่บางโรงเรียน แต่บางโรงก้อ สบาย บางโรงก้อขอชื่นชมทำงานดีนะคะ
    587 [03/02/2012 - 09:10:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 976
 • แจ้งลบ
    เพื่อนๆลองอ่านข้อความนี้นะ....กลุ่มจ้างในระดับปริญญาตรี คือ ครูธุรการ ครูวิกฤติ ครูเงินไทยเข้มแข็ง ครูวิทย์ คณิต เงินเดือน 9,140 พคช.2,540 คงจะได้รับ 11,680 บาท.....แสดงว่าเราคงไม่ได้ 15000
    ธุรการ [03/02/2012 - 08:54:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 975
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่925
    ธุรการ [03/02/2012 - 08:54:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 974
 • แจ้งลบ
    http://saraban-law.cgd.go.th/CGDWeb/attdetail/showattach3.jsp?ctn=BCS&projectcode=00000011&batchno=255501310002&docrun=1

  ขอถามแบบโง่ๆเลยคับ ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเรื่องค่าครองชีพลูกจ้างนอกงบบ้าง แล้วหน่วยงานนั้นๆจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าครองชีพให้อัตราจ้างนอกงบอ่ะคับ ?
    อัตราจ้างนอกงบ [03/02/2012 - 02:34:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 973
 • แจ้งลบ
    เรียนถาม ท่าน ดร.รังสรรค์ ว่าการจ้างครูอัตราจ้างงบsp2 นั้นจะจ้างต่อหลังจากสิ้นเดือนกันยายน2555หรือไม่ค่ะ เพราะจะได้เตรียมใจและเตรียมตัวเพื่อหาที่ทำงานใหม่ค่ะ ช่วยไขข้อข้องใจให้กับครูอัตราจ้างงบsp2ผู้น่าสงสารคนนี้ด้วยเถอะนะคะ
    อัตราจ้างงบsp2 [02/02/2012 - 20:04:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 972
 • แจ้งลบ
    ถึงคุณ 967
  ไม่รู้จะให้คำตอบยังไร แต่ถ้าเป็นดิฉันนะคะ ถ้าท่านผู้ประเมินมาสั่งเด็ก แล้วเรากำลังสอนอยู่ การปฏิบัติการสอน ควรมีการปรับยืดหยุ่นได้ หยุดได้ถ้ามีเหตุสุดวิสัย คุณก็ควรจะหยุดสอนก่อนแล้วออกไปคุมเด็กเสียเอง จะเกิดภาพพจน์ที่ดีแก่ตัวคุณมากกว่านี้นะคะ แล้วท่านผู้ประเมินก็จะเอ็นดูคุณด้วยค่ะ
    อยากออกความเห็น [02/02/2012 - 16:29:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 971
 • แจ้งลบ
     เรียนท่าน ดร. รังสรรค์
  ขอให้ท่านช่วยพวกเราชาวธุรการ ทุกรุ่นให้ได้ตำแหน่งถาวรในเร็วๆนี้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นหลักประกันที่แน่นอนในชีวิตและทรัพย์สิน(หนี้สิน) ทุกตำแหน่งสำคัญหมด แต่ธุรการสำคัญไม่น้อย ฟังแต่ชื่อนะคะ ธุ ระ กาน ทำทุกอย่าง ใช้งานทุกประเภท บางครั้งน้อยใจมาก แม้แต่คำว่าครู ยังไม่มีเลย เพราะไม่ใช่ ครูอัตราจ้าง แต่เป็น ธุ ระ กาน ท่านเชื่อหรือไม่ว่า แม้แต่งานส่วนตัวของครูประจำการ ยังให้ธุรการจัดการให้ (งานสอน) แล้วแบบนี้ใช้งานธุรการเกินไปหรือเปล่า บางครั้งเราก็คิดนะว่าเราเป็นครูธุรการ หรือ ภารโรงกันแน่ แต่ก็ได้แต่คิด มีคนบอกว่าเป็นครูธุรการสบาย เพราะไม่ได้สอน ไม่ใช่นะ คิดผิดแล้ว งานเอกสารทุกอย่าง รายงานต่างๆธุรการทำให้โรงเรียน ครูประจำการไม่ได้ทำเลยนะ แม้แต่แข่งขันทางวิชาการธุรการยังต้องเป็นครูปรึกษาพานักเรียนทำโครงงานเลย ไม่อยากจะพูด ชนะได้รางวัลมา ประกาศหน้าเสาธงไม่เคยพูดเลยว่าครูธุรการพาทำ (ปิดทองหลังพระตลอด) ทำดี ไม่เคยได้รับคำชม แต่ทำไม่ดี ประเมินยังขู่อีก ท่านคะทำอย่างไรท่านจะช่วยพวกเราธุรการให้หลุดพ้นจากวงจร ไม่ต้องมารับฟัง คำว่า เดี่ยวประเมินไม่ให้ผ่านนะ อย่างงั้นอย่างนี้ มันไม่ยุติธรรมเลยค่ะ
    อยากหลุดพ้น (แต่ไม่ลาออก) [02/02/2012 - 16:27:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 970
 • แจ้งลบ
    ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงสุโขทัยตอนตอ่ขุนรามคำแหงบัญญัติอักษรขึ้นใช้ก็ยังนำมาใช้กันอยู่เน๊าะ คิดให้มีความสุข คิดบวก คนที่นิยมใช้คำไทยดั้งเดิมอยู่ก็คิดเสียว่าเขาอนุรักษ์ภาษาก็แล้วกันเน๊าะ เราธุรการสอนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯเราขอ ผอ. ช่วยครูประจำสอน (เรามีใบประกอบฯจ๊ะเราคิดทันได้รีบไปเรียน ป.บัณฑิตก่อนและเรียนไทยคดีศึกษา มสธ.อีกปริญญาหนึ่ง ปริญญาตั้ง 2 ใบ ปวส.บริหารก็เรียนความรู้เรามีเยอะ)ใครจะดูถูก ไม่ยอมรับว่าเราเป็นครูก็ชั่งเมื่อจิตและวิญญาณของเรามีความเป็นครู ชั่งหัวมัน โครงการของพ่อหลวงของเราทำแล้วสิ่งแวดล้อมดีผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเราก็ยึดหลักปรัชญาการดำเนินโครงการต่างๆของพ่อหลวงนี่และปลอบใจ ก็เราจะทำดีเราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของคน ที่ไม่ส่งเสริมให้คนทำความดี เมื่อก่อนยังไม่มีกฎหมายเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูเขาก็เป็นครูได้ ทุกวันนี้ใบประกอบวิชาชีพครูจะดีสำหรับคนที่มีจิตวิญญาณความมเป็นครูแต่คนที่มีแล้วอาศัยแต่ทำมาหากินบนอาชีพก็มีเพราะไม่มีความเป็นครู แต่ถูกเรียกว่าครู
    ธุรการชายขอยไทย-กัมพูชา ด้านบูรพา [02/02/2012 - 16:20:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 969
 • แจ้งลบ
    ถึง คุณ968
  ลองอ่าน ความเห็นที่ 910 ดูนะคะ ต้องได้เหมือนกันทุกเขตแน่คะ สบายใจได้ ดีใจด้วยนะคะ
    บอกต่อ [02/02/2012 - 16:19:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 968
 • แจ้งลบ
    ขอเรียนถามหน่อยนะคะ ธุรการโครงการคืยครูให้นักเรียนมีโอกาสได้ 15000 ไหมคะ เพราะอ่านเจอว่าอัตราจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ไม่อยู่ในเครือข่ายการปรับขึ้นเงินเดือน อย่าลืมนะคะธุรการมาจากเงินอุดหนุน ซึ่งถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณ /ขอบคุณค่ะ ตอบให้ทราบหน่อย งง ข้องใจจริงๆ
    รอคำตอบจริงๆ ชัดเจนๆ [02/02/2012 - 15:48:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 967
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร. รังสรรค์
  ดิฉันอยากเรียนถามท่านว่า การประเมินครูอัตราจ้างต้องมีองค์ประกอบแบบนี้ด้วยหรือ
  ดิฉันเป็นครูประจำชั้นต้องรับผิดชอบและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยและความสะอาดภายในห้องเรียนและหน้าห้องเรียน ห้องของดิฉันติดกับก๊อกน้ำ หน้าห้องย่อมมีหยดน้ำบ้าง แต่ไม่ถึงกับเลอะจนเดินไม่ได้ ครูผู้ประเมินมาเห็น สั่งเด็กให้มาเช็ดโดยด่วน แต่ติดที่ดิฉันให้เด็กเขียนตามคำบอกและดิฉัน ไม่ได้สังเกตุว่าท่านจะคอยคุมเด็ก เลยบอกเด็กว่าเดี๋ยวค่อยไปเช็ดเขียนคำศัพท์ ที่เหลืออีก 9 คำให้เสร็จก่อน แต่ท่านโวยวายดิฉันว่าให้เด็กขัดคำสั่งท่าน จะให้ท่านรอจนกว่าเด็กเขียนคำศัพท์เสร็จ แล้วท่านก็บอกว่าทุกวันนี้เป็นแค่ครูอัตราจ้าง ฉันเป็นคนประเมินผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ฉัน อย่าอวดดี ในความคิดของดิฉันมันเป็นแค่เรื่องที่เราไม้ได้คิดที่จะขัดคำสั่ง แต่เราไม่รู้ว่าท่านจะคุมงานกับเด็กเอง และเด็กกำลังเรียนอยู่ แบบนี้ถือว่าผิดต่อการไม่ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาหรือไม่ และครูอัตราจ้างที่ไหนโดนครูประจำการทำแบบนี้หรือไม่ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วย
    ผู้น้อย [02/02/2012 - 15:36:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 966
 • แจ้งลบ
    เห็นมีหนังสือสั่งการจากเขตหลายเขต ว่ามีคำสั่งให้ปรับเงินเดือนเป็น 15000 บาท แล้ว สพป.นว. ดำเนินการหรือยังค่ะ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ
    ธุรการ สพป.นว. [02/02/2012 - 15:29:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 965
 • แจ้งลบ
    @คห961 ประกาศ..
  ท่านรอง สพป.ลพบุรี เขต2 ...นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ท่านทำงานได้ไวจริงๆ ..ธุรการลพบุรี เขต2 รักท่านค่ะ..กราบขอบพระคุณนะคะ
    ธุรการ สพป.ลพบุรี เขต2 รุ่น1 [02/02/2012 - 15:25:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 964
 • แจ้งลบ
    คห.954 เค้าไปถึงดาวอังคารกันแล้ว ยังไม่รู้เรื่องอะไรอีก
    123 [02/02/2012 - 15:25:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 963
 • แจ้งลบ
     เรียน ท่านดร.รังสรรค์
  ขออนุญาตเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรจุธุรการนะค่ะ เพราะเห็นธุรการเข้ามาโพสต์ข้อความกันเยอะ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะบรรจุธุรการเป็นตำแหน่งถาวร จะได้ทำงานการเงิน พัสดุแทนครูได้ด้วย นอกจากงานเอกสาร เพราะได้รับผิดชอบทางกฎหมายเมื่อเกิดความเสียหายได้ โดยไม่ต้องรอครูมาเซ็นเอกสาร จึงควรให้ธุรการบรรจุเป็นข้าราชการ และเพิ่มเงินพิเศษในการนำเอกสารราชการไปส่งสำนักงานเขตสำหรับโรงเรียนที่อยู่ไกลจากเขตเกินกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อที่ครูจะได้ไม่ต้องทิ้งนักเรียนขับรถไปส่งเอกสาร ถ้าสพฐ.รับคำเสนอแนะไปพิจารณา ครูมีเวลาสอนและอยู่กับนักเรียนเต็มที่แน่นอนค่ะ
  เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
    เจ้าหน้าที่พัสดุ [02/02/2012 - 15:20:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 962
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 960

  ไม่อยากให้ครูพี่เลี้ยงบรรจุบ้างหรือค่ะเห็นส่วนใหญ่สนับสนุนตำแหน่งธุรการ
  ****อยากให้บรรจุทุกตำแหน่งเหมือนกันคร้า ****เพราะทุกคนก็ส่วนร่วมของการศึกษาเหมือนกัน....ธุรการ
    อยากให้บรรจุทุกคน [02/02/2012 - 15:19:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 961
 • แจ้งลบ
    สพป.ลพบุรี เขต2 มีหนังสือมาถึงโรงเรียน เรื่องจ่ายค่าครองชีพอัตราจ้างชั่วคราวแล้ว... ตามมาติดเลยครับ กับ สพป.กระบี่ กลุ่มการเงิน 2 เขต นี้ไวจริง ๆ ขอปรบมือ....เร่งทำผลงานครับ ผู้ผู้ใหญ่ในกระทรวงท่านจะได้เห็น...เขตไหน จังหวัดไหน มีหนังสือมาถึงโรงเรียนโพสต์บอกด้วยครับ...ตามลิงค์นี้ครับ
  http://202.143.152.85:81/eoffice/mail_area/files_store/25550202140345.pdf
    ธุรการ สพป.ลบ.2 [02/02/2012 - 15:18:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 960
 • แจ้งลบ
    ไม่อยากให้ครูพี่เลี้ยงบรรจุบ้างหรือค่ะเห็นส่วนใหญ่สนับสนุนตำแหน่งธุรการ
    ครูพี่เลี้ยง [02/02/2012 - 15:16:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 959
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับความคิดที่ 955 คืนครูให้นักเรียนต้อง ทำธุรการ พัสดุ การเงิน ครับ โรงเีรียนละ 1 คน พร้อมบรรจุเป็นตำแหน่งถาวร จะได้วางมือเต็มที่ซะที
    ครู คศ.3 ผ่านมา [02/02/2012 - 15:13:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 958
 • แจ้งลบ
    รอต่อสัญญาแต่ไม่มีวี่แววใจคอไม่ดีเลยค่ะขอเร็วหน่อยได้ไหมค่ะ
    ครูพี่เลี้ยง [02/02/2012 - 15:10:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 957
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 955

  เรียน ท่านดร.รังสรรค์
  ขออนุญาตเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรจุธุรการนะค่ะ เพราะเห็นธุรการเข้ามาโพสต์ข้อความกันเยอะ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะบรรจุธุรการเป็นตำแหน่งถาวร จะได้ทำงานการเงิน พัสดุแทนครูได้ด้วย นอกจากงานเอกสาร เพราะได้รับผิดชอบทางกฎหมายเมื่อเกิดความเสียหายได้ โดยไม่ต้องรอครูมาเซ็นเอกสาร จึงควรให้ธุรการบรรจุเป็นข้าราชการ และเพิ่มเงินพิเศษในการนำเอกสารราชการไปส่งสำนักงานเขตสำหรับโรงเรียนที่อยู่ไกลจากเขตเกินกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อที่ครูจะได้ไม่ต้องทิ้งนักเรียนขับรถไปส่งเอกสาร ถ้าสพฐ.รับคำเสนอแนะไปพิจารณา ครูมีเวลาสอนและอยู่กับนักเรียนเต็มที่แน่นอนค่ะ

  เห็นด้วยค่ะ แต่ ถ้าต้องรับผิดชอบการเงินพัสดุทั้งหมด คงต้อง มีธุรการโรงเรียน ละ 1 คนค่ะ เพื่อให้งานต่อเนื่อง
    เห็นด้วยแต่ [02/02/2012 - 15:10:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 956
 • แจ้งลบ
    
    ครูพี่เลี้ยง [02/02/2012 - 15:08:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 955
 • แจ้งลบ
    เรียน ท่านดร.รังสรรค์
  ขออนุญาตเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรจุธุรการนะค่ะ เพราะเห็นธุรการเข้ามาโพสต์ข้อความกันเยอะ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะบรรจุธุรการเป็นตำแหน่งถาวร จะได้ทำงานการเงิน พัสดุแทนครูได้ด้วย นอกจากงานเอกสาร เพราะได้รับผิดชอบทางกฎหมายเมื่อเกิดความเสียหายได้ โดยไม่ต้องรอครูมาเซ็นเอกสาร จึงควรให้ธุรการบรรจุเป็นข้าราชการ และเพิ่มเงินพิเศษในการนำเอกสารราชการไปส่งสำนักงานเขตสำหรับโรงเรียนที่อยู่ไกลจากเขตเกินกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อที่ครูจะได้ไม่ต้องทิ้งนักเรียนขับรถไปส่งเอกสาร ถ้าสพฐ.รับคำเสนอแนะไปพิจารณา ครูมีเวลาสอนและอยู่กับนักเรียนเต็มที่แน่นอนค่ะ
    จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงค่ะ [02/02/2012 - 15:05:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 954
 • แจ้งลบ
    สรุปว่าลูกจ้างชั่วคราวได้ปรับเหมือนข้าราชการหรือปล่าวครับใครทราบตอบหน่อยครับ
    อยากรู้จัง [02/02/2012 - 15:04:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 953
 • แจ้งลบ
    เท่าที่ทราบข้อมูลมานั้น การประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไว้ว่า "ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๖ หรือเทียบเท่า" ดังนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะนำวุฒิปริญญาตรีมายื่นสมัคร ก็ถือว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่า ม.๖

  โดยจ้างในอัตรา เดือนละ ๕,๗๐๐ บาท

  ประเด็นการเพิ่มเงินเดือนตามนโยบายของรัฐบาลนั้น กรณีของท่านจะเข้าข่ายในกลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้รับเงิน พชค. เดือนละ 1,500 บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท หรือถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน 9,000 บาท ก็ให้อีกจนถึง 9,000 บาท

  ท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไร ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ครับ
    เสียงจาก ศศส. [02/02/2012 - 14:59:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 952
 • แจ้งลบ
    ดีใจ ๆกับการปรับเงิน 15000 คงไม่นานเกินรอสำหรับเขตอื่น ๆ ส่วนตำแหน่งถาวร ก็ขอให้สมหวังตามคุณภาพงาน และความเหมาะสม ขอบคุบค่ะ
    อารมณ์ดีเพราะมีความสุข [02/02/2012 - 14:55:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 951
 • แจ้งลบ
    เงินเดือนที่ปรับขึ้นใหม่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 15000 ไม่เห็นมีวี่แววเลยๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ธุรการ สพป.นว. [02/02/2012 - 14:07:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 950
 • แจ้งลบ
    เห็นใจครูธุรการครับ โดนกล่าวหาต่างๆ นา ในเว็บบอร์ดนี้ ผมว่าโรงเรียนไหนครูธุรการไม่ดี ผอ.ก็น่าจะเมินไม่ให้ผ่านนะครับ โดยส่วนตัวผมแล้วครูธุรการประจำโรงเรียน(ทำ 2 โรง)ก็ทำงานได้ดีครับ แต่คงจะไม่ดีทำกับ 1 คน/1 โรง อันนี้ไม่มีใครกล้าเถียงหรอกครับ
  ลองบรรจุเป็นข้าราชการ 1 คน/1 โรง ผมว่าการศึกษาไทยก้าวไกลไปอีกขั้นแน่ครับ เพราะจะช่วยงานได้ทั้งหมด
  ปัญหาที่พบกับครูธุรการ 1 คน/2 โรง ขึ้นไป
  1.งานจะไม่ต่อเนื่อง(เฉพาะบุคคล บางคนก็ทำได้ดีทีเดียว)
  2.สำหรับตำแหน่งลูกจ้าง เมื่อทำงานหลายปีให้เข้าจะรู้สึกท้อเพราะไม่แน่ใจในอนาคต ทำให้งานลดประสิทธิภาพลงบ้าง
  3.ต้องคอยประจำขาใหญ่ในโรงเรียน ที่มีอำนาจครอบงำในการประเมินการจ้างของ ผอ.

  ที่กล่าวไปได้รู้จากแฟนครับ ส่วนตัวผมยังเป็นครูผู้ช่วย
  ...
    ครูหนุ่ม [02/02/2012 - 14:05:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 949
 • แจ้งลบ
    ความเห็นที่ 945
  สงสารครูธุรการบางโรงเรียนที่ตั้งใจทำงานจังบางโรงเรียนก็ขี้เกียจจัง แล้วอย่างนี้ ดร.รังสรรค์ยังอยากจะผลักดันให้เป็นตำแหน่งที่ถาวรอยู่เหรอค่ะ

  *****ไม่ทราบว่าสงสารจริงหรือทิ่มแทงข้างหลังกันแน่********
    สงสารหรือทิ่มแทง [02/02/2012 - 13:56:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 948
 • แจ้งลบ
    พวกป่วนวงการศึกษาไทย ความคิดเห็นที่ 945

  โรงเรียนเรานะครูธุรการไม่ค่อยช่วยครูประจำการทำงานสักเท่าไหร่ส่วนมากหนังสือราชการครูประจำการจะทำเอง ครูธุรการมัวแต่เล่นเฟสบุ๊ค ออนเอ็ม ฟังเพลงอยู่นั่นแหละ สงสารครูธุรการบางโรงเรียนที่ตั้งใจทำงานจังบางโรงเรียนก็ขี้เกียจจัง แล้วอย่างนี้ ดร.รังสรรค์ยังอยากจะผลักดันให้เป็นตำแหน่งที่ถาวรอยู่เหรอค่ะ
  ป่วนไปหมด คนดีเขาก็มี ท่านก็บอกไปแล้วว่า ท่านเชื่อว่า มีคนดีมากกว่าคนเลว ไม่งั้นบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ จะป่วนไปทำไม เขาคุยกันแต่สิ่งดี ๆ
    พวกป่วน [02/02/2012 - 13:53:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 947
 • แจ้งลบ
    อยากฝากกราบเรียนถึงท่าน ผ.อ. สพม. เขต4 ให้ช่วยกรุณาเร่งรัดเจ้าหน้าที่การเงินเขต ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่าอ้างว่าน้ำท่วมเรื่อยไป น้ำจะมารอบใหม่แต่เงินตกเบิกส่วนต่างของเพื่อนครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 54 จนถึงปัจจุบัน 9 เดือนแล้วยังไม่ยอมทำเรื่องเบิกให้ ทั้งๆที่ครูรุ่นเดียวกันแต่ต่างสังกัด ได้รับกันแล้ว อยากทราบเหตุผลไม่ใช่ตอบหลบไปเลี่ยงมาแบบขอไปทีเป็นวันวันไป ครูเขาเดือดร้อน ที่เรียนผ่านมาทางนี้เพียงอยากทราบว่าไม่มีงบให้เบิกตามที่เขาอ้างหรือเปล่า
    ครู ผู้รอคอย [02/02/2012 - 13:49:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 946
 • แจ้งลบ
    ครูวิทย์ - คณิต เงินเดือนเท่ากันกับธุรการแต่ทำงานหนักกว่าบางทีได้ทำงานแทนธุรการด้วยซ้ำ ฝากดร.รังสรรค์เห็นใจด้วยครับช่วยผลักดันตำแหน่งของพวกเรา หรือช่วยต่อสัญยาจ้างให้พวกเราเรื่อยๆด้วยครับ
    ครูวิทย์ - คณิต [02/02/2012 - 13:47:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 945
 • แจ้งลบ
    โรงเรียนเรานะครูธุรการไม่ค่อยช่วยครูประจำการทำงานสักเท่าไหร่ส่วนมากหนังสือราชการครูประจำการจะทำเอง ครูธุรการมัวแต่เล่นเฟสบุ๊ค ออนเอ็ม ฟังเพลงอยู่นั่นแหละ สงสารครูธุรการบางโรงเรียนที่ตั้งใจทำงานจังบางโรงเรียนก็ขี้เกียจจัง แล้วอย่างนี้ ดร.รังสรรค์ยังอยากจะผลักดันให้เป็นตำแหน่งที่ถาวรอยู่เหรอค่ะ
    น่าเห็นใจดณงเรียนที่ครูธุรการเล่นแต่เฟสบุ๊ค ฟังแต่เพลง [02/02/2012 - 13:41:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 944
 • แจ้งลบ
    
     [02/02/2012 - 13:40:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 943
 • แจ้งลบ
    ขอให้ ดร.รังสรรค์ พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและทุกๆด้าน
  ขอขอบคุณที่เป็นแนวหน้าให้ธุรการเป็นกำลังให้ธุรการ ทำให้ธุกรการมีกำหลังใจปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างดี
    ธุรการ สพป.ระยอง 1 [02/02/2012 - 13:26:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 942
 • แจ้งลบ
    ยินดีด้วยกับ 15000 กับกระบี่ แต่ที่ระยองยังไม่มีข่าวเลย ที่ไหนได้แล้วกรุณาแจ้งให้ระยองทราบหน่อยนะคะ
    สพป.ระยอง 1 [02/02/2012 - 13:18:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 941
 • แจ้งลบ
    อัตราจ้างชั่วคราวทุกงบประมาณ...เปิดลิงค์นี้ดู
  1. เป็นหนังสือที่สำนักงานเขต สพป.นศ.4 แจ้งมายังโรงเรียนแล้ว..http://202.143.161.60/eoffice/ftpfile/11327988812.pdf
  2. เป็นคำสั่งที่สำนักงานเขต สพป.กระบี่มีออกไปให้กรมบัญชีกลาง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ธุรการกระบี่ ว่าจำนวนเท่าใดเพื่อเบิกจ่าย..http://krabiesa.info/eoffice/ftpfile/0iR84hdWed75838.pdf
  ...นั่นก็หมายความว่าการดำเนินการต้องเป็นขั้นตอนเช่นนี้...
    อัตราจ้างชั่วคราวในงบประมาณ [02/02/2012 - 13:16:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 940
 • แจ้งลบ
    เรียนถามความคิดเห็น 931 โหลดดูแล้วมันเป็นของกระบี่นะไม่ไช่ของกาญจนบุรีช่วยอธิบายหน่อยสงสัย
    ธุรการ [02/02/2012 - 13:13:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 939
 • แจ้งลบ
    ดีใจด้วยนะค่ะ สำหรับธุรการที่ได้รับเพิ่มค่าครองชีพแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเรานะคะ
    ธุรการนครสวรรค์ [02/02/2012 - 12:51:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 938
 • แจ้งลบ
    ขอแสดงความดีใจสำหรับผู้ได้ 15000 และขอชื่มชม สำนักงานฯกระบี่ ทำงานได้รวดเร็ว แสดงถึงศักยภาพในการงานของข้าราชการ
    .... [02/02/2012 - 12:49:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 937
 • แจ้งลบ
    สรุปว่าเขตประถมเริ่มได้กันบ้างแล้ว แต่เขตมัธยมยังไม่มีเขตไหนได้ใช่ไหมคะ ใครได้แล้วช่วยแจ้งด้วยค่ะ
    ธุรการ สังกัดเขตมัธยม [02/02/2012 - 12:44:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 936
 • แจ้งลบ
    ขอชมกาญจนบุรี เขต4 ทำงานยอดเยี่ยมครับ....
    สร 1 [02/02/2012 - 11:42:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 935
 • แจ้งลบ
    เยี่ยมจริงๆ สพป กระปี่ ฝากผู้ใหญ่กระบี่บอก
  สพป อจ ด้วยน่ะ
    เยี่ยม [02/02/2012 - 11:21:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 934
 • แจ้งลบ
    ขอแสดงความยินดีกับครูธุรการ สพป.กระบี่ ทุกท่านค่ะ หวังว่าเราชาวครูธุรการจะได้รับ 15,000 กันถ้วนหน้านะค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน สำหรับ สพป.หนองคาย เขต 2 ยังเงียบอยู่ค่ะ ...รายงานข่าว ณ ปัจจุบัน
    เพื่อนครูธุรการ สพป.หนองคาย เขต 2 รายงานข่าย ณ ปัจจุบัน [02/02/2012 - 11:15:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 933
 • แจ้งลบ
    เนื่อยมากกับภาวะเงินเดือนไม่ออก
  ครูวิทย์คณิตเงินเดือนไม่ออกอีกค่ะ
  มีครอบครับสร้างฐานะตัวเองด้วยเงินผ่อน
  เงินเดือน9140บาท ผ่อนตู้เย็นเดิอนละ 900 ผ่อนโทรทัศน์เดือนละ 740บาท รวมเป็น1640 บาท ที่เหลือค่าครองชีพในแต่ละวันและที่สำคัญเงินลูกไปโรงเรียนค่ะ ส่วนสามีทำสวนกรีดยาง ฝนตกเป็นเดือนแล้วไม่ได้กรีดยางเลย เงินเดือนเราก็ไม่ออกอีกต่างหาก ค่าผ่อนสินเชื่อต่างๆก็ไม่ได้จ่ายธนาคารก็โทรทวงจังแล้ว ก็ไม่มีจะจ่าย ที่พอมีอยู่ก็ค่ากับข้าวในแต่ละวันกับเผื่อให้ลูกไปโรงเรียน ใครจะเห็นใจลูกจ้างของรัฐบาลบ้างค่ะ รักในอาชีพครู สนุกกับนักเรียนทุกวัน มีความสุขในหน้าที่ครู แต่น้ำตาไหลทุกครั้งที่ภาระหนี้รุมเร้าไม่อยากรับโทรศัพท์เลยเพราะธนาคารโทรมาจี้มาก ไม่ใช่ไม่อยากจ่ายแต่เงินเดือนไม่ออกไม่อะไรให้จ่าย ขอโทษธนาคารด้วย ถึงยังไงก็ต้องยอมจ่ายดอกเบี้ยค่าปรับเพราะไม่มีทางเลือก
    ครูอัตราจ้างวิทย์-คณิตห้องเรียนพิเศษ [02/02/2012 - 11:05:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 932
 • แจ้งลบ
    ครูพี่เลี้ยงที่ทำงานยังไม่ครบ1ปีจะได้9,000กะเค้ามั๊ยเนี่ย ใครรู้ช่วยตอบหน่อยจ้า
    หนูไม่รู้ [02/02/2012 - 11:00:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 931
 • แจ้งลบ
    กาญจนบุรี เขต4 ครับ...http://krabiesa.info/eoffice/ftpfile/0iR84hdWed75838.pdf
    ธุรการ กาญ เขต4 [02/02/2012 - 10:59:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 930
 • แจ้งลบ
    ขอแสดงความคิดเห็นบ้างนะคะ ไม่อยากให้ทะเลาะกันเลยจริง ทุกคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเอง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเถอะค่ะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ว่างๆหาเวลาทำบุญ ปฏิบัติธรรมหน่อยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
    ธุรการสพป.ศก.2 [02/02/2012 - 10:36:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 929
 • แจ้งลบ
    ยินดีกับทุกคนด้วยครับ ใจเย็นๆกันหน่อย ได้แน่ๆครับ
    ธุรการ สป2 [02/02/2012 - 10:23:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 928
 • แจ้งลบ
    ขอแสดงความยินดีกับ ธุรการ สพป.กระบี่ ทุกคนด้วยนะค่ะ
    ยินดี [02/02/2012 - 10:14:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 927
 • แจ้งลบ
    914 สุดยอดจริงๆ ปล.น่าสงสารคุณครูที่อิฉาธุรการแนะคงจะกระวนกระวายใจมาก
    123 [02/02/2012 - 10:10:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 926
 • แจ้งลบ
    สพป.ลปเขต1ยังไม่ออกเลยครับ
    อัตราจ้าง [02/02/2012 - 10:07:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 925
 • แจ้งลบ
    ขอบอกว่า
  ธุรการคนเหมือนกัน ป ตรี เหมือนกัน บางครั้งทำหน้าที่ได้ดีกว่า...ด้วยซ้ำไป ลองมาเป็นธุรการสิ พวกเราอดทน และสู้งานกันแค่ไหน แค่หมื่น ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลย เราเรียกร้องกัน คือตำแหน่งถาวร แต่...เงินเดือนมากกว่าหมื่นห้า เราไม่เคยพูดเลยว่า เงิน กับงานสัมพันธ์กันไหม แต่ขอร้องอย่ามาว่าธุรการ ถ้าไม่ธุรการแล้ว โรงเรียนต่างๆจะรู้สึก เหมือนไม่มี...มีขา เลยทำอะไรก็เรียกธุรการ แล้วจะมาว่าเราทำไม พวกเราสอบมานะ ไม่ใช่จ่ายตังหรือเดินเข้ามา ฉุนมากใครที่มาดูถูกธุรการ เราอยากบอกมากเลยเรารทำงานยิ่งกว่าครูสอนทุกห้อง สอนทุกวัน ทั้งทำงานธุรการไปด้วย วันนี้อยากอ่านจดหมาย ขอพูดในเวลางานหน่อยนะ
    ธุรการที่ไม่มีคนให้ความสำคัญ [02/02/2012 - 09:38:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 924
 • แจ้งลบ
    ดีใจกับ สพป.กระบี่ ด้วยนะค่ะ ท่านผู้บริหาร ท่านใจดี บริหารงานได้ดีเยี่ยมค่ะ เอ้าาาา รอกันอีกหน่อยเนอะ ^^
    ธุรการตัวน้อย [02/02/2012 - 09:36:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 923
 • แจ้งลบ
    914 ท่านสุดยอดจริงๆๆ
  มันสร้างกำลังใจให้คนหลายๆ คน
  จะขอสู้ และอยู่เคียงข้าง ธุรการตลอดไป
  เสียดายกับคนที่เพิ่งลาออก
  ดีใจกับคนที่กำลังจะได้ ขอบคุณครับ
    ธก.อีสานตอนใต้ [02/02/2012 - 09:35:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 922
 • แจ้งลบ
     ทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น อย่าว่ากันเลยค่ะ ถ้าไม่มีคนเริ่มว่า คนที่ 1 ก็จะไม่มีคนที่ 234 ตามมา มีคนก่อ ก็ต้องมีคนสาน เรามาถามแต่เรื่องดี ๆ พูดกันแต่เรื่องดี ๆ ไม่ดีกว่าเหรอ รักกันดีกว่า นะ ขอให้สมหวังกันทุกคน
    นั่นสิ [02/02/2012 - 09:35:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 921
 • แจ้งลบ
    ขอชี้แจงแก้ไขความคิดเห็น 882 หน่อยนะที่คุณว่าครูธุรการอย่างเห็นแก่ตัวน่ะ อะไรก็จะเอา 15000 บาท ขอถามหน่อยนะว่าหากไม่มีการพูดเรื่องการขึ้นเงินเดือนเรื่องนี้ จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือไม่ไม่ใช่ธุรการเรียกร้องเอง ขอให้คุณเปลี่ยนคำพูดใหม่ ซึ่งเรื่องของการเงินที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มใครๆ ก็ต้องการทั้งนั้นหรือคุณไม่ต้องการเงิน ก่อนจะแสดงความคิดเห็นอะไรควรคิดให้ดีก่อน เพราะเราเป็นคนมีการศึกษาเหมือนกัน ควรมีสติก่อนพูดนะ
    ธุรการเมืองโอ่ง [02/02/2012 - 09:30:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 920
 • แจ้งลบ
    ...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไหน จังหวัดใด ยังไม่ทำคำสั่ง รีบดำเนินการได้แล้วครับ สำหรับเรื่องให้อัตราจ้างได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว...ปรบมือให้ สพป.กระบี่ ท่านรองวิชัย กิตติพงษ์..ท่านสนองนโยบายกระทรวงศธ. ได้รวดเร็วยอดเยี่ยมจริงๆ...
  http://krabiesa.info/eoffice/ftpfile/0iR84hdWed75838.pdf
    บุคลากรทางการศึกษา [02/02/2012 - 09:22:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 919
 • แจ้งลบ
    ตามนโยบายของรัฐบาล วุฒิปริญญาตรี ได้15000 พวกเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมาก่อนหน้านี้ (มันเป็นเพียงแค่นโยบายรัฐบาลที่พอดีธุรการ เข้าข่าย 15000) มีการศึกษากันบ้างครับ และก็โปรดใช้วาจาสุภาพในการแสดงความคิดเห็นใครจะทำงานไม่ทำงานพอสิ้นปีงบเขามีการประเมินทุกปีไม่ว่าจะเป็น ธุรการ พี่เลียงเด็ก อื่นๆ โปรดเข้าใจและก็ศึกษากฎระเบียบกันบ้างเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเท่านั้นพอครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณครู ธุรการ พี่เลี้ยง ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ภารโรง ช่างสี ต่างคนต่างมีข่ายในการทำงานทุกคน ยกเว้นนายสั่งให้ทำ คงเข้าใจกันนะครับ สงสารท่านดร.บ้างท่านต้องมานั่งอ่านและก็ตอบเกือบทุกคำถามทั้งๆที่งานท่านก็น่าจะล้นมืออยู่แล้ว ทำไม่ท่านต้องมานั่งตอบคำถามเพื่อรองรับอารมณ์ทุกๆท่านครับ ลองคิดกันดู สงครามมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในที่นี้นะครับ ขอบคุณและก็ขอโทษถ้าทำให้บ้างคนเดือดร้อน
    ธุรการ [02/02/2012 - 09:19:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 918
 • แจ้งลบ
    ดีใจกับความเห็นที่ 914 ด้วยค่ะ ต่อไปขอให้เป็นเขตนครนายกบ้างนะคะ
    ดีใจด้วยค่ะ [02/02/2012 - 09:19:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 917
 • แจ้งลบ
    ดีใจด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนได้รับ 15000 กันถ้วนหน้าคะ
    ครูวิทย์-คณิต [02/02/2012 - 09:14:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 916
 • แจ้งลบ
    คำสั่งค่าครองชีพของ สพป.กระบี่ ออกไวดีจริง ๆ เลยค่ะ แต่ สพป.นครสวรรค์ ยังไม่ออกคำสั่งมาเลย ยินดีกับอัตราจ้างทั้งหลายด้วยนะค่ะ
    อัตราจ้าง ครูวิกฤติ [02/02/2012 - 09:13:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 915
 • แจ้งลบ
    914 ขอแสดงความยินดีด้วย อิจฉายังดีใจจังเลยที่เห็นคำสั่งนี้ สพป.สงขลา เขต 1 ยังไม่เห็นคำสั่งค่ะ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะค่ะ
    ธุรการสงขลา รุ่นแรก [02/02/2012 - 09:02:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 914
 • แจ้งลบ
    @คห910....สพป.กระบี่เตรียมจ่ายเงินค่าครองชีพ 15000 แล้วนะคะ ตามลิงค์นี้ดีกว่าคะ อ่านง่ายกว่า....
  http://krabiesa.info/eoffice/ftpfile/0iR84hdWed75838.pdf
    ธุรการ สพป.กระบี่ รุ่นแรก [02/02/2012 - 08:58:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 913
 • แจ้งลบ
    อยากให้ทุกคนรักและสามมัคคีกันไว้ยังงัยเราเป็นคนที่ประกอบอาชีพครูเหมือนๆกันไม่ว่าจะบรรจุ จะเป็นอัตราจ้าง หรือแม้กระทั่งธุรการ แต่ทำไม การแสดงความคิดเห็นถึงเป็นการโต้ตอบกันเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ผู้ใหญ่ยังขนาดนี้แล้วเด็กๆที่คุณสอนละตอไปจะเป็นอย่างไรเมื่อพวกคุณยังเป็นขนาดนี้ คิดดีๆก็ทำอะไรลงไปด้วยคะ แม่พิมพ์ของชาติทุกคน
    ครูวิทย์-คณิต [02/02/2012 - 08:54:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 912
 • แจ้งลบ
    ถึงคุณ 908 ประกันสังคมอะไรกันหักตั้ง 10% เดือนมกรานี้เขาลดเหลือ 3% แล้วนะคะ เขาหักเวอร์หรือเปล่า หากคุณได้เงิน 15000แล้ว ก็ดีใจด้วย แต่เรื่องประกันสังคมนี่สิ ผิดแน่ 100%
    หักผิดละมั้ง [02/02/2012 - 08:52:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 911
 • แจ้งลบ
    ที่แย่กว่า คือ ครูธุรการ และ ครูพี่เลี้ยงค่ะ ไม่เห็นมีใครพูดถึงเลย แล้วก็สับสนมากกับการทำงานปีที่ 1 ปีที่ 2 แล้วอย่างสัญญาจ้างปีต่อปี จัดอยู่ในกลุ่มไหน อย่างครูธุรการเขตยังต่อสัญญาให้ แต่ครูพี่เลี้ยงพอหมดงบประมาณก็ถูกทิ้งทุกที บางโรงเรียนก็ดีจ้างต่อ ต่อสัญญากับลูกจ้างรายเดิม บางโรงเรียนขนาดเขตแจ้งมาให้ต่อสัญญากับรายเดิมก็ยังประกาศรับสมัครใหม่ เฮ้อ! จะเอาอะไรกัน นักหนา กับลูกจ้างเนี่ย
    อัตราจ้าง [02/02/2012 - 08:51:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 910
 • แจ้งลบ
    ธุรการ ทุกท่าน คำสั่งค่าครองชีพของ สพป.กระบี่ ออกแล้วนะคะ เขตไหนจังหวัดใดยังไม่ทำรีบทำนะคะ...
  http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=321876514515965&set=o.143129865775962&type=1&theater
    ธุรการสพป.กระบี่ [02/02/2012 - 08:50:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 909
 • แจ้งลบ
    907 เรารู้จักกันด้วยเหรอ ว่าแต่เกียวอะไรกับดื่มเหล้า อ่านแล้วตีความไม่ออกหรือไง ใช้ภาษามึงๆกูๆ บอร์ดนี้เค้ามีให้ถามให้ระบาย มีคนอย่างคุณอยู่บนโลกนี้มากๆประเทศคงไม่เจริญ วันๆคิดแต่เรื่องเหล้าบ้าบอ แล้วแบบนี้ท่าน ดร.รังสรรค์ จะมาตอบมั้ย ปาเข้าไปที่ความคิดเห็นที่ 900กว่าแล้ว คิดสะบ้าง คิดก่อนทำ
    แด่ความคิดเห็นที่ 907 [02/02/2012 - 08:35:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 908
 • แจ้งลบ
     สพป.เชียงราย เขต 1 เเละเขต 3 ได้จัดสรรค่าครองให้เเล้วค่ะ เเต่หักค่าประกันสังคม จาก 15000 บาท หักประกันสังคม 10% ค่ะ หักประกันสังคม 1500 บาทเหลือ 13500 บาทค่ะ
    บอกเป็นร้อยรอบเเล้ว [02/02/2012 - 08:25:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 907
 • แจ้งลบ
    905 มึงหนะตัวดีเห็นดิ่มเเต่เหล้าจะมีเงินเก็บหรอ
    905 ตัวดี [02/02/2012 - 08:18:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 906
 • แจ้งลบ
    เข้าใจและเห็นใจท่านครับ905
    เห็นใจจริงๆ [02/02/2012 - 07:09:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 905
 • แจ้งลบ
    เอาเรื่องมาระบายครับ วันนี้เป็นวันแจกเงินเด็ก(เงินเรียนฟรีหรือเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 210บาท 230บาท) เริ่มจากที่โรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและมีจำนวนนักเรียน 3000กว่าคน ต้องท้าวความกันก่อนว่ามีการแจ้งครูที่ปรึกษาให้นำหนังสือแจ้งผู้ปกครองพร้อมใบมอบอำนาจให้ผู้ปกครองเซ็นแล้วเอากลับคืนมาตอนรับเงินพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครองและใบแจ้งขั้นตอนการรับเงินก่อนหน้าการรับประมาณ4วันครับ ตอนเช้าวันแจกเงินก็ให้ครูที่ปรึกษามารับเงินไปแจกเด็กพร้อมกับแจ้งครูที่ปรึกษาว่าให้นำเงินและของกลับคืนมาตอนบ่าย2โมง พอถึงบ่าย2ก็เริ่มเรื่องทันที่ เรื่องแรกเรื่องการประกาศให้ครูที่ปรึกษามาคืนเงินพร้อมหลักฐานต่างๆตอนบ่าย2 มาถึงก็มาต่อว่า ว่าจะประกาศหลายครั้งทำไม รู้มั้ยมันกดดันไม่เป็นอันทำอะไร ก็ยังไม่คิดอะไรมาก แต่ก็คิดอยู่ในใจว่าเชื่อมั้ยละ ยัน5โมงเย็นเดียวก็ยังจะมีคนเอาเงินมาคืน และสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นจริงๆ เอาเงินมาคืนตอน5โมงครึ่ง อยากจะบ้า.. เรื่องต่อมาเรื่องของครูที่ปรึกษาแค่คนๆคนนี้ที่ไม่ปกติ (ผมไม่ได้ว่าใครนะครับว่าแค่คนคนนี้คนเดียว) ผมเป็นคนรับเงินคืนกับมือผมเอง แก่ทั้งส่งหลักฐานก็ไม่ครบ ใบเซ็นรับเงินก็มั้วมากให้เด็กทุกคนเซ็นว่ารับเงินหมดทั้งห้องแต่กลับมีเงินมาคืนถึง20กว่าซอง ผมก็เลยถามครูเข้าไปว่าแล้วแบบนี้ผมจะเช็คได้ยังไง แก่ก็ตอบมาทันควันเลยว่าฉันไม่รู้ ฉันแค่จ่ายเงินให้ เรื่องอื่นเธอไปจัดการเอง "บ้าไปแล้วถ้ามีคนอย่างคุณทั้งโรงเรียนให้ผมทำเรื่องเงินเรียนฟรีทั้งเทอมก็ไม่เสร็จ(คิดในใจพูดไม่ได้)" มาต่อกันอีกคนคนนี้อาการหนักเลย คนนี้ส่งหลักฐานต่างๆไม่ครบ ผมตรวจดูแล้วก็บอกแกว่าครูครับหลักฐานมันไม่ครบครับให้ครูช่วยหามาให้ครบอะไรประมาณนี้ คนนี้หนักมากถึงกับทุบโต๊ะแล้วก็บอกว่าวันนี้ฉันเครียดทั้งวันแล้วเรื่องเงินเรียนฟรีแล้วสุดท้ายก็ปล่อยแก่ไป "นี้มันบ้านป่าเมืองเถื่อนชัดๆ แม่เจ้านี้ฉันหลุดมาอยู่ได้ยังไง(คิดในใจพูดไม่ได้)" สุดท้ายสุดๆร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ครูที่ดูแลแก่ก็คงสำรวจเด็กว่าคนไหนซื้อบ้างคนไหนซื้อทั้งห้อง แก่ก็พยายามจะขึ้นมาคุยกับกลุ่มงานผมคืนกลุ่มการเงิน ว่าให้เอาเงินไปให้เข้าเลยเข้าขี้เกียจแกะแม็คมันเยอะ แต่ก็ไม่ตกลงอะไรเพราะต้องถาม ผอ. ก่อน แล้วสุดท้ายแก่ก็หายไปพร้อมกับได้ไปสั่งของไว้ แล้วทางกลุ่มผมก็ได้ไปปรึกษา ผอ. ว่าจะทำยังไงกับเรื่องการเก็บเงิน ผอ. ก็บอกใครไม่ส่งหลักฐานไม่ต้องให้เงิน !!เอาแล้วปัญหาเกิด สวัสดิการสั่งของแต่เด็กบางคนไม่ส่งหลักฐานไม่ได้เงิน งานเข้าแล้ว ครูคนที่คุมสัวสดิการฟิวขาด เที่ยวเอาไปบอกกับคนอื่นว่าการเงินทำงานภาษาอะไรไม่ได้รู้เรื่องเลยทำแบบนี้ร้านค่าก็เจ้งกันพอดี ครูทุกคนสงสารร้านค้าสวัสดิการแล้วก็ยกความผิดทั้งหมดให้การเงิน แล้วครูบ้างคนก็ยังมาบอกให้ฟังว่าสงสารร้านค้าเนอะ แต่แท้ที่จริงแล้วควรจะสงสารใครมากกว่ากัน กลุ่มงานที่ต้องมารับฟังเสียงขี้ปากคน เพราะเหตุที่ผู้ใหญ่ไม่คุยกันให้เรียบร้อยคิดจะทำอะไรก็ทำ

  จบแค่นี้ครับ ธุรการโรงเรียนที่เหนื่อยกับงานการเงินทุกวัน
    เครียดมากครับ [02/02/2012 - 00:44:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 904
 • แจ้งลบ
    ไม่ได้หมื่นห้า ไม่เป็นไรหนิคับ แต่ขอให้ขึ้นใกล้ๆหมื่นห้า สักหมื่นกว่าๆก็ยังดี อิอิ
    อัตราจ้างนอกงบ [01/02/2012 - 22:23:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 903
 • แจ้งลบ
    มันขึ้นอยู่กับผู้บริหารคุณแล้วละครับว่าเขาจะกล้าจ้าง15000 หรือเปล่า...ถ้าโรงเรียนที่คุณทำงานอยู่มีกำลังเงินพอก็แสดงความดีใจด้วย...แต่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กให้แต่เขาจ้างก็บุญหัวเราแล้วครับ......
    ลูกจ้างบ้านนา.... [01/02/2012 - 22:21:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 902
 • แจ้งลบ
    http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.6558_1_BCS_1_pdf_1

  สรุป นอกงบ ก็มีแนวทางเดียวกับในงบใช่ไหมคับ แต่จะได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ทำงาน ถูกต้องไหมคับ ?
    อัตราจ้างไพร่กลับใจเลิกประชด อิอิ [01/02/2012 - 21:48:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 901
 • แจ้งลบ
    ท่านดร.ไม่เข้ามาตอบไขปัญหาความข้องใจของพวกเราก็เพราะคนบางคนใช้วาจาไม่เหมาะสมเอามากๆสมควรแล้วที่ท่านไม่เข้ามาตอบคำถามของพวกเราจงรอต่อไปจนกว่าสามัญสำนึกของท่านที่พูดจาไม่เหมาะสมกับการเป็นปัญญาชนจะกลับคืนมา o.k.
    สมควร [01/02/2012 - 21:41:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 900
 • แจ้งลบ
    860 ความคิดดีมากๆครับ อยากให้เป็นแบบนี้ทุกคนเลย จะเรียกร้องอะไรกันนักหนา ให้จ้างตลอดก็น่าจะดีแล้วนะ
    ธุรการคนหนึ่ง [01/02/2012 - 20:52:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 899
 • แจ้งลบ
    ฟ้องสพฐ.จะได้ไหม อนุมัติมาตั้งแต่ ก.พ.53 ให้ตกเบิกย้อนวัที่ส่งผลงาน ตุลา52 รอมาถึงตุลา 54ก็ปรับเงินวิทยะฐานะและประจำตำตำแห่งให้เป็นปกติที่เหลือค้างเป็นตกเบิกเกือบ 24เดือน ก็เงียบหายถ้านับเวลา กับตัวเงินที่มีสิทธิ์จะได้นั้นมันต้องมีมูลค่าของเงินเพิ่ม ถ้านำเงินที่ค้างอยู่ไปสร้างมูลค่าให้เกิดดอกออกผลใช่ไหมครับ แต่ ณ วันนี้ก็ลมๆแล้ง หาปลายปล่องไม่เจอเลย แล้วเอาอย่างไรกันดีครับ ฟ้องได้ไหม
    เรือจ้าง [01/02/2012 - 19:56:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 898
 • แจ้งลบ
    สวัสดี ท่าน ดร.สังสรรค์คะ ดิฉันในฐานครูวิทย์ สอน 22คาบต่อสัปดาห์ เวร รร. เวร โรงอาหาร เวร สหกรณ์ งานธรุการสายชั้น สอนแทนครูในสายชั้นที่ ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ในบางอาทิตย์ไม่มีคาบว่างเลย ทำงานเพราะรักในอาชีพ และหวังว่าสักวันหนึ่งจะสอบบรรจุได้ และหวังว่าคงได้รับความเห็นใจจาก รัฐบาล สพฐ. ถึงไม่บรรจุให้ก็อยากให้ต่อสัญญาไปเรื่อยๆ เพราะ มีครอบครัว มีลูกที่ต้องดูแลอยู่ที่นี่แล้ว ไม่อยากต้องทอดทิ้งลุกไปทำงาน หางานที่ไกลบ้านทำ ไม่ได้จบครูแต่ ไปเรียนเพิ่มเติม เสียเงินค่าเรียน เกือบ 50000 รวมค่ารถ ค่าเดินทางไปเรียน ปัจจุบันก็มีใบประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเป็นไปได้อยากจะขอความเห็นจากท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านๆ ให้ต่อสัญญาไปเรื่อยๆและถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เปิดสอบบรรจุ ครูในโครงการนี้เพื่อบบรจุเป็นพนักงานราชการ หรือครูผู้ช่วยก็ได้
  จากคนทำงานและคนทำงานอย่างเต็มความสามรถทำงานด้วยความตั้งใจไม่เคยท้อหรือถอยต่ออุปสรรค และกำลังรอคอยความเห็นใจจากท่านทั้งหลาย
    ครูวิทย์ โครงการยกระดับ [01/02/2012 - 19:40:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 897
 • แจ้งลบ
    เงินเดือนออกแล้ว 9140 เหมือนเดิม หักประกันสังคม 3% เหลือ 8866 15000 ได้แต่ฝัน
    ไหนล่ะ 15000 [01/02/2012 - 19:30:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 896
 • แจ้งลบ
    เชิญธุรการ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมอบรมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ เรือนไทยทักษิณา อ.ชะอวด จ.นครศรีรรมราช เพื่อปรึกษาหารือ และรวบรวมรายชื่อในการขอตำแหน่ง
  ธุรการภาคใต้ [01/02/2012 - 15:13:46]

  สนับสนุนค่ะ ขอให้คุณอารังสรรค์ช่วยผลักดันด้วยค่ะ
    คนผ่านมา [01/02/2012 - 18:56:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 895
 • แจ้งลบ
    อ่านฯโยบายของท่าน ดร.สุชาติ แล้วดีใจกับเด็กๆที่ รร.ตำกว่า 60 คนที่จะได้เรียนร่วมในโรงเรียนใกล้ๆกันเด็กจะได้มีครูครบชั้นไม่ใช่ครู3คนสอน 6 ชั้น ยากที่ผลสัมฤทธิ์จะสูงขึ้น สาธุให้รีบทำ ทำทันทีเลยค่ะ
    ครูเมตตา [01/02/2012 - 18:55:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 894
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณค่ะสำหรับความพยายามที่จะให้ส่วนต่างของวิทยฐานะให้เป็นปัจจุบันแล้วรับตกเบิกทีหลัง เพราะกลัวจะตายก่อน
    คุณครู [01/02/2012 - 18:37:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 893
 • แจ้งลบ
    สิ้นเดือนมีนาคม ต่อสัญญาเลยมั้ยค่ะ เพราะวาเด๋วก็ติดปิดเทรมอ่ะค่ะ ครูพี่เลี้ยงเดกพิการ
    น้ำตาล [01/02/2012 - 17:02:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 892
 • แจ้งลบ
    1. ธุรการทำงานไม่ถึง 1 ปี จะได้ 15000 มั้้ยครับ ?
  2. แล้วที่ปรับฐาน ป. ตรี จาก 9140 เป็น 11680 จะได้เลยมั้ย เพราะว่า เห็นธุรการบางเขต ยังได้ 9140 เหมือนเดิม หรือจะตกเบิกทีหลังหรอครับ?
    ไม่แน่ใจ [01/02/2012 - 16:38:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 891
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 887 ยิ่งคุณด่าคนอื่นมากเพียงใด สิ่งที่คุณด่าก็จะกลับไปหาคุณ มันจะเหมือนกับคุณถ่มน้ำลายขึ้นฟ้า สงสาร สมเพศ ประเทศนี้ที่มี "ครู" ใช้คำแบบนี้
    ประเทศไทยหนอ [01/02/2012 - 16:33:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 890
 • แจ้งลบ
    ตำหนิติเตียนกันได้ แต่ระหว่างการใช้คำด้วยนะครับ คุณครู และเจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ใช้สติคิดถึงความเหมาะสมกันหน่อย อย่าใช้แต่อารมณ์ เพื่อเกิดความสะใจ แต่ผลคือทำลายภาพลักษณ์องค์การขนาดใหญ่ ที่เสียก็คือพวกเราเอง ทุกคนในที่นี้มีตำแหน่งกันทุกคน อย่าให้คำพูดตัดสินเราได้นะครับ ฝากไปถึงทุกๆท่าน ....***นะขอนิดนึง
    คิดก่อนพูด อย่าลืมว่าปลาหมอตายเพราะปาก [01/02/2012 - 16:32:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 889
 • แจ้งลบ
    ทำไมเงินพนักงานราชการถึงไม่ได้รับ แต่อัตราจ้างกลับได้รับค่ะ เดือน มกราคม และไม่รู้ว่าเดือนกุมภาจะออกหรือเปล่า ของ สพม.7 ค่ะ รบกวนช่วยคลายข้อสงสัยหน่อยค่่ะ แย่มาๆ
    พนักงานราชการ [01/02/2012 - 16:14:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 888
 • แจ้งลบ
    ได้เงินจริงๆนะเเต่ให้อัตถัวดำ ดูสิความคิดธุรการไม่ต้องให้หละ 15000
    885 ผมโทรไปเเล้วครับ [01/02/2012 - 16:06:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 887
 • แจ้งลบ
    ครูเขาทำวิทยฐานะ เงินประจำตำเเหน่ง พวกธุรการนั่่งเล่นเเต่เฟตบุค ไอ้ควาย
    886 [01/02/2012 - 16:03:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 886
 • แจ้งลบ
    ถ้าว่าธุรการเห็นแก่ตัว แล้วพวกครูที่ได้เงินเดือนเดือนละหลายหมื่น แล้วยังเร่งทำผลงาน ไม่ใช่เพื่อเงิน เห็นแก่ตัวเหมือนกันนั่นแหละ แนะจริงมากินเงินเดือน แค่เก้าพันกว่าบาทซิ จะเป็นยังไง พอใข้ไหม
    อยากเขียน [01/02/2012 - 15:58:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 885
 • แจ้งลบ
    คุณไม่ต้องให้เงิน 15000 ผมหละครับเพราะวันนี้ผมถูกหวย รางวัลที่หนึ่ง อยากได้ก็โทรมาจะเเบ่งให้สักสามสี่เเสน ช่วยผมใช้เงินหน่อย โทรมานะ 0832066845
    คุณไม่ต้องให้ผมนะ 15000 [01/02/2012 - 15:55:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 884
 • แจ้งลบ
    ถึงครูพี่เลี้ยงทุกคนค่ะ เราจะมานั่งทะเลาะกันทำไหมละ ถ้าเรารักที่จะทำงานตรงนี้ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรไปมากกว่านี้หรอกค่ะ ถึงจะไม่ได้ 15000 บาท ได้ 9000 ก็ยังดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสิ ดิฉันก็จบ ป.ตรีนะ แต่ก็เห็นใจคนที่เขาจบ ม.6 นะ
    ครูพี่เลี้ยง [01/02/2012 - 15:54:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 883
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 879

  เพื่อน ๆ ธุรการ ขณะนี้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 มีหนังสือการจ่ายเงินค่าครองชีพมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะ ขอขอบคุณ รองผอ.สพป.นศ.4...สุนันท์ ย้อยนวล มาณ ที่นี้ค่ะ...ธุรการเขต-จังหวัดอื่น โชคดีกันนะคะ...ดูไฟล์จากที่แนบมานะคะ
  http://202.143.161.60/eoffice/ftpfile/11327988812.pdf

  แล้วขณะนี้ทางโรงเรียนของคุณ ธุรการ สพป.นศ.4 ได้ดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างค่ะ รอให้มีหนังสือตัวนี้มาที่ สพป. เร็วเร็ว ^^

  ปล. ถ้าไม่มีการสัญญาว่าจะให้ อยู่อยู่คงไม่มีใครเรียกร้องหรอกค่ะ ทุกอย่างมันมีสาเหตุ ที่มาที่ไป ลองคิดดูดีดีนะค่ะ ^^
    ธุรการตัวน้อย [01/02/2012 - 15:45:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 882
 • แจ้งลบ
    อย่างเห็นเเก่ตัว ครูธุรการ อะไรก็จะเอา 15000 ประเทศไทยเป็นหนี้เพราะมีคนเห็นเเก่ตัวอย่างครุธุรการ


  ยิ่งลักษณ์ แจงเสียงสั่นน้ำตาคลอ ยันจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ ฟื้นฟูประเทศ ชี้นักลงทุนเตรียมเผ่นหนี วอนอย่านำมาเป็นประเด็นการเมือง

  (1 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาร่วมงานสัมมนา "ถอดรหัสจีดีพีปี 55" ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษบนเวทีในหัวข้อ "มุมมองเศรษฐกิจปี 55" มีใจความสรุปว่า รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันให้เศรษฐกิจปี 55 ขยายตัวได้ถึง 5% ซึ่งเชื่อว่าเศรษฐกิจทุกภาคจะฟื้นตัวกลับสู่ปกติภายในไตรมาส 2/55 หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 54

  หลังจากกล่าวปาฐกถามเสร็จ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นตีความ พ.ร.ก. 2 ใน 4 ฉบับ ของ พ.ร.ก.เงินกู้ ว่า พร้่อมชี้แจงเพราะเรื่องนี้เป็นการทำตามหลักการและเหตุผล โดยที่ผ่านมาประเทศเสียหายหนักจากอุทกภัย เงินที่มีอยู่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีและไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงต้องเร่งตัดสินใจเพราะหากล่าช้าออกไปอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุน จึงเรียกร้องอย่ามองเรื่องนี้เป็นประเด็นเรื่องการเมืองและขอโอกาสให้รัฐบาล ได้ทำงานอย่างเต็มที่

  เมื่อถามว่าฝ่ายค้านออกมาพูดท้าทายว่าหาก พ.ร.ก. 2 ใน 4 ฉบับขัดรัฐธรรมนูญ รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ และมีน้ำตาคลอว่า "ดิฉันไม่ขอพูดเรื่องความท้าทาย เพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในลักษณะของการมาท้าทาย และใช้ทิฐิต่อกัน แต่สิ่งที่ต้องการคือการกอบกู้เศรษฐกิจกับประเทศ ดิฉันว่าเราไม่มีเวลาแล้วที่จะมาต่อสู้กับแบบนี้ แต่เราต้องมีเวลาต่อสู้กับภาวะที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ทำโอกาสหรือสิ่งที่เรามีอยู่ก็จะหายไป นักลงทุนที่ดิฉันไปพบหลายประเทศในวันนี้ ก็เริ่ม 50 ต่อ 50 ว่าจะลงทุนในเมืองไทยหรือไม่ ดิฉันขอบอกว่าเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และจะชี้แจงทุกกระบวนการ"


    อย่างเห็นเเก่ตัว ครูธุรการ อะไรก็จะเอา 15000 ประเทศไทยเป็นหนี้เพราะมีคนเห็นเเก่ตัวอย่างครุธุรการ [01/02/2012 - 15:36:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 881
 • แจ้งลบ
    เชิญธุรการ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมอบรมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ เรือนไทยทักษิณา อ.ชะอวด จ.นครศรีรรมราช เพื่อปรึกษาหารือ และรวบรวมรายชื่อในการขอตำแหน่ง
    ธุรการภาคใต้ [01/02/2012 - 15:13:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 880
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณ คห.879 มากเลยจ้า
  อ่านแล้วมีกำลังใจแยะเลย อิอิ
    ธุรการรุ่นแรก [01/02/2012 - 15:09:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 879
 • แจ้งลบ
    เพื่อน ๆ ธุรการ ขณะนี้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 มีหนังสือการจ่ายเงินค่าครองชีพมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะ ขอขอบคุณ รองผอ.สพป.นศ.4...สุนันท์ ย้อยนวล มาณ ที่นี้ค่ะ...ธุรการเขต-จังหวัดอื่น โชคดีกันนะคะ...ดูไฟล์จากที่แนบมานะคะ
  http://202.143.161.60/eoffice/ftpfile/11327988812.pdf
    ธุรการ สพป.นศ.4 [01/02/2012 - 15:03:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 878
 • แจ้งลบ
    เอานี้ไปอ่นเลย
  http://210.246.188.61/ewtadmin/ewt/demo_0850/ewt_news.php?nid=781&filename=index_plan
    ธุรการชายแดน [01/02/2012 - 14:59:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 877
 • แจ้งลบ
    ถึง 862 มึงนี่โง่ไม่เลิกนะ
  - พรบ. พระราชกฤษฎีกา ทำออกมาแล้วอ่ะเมิงไม่อ่านเลยอ่ะพี่น้อง ทำออกมาแล้วถ้าไม่ให้ก็ต้องมีอีกเล่มออกมาแ้ก้ไข นี่คือกฏหมาย ไอ้ควายโง่
    ธุรการ รุ่น 1 [01/02/2012 - 14:51:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 876
 • แจ้งลบ
    อยากได้วิทยฐานะเป็นปัจจุบ้นก่อนตกเบิกค่ะ (5600x2) ลงนาม ต.ค53ตอนนี้ได้ 3500 อยู่มา 2 ปีค่ะ
    ครูผู้รอคอย [01/02/2012 - 14:48:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 875
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร รังสรรค์ จะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะ ถ้าจะมีใบประกอบวิชาชีพธุรการ ครูยังมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือตำแหน่งอื่น ๆ ยังมีเลยค่ะ
    ธุรการ [01/02/2012 - 14:44:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 874
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร รังสรรค์ จะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะ ถ้าจะมีใบประกอบวิชาชีพธุรการ ครูยังมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือตำแหน่งอื่น ๆ ยังมีเลยค่ะ
    ธุรการ [01/02/2012 - 14:44:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 873
 • แจ้งลบ
    เรียนท่าน ดร.รังสรรค์ ที่เคารพอย่างสูง ไหนๆ ธุรการก็ได้ปรับเงินเดือนเหมือนขรก.แล้ว ขอให้ปรับให้เป็นตำแหน่งที่ถาวรด้วยเถอะค่ะ ให้มีใบประกอบวิชาชีพด้วยค่ะ เพราะที่เป็นธุรการกันยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพค่ะ
    ธุรการดรงเรียน [01/02/2012 - 14:39:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 872
 • แจ้งลบ
    ดูแล้วจดหมายฉบับนี้ท่าน ดร.ไม่กล้าที่จะตอบคำถามเป็นเพราะ ความไม่แน่นอนที่รัฐบาลเคยพูดไว้แล้วกลับทำไม่ได้รึเปล่าครับ เลยปล่อยให้เป้นไปตามกรรม ไม่เหมือนฉบับก่อนๆที่ท่านพูด100%ว่า ป.ตรีได้15000บาท ทุกคน แต่มาถึงตอนนี้อะไรก็ไม่แน่นอนแล้วครับ ดูจากการหายเงียบของท่าน ดร. ส่อแววว่าจะผิดหวังกันแล้วนะครับกับทุกเรื่องที่ท่านเคยพูดไว้ เพราะจดหมายทุกฉบับถึงแม้จะพูดรุนแรงขนาดไหนท่านก็จะตอบทั้งหมดแต่กลับกันกับฉบับนี้เพราะโดนสั่งการอะไรบ้างอย่างรึเปล่าหน้าคิด
    แต่ดูจากรูปการ [01/02/2012 - 14:36:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 871
 • แจ้งลบ
    โทษทีค่ะ แก้เป็น สพป.เชียงราย เขต 1 กับ 3
  และ สพป.พท เขต 1 ค่ะ

  แจงนิดนะค่ะ เป็นเวลาว่างช่วงไม่มีงาน เลยเอาเวลามาหาข้อมูลข่าวสาร ถ้ามีงานเข้ามาก็จะดำเนินการเรื่องงานก่อน อย่าหาว่าเบียดเบียนเวลาราชการนะค่ะ ^^
    ธุรการตัวน้อย [01/02/2012 - 14:08:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 870
 • แจ้งลบ
    แล้วตกลง สพป.เชียงราย เขต 1 และ1 กับ สพป.พท เขต 1 ที่ว่าได้ 15000 แล้วมันจริงรึเปล่าช่วยแจ้งยืนยันหรือหรือมีหลักฐานให้ดูหน่อยได้ไหม๊ค่ะ จะได้โล่งใจ
    ธุรการตัวน้อย [01/02/2012 - 14:06:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 869
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 847
  แจ้งลบ
  สพป.เชียงราย เขต 1 เเละเขต 3 ได้จัดสรรค่าครองให้เเล้วค่ะ เเต่หักค่าประกันสังคม จาก 15000 บาท หักประกันสังคม 10% ค่ะ หักประกันสังคม 1500 บาทเหลือ 13500 บาทค่ะ
  เอ่อ...ขอตอบนะครับเรื่องประกันสังคม จะหักได้สูงสุดไม่เกิน 750 บาทนะครับ ตามกฏหมาย ตามลิงค์นี้นะครับ http://www.sso.go.th/wpr/postAction.do?method=view&topicId=417&webId=0&page=2
  และมีอีกเรื่องหนึ่ง อยากเรียนถาม ดร.รังสรรค์ครับ มีหนังสือจาก สพป.สน3 ออกมาเรื่อง 15000 ดูเหมือนว่าในคำสั่งจะให้เฉพาะข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเท่านั่นครับ รายละเอียดตามลิงค์ครับ จริงเท็จยังไงรบกวนท่านดร.รังสรรค์ ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ
  http://www.upfree.com/user_upload/images/20120201/Th1WatEDM0LWpwZw==EyMTAtMjIjAyMDExNTZ2UtMjAxM.jpg
  http://www.upfree.com/user_upload/images/20120201/BDMpwZw==MjI1LWEyMTUtMDExNTAxMjAyZ2UtMjEtaW1h.jpg
  http://www.upfree.com/user_upload/images/20120201/MDMWpwZw==EtMjI2LxNTEyMjMjAyMDE2UtMjAxEtaW1hZ.jpg
    ธุรการสกลนคร [01/02/2012 - 14:00:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 868
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณท่านดร.ที่เป็นกำลังเสริมแรงให้คุณครูที่รอตกเบิกวิทยฐานะได้รับเงิน11200 บาทถึงแม้จะยังไม่ตกเบิกก็แบ่งเบาภาระได้มากพอสมควร ขอห้ท่านจงพยายามช่วยครูที่อนุมัติหลัง 30 ก.ย. 53 ให้ได้เป็นปัจจุบันก็คงจะเป็นบุญกุศลแก่ท่าน หน้าที่การงาน รวมทั้งครอบครัวของท่านเจริญตลอดไป
    ครูขอนแก่น [01/02/2012 - 13:56:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 867
 • แจ้งลบ
    ถึง ความคิดเห็นที่ 863 ทำไม รับสมัครธุรการโรงเรียน จ้างแค่ 2 เดือนเองอ่ะ ทำไมไม่จ้างถึง 30 กันยายน 2555 งงมาก
    ตัวงง [01/02/2012 - 13:54:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 866
 • แจ้งลบ
    http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.6558_1_BCS_1_pdf_1

  นอกงบคงได้ขึ้นบ้าง T T
    นอกงบ T T [01/02/2012 - 13:53:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 865
 • แจ้งลบ
    แจ้งข่าว ...ครูธุรการ สพป.หนองคาย เขต 2 เงินเดือนเข้า 9,140 บาท เท่าเดิมค่ะ ยังยังยังไม่ได้ 15,000 บาท...แจ้งข่าวให้ทราบ
    เพื่อนครูธุรการ สพป.หนองคาย เขต 2 [01/02/2012 - 13:49:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 864
 • แจ้งลบ
    อนึ่ง อัตราจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียนจะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการใด ๆ ทั้งสิ้น
  ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะยกเลิกสัญญาจ้างทันที โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
    ธุรการ [01/02/2012 - 13:48:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 863
 • แจ้งลบ
    


  ที่ ศธ 04134 / ว. 224 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
  ถนนลำพูน – ป่าซาง ลำพูน 51000
  24 มกราคม 2555
  เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 1 ฉบับ
  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน
  ขอแสดงความนับถือ


  (นายทวี อุปสุขิน)
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  โทร. 0-5300-3612 , 0-5300-3614 ต่อ 136
  โทรสาร 0-5300-3550
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
  เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
  *********************************
  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัคร
  บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1607/2552 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง มอบอำนาจจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา (โครงการคืนครูให้นักเรียน) และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ 04009/ว 3210 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (เพิ่มเติม) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
  1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
  1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
  1.2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E – Office
  1.2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  1.2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและ
  บันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
  1.2.4 งานการประสาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชน
  และท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
  1.2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  1.3 อัตราที่จ้าง จำนวน 6 อัตรา (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
  1.4 อัตราค่าจ้าง อัตราจ้างเดือนละ 9,140.- บาท/เดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2555


  / 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร........

  2
  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  2.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2.1 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  2.3 คุณสมบัติทั่วไป
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัครวันสุดท้าย
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  (7) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  3. การรับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  4. เอกสาร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  4.1 ใบสมัครตามแบบที่กำหนด
  4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
  4.3 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ
  4.4 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
  4.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของตนเอง จำนวน 1 ฉบับ
  4.7 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  4.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ (ฉบับจริง)
  ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ


  3

  ทั้งนี้ให้นำเอกสารและหลักฐานฉบับจริงทุกฉบับมาด้วย และให้สำเนาเอกสารทุกฉบับ
  ลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและจะเรียกร้องสิทธิ์
  ใด ๆ มิได้ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
  5. เงื่อนไขการสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ระบุกลุ่มโรงเรียนที่สมัครคัดเลือกเพียง 1 กลุ่มโรงเรียน กรณีที่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและหลักฐานถูกต้องเกินจำนวนตำแหน่งที่รับสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 มีนาคม 2555
  6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และทางเว็บไซด์ http://www.lpn1.obec.go.th
  7. เกณฑ์การตัดสิน
  7.1 การตัดสินผลการคัดเลือก ให้เรียงตามลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ หากผล
  รวมคะแนนเท่ากัน ให้ใช้ผลคะแนนการสอบข้อเขียนที่สูงกว่าเป็นผู้ได้ได้ลำดับก่อน และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
  7.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในการสอบข้อเขียน
  ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
  การคัดเลือกภายในวันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และทางเว็บไซด์ http://www.lpn1.obec.go.th
  8.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มโรงเรียนและบัญชีรวม มีกำหนด 1 ปี นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือมีการยกเลิกบัญชีเดิม หรือมีการประกาศสอบใหม่ และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  (1) ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว
  (2) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
  (3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การว่าจ้างตามสัญญาจ้าง
  (4) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา
  / 9. การจัดทำสัญญาจ้าง................

  4

  9. การจัดทำสัญญาจ้าง
  จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่สูงสุดลงมาตามลำดับในกลุ่มโรงเรียน
  ที่มีอัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา ตามระยะเวลาดังนี้
  9.1 ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31
  พฤษภาคม 2555 โดยใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง ซึ่งจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร
  9.2 ระยะเวลาในการจ้างช่วงต่อไป เมื่อได้รับจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มเติม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว สำหรับการจัดทำสัญญาจ้างในปีงบประมาณต่อไป จะทำสัญญาจ้างได้ เมื่อได้รับการจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณประจำปีแล้ว โดยจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินแล้ว จึงจัดทำสัญญาจ้างต่อเนื่องต่อไป
  อนึ่ง อัตราจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียนจะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการใด ๆ ทั้งสิ้น
  ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะยกเลิกสัญญาจ้างทันที โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
  ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555


  (นายทวี อุปสุขิน)
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
    ธุรการ [01/02/2012 - 13:47:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 862
 • แจ้งลบ
    ถึง 829 เพิ่มเติมในส่วนที่โง่เขลา
  - อัตราจ้างในงบประมาณ เช่น ครูวิกฤต ธุรการ พี่เลี้ยง นัการฯ ทางหน่วยเหนือหรือ สพฐ.มีข้อมูลอยู่แล้วเพราะเค้าจัดสรรตำแหน่งมาให้เขตเอง และเกณฑ์ก็ตายตัวคือได้ค่าจ้างตามวุฒิอยู่แล้ว กฏระเบียบไปทางไหนแบบไหนก็ได้แบบนั้น(ซึ่งระเบียบก็บอกชัดเจนว่าได้ 15,000)
  - ส่วนครูที่เค้าต้องขอข้อมูลเพราะต้องนับอายุราชการ การเลื่อนขั้น คศ. การย้าย รร.อีก เพราะบางท่านชื่ออยู่อีก รร. แต่โดนย้ายไปช่วยราชการอีกที่หนึ่ง อะไรแบบเนี้ยอ่ะครับ ซึ่งข้อมูลไม่ได้ออนไลน์ตลอดอยู่แล้วเค้าก็เลยขออัพเดทข้อมูลกันหน่อย
  - อัตราจ้างทุกคนฐานเงินอิงกับ กพ. ครับ เผื่อคุณโง่เกินไปก็เลยลืมตัว
  ธุรการรุ่น 1 [01/02/2012 - 07:28:21]
  จะดูว่าใครโง่กว่าใคร เพราะวงในบอกแล้ว ใช้งบสูง จะให้แต่ข้าราชการเท่านั้นและ ไอ้โง่กว่า 5555+
    ครู [01/02/2012 - 13:38:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 861
 • แจ้งลบ
    ตกลงว่าที่ได้ 15000 คือข้าราชการใช่ไหม ลูกจ้างไม่ได้หรือ
    ธุรการ [01/02/2012 - 13:35:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 860
 • แจ้งลบ
    เห็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละท่านแล้วหนักใจแทนท่านดร.รังสรรค์เลยค่ะอยากบอกว่าดิฉันเองก็เป็นธุรการคนหนึ่งค่ะตั้งแต่รุ่นแรกเลยเข้าใจนะคะว่าทุกคนอยากได้ตำแหน่งที่มั่นคงถาวรแต่การเรียกร้องเราควรจะทำให้มันพอดีดีไหมคะมากเกินไปมันก็ไม่ดีจะกลายเป็นเวิ่นเว้อเลอะเทอะพูดจาไม่รู้เรื่องไป
  ลองคิดดูนะคะว่าหากเราธุรการได้บรรจุเป็นข้าราชการจริงๆแล้วตำแหน่งอื่นๆล่ะคะเค้าก็อยากเหมือนเราแล้วลูกจ้างของสพฐ.มีตั้งเท่าไหร่ล่ะคะคงวุ่นวายกันน่าดูเนอะ
  ลองเปลี่ยนจากการที่เราเรียกร้องโอดครวญว่างานเยอะมาเป็นมุ่งมั่นตั้งใจทำงานดีมั๊ยคะแล้วผลงานที่มีมันก็จะส่งผลเองดิฉันเองคนหนึ่งล่ะค่ะที่งานเยอะมากเหมือนกันทำทุกอย่างตั้งแต่งานทำความสะอาดเตรียมห้องประชุมเก็บแก้วชามที่เขามาประชุมทุกๆครั้งยันงานเอกสารทุกอย่างแต่ก็มีความสุขดีค่ะเพราะไม่เคยคิดว่ามันเป็นงานที่ต่ำไร้ค่าเลยซักครั้ง
  เรื่องเงินเดือน15,000ก็เหมือนกันค่ะถ้าถามว่าอยากได้มั๊ยก็ขอตอบว่าอยากได้มากค่ะแต่ยังไงก็ต้องรอเพราะเราทำอะไรไม่ได้ถ้ามันได้ก็คงได้เองแหละเนอะอย่าซีเรียสกันไปเลยค่ะดูครูจ้างสอนงบโรงเรียนเราสิคะอย่าว่าแต่15,000เลยแค่เงินเดือนที่เค้าได้รับแต่ละเดือนก็ยังได้ไม่เท่าเราเลยค่ะที่โรงเรียนเรานะเพราะว่าโรงเรียนสามารถจ้างได้เท่านี้เองไม่มีเงินจะให้มากกว่านี้พวกเค้าก็รับสภาพได้นะคะแล้วทำไมพวกเราได้เงินเดือนมากกว่าพวกเค้าอีกถึงไม่พอใจในสิ่งที่เรามีล่ะคะ
  บางความเห็นที่เค้าเข้ามาต่อว่าพวกเราก็เหมือนกันค่ะไม่เห็นจำเป็นต้องตอบโต้เลยนี่คะในเมื่อเรารู้ผิดชอบชั่วดีมากกว่าก็ปล่อยเค้าไปสิคะเหมือนสุภาษิตที่ว่าสำเนี่ยงส่อภาษากิริยาส่อสกุลเค้าแสดงออกมาอย่างไรแสดงว่าพื้นฐานจิตใจเค้าก็คงเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเสียเวลาไปตอบโต้ทำไมกันคะ
  ขอฝากไปด้วยนะคะมาซะยืดยาวเลยแต่ก็เพราะไม่อยากให้เว็บที่ท่านดร.รังสรรค์สร้างมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเรานั้นจะกลายเป็นกระทู้เพื่อโต้ตอบแสดงอารมณ์ใส่กันน่ะค่ะ
    ครูธุรการ สพป.ชบ.1 [01/02/2012 - 13:32:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 859
 • แจ้งลบ
    เดือนนี้เงินเดือนเข้าช้าและไม่ได้ขึ้นตามที่ข่าวลือบอกต่างๆนาๆค่ะ แต่ยังไงก็ดีกว่าไม่ได้ทำใจได้แล้วค่ะ สอบถามผู้รู้ค่ะ ท้ายสัญญาที่วงเล็บว่า ( งบดำเนินการ ) หมายความว่าจะได้ขึ้นเงินเดือนกับเขาไหมค่ะ ปัจจุบันได้ 5700หักแล้วเหลือจริงประมาณ 5400กว่า ๆ ค่ะ
    พี่เลี้ยงฯ สพป.ชร 2 [01/02/2012 - 13:32:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 858
 • แจ้งลบ
    ธุรการ สพป พท1ได้ 15000 แล้วค่ะ
    ธุรการ [01/02/2012 - 13:16:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 857
 • แจ้งลบ
    ไม่ใช่ค่ะ มกราคม - มิถุนายน 2555 หัก 3%
  กรกฎาคม - ธันวาคม หัก 4%
  ส่วน ปีหน้าก็ 5% ค่ะ
    ธุรการตัวน้อย [01/02/2012 - 13:09:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 856
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับความเห็นที่834 ค่ะ
    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน [01/02/2012 - 13:08:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 855
 • แจ้งลบ
    สำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าตามนโยบายรัฐบาลให้หักประกันสังคมจากเดิมร้อยละ 5
  เป็นร้อยละ 3 ตลอดปี 2555 และ ปี 2556 หักร้อยละ 5 เหมือนเดิมค่ะ
    ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ [01/02/2012 - 12:56:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 854
 • แจ้งลบ
    http://www.สอบงานราชการ.com/1-2555/1225551.pdf

  ลูกจ้างนอกงบ อาจขึ้นได้บ้างนิดหน่อย ก็ยังดีที่ยังมองเห็นอัตราจ้างนอกงบบ้าง T T
    อัตราจ้างนอกงบ [01/02/2012 - 12:49:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 853
 • แจ้งลบ
    สพป. เชียงราย ได้เงินเดือน 15000 แล้วเหรอคะ ช่วยบอกข้อมูลด้วยคะ อยากทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่
    อัตราจ้าง เขต 1 แม่ฮ่องสอน [01/02/2012 - 12:45:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 852
 • แจ้งลบ
    กพ. ใ้้ห้ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ ป.ตรี เท่าไหร่ อัตราจ้างในงบก็ได้เท่านั้นแหล่ะ พี่น้องทุกท่าน
    ธุรการ รุ่น 1 [01/02/2012 - 12:32:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 851
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 847
  แจ้งลบ
  สพป.เชียงราย เขต 1 เเละเขต 3 ได้จัดสรรค่าครองให้เเล้วค่ะ เเต่หักค่าประกันสังคม จาก 15000 บาท หักประกันสังคม 10% ค่ะ หักประกันสังคม 1500 บาทเหลือ 13500 บาทค่ะ

  จริงเหรอค่ะ แล้วธุรการได้ไหม๊ค่ะ ตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
    ธุรการตัวน้อย [01/02/2012 - 12:28:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 850
 • แจ้งลบ
    หักประกันสังคมเยอะจัง นายจ้างสมทบอีก 10% ด้วยใช่ใหมคะ รวมแล้วส่งประกันสังคม 20 % เลยหรือ
    ธุรการ สร.3 [01/02/2012 - 12:15:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 849
 • แจ้งลบ
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราว
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/018/1.PDF
    ธุรการตัวน้อย [01/02/2012 - 11:55:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 848
 • แจ้งลบ
    เงินเดือน 15000 บาทก็เถอะ ของเเพง เหล้าก็เเพง สาวดิ้งก็ขึ้น ออฟไปก็เเพง มีประโยชน์อะไร จากธุรการ
    เงินเดือน 15000 บาทก็เถอะ [01/02/2012 - 11:43:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 847
 • แจ้งลบ
    สพป.เชียงราย เขต 1 เเละเขต 3 ได้จัดสรรค่าครองให้เเล้วค่ะ เเต่หักค่าประกันสังคม จาก 15000 บาท หักประกันสังคม 10% ค่ะ หักประกันสังคม 1500 บาทเหลือ 13500 บาทค่ะ
    เงินเดือน 15000 บาทเข้าเเล้วค่ะ [01/02/2012 - 11:41:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 846
 • แจ้งลบ
    สวัสดีค่ะ ทุกๆท่าน ขณะนี้มติครม.ออกมาแล้ว ว่าป.ตรี ปรับจาก 9,140 เป็น 11,680 และให้ได้รับเพิ่ม เป็น 15,000 นั้น จากปีที่ผ่านมา ป.ตรี(ธุรการ)ได้เงินเดือน 9,140 บาทค่ะ แต่ไม่ได้รับค่าครองชีพ 1,500 บาท แต่ข้าราชการครู(ป.ตรี)ผู้ที่เงินเดือนไม่ถึง 11,700 บาท ให้ได้รับค่าครองชีพอีก 1,500 บาท แต่ครูธุรการยังคงได้ 9,140 บาท จึงไม่แน่ใจว่ามติครม.ครั้งนี้ที่ออกมา เงินเดือนขั้นต่ำที่ 11,680 บาท ครูธุรการก็ได้อานิสงจากขรก.ครู ได้ปรับขั้นต่ำไปด้วย แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ค่าครองชีพหรือไม่ค่ะ?....อยากให้เพื่อนๆทำใจ 50 -50 ไว้บ้างค่ะ.....
    ธุรการ กทม. [01/02/2012 - 11:29:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 845
 • แจ้งลบ
    ตามที่"สพป.เชียงราย ได้ 15,000 บาท ยังไม่ได้ครับผมเข้าไปดูมาครับ
    ตามข่าว [01/02/2012 - 11:28:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 844
 • แจ้งลบ
    
     [01/02/2012 - 11:22:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 843
 • แจ้งลบ
     ธุรการไม่มีใบประกอบวิชาชีพอย่าให้นะเป็นธุรการเถื่อน
    ธุรการไม่มีใบประกอบวิชาชีพอย่าให้นะเป็นธุรการเถื่อน [01/02/2012 - 11:22:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 842
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ 140 ถึงแม้เราจะได้แค่สองโรงเรียนแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนกัน ใคร ไม่มาเป็นธุรการไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกของธุรการเป็นยังไงแล้วจะมาว่าเราไม่ทำงานอยู่อีก ว่าทำงานสบายมั้ง มองเห็นเราเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียนไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเลย ขอบอกอึดอัดมาก..............
    ธุรการ ยส.2 [01/02/2012 - 11:01:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 841
 • แจ้งลบ
    มันเป็นเพียงนโยบายเกาะกะลา ซึ่งทำให้ผู้คนแตกตื่นเท่านั้นเอง ได้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ ประกาศนั้นประกาศนี้ก็เป็นแค่ลายลักษณ์อักษร จะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ ผมก็เป็นลูกจ้างเหมือนกัน ตอนแรกก็หวังมากจนเป็นทุกข์ ตอนนี้เฉยๆแล้วครับ ในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ อย่างที่เราคิดหรอก แต่ก็สู้ต่อไปนะ ลูกจ้างทุกๆท่าน
    นโยบายเกาะกะลาครับ [01/02/2012 - 10:58:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 840
 • แจ้งลบ
    อ่านข่าวมีแต่ข้าราชการทั้งนั้นเลย อย่างลูกจ้างชั่วคราวก็คงเป็นคนโง่ๆ ที่รัฐบาลให้ได้แค่ความหวัง เสียความรู้สึกจริงๆ ที่ทำให้รู้เห็นแล้วว่า ลูกจ้างอย่างไรแล้วก็แค่ลูกจ้าง ไม่เคยมีความเป็นคน ต้องกินต้องใช้ในสายตาของคนมีอำนาจโดยชอบธรรม เห็นกันหรือยังครับเพื่อนธุรการ ผมนี่สุดจะทนในความเหลื่อมล้ำจริงๆ
    ธุรการโง่ [01/02/2012 - 10:16:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 839
 • แจ้งลบ
    คุณลุงครับรอ จดหมายฉบับที่2อยู่นะครับ ไม่ทราบว่าจะออกประมาณวันที่เท่าไรครับเพราะข่าวสารต่างๆๆมันมามากเหลือเกิน อยากรออ่านจดหมายฉบับที่2/2555 มากกว่ากระัแสข่าวต่างๆครับขอบคุณครับ
    ธุรการรุ่น 1 อบ. [01/02/2012 - 09:47:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 838
 • แจ้งลบ
    อยากถามว่า "สพป.เชียงราย ได้ 15,000 บาท แล้วหรือ ดีใจด้วย เขตอื่นก็คงจะทยอยได้" ดิฉันเป็นธุรการเหมือนกันค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยนะค่ะ ว่า ธุรการ สพป.เชียงราย ได้เงินเดือน 15000 แล้วจริงหรอค่ะ
    ธุรการ สพป.นว. [01/02/2012 - 09:44:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 837
 • แจ้งลบ
    อ่านความเห็นมีแต่คนเถียงกัน เรื่องที่ยังคลุมเครือ
  เงินเดือน15000บ้างละ วิทยฐานะบ้างละ การจ้างต่อบ้างละ จดหมายฉบับหน้า 2/2555 ขอเรื่องพวกนี้เน้นๆเลยนะครับท่าน ดร.รังสรรค์ จะไม่เป็นประเด็นมากอ่านแล้วยืดเยื้อมานาน ไม่่จบไม่สิ้นขอบพระคุณท่านมาก
    ธุรการตาดำๆ [01/02/2012 - 09:39:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 836
 • แจ้งลบ
    หนังสือราชการมาแล้ว ทำไมปรับเฉพาะข้าราชการ และลูกจ้างประจำล่ะ http://www.efiling.sakonnakhon3.go.th/book1/1746_1.jpg ตามนี้เลยครับ
    ธุรการ สพป.สกลนคร เขต 3 [01/02/2012 - 09:25:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 835
 • แจ้งลบ
    การแจ้งข่าวสารของ ดร.รังสรรค์ เป็นจดหมายแบบนี้ถือว่าดีครับ ถือว่าเป็นข่าวสารที่ได้ประโยชน์มาก ๆ ครับ แต่ควรทำระบบการโพสต์ข้อความใหม่ หรืออาจเป็นแบบระบบสมาชิกที่มีฐานข้อมูลของผุ้โพสต์เพื่อตรวจสอบครับ ไม่เช่นนั้น ก็จะมีการโพสต์ข้อความในลักษณะต่อว่ากันไปกันมาแบบนี้ อ่านแล้วรู้สึกไม่ดีกับผู้ที่เข้ามาอ่านและมีความต้องการรับทราบข่าวสารจากท่าน ดร.รังสรรค์ อย่างแท้จริงครับ ขอขอบคุณ /ไม่ใช่ครูแต่มองดูวงการครูอยู่ห่าง ๆ แบบห่วง ๆ....
    สีสามเส้น [01/02/2012 - 09:22:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 834
 • แจ้งลบ
    โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านให้ดี เป็นการปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนของข้าราชการเขา ยังไม่ได้มีการพูดถึงเงินค่าครองชีพพิเศษชั่วคราว เรายึดหลักหนังสือของกรมบัญชีกลางดีว่าไหม จะได้สบายใจ
    อยากพิมพ์ [01/02/2012 - 08:56:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 833
 • แจ้งลบ
    ตกลงครูธุรการ ครูวิทย์-คณิต จะได้ เงินเดือน+ค่าครองชีพเป็น 15,000 หรือไม่คะ ช่วยตอบทีคะ
    ครูอัตราจ้าง [01/02/2012 - 08:50:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 832
 • แจ้งลบ
    อยากได้วิทยฐานะเป็นปัจจุบ้นก่อนตกเบิกค่ะ (3,500) ลงนาม 30 ม.ค.54
    อยากได้ 3,500 [01/02/2012 - 08:31:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 831
 • แจ้งลบ
    ถึง 829 เพิ่มเติมในส่วนที่โง่เขลา
  - อัตราจ้างในงบประมาณ เช่น ครูวิกฤต ธุรการ พี่เลี้ยง นัการฯ ทางหน่วยเหนือหรือ สพฐ.มีข้อมูลอยู่แล้วเพราะเค้าจัดสรรตำแหน่งมาให้เขตเอง และเกณฑ์ก็ตายตัวคือได้ค่าจ้างตามวุฒิอยู่แล้ว กฏระเบียบไปทางไหนแบบไหนก็ได้แบบนั้น(ซึ่งระเบียบก็บอกชัดเจนว่าได้ 15,000)
  - ส่วนครูที่เค้าต้องขอข้อมูลเพราะต้องนับอายุราชการ การเลื่อนขั้น คศ. การย้าย รร.อีก เพราะบางท่านชื่ออยู่อีก รร. แต่โดนย้ายไปช่วยราชการอีกที่หนึ่ง อะไรแบบเนี้ยอ่ะครับ ซึ่งข้อมูลไม่ได้ออนไลน์ตลอดอยู่แล้วเค้าก็เลยขออัพเดทข้อมูลกันหน่อย
  - อัตราจ้างทุกคนฐานเงินอิงกับ กพ. ครับ เผื่อคุณโง่เกินไปก็เลยลืมตัว
    ธุรการรุ่น 1 [01/02/2012 - 07:28:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 830
 • แจ้งลบ
    ถึง 829
  - ยังโง่ได้อีกนะคุณน่ะ แสดงว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับตัวบท กฏหมาย ของไทย
  - ว่าง ๆ ก็หาเวลาไปเรียนกฏหมายเพิ่มเติมนะครับคุณครูทุกท่าน...ผมขอชี้แจงด้วยความเคารพครับ
    ธุรการรุ่น 1 [01/02/2012 - 07:08:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 829
 • แจ้งลบ
    อ่านจากเว็บครูไทย ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนับจำนวนครุที่ได้ 15000 ที่สำคัญจะได้แต่ข้าราชการเท่านั้นเอง งุงุงุ
    ครู [31/01/2012 - 22:27:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 828
 • แจ้งลบ
    ทำไมปรับเงินเดือนใหม่ นักข่าวกล่าวถึงแต่ข้าราชการล่ะ แล้วลูกจ้างไม่ได้หรอ ทุกช่องทีวี ข่าวในเน็ตกล่าวถึงแต่ข้าราชการอ่ะ แล้วลูกจ้างจะได้ 15000 ด้วยหรือเปล่า
    ครู [31/01/2012 - 22:12:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 827
 • แจ้งลบ
    เชื่อว่าทุกคนมองในมุมของตนเองแล้วลืมนึกถึ
  งคนอื่น ก็ขอให้สมหวังกันทุกคนค่ะ
    สมหวัง [31/01/2012 - 21:24:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 826
 • แจ้งลบ
    สพม.29 เงินเดือนธุรการออกวันนี้แล้วค่ะ ช้าหน่อยแต่ก็ขอขอบคุณพี่การเงินนะค่ะ
    เงินเดือน [31/01/2012 - 21:22:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 825
 • แจ้งลบ
    ขอโทษ ความเห็น 819 ไม่ได้ดูให้ดี

  จะตอบ ความเห็น 801 เป็นครูที่ แย่มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ธุรการโคราชเขต7 [31/01/2012 - 21:02:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 824
 • แจ้งลบ
    อยากถามคุณความเห็น 819 คุณใช้สมองส่วนไหนคิด
  ธุรการซะอีกไม่ค่อยมีเวลาไปทำโน่นนี่นั้นเหมือนครูหรอกคุณจะสอนกี่สาระช่างคุณ กล้าพูดได้ไง ธุรการไม่มีงานทำที่มีเวลาโพสข้อความต่างๆอยู่นี่ก็ใช้เวลาหลังเลิกงาน ก็ตอนนี้ดึกดื่นป่านนี้จำให้นั่งอยู่โรงเรียนอีกรึ ชักจะทนไม่ไหวแล้วเป็นครูแต่ขาดจรรยาบรรณ คุณลองกลับไปอ่านจรรณยาบรรณวิชาชีพครู ดูว่าควรปฏิบัติตัวยังไง อย่างงี้โล๊ะพวกสมองหม.......ไปเป็นลูกจ้างให้หมดประเทศไทยคงจะก้าวหน้ายิ่งกว่านี้
    ธุรการโคราชเขต7 [31/01/2012 - 20:47:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 823
 • แจ้งลบ
    เปิดสอบแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 11 ตำแหน่ง สพป อำนาจเจริญ ใครต้องการทำงานเชิญสอบแข่งขันได้
    ครูไทย [31/01/2012 - 20:27:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 822
 • แจ้งลบ
    อยากให้ลูกจ้างชั่วคราวสพฐมีแท่นบัญชีเงินเดือนเป็นชองตัวเอง วุฒิอะไรได้เท่าไหร่ ก็ปรับไปตามนั้น ไม่ใช่เงินเดือนอยู่กับที่เหมือนทุกวันนี้
    นักการ จชต [31/01/2012 - 19:50:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 821
 • แจ้งลบ
    คืออยากเสนอว่า ตามโรงงานหรือบริษัทต่างๆในปัจจุบันจะจ้างพยาบาลประจำอยู่เพื่อดูแลการรักษาเบื้องต้นให้แก่ลูกจ้าง ก็อยากให้สพฐเล็งเห็นความปลอดภัยต่อเด็ก จึงควรจ้างลูกจ้างหรือพนักงานรักษาแผลเบื้องต้น ไม่จำเป็นต้องเป็นพยาบาลเพราะค่าตัวแพง อาจจะเป็นผู้ช่วยพยาบาล หรืออื่นๆหลักสูตร1ปีหรือ6เดือนเน้นดูแลเด็กเล็กและการพยาบาลเงินเดือนระดับนี้ก็ุ6000-9000บาท ว่างเมื่อไหร่ก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรืออาจจะช่วยพัฒนาโรงเรียนแล้วแต่สะดวก มีโอกาสเป็นได้มั้ยคุณ ดร. แสดงความคิดเห็นหน่อย
    แค่ผ่านมา [31/01/2012 - 19:30:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 820
 • แจ้งลบ
    ความเห็น 785
  เงินเดือนครูอัตราจ้างทุกระบบ ของสพป.เชียงราย เขต 3 ได้15000 เเล้วครับของคุณการเงินมากครับ

  *** จริงเหรอค่ะ ใครอยู่ สพป. เขตนี้รายงานตัวหน่อยค่ะ ได้แล้งจริงเหรอค่ะ ดีใจจัง แต่เรายังไม่ได้เลย
    ธุรการตัวน้อย [31/01/2012 - 19:30:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 819
 • แจ้งลบ
    พึ่งเข้ามา เพราะมีงานมาก สอน8สาระ ดูดูที่โพสเข้ามาเป็นพวกธุรการ ถามว่าไม่มีงานทำกันหรือไร เวปราชการดีดี กลายเป็นเวปสกปรก เวปของานทำ เวปขอความเห็นใจ
  ดร.รังสรรค์ ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ควรพิจารณาตนเอง เก้าอี้ด๊อกเตอร์เหมาะสมที่สุดคืองานประชาสัมพันธ์ สพฐ. นโยบายและแผนควรให้ผู้ที่มีความสามารถควบคุมกฎ กติกาได้
  แดง [31/01/2012 - 15:21:27]

  คุณไม่น่าจะเป็นครูได้นะค่ะ แย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมาก สงสารเด็กตาดำ ๆ สงสารประเทศไทย ไม่มีสมบัติผู้ดี
    ผ่านมาเห็น [31/01/2012 - 19:07:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 818
 • แจ้งลบ
    อยากให้สพฐมีเงินกู้หรือทุนเรียนให้กับลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่จบปริญญาตรี ส่งเสริมให้เรียนจบปริญญาตรี เพื่อลูกจ้างจะมีโอกาสก้าวหน้าในวันต่อไป
    ลูกจ้างชั่วคราว [31/01/2012 - 18:44:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 817
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 778
  แจ้งลบ
  “ ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็กความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป ”

  พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะครู
  นายประเสริฐ [31/01/2012 - 11:19:47]
  เห็นด้วยกับความคิดนี้นะค่ะ อยากให้คุณครูทุกท่านสนใจในภาระงานสอนให้มากๆไม่ใช่มาคอยจับผิด อิจฉาตาร้อนพวกลูกจ้างอย่างเรา
    ธุรการอีกคน [31/01/2012 - 18:23:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 816
 • แจ้งลบ
    พี่น้องธุรการตั้งใจทำงานให้มากๆน่ะครับ ผลบุญจะได้ส่งผลให้เรามีความสุข บางครั้งอาจจะเสียความรู้สึกบ้านแต่ก็ต้องทนครับ สิ่งสำคัญที่สุดทำงานตอนเช้า ผอ.หรือครูเรียกใช้งานก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วครับ...สู้ สู้ กันน่ะครับ
    ธุรการภาคอีสานตอนล่าง [31/01/2012 - 17:43:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 815
 • แจ้งลบ
    หัวเราะดีกว่าไหม ปี 2555 ต้องหัวเราะสิ 55555+
    บุรุษ มาดไทบ้าน [31/01/2012 - 16:23:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 814
 • แจ้งลบ
    ปี 2555 เรามาสร้างรอยยิ้มกันเถอะ..................<_>
    ยายบูด [31/01/2012 - 16:20:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 813
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยค่ะ ***จิ๊บ จิ๊บ
    นกน้อย คอยรัง [31/01/2012 - 16:17:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 812
 • แจ้งลบ
    โลกนี้ไม่ว่าจะทุกข์จะสุข เชื่อว่าโลกนี้ก็ยังน่าอยู่ เพราะยังไงทุกคนก็ยังอยากจะอยู่ (นานๆๆ)ใช่ไหม อย่าลืมดื่มด๋ำกับความสุขรอบๆๆกายนะ อย่ามองโลกแค่ด้านเดี๋ยว......เวลาทุกคนมีเท่ากัน..ไม่มาก ไม่น้อย..อย่าลืมใช้ชีวิตนะครับ ถ้าเรามองเห็นความสุข ทุกอย่างก็จะมีค่าเอง......
    รักโลก [31/01/2012 - 16:12:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 811
 • แจ้งลบ
    ถึงเพื่อนครูธุรการทุกท่าน มีใครได้รับเงินเดือน+ค่าครองชีพ=15,000 บาท แล้ว ช่วยแจ้งข่าวให้ทราบหน่อยค่ะ ... กำลังรออ่านข่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
    เพื่อนครูธุรการ สพป.หนองคาย เขต 2 [31/01/2012 - 16:06:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 810
 • แจ้งลบ
    จุจุุจุจุจจุจุจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ลูกแหง๋ [31/01/2012 - 16:03:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 809
 • แจ้งลบ
    ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง......ไม่เที่ยงไม่แท้......ยุบหนอ..พองหนอ....สาธุ
    ปลาทูนึ่ง [31/01/2012 - 15:56:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 808
 • แจ้งลบ
    เวรย่อมระงับด้วยการไม่เข้าเวร (ไม่จองเวร)....อิอิ
    คนใช้ชีวิต [31/01/2012 - 15:52:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 807
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 801
  พึ่งเข้ามา เพราะมีงานมาก สอน8สาระ ดูดูที่โพสเข้ามาเป็นพวกธุรการ ถามว่าไม่มีงานทำกันหรือไร เวปราชการดีดี กลายเป็นเวปสกปรก เวปของานทำ เวปขอความเห็นใจ
  ดร.รังสรรค์ ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ควรพิจารณาตนเอง เก้าอี้ด๊อกเตอร์เหมาะสมที่สุดคืองานประชาสัมพันธ์ สพฐ. นโยบายและแผนควรให้ผู้ที่มีความสามารถควบคุมกฎ กติกาได้
  แดง [31/01/2012 - 15:21:27]
  *******ถ้าจิตใจดีรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ก็ดี ค่ะ แต่ถ้าจิตใจสกปรก มองเวปว่าเป็นเวปสกปรก อะไรมันก็สกปรกไปหมดแหละ
    ถ้าคิดดีก็ดี [31/01/2012 - 15:41:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 806
 • แจ้งลบ
    ย่อมเป็นไปตามกรรม
    สัตว์โลก [31/01/2012 - 15:39:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 805
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็น 801 คุณอย่าลามปามค่ะ นั่งนิ่งก็ได้ไม่มีใครว่าหรอก ไม่ต้องมาเสียดสีใคร จะดีที่สุด ท่านดร.สอนธรรมะแล้วไม่ใช่หรือค่ะ ถ้าไม่เห็นก็กลับไปอ่านดูข้างบนค่ะ
    ธุรการ [31/01/2012 - 15:35:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 804
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 798

  น้องธุรการค่ะครูฟังแล้วรู้สึกว่าน้องพูดมากเหลือเกินบางครั้งคุณครูก็มีธุระบ้างไม่แปลกใจเลยทำไมเธอได้เป็นแค่ธุระการเพราะเธอไม่มีนำใจเลย(ตอบความคิดเห็นของ779)
  ครู [31/01/2012 - 14:56:19]
  *******ขออภัยที่น้อง ๆ ธุรการอาจกล่าวพาดพิงถึง(คุณหรือเปล่าไม่รู้) แต่ทุกเรื่องถ้าไม่มีคนเริ่ม คงไม่มีคนสาน แต่คำพูดของคุณก้ไม่น่าเกิดมาเป็นครูนะคะ คำว่าทำไมเธอถึงเป็นแค่ธุรการ คุณพูดเหมือนไม่ใช่ครูอาจารย์ คุณอย่าลืมสิ พ่อแม่คุณอาจจะเป็นชาวนาก็ได้ ถ้ามีคนมาว่าพ่อแม่คุณว่ามิน่าถึงเป็น แค่ชาวนา คุณจะรู้สึกเช่น ไร ( ที่บ้านพ่อแม่ทำนา ส่งลูกเรียน จบ ป.ตรี ป.โท ทุกคน)
    แรงไปค่ะ [31/01/2012 - 15:33:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 803
 • แจ้งลบ
    มีธุรการคนใดได้รับ 15000 แล้วบ้างค่ะ ช่วยบกหน่อยค่ะ ที่ สพป.สงขลา เขต 1 ยังไม่ได้ค่ะ
    ธุรการสงขลา [31/01/2012 - 15:33:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 802
 • แจ้งลบ
    เป็นครูช่วยราชการกลุ่มนโยบายและแผน ถ้ามีตำแหน่งว่าง จะโอนไปเป็นนักวิเคราะหืได้หรือไหมค่ะ
    ครูอยากโอน [31/01/2012 - 15:25:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 801
 • แจ้งลบ
     พึ่งเข้ามา เพราะมีงานมาก สอน8สาระ ดูดูที่โพสเข้ามาเป็นพวกธุรการ ถามว่าไม่มีงานทำกันหรือไร เวปราชการดีดี กลายเป็นเวปสกปรก เวปของานทำ เวปขอความเห็นใจ
  ดร.รังสรรค์ ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ควรพิจารณาตนเอง เก้าอี้ด๊อกเตอร์เหมาะสมที่สุดคืองานประชาสัมพันธ์ สพฐ. นโยบายและแผนควรให้ผู้ที่มีความสามารถควบคุมกฎ กติกาได้
    แดง [31/01/2012 - 15:21:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 800
 • แจ้งลบ
    ตำแหน่งถาวรของครูอัตราจ้าง คือ ครูผู้ช่วย ซึ่งมีมานานแล้ว แต่ตำแหน่งถาวรของธุรการและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปัจจุบันยังไม่มี ท่าน ดร.รังสรรค์ ก็เลยขอตำแหน่งถาวร ก็ให้เข้าใจท่านและเข้าใจกับตำแหน่งถาวรด้วย
    เข้าใจ [31/01/2012 - 15:13:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 799
 • แจ้งลบ
    สพป.เชียงราย ได้ 15,000 บาท แล้วหรือ ดีใจด้วย เขตอื่นก็คงจะทยอยได้
    ธุรการ [31/01/2012 - 15:06:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 798
 • แจ้งลบ
     น้องธุรการค่ะครูฟังแล้วรู้สึกว่าน้องพูดมากเหลือเกินบางครั้งคุณครูก็มีธุระบ้างไม่แปลกใจเลยทำไมเธอได้เป็นแค่ธุระการเพราะเธอไม่มีนำใจเลย(ตอบความคิดเห็นของ779)
    ครู [31/01/2012 - 14:56:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 797
 • แจ้งลบ
    น้องธุรการค่ะครูฟังแล้วรู้สึกว่าน้องพูดมากเหลือเกินบางครั้งคุณครูก็มีธุระบ้างไม่แปลกใจเลยทำไมเธอได้เป็นแค่ธุระการเพราะเธอไม่มีนำใจเลย
    ครู [31/01/2012 - 14:53:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 796
 • แจ้งลบ
    เงินส่วนต่างของวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครู สร2.ไม่ทราบว่ากุมภาพันธ์ 55 จะได้ตั้งเบิกไหมครับ ใครทราบช่วยบอกทีเอาบุญกุศล ใกล้ตายแล้วเงินเดือนเหลือไม่ถึงพัน
    ครูรอตกเบิก [31/01/2012 - 14:46:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 795
 • แจ้งลบ
    ผมสอบเข้ามาทำงาน ได้บรรจุที่โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) บ้านปากบุ่ง และบ้านดอนชี
  ได้ทำงานตามหน้าที่ ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในเอกสารการรับสมัคร
  อยู่ที่นี้ อยู่แบบครอบครัว แบบพี่แบบน้อง สบายใจ มีความสุข เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้ตามวัย นี่แหละการทำงานที่หวังมาตั้งนาน
    ธุรการ 2553 [31/01/2012 - 14:32:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 794
 • แจ้งลบ
    เรื่องใบประกอบวิชาชีพธุรการ คืออะไร ยังไง ใครรู้ช่วยตอบที
    ไม่เข้าใจ [31/01/2012 - 14:27:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 793
 • แจ้งลบ
    เงินเดือนครูพี่เลี้ยงจะมีการปรับหรือเปล่าค่ะเห็นวันนี้ของข้าราชครูเค้าปรับแล้วววันนี้ช่วยตอบด้วยค่ะ
    ครูพี่เลี้ยง [31/01/2012 - 14:11:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 792
 • แจ้งลบ
    เขตไหน ที่ครูธุรการ ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง นักการ ได้ปรับเงินเดือน เป็น 15000 หรือ 9000 แล้ว อย่าลืมแจ้งแบ่งปันข่าวสารกันบ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ
    แจ้งด้วยจร้า [31/01/2012 - 14:07:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 791
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณคุณครู ความคิดเห็นที่ 781 นะครับที่ให้กำลังใจ และทำให้ผมรู้ว่าในนี้ยังมีครูดีๆอยู่
    ธุรการ [31/01/2012 - 14:00:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 790
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 785
  แจ้งลบ
  เงินเดือนครูอัตราจ้างทุกระบบ ของสพป.เชียงราย เขต 3 ได้15000 เเล้วครับของคุณการเงินมากครับ
  ดีใจจังครับ [31/01/2012 - 13:39:28]
  .............ได้ 15000 จริงหรือคะ ดีใจด้วยนะคะ รอเหมือนกันค่ะ
    ดีใจด้วยค่ [31/01/2012 - 13:57:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 789
 • แจ้งลบ
    คำศัพย์วันนี้เสนอคำว่า ธุรการเถื่อน
  ธุรการที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่ได้15000 เพราะเป็นลุกจ้างงบโรงเรียนจ้างไม่ใช่ลูกจ้างงบประมาณเรียกว่าธุรการเถื่อน
    คำศัพย์วันล [31/01/2012 - 13:45:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 788
 • แจ้งลบ
    ธุรการที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่ได้15000 เพราะเป็นลุกจ้างงบโรงเรียนจ้างไม่ใช่ลูกจ้างงบประมาณเรียกว่าธุรการเถื่อน
    ธุรการเชียงรายเถื่อนเยอะมาก [31/01/2012 - 13:45:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 787
 • แจ้งลบ
    ธุรการที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่ได้15000 เพราะเป็นลุกจ้างงบโรงเรียนจ้างไม่ใช่ลูกจ้างงบประมาณเรียกว่าธุรการเถื่อน
    ธุรการที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่ได้15000 เพราะเป็นลุกจ้างงบโรงเรียนจ้างไม่ใช่ลูกจ้างงบประมาณเรียกว่าธุรการเถื่อน [31/01/2012 - 13:43:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 786
 • แจ้งลบ
    ธุรการที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่ได้15000 เพราะเป็นลุกจ้างงบโรงเรียนจ้างไม่ใช่ลูกจ้างงบประมาณเรียกว่าธุรการเถื่อน
    ธุรการ [31/01/2012 - 13:42:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 785
 • แจ้งลบ
    เงินเดือนครูอัตราจ้างทุกระบบ ของสพป.เชียงราย เขต 3 ได้15000 เเล้วครับของคุณการเงินมากครับ
    ดีใจจังครับ [31/01/2012 - 13:39:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 784
 • แจ้งลบ
    ความคิดเห็นที่ 776 ....โรงเรียนผมจะเก็บคำสั่งทุกอย่างที่งานสารบรรณครับส่วนถ้าครูคนไหนต้องการใช้คำสั่งตัวนั้นหรือว่า ถ้าต้องการเก็บไว้ให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้เองครับ งานสารบรรณคือส่วนกลางจัดเก็บครับ
    คนทำงาน [31/01/2012 - 13:20:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 783
 • แจ้งลบ
    ขอเรียนแบบนี้นะคะ ธุรการก้อเป็นพนักงานคนหนึ่งซึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ในขณะที่ไม่ได้สอนเหมือนครูก้อเหมือนพนักงานบริษัท ไม่จำเป็นต้องได้หมื่นห้าก้อได้นี่คะเพราะจะทำให้งบประมาณนั้นลดลง ขอแสดง ความคิดเห็นในขณะที่ทุกคนต่างเถียงกันเรื่องเงินเดือน เพราะจะได้ลดค่าใช้จ่ายลง
  หวังดี [31/01/2012 - 10:35:39]

  ก็รัฐบาลไม่ได้กำหนดไว้นะค่ะว่า ครูธุรการต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูถึงได้ 15000 แต่ครูธุรการเกือบ100% มีใบประกอบวิชาชีพครูค่ะคุณ ส่วนการสอนนะค่ะ ถ้าครูลาป่วย ลากิจ อบรม ครูบางรร.ไม่ครบชั้น(รร.เล็ก) ก็ครูธุรการนะค่ะที่ช่วยสอนค่ะ ไม่ได้บ่นนะค่ะ แต่อยากให้รู้ไว้ ทำได้ค่ะ.....
    ครูธุรการ [31/01/2012 - 12:16:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 782
 • แจ้งลบ
    ขอเรียนผ่าน ดร.รังสรรค์ เรื่องที่รัฐบาลจะช่วยภาระหนี้สินของครู ซึ่งดิฉันยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ขอบอกว่าครูบางท่านเป็นหนี้เพราะไม่รู้จักประมาณ อยากได้รถ บ้าน ยังพอว่าเพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญของเรา แต่บางคนเที่ยวต่างประเทศ แต่งตัวและซื้อของ แบรนด์เนม ซึ่งไม่น่าช่วยเหลือ แต่ครูบางท่านมีภาระจริงๆก็มีก็น่าเห็นใจ อยากให้แยกและพิจารณาการช่วยเหลือเป็นคนๆไป นี่เรื่องจริงที่เห็นนะคะ
    ขอเสนอ [31/01/2012 - 12:05:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 781
 • แจ้งลบ
    ต้องยอมรับว่า ครูธุรการ ช่วยงานธุรการครูได้เยอะทีเดียว เมื่อก่อนผมเป็นครูคนเดียวที่ทำงานธุรการ เหตุผลคือผมใช้คอมพิวเตอร์เป็น ต้องบอกตรง ๆ ว่า ผมแทบจะไม่ได้สอนเด็กเลย แต่พอมีครูธุรการช่วยงานผมได้เยอะผมวางมือได้เลยเพราะน้องเขารู้ว่า ควรทำอะไร อย่างไร งานเดิน ครูมีเวลาสอนเด็ก จบได้คำตอบ ผมขอเป็นกำลังใจให้ครูธุรการทั่วประเทศ ขอให้คุณรังสรรค์ ช่วยให้น้องเขาได้ตำแหน่งถาวรด้วยเถอะ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงาน คนของเราเราต้องดูแล
    ครูคศ.3 [31/01/2012 - 12:01:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 780
 • แจ้งลบ
    วันนี้ครูงบวิกฤตสมุทรสาครเงินเดือนจะออกรึเปล่าคะ
    1 [31/01/2012 - 11:36:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 779
 • แจ้งลบ
    สงสารกันเถอะค่ะ เงินเดือนก็น้อย ทำงานยิ่งกว่าครูอีก ครูบางคนมาทีหลังกลับก่อน ไอ้ที่มาก่อนก็ไม่สอน งานก็โยนให้แต่ธุรการ อยากให้ผู้ใหญ่ดูแลด้วยนะคะ ขอตำแหน่งถาวรด้วยค่ะ ยังไงก็จบปริญญาตรีเหมือนกันและการเข้ามาทำในหน้าที่นี้ก็สอบแข่งขันเข้ามาโดยสุจริตนะคะ
    คนอุดร เขต 1 [31/01/2012 - 11:27:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 778
 • แจ้งลบ
    “ ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็กความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป ”

  พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะครู
    นายประเสริฐ [31/01/2012 - 11:19:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 777
 • แจ้งลบ
    ถึงความคิดเห็นที่ 760
  ได้เงินเดือนใหม่แน่นอนค่ะแต่ต้องรอตกเบิกนะคะ เพราะยังไม่มีการทำเรื่องเบิกจ่าย ดีเหมือนกันจะได้มีเงินเก็บได้มีเดียวเป็นก้อน